Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hendrik-Ido-Ambacht

Verordening alleenrecht Drechtwerk inzake catering enschoonmaak

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHendrik-Ido-Ambacht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening alleenrecht Drechtwerk inzake catering enschoonmaak
CiteertitelVerordening alleenrecht Drechtwerk inzake catering enschoonmaak
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 149 Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-12-2009Onbekend

07-12-2009

De Kombinatie, 9-12-2009

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening alleenrecht Drechtwerk inzake catering enschoonmaak

De raad van de gemeente Hendrik-ido-Ambacht

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d 5 oktober .2009;

Gelet op artikel 149 Gemeentewet;

Gelet op artikel 18 van richtlijn 2004/18 en artikel 17 van het Besluit

Aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten;

Gelet op het Aanbestedingsbeleid van de Drechtsteden en de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden;

 

Overwegende dat:

Burgemeester en wethouders een beleid voeren om vanuit de zorgplicht van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht voor de inwoners met meer afstand tot de reguliere arbeidsmarkt, voor taken van gemeentewege waar mogelijk het Sw-bedrijf Drechtwerk in te zetten. Daarnaast is er voor de gemeente

ook een financieel belang verbonden aan de contracten met Drechtwerk voor de catering en schoonmaak: het convenant dat de gemeente jaarlijks afsluit met Drechtwerk over bij Drechtwerk te realiseren omzet, wordt voor een groot deel gevuld met de omzet uit de catering en de schoonmaak.

Wegvallen van die omzet zou voor de gemeente tot problemen leiden in de nakoming van dat convenant. Nu kennen aanbestedingsprocedures de nodige juridische haken en ogen, als gevolg van (Europese aanbestedingsregels. In het regionaal aanbestedingsbeleid is het echter niet mogelijk in een aanbesteding een partij, ook al is het een Sw-bedrijf, specifiek te benoemen. Mogelijk is om een deel van de aanbesteding voor te behouden aan een Sw bedrijf. Groot risico hiervan is dat ook andere Sw

bedrijven uit het land naast Drechtwerk in kunnen schrijven en wij alsnog het risico lopen het werk niet door Drechtwerk uit te kunnen laten voeren. Afgaand op de juridische toetsing concluderen wij dat de variant “verlenen van alleenrecht met een verordening van de raad” op grond van artikel 17 Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (BAO) de beste keuze is voor de rechtmatige opdrachtverlening aan ons Sw-bedrijf Drechtwerk.

 

Besluit

vast te stellen de

“Verordening alleenrecht Drechtwerk inzake catering en schoonmaak”

Artikel 1

Met betrekking tot de catering van het bedrijfsrestaurant in het gemeentehuis van Hendrik-Ido-Ambacht wordt bij uitsluiting van andere hiervoor in aanmerking komende partijen, aan Drechtwerk het recht

voorbehouden deze dienstverleningswerkzaamheden te verrichten.

Artikel 2

Met betrekking tot de schoonmaakwerkzaamheden in het gemeentehuis van Hendrik-Ido-Ambacht en de locatie Wereldwinkel aan de Smitshoef 24-30 in Hendrik-Ido-Ambacht wordt bij uitsluiting van andere hiervoor in aanmerking komende partijen, aan Drechtwerk het recht voorbehouden deze dienstverleningswerkzaamheden te verrichten.

Artikel 3

Bij de prijsonderhandelingen wordt door beide partijen de marktconformiteit in prijs kwaliteitsverhouding bewaakt. Hiervoor worden prestatie-indicatoren afgegeven en Drechtwerk als uitvoerder van de WSW is verplicht marktconform te offreren.

Artikel 4

Deze verordening kan aangehaald worden als “Verordening alleenrecht Drechtwerk inzake catering en schoonmaak”

Artikel 5

De verordening wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. De opdrachtverlening aan Drechtwerk krijgt een looptijd van drie jaar met de mogelijkheid tot verlenging van 2 jaar.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Hendrik-ido-Ambacht in de openbare vergadering van 7 december 2009.

de griffier, de voorzitter,