Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heumen

Verordening gemeentelijk groenonderhoud Gemeente Heumen 2008

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeumen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening gemeentelijk groenonderhoud Gemeente Heumen 2008
CiteertitelVerordening gemeentelijk groenonderhoud Gemeente Heumen 2008
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 108 en art. 149
 2. Besluit Aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten, art. 17
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-12-2010Onbekend

24-04-2008

De Verbinding, 21-12-2010

03.07 B2

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening gemeentelijk groenonderhoud Gemeente Heumen 2008

Onderwerp:

Verordening groenonderhoud

Datum: 24 april 2008

 

 

Besluitnr 03.07 B2

De raad van de gemeente Heumen in openbare vergadering bijeen;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 februari 2008;

gelet op artikel 149 en artikel 108 van de Gemeentewet;

gelet op artikel 17 van het Besluit Aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten;

overwegende:

 • ·

  dat het sociale werkvoorzieningschap BREED (hierna: SW-bedrijf), anders dan een reguliere onderneming op de vrije markt, een bijzondere sociaal-maatschappelijke functie vervult;

 • ·

  dat het SW-bedrijf arbeidsplaatsen realiseert voor mensen die geen of moeilijk toegang hebben tot de reguliere arbeidsmarkt, waardoor mensen werkervaring opdoen en op een zinvolle wijze deelnemen aan het maatschappelijke leven;

 • ·

  dat het een publieke, gemeentelijke verantwoordelijkheid is dat SW-geïndiceerden werkervaring opdoen om door te stromen naar de reguliere arbeidsmarkt;

 • ·

  dat groenonderhoud vanuit milieu-, veiligheids-, leefbaarheids- en zorgvuldigheidsoogpunt een publieke, gemeentelijke taak is;

 • ·

  dat groenonderhoud is aan te merken als dienst van algemeen economisch belang als bedoeld in het EG-verdrag;

 • ·

  dat het groenonderhoud handmatige, laaggeschoolde werkzaamheden kent die geschikt zijn voor de SW-geïndiceerden;

 • ·

  het belang van een doelmatige besteding van overheidsbijdragen aan het SW-bedrijf;

gelet op het feit dat het SW-bedrijf BREED als een aanbestedende dienst in de zin van het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (Bao) is te beschouwen;

b e s l u i t:

de navolgende Verordening gemeentelijk groenonderhoud gemeente Heumen 2008 vast te stellen:

Verordening gemeentelijk groenonderhoud gemeente Heumen 2008

 

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Beeldbestekken : De bestekken waarin de vereisten zijn uitgewerkt waaraan het onderhoud van het openbaar groen moet voldoen;

 • b.

  Gemeentelijk openbaar groen: De vrij toegankelijke beplanting zoals bomen, plantsoenen, groenstroken, groenbakken, bermen, parken, vijvers, sloten en waterpartijen, die eigendom is van de gemeente;

 • c.

  Groenonderhoud : Onder groenonderhoud wordt verstaan het verrichten van handmatige, laaggeschoolde, op de SW-geïndiceerden afgestemde werkzaamheden voor de instandhouding van het gemeentelijke openbare groen, waaronder begrepen het opruimen van zwerfvuil;

 • d.

  Gemeenschappelijke regeling: De gemeenschappelijke regeling <BREED>;

 • e.

  SW-bedrijf BREED : De door het sociale werkvoorzieningschap aangewezen, dan wel nadien aan te wijzen, organisatorische eenheid, als bedoeld in de wet;

 • f.

  SW-geïndiceerden : De persoon en of groep van personen die is cq zijn geïndiceerd op grond van de wet;

 • g.

  Werkvoorzieningschap : Het openbaar lichaam als bedoeld in de gemeenschappelijke regeling;

 • h.

  Wet : De Wet Sociale Werkvoorzieningschap van 11 september 1997, Staatsblad 465, houdende nieuwe regeling inzake de Sociale werkvoorziening, zoals deze wet sedertdien is gewijzigd of nog zal worden gewijzigd, met bijbehorende besluiten en uitvoeringsvoorschriften;

 • i.

  Uitsluitend recht : een recht dat bij wettelijk voorschrift of bij besluit van een bestuursorgaan aan een onderneming wordt verleend, waarbij voor die onderneming het recht wordt voorbehouden om binnen een bepaald geografisch gebied een dienst te verrichten of een activiteit uit te oefenen.

Artikel 2. Reikwijdte

 • a.

  Deze verordening is van toepassing op het groenonderhoud als bedoeld in artikel 1.

 • b.

  Het SW-bedrijf BREED heeft het uitsluitend recht op groenonderhoud als bedoeld in artikel 1.

 • c.

  Het college kan, passend binnen wettelijke kaders, op grond van bijzondere omstandigheden afwijken van één of meer bepalingen van deze verordening.

Artikel 3. Bevoegdheidsverdeling

 • a.

  Het college is belast met de uitvoering van deze verordening;

 • b.

  Het college kan de uitvoering van de in deze verordening aan hen toegekende bevoegdheden, uit naam van en onder verantwoordelijkheid van het college opdragen aan gemeenteambtenaren.

Artikel 4. Uitvoering

Dit uitsluitend recht komt slechts tot uitvoering indien een overeenkomst tot stand kan worden gebracht, waarbij het SW- bedrijf BREED een prijsstelling hanteert die blijft binnen de gemeentelijke begrotingskaders en het SW-bedrijf BREED voldoet en blijft voldoen aan de in de genoemde overeenkomst vast te stellen kwaliteitsnormen.

Artikel 5. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na de datum van bekendmaking.

Artikel 6. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening gemeentelijk groenonderhoud Gemeente Heumen 2008’.

SMvD

Malden, 24 april 2008

DE RAAD VOORNOEMD;

De raadsgriffier,

L.Bosland.

De burgemeester,

drs. J. van Zomeren.