Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hendrik-Ido-Ambacht

Verordening straatnaamgeving en huisnummering

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHendrik-Ido-Ambacht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening straatnaamgeving en huisnummering
CiteertitelVerordening straatnaamgeving en huisnummering
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 149 Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-03-2006Onbekend

06-02-2006

De Kombinatie, 22-02-2006

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening straatnaamgeving en huisnummering

De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 februari 2006, nr.

0510760;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de navolgende verordening:

Verordening straatnaamgeving en huisnummering

Artikel 1 begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  college: het college van burgemeester en wethouders;

 • b.

  openbare ruimte: alle voor het openbaar rij- of ander verkeer openstaande wegen of paden, pleinen, plaatsen, plantsoenen, bruggen, viaducten, knooppunten of daarmee vergelijkbare plaatsen of constructies en alle wateren die, al dan niet met enige beperking, voor het publiek bevaarbaar of anderszins toegankelijk zijn, alsmede daarin begrepen alle bouwwerken die daar onderdeel van uitmaken.

 • c.

  woonplaats: een door het college aangewezen gebied waaraan een woonplaatsnaam is toegekend;

 • d.

  bouwwerk: elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct, hetzij indirect met de grond is verbonden of hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond en bedoeld om ter plaatse te functioneren;

 • e.

  gebouw: elk bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt;

  .complex: een afgebakend samengesteld geheel van gebouwen en bouwwerken (industriecomplex, complex van vakantiehuisjes agrarisch complex, jachthavencomplex, enzovoort);

 • g.

  afgebakend terrein: een terrein met afsluitbare toegang, waarop zich geen bouwwerken bevinden;

  ligplaats: een deel van het openbare water dat door burgemeester en wethouders is aangewezen voor het permanent afmeren van een woonschip of een woonark;

 • i.

  standplaats: een kavel, bestemd voor het plaatsen van een woonwagen, waarop voorzieningen aanwezig zijn die op het leidingnet van de Openbare nutsbedrijven, van andere instellingen of van gemeenten kunnen worden aangesloten;

 • j.

  nummer: een nummer bestaande uit een of meer Arabische cijfers, al dan niet met toevoeging van een letter of cijfer, of combinatie van letters of cijfers;

 • k.

  object: een gebouw, complex, afgebakend terrein, ligplaats of standplaats.

 • l.

  rechthebbende: ieder, die krachtens eigendom of een beperkt zakelijk recht zodanig beschikking heeft over een onroerende zaak, alsmede de beheerder.;

 • m.

  uitvoeringsvoorschriften: nadere bepalingen van technische en administratieve aard.

Artikel 2 Naamgeving van woonplaatsen en van delen van de openbare ruimte

 • 1.

  Het college stelt voor het totale grondgebied van de gemeente tenminste een woonplaats vast en kan een woonplaats in wijken of buurten verdelen, zonodig daaraan namen, letters of nummers toekennen.

 • 2.

  Het college kan een straatnamencommissie instellen, die het college adviseert ten aanzien van de de naamgeving van woonplaatsen en van delen van de openbare ruimte. In het instellingsbesluit van de straatnamencommissie wordt de samenstelling, taken en bevoegdheden daarvan geregeld.

 • 3.

  Het college kent voor het totale grondgebied van de gemeente namen toe aan te onderscheiden delen van de openbare ruimte en zonodig aan bouwwerken.

 • 4.

  Onder vaststellen, verdelen en toekennen, bedoeld in het eerste en tweede lid, wordt tevens begrepen het wijzigen en intrekken van de vaststelling, verdeling en toekenning.

Artikel 3 Nummering van objecten

 • 1.

  Het college kan aan een object of aan een te onderscheiden deel daarvan een nummer toekennen.

 • 2.

  Aan een object dat een nummer heeft gekregen moet het nummer op een doeltreffende wijze zijn aangebracht.

 • 3.

  Onder het toekennen, bedoeld in het eerste lid, wordt tevens begrepen het wijzigen en intrekken van de toekenning.

