Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hendrik-Ido-Ambacht

Drank- en Horecaverordening Hendrik-Ido-Ambacht 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHendrik-Ido-Ambacht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDrank- en Horecaverordening Hendrik-Ido-Ambacht 2014
CiteertitelDrank- en Horecaverordening Hendrik-Ido-Ambacht 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlageToelichting Drank en -Horeca verordening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Artikel 108, tweede lid, 147 van de gemeentewet
 2. 4, 25a en 25d van de Drank- en Horecawet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-01-2014Onbekend

13-01-2014

Gemeenteblad 2015, nr. 3720

1107110

Tekst van de regeling

Intitulé

Drank- en Horecaverordening Hendrik-Ido-Ambacht 2014

De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 november 2013, nummer 1107110;

 

gelet op de artikelen 108, tweede lid, 147 van de gemeentewet en 4,25a en 25d van de Drank-en Horecawet;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

 

Drank- en Horecaverordening Hendrik-Ido-Ambacht 2014

 

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   de wet: Drank-en Horecawet;

  • b.

   terras: het buiten de besloten ruimte gelegen deel van een inrichting waarin het horecabedrijf wordt uitgeoefend, waar sta- of zitgelegenheid kan worden geboden en waar bedrijfsmatig of anders dan om niet dranken of spijzen voor gebruik ter plaatse mogen worden verstrekt;

  • c.

   vergunning: de vergunning als bedoeld in artikel 3 van de wet.

 • 2.

  Voor de toepassing van deze verordening wordt onder de overige begrippen in deze verordening verstaan hetgeen de wet daaronder verstaat.

Hoofdstuk 2 Bepalingen voor horecabedrijven

Artikel 2 Voorschriften aan vergunning om her horecabedrijf uit te oefenen

De burgemeester kan aan een vergunning voor het uitoefenen van het horecabedrijf voorschriften verbinden. Deze voorschriften kunnen alleen worden gesteld in het kader van de volgende belangen:

 • a.

  ter bescherming van de volksgezondheid;

 • b.

  in het belang van de openbare orde.

Artikel 3 Prijsacties horeca

Ter bescherming van de volksgezondheid en/of in het belang van de openbare orde is het verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende dranken te verstrekken voor gebruik ter plaatse tegen een prijs die voor een periode van 24 uur of korter lager is dan 60% van de prijs die in de betreffende horecalokaliteit of op het betreffende terras gewoonlijk wordt gevraagd.

Artikel 4 schenktijden paracommerciële rechtspersonen

 • 1.

  een paracommercieel rechtspersoon kan alcoholhoudende drank uitsluitend verstrekken vanaf de tijd van:

  • a.

   12.00 uur op zaterdag en zondag;

  • b.

   15.00 uur op maandag tot en met vrijdag.

 • 2.

  Paracommerciële rechtspersonen kunnen, onverminderd het bepaalde in het eerste lid van dit artikel, uitsluitend alcoholhoudende drank verstrekken tot twee uur naar beëindiging van activiteiten die passen binnen de statutaire doelomschrijving van de desbetreffende paracommerciële rechtspersoon. Deze verstrekkingbeperking is uitsluitend van toepassing indien dit leidt tot oneerlijke mededinging.

Artikel 5 Privé-bijeenkomsten en bijeenkomsten derden

 • 1.

  Het is verboden voor paracommerciële rechtspersonen om alcoholhoudende drank tijdens bijeenkomsten van persoonlijke aard te verstrekken, indien dit leidt tot oneerlijke mededinging.

 • 2.

  Het is verboden voor paracommerciële rechtspersonen om alcoholhoudende drank tijdens bijeenkomsten die gericht zijn op personen die niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon betrokken zijn te verstrekken, indien dit leidt tot oneerlijke mededinging.

 • 3.

  Het is verboden om de mogelijkheid tot het houden (waaronder inbegrepen de verhuur van het pand en inventaris) van bijeenkomsten van persoonlijke aard en bijeenkomsten die gericht zijn op personen die niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon betrokken zijn, als bedoeld in het eerste lid en tweede lid van dit artikel, openlijk aan te prijzen of onder de aandacht te brengen met bijvoorbeeld posters, brochures, publicaties in kranten of tijdschriften, internet of via social media kenbaar te maken.

Artikel 6 Verbod verstrekken van sterke drank door bepaalde paracommerciële rechtspersonen

Het is verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet sterke drank te verstrekken in een inrichting van een paracommerciële rechtspersoon die:

 • 1.

  deel uitmaakt van een gebouw dat uitsluitend of waarvan een onderdeel uitsluitend of in de hoofdzaak wordt gebruikt om onderwijs te geven aan leerlingen die merendeels de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt

 • 2.

  deel uitmaakt van een gebouw dat of waarvan een onderdeel uitsluitend of in de hoofdzaak in gebruik is bij één of meer jeugdorganisaties of -instellingen dan wel bezocht pleegt te worden jeugdige personen die merendeels de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt;

 • 3.

  deel uitmaakt van een gebouw dat of waarvan een onderdeel uitsluitend of in hoofdzaak in gebruik is bij één of meer sportorganisaties of -instellingen.

 

Hoofdstuk 3 Bepalingen voor de detailhandel

Artikel 7 Voorschriften slijterijen

De burgemeester kan aan een vergunning voor een slijtersbedrijf voorschriften verbinden. Deze voorschriften kunnen alleen worden gesteld in het kader van de volgende belangen:

 • 1.

  ter bescherming van de volksgezondheid;

 • 2.

  in het belang van de openbare orde

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 8 Overgangsrecht

 • 1.

  Op het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening vervallen voor paracommerciële rechtspersonen:

  • a.

   de voorschriften en beperkingen die tot dat tijdstip op grond van eerdere gemeentelijke verordeningen krachtens de wet zijn gesteld;

  • b.

   de ontheffingen die tot dat tijdstip door het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester zijn verleend;

  • c.

   de tot dat tijdstip gehanteerde schenk- of taptijden.

 • 2.

  Voorschriften en beperkingen, die tot het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening op grond van eerdere gemeentelijke verordening krachtens de wet zijn gesteld aan vergunningen van andere dan in het eerste lid bedoelde inrichtingen, blijven van kracht.

 • 3.

  Ontheffingen die tot het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening zijn verleend op grond van eerdere gemeentelijke verordeningen krachtens de wet, behalve de in het eerste lid, onder b., bedoelde ontheffingen, blijven 12 maanden na inwerkingtreding van deze verordening van kracht. Daarna komen deze ontheffingen te vervallen.

 • 4.

  Indien vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een aanvraag om een ontheffing of vergunning op grond van de Verordening tot beperking verstrekking sterke drank Hendrik-Ido-Ambacht 2004 is ingediend waarop nog niet is beslist, wordt daarop deze verordening toegepast.

 • 5.

  Op bezwaarschriften gericht tegen een besluit krachtens de Verordening tot beperking verstrekking sterke drank Hendrik-Ido-Ambacht 2004 wordt beslist met toepassing van deze verordening.

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De Verordening tot beperking verstrekking sterke drank Hendrik-Ido-Ambacht 2004, vastgesteld bij raadsbesluit van 25 oktober 2004, wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 3.

  Deze verordening wordt aangehaald als 'Drank- en Horecaverordening Hendrik-Ido-Ambacht 2014'.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht in zijn openbare vergadering van 13 januari 2014.

De Griffier, De Voorzitter,

B.Poiesz. J. Heijkoop