Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heumen

Bevoegdheden bij planologische plannen van enige omvang

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeumen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBevoegdheden bij planologische plannen van enige omvang
CiteertitelBevoegdheden bij planologische plannen van enige omvang
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 156
 2. Wet ruimtelijke ordening, art. 6.12
 3. Besluit omgevingsrecht, art. 6.5

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-10-2013Onbekend

16-12-2010

Gemeente Heumen Actueel, 15-10-2013

10.10 B9

Tekst van de regeling

Intitulé

Bevoegdheden bij planologische plannen van enige omvang

Onderwerp: Bevoegdheden bij planologische plannen van enige omvang

Datum: 16 december 2010

Besluitnr.: 10.10 B9

 

De raad van de gemeente Heumen in openbare vergadering bijeen;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 november 2010;

gelet op artikel art. 156 van de gemeentewet; art. 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening en art. 6.5 van het Besluit omgevingsrecht;

 

b e s l u i t:

 • 1 -

  het werkingsbereik van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 30 aan te wijzen als categorie gevallen waarin een verklaring van geen bedenkingen als bedoeld in artikel 6.5 Besluit omgevingsrecht niet vereist is indien er sprake is van:

  • a -

   plannen die voorzien in de bouw van ten hoogste tien woningen;

  • b -

   plannen die voorzien in de bouw van hoofdgebouwen (niet zijnde woningen) met een oppervlakte van ten hoogste 1500m2;

 • 2 -

  de bevoegdheid al dan niet een exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 lid 1 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen te delegeren aan burgemeester en wethouders.

tgk

Malden,

DE RAAD VOORNOEMD;

De raadsgriffier,

L.Bosland.

De burgemeester,

drs. J. van Zomeren.