Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hendrik-Ido-Ambacht

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHendrik-Ido-Ambacht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening gegevensverstrekking basisregistratie personen 2014
CiteertitelVerordening gegevensverstrekking basisregistratie personen 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 3.2, van de Wet basisregistratie personen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-10-2014Onbekend

06-10-2014

www.officielebekendmakingen.nl

1283987

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen 2014

De raad der gemeente Hendrik-Ido-Ambacht,

 

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders 1277617 van datum

gelet op de

- artikelen 3.8, eerste lid, en 3.9, eerste en tweede lid, van de Wet basisregistratie personen;

- Wet bescherming persoonsgegevens

Besluit vast te stellen de volgende:

 

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen 2014

 

Artikel 1. Verstrekkingen aan organen van de gemeente

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders geeft, met inachtneming van het besluit als bedoeld in artikel 3.2 van de Wet basisregistratie personen voor de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, nadere invulling aan de verstrekking van gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht;

Artikel 2. Verstrekkingen aan derden

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan op verzoek van een derde over een ingeschrevene die ingezetene is van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht en over een overledene die op het moment van overlijden ingezetene van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht was, gegevens uit de basisregistratie verstrekken aan derden, als de verstrekking voldoet aan het bepaalde in artikel 3;

   

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders kan over een ingezetene van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht gegevens ui de basisregistratie verstrekken aan een derde, die voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingezetene wiens gegevens worden verstrekt;

 • 3.

  De verstrekking als bedoeld in lid 1 van dit artikel vindt slechts plaats voor zover deze noodazakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardige belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan der verstrekking in de weg staan;

 • 4.

  De verstrekking als bedoeld in dit artikel kan uitsluitend betrekking hebben op de algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot, dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door ingeschreve van de geslachtsnaam van de echtgenooit dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden

Artikel 3. Aanwijzing gewichtige maatschappelijke belangen en categorieën derden

 • 1.

   

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op [datum][, en werkt terug tot en met 6 januari 2014].

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen [naam gemeente en eventueel jaartal].

 •  

   

  Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van [datum].

   

  De voorzitter,

  De griffier,

Artikel 3 Aanwijzing gewichtige maatschappelijke belangen en categorieën derden

Het college van burgemeester en wethouders wijst aan:

 

 • 1.

  de werkzaamheden met een gewicht maatschappelijk belang voor de gemeente, ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt; en

 • 2.

  de categorieën van derden die in aanmerking komen voor verstrekking van gegevens uit de basisregistratie.

 • 3.

  Als werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang worden slechts aangewezen de werkzaamheden die samenhangen met een overheidstaak, strekken tot het in stand houden van een voorziening voor burgers die onderwerp is van overheidszorg, of waarbij anderszins gelet op de overheidsbemoeienis met die werkzaamheden, ondersteuning daarvan door gegevensverstrekking uit de basisregistratie gerechtvaardigd is.

Artikel 4 Inwerkingstreding en citeertitel

 • 1.

  Deze Verordening treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking en werkt terug tot en met 6 januari 2014

 • 2.

  Deze Verordening kan worden aangehaald als: Verordening basisregistratie personen 2014 van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht (Verordening BRP 2014 Hendrik-Ido-Ambacht

Aldus besloten door de raad der gemeente Hendrik-Ido-Ambacht in zijn openbare vergadering van 6 oktober 2014

Griffier, G.H. Logt

De voorzitter, J. Heijkoop

Toelichting Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Hendrik-Ido-Ambacht 2014