Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hendrik-Ido-Ambacht

Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester Hendrik-Ido-Ambacht 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHendrik-Ido-Ambacht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester Hendrik-Ido-Ambacht 2017
CiteertitelVerordening vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester Hendrik-Ido-Ambacht 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikelen 61, 61a, 61c, 84, 86, 147 en 149 van de Gemeentewet, de artikelen 15 en 31 van de Archiefwet 1995 en artikel 9 van het Archiefbesluit 1995

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-05-2017Onbekend

08-05-2017

Gemeenteblad, Jaargang 2017 Nr. 83413

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

De gemeenteraad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht;

gelezen het voorstel van het seniorenconvent van Hendrik-Ido-Ambacht van 22 maart 2017 tot instelling van een vertrouwenscommissie;

gelezen de artikelen 61, 61a, 61c, 84, 86, 147 en 149 van de Gemeentewet, de artikelen 15 en 31 van de Archiefwet 1995 en artikel 9 van het Archiefbesluit 1995;

gelezen de circulaire "Handreiking burgemeesters benoeming, herbenoeming, klankbordgesprekken en afscheid van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties" (versie mei 2016);

b e s l u i t:

vast te stellen de

Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester Hendrik-Ido-Ambacht 2017.

INHOUDSOPGAVE

Artikel 1 Taak 3

Artikel 2 Samenstelling commissie 3

Artikel 3 Ambtelijke ondersteuning 3

Artikel 4 Geheimhouding 3

Artikel 5 Vergaderingen 3

Artikel 6 Contactpersoon bij de benoemings- en herbenoemingsprocedure 4

Artikel 7 Bijzondere bepalingen over de benoemingsprocedure 4

Artikel 8 Verslag 4

Artikel 9 Onvoorziene gevallen 4

Artikel 10 Ontbinding van de commissie 5

Artikel 11 Archivering 5

Artikel 12 Citeertitel 5

Artikel 13 Inwerkingtreding 5

Toelichting 6

Algemeen 6

Artikel 2 Samenstelling commissie 6

Artikel 3 Ambtelijke ondersteuning 6

Artikel 4 Geheimhouding 7

Artikel 5 Vergaderingen 7

Artikel 6 Contactpersoon bij de benoemings- en herbenoemingsprocedure 7

Artikel 7 Bijzondere bepalingen over de benoemingsprocedure 7

Artikel 8 Verslag 8

Artikel 9 Onvoorziene gevallen 8

Artikel 10 Ontbinding van de commissie 8

Artikel 11 Archivering 9

Artikel 12 Intrekking 9

Artikel 13 Citeertitel 9

Artikel 14 Inwerkingtreding 9

Artikel 1 Taak

De commissie heeft tot taak de aanbeveling van de gemeenteraad tot herbenoeming van de burgemeester voor te bereiden

Artikel 2 Samenstelling commissie

 • 1.

  De commissie bestaat uit de fractievoorzitters van de onderscheiden fracties in de gemeenteraad, te benoemen door en uit de gemeenteraad.

 • 2.

  De raad benoemt tevens de voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.

 • 3.

  De commissie kent geen plaatsvervangende leden.

Artikel 3 Ambtelijke ondersteuning

 • 1.

  De raadsgriffier is secretaris van de commissie.

 • 2.

  De secretaris geeft ambtelijke ondersteuning aan de commissie.

 • 3.

  De secretaris is geen lid van de commissie en heeft daarin geen stemrecht, maar uitsluitend adviesrecht.

Artikel 4 Geheimhouding

 • 1.

  De vergaderingen van de commissie zijn besloten. Alle stukken van de commissie zijn geheim. Dit wordt op de stukken vermeld.

 • 2.

  De commissie legt in élke vergadering en élk gesprek, met toepassing van artikel 86 van de Gemeentewet, geheimhouding op over de inhoud van de stukken en het behandelde tijdens de vergadering of het gesprek. De (fungerend) voorzitter van de commissie ziet erop toe dat hieraan wordt voldaan.

 • 3.

