Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heumen

Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college van de gemeente Heumen gevoerde bestuur

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeumen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college van de gemeente Heumen gevoerde bestuur
CiteertitelVerordening periodiek onderzoeken gemeente Heumen 2005
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 213a

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2005Onbekend

22-12-2005

De Verbinding, 21-12-2010

12.12 C

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college van de gemeente Heumen gevoerde bestuur

Onderwerp:

Verordening regelende het verrichten van periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur (artikel 213a Gemeentewet)

22 december 2005

Besluitnummer 12.12 C

 

De raad van de gemeente Heumen in openbare vergadering bijeen;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2005;

gelet op artikel 213a Gemeentewet;

b e s l u i t:

vast te stellen:

Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college van de gemeente Heumen gevoerde bestuur.

 

 

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Doelmatigheid:

  De mate waarin de gewenste prestaties en beoogde maatschappelijke effecten worden gerealiseerd met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen, of met de beschikbare middelen zo veel mogelijk resultaat wordt bereikt.

 • b.

  Doeltreffendheid:

  De mate waarin de benoemde prestaties en geformuleerde maatschappelijke effecten van het beleid daadwerkelijk worden behaald.

Artikel 2. Onderzoeksfrequentie

 • 1.

  Het college onderzoekt jaarlijks de doelmatigheid van (onderdelen van) organisatie-eenheden van de gemeente en/of de uitvoering van taken door de gemeente.

 • 2.

  Het college toetst jaarlijks de doeltreffendheid van minimaal 1 (onderdeel van een) programma en/of paragraaf.

Artikel 3. Onderzoeksplan

 • 1.

  Het college zendt ieder jaar uiterlijk voor 31 december een onderzoeksplan naar de raad van de in het erop volgende jaar te verrichten interne onderzoek(en) als bedoeld in artikel 2.

 • 2.

  In het onderzoeksplan wordt per intern onderzoek globaal aangegeven:

  • a)

   het object van onderzoek;

  • b)

   de reikwijdte van het onderzoek;

  • c)

   de onderzoeksmethode;

  • d)

   doorlooptijd van het onderzoek;

  • e)

   de wijze van uitvoering van het onderzoek.

 • 3.

  In het onderzoeksplan worden de kosten aangegeven alsmede welke budgetten in de productenraming zijn opgenomen voor de uitvoering van de geplande onderzoeken.

Artikel 4. Voortgang onderzoeken

Het college rapporteert in de paragraaf bedrijfsvoering van de begroting en jaarstukken over de voortgang van de onderzoeken als bedoeld in artikel 2 en de inzet van de bijbehorende budgetten.

Artikel 5. Rapportage en gevolgtrekking

 • 1.

  De uitkomsten van een onderzoek worden vastgelegd in een rapportage. Elke rapportage bevat tenminste een analyse van de onderzoeksresultaten en indien nodig aanbevelingen voor verbeteringen.

 • 2.

  Op basis van de resultaten van ieder onderzoek stelt het college indien nodig een plan van verbetering op. De rapportage en het plan van verbetering worden ter kennisgeving aan de raad aangeboden. Het college neemt op basis van het plan van verbetering organisatorische maatregelen.

Artikel 6. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2005 en vervangt de op 10 november 2003 bij raadsbesluit vastgestelde verordening.

Artikel 7. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening periodiek onderzoeken gemeente Heumen 2005’.

VE

Malden, 22 december 2005 DE RAAD VOORNOEMD;

De raadsgriffier,

D.van Eeten, wnd.

De burgemeester,

J.van Zomeren.