Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hendrik-Ido-Ambacht

Verordening op de WMO-adviesraad

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHendrik-Ido-Ambacht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de WMO-adviesraad
CiteertitelVerordening op de WMO-adviesraad
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Artikel 150 Gemeentewet
 2. Artikel 11 Wet maatschappelijke ondersteuning
 3. Artikel 12 Wet maatschappelijke ondersteuning
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2000Onbekend

05-11-2007

De kombinatie, 7 november 2007

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de WMO-adviesraad

Verordening op basis van artikel 150 Gemeentewet

De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht besluit vast te stellen, ter uitvoering van de artikelen 11 en 12 van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de

Verordening op de WMO-adviesraad

Artikel 1 Definities

 • a.

  Gemeente: de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

 • b.

  Raad: de gemeenteraad van Hendrik-Ido-Ambacht

 • c.

  College: burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht

 • d.

  Wmo: wet maatschappelijke ondersteuning

 • e.

  Prestatieveld: vorm van maatschappelijke ondersteuning volgens de WMO, artikel 1 lid 1g, waar de gemeente een inspanning op moet leveren, hoofdlijnen voor beleid voor moet vaststellen en samenhang in moet aanbrengen

 • f.

  Wmo-adviesraad: de groep ingezetenen die het college betrekt bij beleid op een van de prestatievelden

 • g.

  Vrager: deelnemer, gebruiker, cliënt, patiënt van een voorziening in een van de prestatievelden

Artikel 2 WMO-adviesraad

 • 1.

  Het college betrekt een groep ingezetenen en belanghebbenden bij de voorbereiding van het gemeentelijk beleid op de negen prestatievelden en noemt deze groep de WMO-adviesraad

 • 2.

  De WMO-adviesraad bestaat uit ten minste zeven en ten hoogste dertien leden inbegrepen een voorzitter

 • 3.

  De gemeente wijst de volgende zeven organisaties van vragers aan die zich inzetten voor ingezetenen van de gemeente en die de raad representatief acht voor vragers:

  • ·

   Samenwerkende Bond Ouderen

  • ·

   Stichting Adviesraad Gehandicaptenbeleid

  • ·

   Unie van Vrijwilligers

  • ·

   Interkerkelijk Diaconaal Beraad

  • ·

   Nederlandse Patiëntenvereniging

  • ·

   Platform Mantelzorg Zuid-Holland Zuid

  • ·

   Stichting Dumas

Artikel 3 Samenstelling, voordracht en benoeming

 • 1.

  Het college nodigt elk van de in artikel 2 lid b bedoelde organisaties uit een voordracht te doen voor de ingezetene van de gemeente die zitting wenst te nemen in de WMO-adviesraad

 • 2.

  Het college houdt de mogelijkheid open van plaatsvervangers bij de voordracht, eveneens ingezetenen

 • 3.

  Het college nodigt op eigen gezag ten hoogste vijf ingezetenen uit die naar oordeel van het college over voldoende kennis en inzicht beschikken van vragers

 • 4.

  Het college bevestigt het lidmaatschap van ingezetenen en hun plaatsvervangers van de WMO-adviesraad schriftelijk met een benoemingsbesluit

 • 5.

  Het college beëindigt het lidmaatschap van de WMO-adviesraad, schriftelijk met een gemotiveerd besluit aan de betrokken ingezetene

 • 6.

  Het lid van de WMO-adviesraad beëindigt het lidmaatschap schriftelijk aan het college

Artikel 4 Voorzitterschap, secretariaat en faciliteiten

 • 1.

  De WMO-adviesraad deelt aan het college mee welke ingezetene als voorzitter optreedt

 • 2.

  De voorzitter maakt geen deel uit van de voordracht, zoals bedoeld in artikel 3 lid a

 • 3.

  De gemeente draagt zorg voor het secretariaat en alle overige faciliteiten die in redelijkheid de werkzaamheden van de WMO-adviesraad zoals bedoeld in artikel 2 lid a mogelijk maken

 • 4.

  De gemeente wijst een ambtenaar aan die als secretaris van de WMO-adviesraad functioneert

Artikel 5 Werkproces, beleidsvoorbereiding en verslag

 • 1.

  College en WMO-adviesraad komen een werkproces overeen, dat recht doet aan de volgende aspecten:

  • ·

   Zo gering als mogelijke verlenging van het gemeentelijke werkproces bij de beleidsvoorbereiding

  • ·

   Het college betrekt de WMO-adviesraad bij de formulering van opdrachten op de prestatievelden

  • ·

   Het college betrekt de WMO-adviesraad bij de uitwerking van de opdrachten bedoeld in het vorige lid

 • 2.

  De WMO-adviesraad biedt jaarlijks voor 1 april aan het college het verslag van zijn werkzaamheden aan

Artikel 6 Vergadering, presentie en vergoeding

 • 1.

  De WMO-adviesraad komt zes keer per jaar voltallig in vergadering bijeen of zoveel vaker als voorzitter en ambtelijk secretaris in gezamenlijk overleg wenselijk achten

 • 2.

  De gemeente verstrekt aan de leden van de WMO presentiegeld voor de aanwezigheid bij de vergaderingen zoals bedoeld in bovengenoemd lid

 • 3.

  Het college bepaalt de hoogte van het presentiegeld

Artikel 7 Intrekken en inwerkingtreding

 • 1.

  De verordening treedt in werking acht dagen na publicatie in een huis-aan-huiskrant in de gemeente

 • 2.

  De inwerkingtreding vindt plaats onder gelijktijdig intrekken van de verordening cliëntenparticipatie gehandicaptenbeleid Hendrik-Ido-Ambacht van 5 maart 2001

Aldus vastgesteld in de gemeenteraad van Hendrik-Ido-Ambacht op november 2007,

de secretaris, de voorzitter,

Mr. G. van de Haar H. H. Jonker