Artikel 4 Namen en nummers aanbrengen

 • 1.

  De door het college aan delen van de openbare ruimte en aan gemeentelijke bouwwerken toegekende namen worden zichtbaar en in voldoende aantallen ter plaatse aangebracht.

 • 2.

  Het is een ieder verboden op eigen initiatief naam- of nummerborden aan te brengen.

Artikel 5 Gedoogplicht naamborden

 • 1.

  Indien het college het nodig oordeelt dat borden met een wijk- of buurtaanduiding, borden met straatnamen, huisnummer-verzamelborden en verwijsaanduidingen aan een bouwwerk, een gebouw, een muur, paal, schutting of een ander soort terreinafscheiding worden aangebracht is de rechthebbende verplicht toe te laten dat de hier bedoelde borden vanwege of op verzoek en overeenkomstig de aanwijzingen van burgemeester en wethouders worden aangebracht, onderhouden, gewijzigd of verwijderd.

 • 2.

  De rechthebbende dient er zorg voor te dragen dat naamborden vanaf de openbare weg duidelijk leesbaar blijven.

Artikel 6 Nummerborden aanbrengen

 • 1.

  De rechthebbende is verplicht het nummer, bedoeld in artikel 3, eerste lid, binnen vier weken na kennisgeving van het besluit van het college aan te brengen.

 • 2.

  Tenzij door het college anders is besloten, is de rechthebbende van een object verplicht het in het eerste lid genoemde nummer, alsmede daarmee verband houdende verwijs- en verzamelborden aan te brengen op een wijze zoals krachtens artikel 7 is bepaald.

 • 3.

  Indien een object nog niet is voltooid, wordt het nummer binnen vier weken na voltooiing aangebracht.

 • 4.

  Het college kan de in het tweede en derde lid genoemde termijn verlengen.

Artikel 7 Uitvoeringsvoorschriften

Het college kan nadere uitvoeringsvoorschriften stellen met betrekking tot de uitvoering van de verordening.

Artikel 8 Strafbepaling

Overtreding van artikel 4, tweede lid, of het niet voldoen aan de bepalingen in de artikelen 5 en 6, wordt gestraft met een geldboete van de eerste categorie.

Artikel 9 Toezicht op de naleving

 • 1.

  Met de toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze verordening bepaalde zijn belast opsporingsambtenaren.

 • 2.

  Voorts zijn medewerkers van de afdeling Bouw- en woningtoezicht, die bij besluit van het college daartoe zijn aangewezen, belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening.

Artikel 10 Vervallen oude regels

Met de inwerkingtreding van deze verordening vervallen alle eerdere gemeentelijke regels en voorschriften voor het benoemen van delen van de openbare ruimte en het nummeren van de daaraan liggende objecten.

Artikel 11 Overgangsbepaling

 • 1.

  Namen en nummers, die op grond van eerdere regels en voorschriften, bedoeld in artikel 9, aan objecten zijn toegekend, blijven na het inwerking treden van deze verordening bestaan.

 • 2.

  Het college kan in afwijking van het eerste lid besluiten dat de op grond van de in het eerste lid genoemde regels en voorschriften aangebrachte namen en nummers binnen een door hen te bepalen termijn moeten worden vervangen door namen en nummers die voldoen aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften.

 • 3.

  Bij het wijzigen van een naam of nummer, bedoeld in het eerste en tweede lid, zullen zowel de oude en de nieuwe naam als het oude en het nieuwe nummer gedurende een jaar mogen worden gebruikt op de wijze die bepaald is in de uitvoeringsvoorschriften, bedoeld in artikel 7.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van bekendmaking.

 • 2.

  De Verordening straatnaamgeving en huisnummering van 4 juli 1996, zoals laatstelijk gewijzigd bij verordening van 2 oktober 2000, wordt ingetrokken.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening straatnaamgeving en huisnummering.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht in zijn openbare

vergadering van

De griffier, De voorzitter,

B.Poiesz. H.H. Jonker.