  De geheimhoudingsplicht brengt onder meer mee dat aan raadsleden, die geen zitting (meer) hebben in de commissie, en aan anderen, behoudens het bepaalde in de artikel 8, tweede lid en 9 van deze verordening, geen inzage in, of informatie omtrent de inhoud van de stukken of het behandelde ter vergadering of in het gesprek wordt verstrekt. De (fungerend) voorzitter van de commissie wijst bij de benoemingsprocedure in elke vergadering op de geheimhoudingsplicht, die rechtstreeks voortvloeit uit artikel 61c van de Gemeentewet.

 • 4.

  De commissie treft, met inachtneming van de artikel 8, tweede lid, en 12 van deze verordening, een voorziening met betrekking tot de wijze waarop de geheimhouding blijft gewaarborgd bij het beheer van bescheiden, het voeren van correspondentie en bij de bepaling van plaats en tijdstip van de gesprekken.

 • 5.

  De commissie en de gemeenteraad kunnen de geheimhouding waartoe de gemeentewet, respectievelijk zullen de geheimhouding waartoe het derde lid van dit artikel van deze verordening verplicht, niet opheffen.

 • 6.

  De geheimhoudingsplicht blijft na ontbinding van de commissie van kracht.

 • 7.

  Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op de secretaris.

Artikel 5 Vergaderingen

 • 1.

  De commissie vergadert zo dikwijls als de voorzitter of tenminste twee leden dit noodzakelijk achten.

 • 2.

  De voorzitter bepaalt dag, uur en plaats van de vergadering. De voorzitter doet van elke vergadering tenminste vierentwintig uur tevoren aankondiging aan de leden van de commissie en, indien het gesprek met hem plaatsvindt, de burgemeester.

 • 3.

  De commissie vergadert niet als niet tenminste de helft van het aantal leden aanwezig is.

 • 4.

  De commissie besluit bij de voorbereiding van een aanbeveling bij meerderheid van uitgebrachte stemmen, waarbij elk lid één stem heeft. Bij het staken van de stemmen over de uit te brengen bevindingen, wordt het nemen van een beslissing uitgesteld tot de volgende vergadering. Is uitstel van de beslissing niet mogelijk of staken de stemmen ook in die volgende vergadering, dan worden geen bevindingen van de commissie, maar de verschillende meningen in het verslag opgenomen. De commissie streeft naar unanimiteit. Het gevoelen van de minderheid wordt desgewenst in het verslag tot uitdrukking gebracht.

Artikel 6 Contactpersoon bij de benoemings- en herbenoemingsprocedure

1.De voorzitter van de commissie treedt op als contactpersoon.

Alle stukken bestemd voor de commissie worden onder vermelding van ‘persoonlijk en vertrouwelijk’ op de envelop en boven de ingesloten stukken gericht aan de voorzitter en gezonden aan het privéadres van de secretaris en aldaar bewaard tot het moment van archivering.

2.Alle stukken die van de commissie uitgaan worden onder vermelding van ‘persoonlijk en vertrouwelijk’ op de envelop en boven de ingesloten stukken door de voorzitter en de secretaris ondertekend en vanaf het privéadres van de secretaris verzonden.

Artikel 7 Bijzondere bepalingen over de benoemingsprocedure

 • 1.

  De commissie formuleert de informatiebronnen op basis waarvan zij zich een oordeel vormt over het functioneren van de burgemeester. Deze informatiebronnen maakt zij vooraf kenbaar aan de burgemeester, de gemeenteraad en de Commissaris van de Koning.

 • 2.

  Alvorens haar verslag van bevindingen aan de gemeenteraad en commissaris van de Koning te zenden, bespreekt de commissie dit met de burgemeester. Van het gesprek wordt een verslag opgemaakt dat niet openbaar wordt gemaakt.

 • 3.

  Indien ter zake van het functioneren van de burgemeester in het in het vorige lid bedoelde overleg afspraken worden gemaakt tussen de commissie en de burgemeester, worden deze in het verslag van de gemeenteraad vermeld. De commissie zendt het verslag ook aan de burgemeester.

