Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hendrik-Ido-Ambacht

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN EENMALIG RIOOLAANSLUITINGSRECHT 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHendrik-Ido-Ambacht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN EENMALIG RIOOLAANSLUITINGSRECHT 2017
CiteertitelVERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN EENMALIG RIOOLAANSLUITINGSRECHT 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentwet, art. 229

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017Onbekend

01-12-2016

Gemeenteblad, nr. 2438

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 1 november 2016, nr. 1732486;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de:

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN EENMALIG RIOOLAANSLUITINGSRECHT 2017

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

a.gemeentelijke riolering : het stelsel van leidingen, persleidingen en pompputten

waardoor het huishoudelijk afvalwater en overtollig regenwater afgevoerd wordt;

 • b.

  eigendom : een roerende of onroerende zaak;

 • c.

  aansluiting van een eigendom: het leggen door de gemeente van een aansluitleiding tussen

gemeentelijke riolering en het eigendom ten behoeve waarvan de aansluiting geschiedt, en het aansluiten van deze leiding op de gemeentelijke riolering, ertoe dienende om voor dat eigendom een directe of indirecte lozing op de gemeentelijke riolering mogelijk te maken.

 • d.

  dienstverlening : het uitvoeren van de werkzaamheden als bedoeld onder c.

 • e.

  begroting : een nadere schriftelijke specificatie van kosten die de

gemeente moet maken om de aansluiting van het eigendom zoals bedoeld onder b op de gemeentelijke riolering te realiseren.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven ter zake van het genot van door het gemeentebestuur verstrekte diensten in verband met het tot stand brengen van een directe of indirecte aansluiting van een eigendom op de gemeentelijke riolering.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht.

Artikel 4 Maatstaf van heffing

Het recht als bedoeld in artikel 2 wordt geheven per aansluiting van een eigendom op de gemeentelijke

riolering, met dien verstande dat de kosten voor de aansluiting in rekening worden gebracht overeenkomstig artikel 5.

Artikel 5 Tarief

 • 1.

  Het recht als bedoeld in artikel 2 bedraagt voor het exploitatiegebied De Volgerlanden per eigendom € 483,53 per aansluiting;

 • 2.

  De dienstverlening in het exploitatiegebied De Volgerlanden vangt aan op de tiende werkdag na de dag dat de gemeente de aansluitingsaanvraag heeft ontvangen;

 • 3.

  Het recht bedoeld in artikel 2 bedraagt in gebieden waar al riolering is aangelegd het voorafgaand aan de dienstverlening aan de belastingplichtige meegedeelde bedrag, dat blijkt uit een begroting die ter zake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld;

 • 4.

  Als de begroting bedoeld in het derde lid is uitgebracht, vangt de dienstverlening aan op de tiende werkdag na de dag waarop de begroting aan de belastingplichtige ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze tiende werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 • 5.

  Wanneer blijkt dat de werkelijke kosten van het recht als bedoeld in lid 3 minder bedragen dan begroot dan worden de werkelijke kosten in rekening gebracht.

Artikel 6 Wijze van heffing

Het recht wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld

Het recht is verschuldigd bij aanvang van de dienstverlening.

Artikel 8 Termijn van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet het bedrag worden voldaan binnen 1 maand na dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van rioolaansluitingsrecht wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van het rioolaansluitingsrecht.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De Verordening eenmalig rioolaansluitingsrecht 2016 van 7 december 2015 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening eenmalig rioolaansluitingsrecht 2017’.

Aldus besloten door de raad der gemeente Hendrik-Ido-Ambacht in zijn openbare vergadering van 1 december 2016.

De griffier, De voorzitter,

G.H. Logt J. Heijkoop