Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hendrik-Ido-Ambacht

Mandaatbesluit beheren BAG Hendrik-Ido-Ambacht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHendrik-Ido-Ambacht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit beheren BAG Hendrik-Ido-Ambacht
CiteertitelMandaatbesluit beheren BAG Hendrik-Ido-Ambacht
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Mandaatbesluit beheren BAG H-I-Ambacht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-07-2014Onbekend

26-06-2014

www.overheid.nl, 30 juli 2014

1233403

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit beheren BAG Hendrik-Ido-Ambacht

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht;

Overwegende:

 

- dat in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (Wet BAG) het houden van een adressenregister en een geautomatiseerde adressenregistratie alsmede een gebouwenregister en een geautomatiseerde gebouwenregistratie wordt opgedragen aan burgemeester en wethouders;

- dat het wenselijk is voor de uitoefening van deze taak een ambtelijk beheerder aan te wijzen;

- dat het voorts wenselijk is ambtenaren aan te wijzen die belast zijn met het opmaken van specifieke brondocumenten respectievelijk het vaststellen van geometrie in het kader van de uitvoering van de Wet BAG

- dat de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht een aantal ondersteunende functies heeft ondergebracht in het openbaar lichaam Drechtsteden, waaronder het beheer van de BAG;

- dat wegens herpositionering van de afdeling GEO-informatie binnen de organisatie van het openbaar lichaam Drechtsteden de functie van het uitvoeren van de Wet BAG is ondergebracht bij Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden (GBD);

 

gelet op de artikelen 10:1, 10:3, 10:9 en 10:12 van de Algemene Wet Bestuursrecht;

 

besluit vast te stellen het navolgende

Mandaatbesluit beheren BAG Hendrik-Ido-Ambacht

Artikel 1 De beheerder van de basisregistratie adressen en gebouwen

 • 1.

  Als beheerder van de basisregistraties adressen en gebouwen wordt aangewezen: Directeur Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden.

 • 2.

  De aanwijzing als beheerder van de basisregistraties adressen en gebouwen omvat de navolgende taken en bevoegdheden:

  • a.

   het opstellen van de "ambtelijke verklaringen' behalve de verklaring bedoeld in artikel 4 van de Wet BAG;

  • b.

   het toetsen van (overige) brondocumenten aan de vereisten voor inschrijving ingevolge artikel 11 van de Wet BAG;

  • c.

   het uitgeven van inschrijfnummers en identificatienummers;

  • d.

   het op grond van bepaalde in artikel 10, tweede lid van de Wet BAG inschrijven van de in of op grond van artikel 10, eerste lid van de Wet BAG aangewezen brondocumenten in het adressenregister dan wel het gebouwenregister;

  • e.

   het ingevolge artikel 9 van de Wet BAG verzorgen van een zodanige opzet van het adressenregister en het gebouwenregister, dat de inhoud daarvan duurzaam kan worden bewaard en te allen tijde binnen een redelijke termijn raadpleegbaar en beschikbaar is;

  • f.

   het ingevolge artikel 14 van de wet BAG zorg dragen voor een goede beschikbaarheid, werking en beveiliging van de adressenregistratie respectievelijk de gebouwenregistratie;

  • g.

   het op basis van de brondocumenten opnemen van gegevens in de uit de artikelen 14a en 15 van de Wet BAG;

  • h.

   het ontvangen, doorgeleiden en afhandelen van meldingen zoals bedoeld in artikel 37 en verzoeken zoals bedoeld in artikel 28 van de Wet BAG, inclusief de verwerking daarvan zoals bedoeld in de artikelen 31, 39, 40 en 41 van de Wet BAG;

  • i.

   het onderhouden dan wel doen onderhouden van het berichtenverkeer met de Landelijke Voorziening basisregistraties adressen en gebouwen zoals bedoeld in artikel 31 van de Wet BAG;

  • j.

   het op verzoek aan eenieder verlenen van inzage in het adressenregister, het gebouwenregister, de adressenregistratie en de gebouwenregistratie, alsmede het aan eenieder verstrekken van de in de adressenregistratie respectievelijk de gebouwenregistratie opgenomen gegevens zoals bedoeld in artikel 32, eerste lid, onder a. van de Wet BAG;

  • k.

   het bevorderen van de nakoming van de gemeentelijke verplichtingen in het kader van de Wet BAG, met inbegrip van de inrichting van de processen, de conformiteit van het gebruikte informatiesysteem en de beveiligingsmaatregelen alsmede het rapporteren over die nakoming daarvan aan burgemeester en wethouders;

   

Artikel 2 Ambtenaren belast met vaststelling definitieve geometrie

Als ambtenaar aangewezen voor de vaststelling van de definitieve geometrie van panden en verblijfsobjecten, zoals bedoeld in artikel 8 van de Wet BAG, wordt aangewezen: Directeur Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden

Artikel 3 Ambtenaren bevoegd tot het opmaken van een proces-verbaal van constatering zoals bedoeld in artikel 10, eerste lid, onder b. van de Wet BAG

Als ambtenaren bevoegd tot het opmaken van processen-verbaal van constatering, zoals bedoeld in artikel 10, eerste lid, onder b, van de Wet BAG, worden aangewezen:

 • a.

  Directeur Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden

 • b.

  Afdelingshoofd Publiekszaken Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

 • c.

  Inspecteur vergunningverlening en handhaving afdeling publiekszaken Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

 • d.

  Teamcoördinator vergunningverlening en handhaving afdeling publiekszaken Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

Artikel 4 Ambtenaren bevoegd tot het opmaken van schriftelijke verklaringen strekkende tot het signaleren van wijzigingen in de feitelijke situatie die van invloed zijn op de gebouwenregistratie en die niet in een ander krachtens de Wet BAG aangewezen brondocumenten zijn opgenomen

Als ambtenaren bevoegd tot het opmaken van schriftelijke verklaringen strekkende tot het signaleren van wijzigingen in de feitelijke situatie die van invloed zijn op de gebouwenregistratie en die niet in een ander krachtens de Wet BAG aangewezen brondocumenten, worden aangewezen:

 • a.

  Directeur Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden

 • b.

  Afdelingshoofd Publiekszaken Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

 • c.

  Inspecteur vergunningverlening en handhaving afdeling publiekszaken Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

 • d.

  Teamcoördinator vergunningverlening en handhaving afdeling publiekszaken Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

Artikel 5 Ondermandaat

De in dit mandaatbesluit genoemde directeuren en afdelingshoofden kunnen, voorzover het aan hun gemandateerde taken en/of bevoegdheden betreft, ondermandaat verlenen aan door hen aan te wijzen functionarissen van hun dienst/afdeling.

Artikel 6 Geschillen

De in de artikelen 1 tot en met 5 verstrekte mandaten gelden onder de voorwaarde, dat geschillen omtrent de toepassing van deze mandaten aan het college worden voorgelegd.

Artikel 7 Intrekking oud besluit

Het Mandaatbesluit Wet BAG Hendrik-Ido-Ambacht van 14 januari 2010 wordt ingetrokken.

Artikel 8 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: "Mandaatbesluit beheren BAG Hendrik-Ido-Ambacht".

Artikel 9 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt na bekendmaking in werking.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 27 juni 2014

Het college van Burgemeester en Wethouders

De secretaris, mr. A.J.M. Martens

De Burgemeester, J. Heijkoop