Artikel 8 Verslag

De commissie brengt over haar werkzaamheden ter zake van de voorbereiding van de aanbeveling tot herbenoeming verslag uit aan de gemeenteraad en de commissaris van de Koning door middel van een verslag van bevindingen. Dit schriftelijke en vertrouwelijke verslag bevat tenminste:

 • a.

  Een weergave van de wijze waarop de commissie haar werkzaamheden heeft verricht;

 • b.

  Een gemotiveerde weergave van de bevindingen van de commissie;

 • c.

  Aangegeven wordt of er sprake is van unanimiteit binnen de commissie.

En heeft in ieder geval de volgende bijlage:

d.Bij herbenoemingen: het verslag van het gesprek met de burgemeester over het conceptverslag van bevindingen en de concept aanbeveling.

Artikel 9 Onvoorziene gevallen

In alle gevallen waarin deze verordening danwel de circulaire niet voorziet, beslist de commissie.

Artikel 10 Ontbinding van de commissie

De commissie is ontbonden met ingang van de dag volgende op die waarop door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de gemeenteraad bekend is gemaakt dat de voordracht van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties door een Koninklijk besluit is gevolgd.

Artikel 11 Archivering

 • 1.

  De voorzitter en de secretaris van de commissie dragen er bij de benoemings- en herbenoemingsprocedure zorg voor dat op het tijdstip bedoeld in artikel 11 alle archiefbescheiden onverwijld in een verzegelde envelop en gerubriceerd als "geheim" worden overgebracht naar de op grond van artikel 31 van de Archiefwet aangewezen archiefbewaarplaats.

 • 2.

  De voorzitter en de secretaris van de commissie dragen er bij de herbenoemingsprocedure zorg voor dat van de in het eerste lid bedoelde overbrenging een verklaring van overbrenging als bedoeld in artikel 9 van het Archiefbesluit 1995 wordt opgemaakt. In deze verklaring wordt melding gemaakt van de met toepassing van artikel 15, lid 1 sub a en c, van de Archiefwet 1995 gestelde beperkingen aan de openbaarheid, geldende voor een periode van 75 jaar.

 • 3.

  De voorzitter en de secretaris van de commissie dragen er bij de herbenoemingsprocedure zorg voor dat alle overige bescheiden en alle kopieën van de in dit artikel bedoelde bescheiden onmiddellijk worden vernietigd.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester Hendrik-Ido-Ambacht 2017”.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 8 mei 2017.

De griffier, de plv. voorzitter,

G.H. Logt L.P. Platschorre.

Toelichting

Algemeen

De verordening regelt de werkzaamheden van de vertrouwenscommissie, die de die de aanbeveling tot herbenoeming van de burgemeester voorbereidt.

Artikelen 61 en 61a van de Gemeentewet schrijven voor dat de raad bij de herbenoemingsprocedure voor de burgemeester een vertrouwenscommissie instelt. Dit is een raadscommissie waarvoor op grond van artikel 84 Gemeentewet een nadere regeling wordt vastgesteld. De verordening is hierbij in overeenstemming gebracht met de circulaire van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De bevoegdheid een (raads)commissie in te stellen voor de herbenoemingsprocedure is gebaseerd op artikel 84 juncto artikel 149 Gemeentewet.

De verordening is ontleend aan de modelverordening van het Ministerie van BZK.

Artikel 2 Samenstelling commissie

De gemeenteraad bepaalt de samenstelling van de commissie en bepaalt of elke fractie in de commissies vertegenwoordigd is. Het is ook mogelijk in de verordening te regelen dat de fractievoorzitters lid zijn van de commissie. In voorliggend ontwerp is besloten de fractievoorzitters voor te dragen als lid van de commissie. Dit is logisch aangezien zij ook in het kader van de klankbordgesprekken deze de afgelopen jaren met de burgemeester hebben gevoerd. Tevens worden de voorzitter en plaatsvervangend voorzitter door de raad benoemd.

De commissie wordt op grond van artikel 13 na afronding van haar taak ontbonden. Er hoeft dus niet steeds een nieuwe verordening te worden vastgesteld; alleen wordt bij elke nieuwe taak een nieuwe commissie ingesteld. Derhalve is voor de samenstelling van de vertrouwenscommissie een apart besluit opgemaakt. In dit besluit dienen de personen sec genoemd en benoemd te worden. Indien er een wisseling van een fractievoorzitter plaats vindt blijft de benoemde persoon in de vertrouwenscommissie zitten tenzij ook zijn of haar raadslidmaatschap is beëindigd.

Koppeling raadslidmaatschap

De commissie bestaat uit raadsleden. Dit brengt mee dat het lidmaatschap van de commissie eindigt bij beëindiging van het raadslidmaatschap. Bij tijdelijke beëindiging van het raadslidmaatschap, bijvoorbeeld bij tijdelijke vervanging wegens ziekte, kan het commissielidmaatschap herleven zodra het raadslidmaatschap herleeft, tenzij de betrokkene in de commissie inmiddels blijvend is vervangen door een ander raadslid. Na een raadsverkiezing zal de nieuwe raad nieuwe leden benoemen.

Geen plaatsvervangende leden

Deze bepaling is opgenomen om te voorkomen dat de commissie een ‘duiventil’ wordt. Indien een van de leden van de commissie blijvend uitvalt, kan er wel blijvende vervanging plaatsvinden.

Artikel 3 Ambtelijke ondersteuning

De griffier ondersteunt en adviseert de vertrouwenscommissie. Hij heeft geen stemrecht.

Adviseur

Op grond van artikel 61a, derde lid, van de Gemeentewet overlegt de gemeenteraad voorafgaand aan het opstellen van zijn aanbeveling met de commissaris van de Koning over het functioneren van de burgemeester. Het ligt voor de hand dat de raad bij het opstellen van zijn uiteindelijke aanbeveling het gevoelen van de wethouders over het functioneren van de burgemeester meeweegt.

In artikel 61, derde lid, van de Gemeentewet is opgenomen dat de gemeenteraad kan bepalen dat één of meer wethouders als adviseur aan de vertrouwenscommissie kan worden toegevoegd. Deze mogelijkheid is er ook bij een herbenoeming. Dit op grond van artikel 61a, vierde lid, van de Gemeentewet. Het seniorenconvent stelt voor hiervan geen gebruik te maken. Bij de benoeming van een nieuwe burgemeester is het van belang een relatie te leggen met het functioneren van de nieuwe burgemeester in het college. Bij een zittende burgemeester een adviseur vanuit het college op te nemen in de vertrouwenscommissie waarbij het gehele proces alsmede ook het laatste functioneringsverslag (nu heet dit klankbordgesprek) aan de orde komt, waar bij ook geen wethouder als adviseur betrokken was, kan dit de positie lastig maken voor zowel de burgemeester als de adviseur in het college na herbenoeming. Voorgesteld wordt dan ook om geen adviseur aan de vertrouwenscommissie toe te voegen.

Op grond van artikel 61, tweede lid, van de Gemeentewet dient de raad het college van burgemeester en wethouders in de gelegenheid te stellen zijn wensen en bedenkingen kenbaar te maken op de eisen die aan de te benoemen burgemeester worden gesteld.

Artikel 4 Geheimhouding

Op grond van artikel 61c Gemeentewet zijn de beraadslagingen van de vertrouwenscommissie en de raad besloten en geldt daarop een geheimhoudingsplicht. Datzelfde geldt ook voor de stukken die in de vertrouwenscommissie worden besproken en de stukken die aan de raad worden gezonden danwel door de raad aan de minister worden gezonden.

Strikt genomen is het overbodig om een geheimhoudingsplicht in de verordening op te nemen en daarop bij de start van elke vergadering uitdrukkelijk te laten wijzen, nu deze rechtstreeks voortvloeituit de Gemeentewet. Gelet op het belang van geheimhouding en een zorgvuldige procedure is een uitwerking daarvan toch in de verordening opgenomen.

Artikel 5 Vergaderingen

De vertrouwenscommissie vergadert zo vaak als nodig/gewenst. In dit artikel is een minimumtermijn van 24 uur opgenomen voor aankondiging/oproeping voor een vergadering. Indien spoed niet is geboden, ligt een ruimere termijn voor uitnodiging, bijvoorbeeld één week, voor de hand.

Artikel 6 Contactpersoon bij de benoemings- en herbenoemingsprocedure

Het eerste lid van deze bepaling doet vanzelfsprekend niets af aan de geheimhoudingsplicht. De geheimhouding dient zeer strikt in acht te worden genomen. De griffier draagt zorg voor het beschikbaar stellen van de informatie voor de leden. Er is een keuze om niets per post en per e-mail te versturen, maar alles te laten lopen via terinzagelegging en, in het algemeen, zo min mogelijk op papier te zetten.

Artikel 7 Bijzondere bepalingen over de benoemingsprocedure

De inhoud van dit artikel spreekt voor zich. Met de belangen van de sollicitant moet zeer zorgvuldig worden omgegaan. Elke informatieverzameling dient voorafgegaan te worden door een afweging tusseneen reële, te motiveren informatiebehoefte en de belangen van de sollicitant. De commissaris van de Koning vervult hierbij een sleutelfunctie.

Artikel 8 Verslag

Verslag van bevindingen

Het is van belang er zorg voor te dragen dat het verslag voldoende onderbouwing bevat van de visie van de commissie, nu de gemeenteraad op basis van het verslag van bevindingen besluit over de aanbeveling.

Bij herbenoeming

Als stelregel geldt dat het hele verloop van de procedure zowel procedureel als inhoudelijk in het verslag van bevindingen zijn weerslag krijgt. De opbouw van het verslag van bevindingen kan er bijvoorbeeld als volgt uitzien:

1.

Proces: Na een inleiding volgt procedurele informatie over de samenstelling van de raadscommissie, die de aanbeveling heeft voorbereid en over de functioneringsgesprekken (frequentie, gesprekspartners) die gedurende de ambtstermijn met de burgemeester zijn gehouden.

2.

Dan volgt chronologisch inhoudelijke informatie over de werkzaamheden van de commissie en over de inhoud van de met informanten en de burgemeester gevoerde gesprekken. Ook de aard en inhoud van eventuele tussentijdse contacten met de commissaris van de Koning wordt vermeld.

3.

Bevindingen: In het verslag wordt kort de inhoud en het verloop van alle beraadslagingen in, en gesprekken door, de commissie verwerkt. Bevindingen met betrekking tot het functioneren vande burgemeester kunnen bijvoorbeeld worden geordend naar criteria uit de profielschets en afspraken uit functioneringsgesprekken. Afgesloten wordt met een conclusie.

4.

Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter en secretaris van de commissie.

Artikel 9 Onvoorziene gevallen

Dit artikel bevat een regeling voor onvoorziene gevallen. De commissie kan daarbij bij voorbeeld terugvallen op de circulaire "Handreiking burgemeesters benoeming, herbenoeming en klankbordgesprekken en afscheid van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties" (versie mei 2016).

Artikel 10 Ontbinding van de commissie

De commissie voor herbenoeming wordt ontbonden na bekendmaking van het benoemingsbesluit door de Kroon. Zoals gemeld in de toelichting op artikel 2 is er voor de leden van de commissie een koppeling met het raadslidmaatschap. Zodra het raadslidmaatschap is beëindigd, stopt ook het lidmaatschap van de raadscommissie.

Artikel 11 Archivering

Digitale bestanden in de benoemings- en herbenoemingsprocedure

De Archiefwet 1995 en het Archiefbesluit 1995 maken geen onderscheid naar de vorm van bescheiden en zijn dus zowel op papieren als op digitale bescheiden van toepassing. Ingeval er sprake is van digitale bestanden en bij de door de gemeente aangewezen archiefbewaarplaats de mogelijkheid bestaat tot digitale opslag dienen de daarvoor geldende regels te worden gevolgd en moet op overeenkomstige wijze de geheimhouding van de betrokken bescheiden worden gegarandeerd.

Artikel 12 Intrekking

Dit artikel behoeft geen toelichting.

Artikel 13 Citeertitel

Dit artikel behoeft geen toelichting.

Artikel 14 Inwerkingtreding

Dit artikel behoeft geen toelichting.