Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heumen

Verordening werkgeverscommissie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeumen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening werkgeverscommissie
CiteertitelVerordening werkgeverscommissie
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Is eerder gepubliceerd in 2013. Precieze publicatie niet terug te vinden dus nu voor de zekerheid opnieuw gepubliceerd.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 83, eerste lid, van de Gemeentewet
 2. artikel 107 van de Gemeentewet
 3. artikel 107e van de Gemeentewet
 4. afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2019

20-12-2018

gmb-2018-281297

17-05-201301-01-2019

16-05-2013

gmb-2018-128075

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening werkgeverscommissie

 

De raad van de gemeente Heumen in openbare vergadering bijeen;

 

gezien het voorstel van het presidium d.d. 4 april 2013;

 

gelet op artikel 83, eerste lid, de artikelen 107 tot en met 107e, artikel 156 van de Gemeentewet

en afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

 

B e s l u i t

 

 • 1.

  een werkgeverscommissie in te stellen;

 • 2.

  aan de onder 1 genoemde commissie de bevoegdheden te delegeren die rechtstreeks

  voortvloeien uit de Ambtenarenwet, de op deze wet gebaseerde en door de raad

  vastgestelde rechtspositionele voorschriften en de artikelen 107 tot en met 107e

  Gemeentewet1 , met uitzondering van de bevoegdheden als bedoeld in artikel 107, 107a,

  tweede lid, 107d, eerste lid en 107 e, eerste lid van de Gemeentewet2 ;

 • 3.

  de fractievoorzitters te benoemen tot leden van de werkgeverscommissie voor de duur van de zittingsperiode van de raad;

 • 4.

  vast te stellen de ‘Verordening werkgeverscommissie':

 

Artikel 1 Taken en bevoegdheden werkgeverscommissie

 • 1.

  De werkgeverscommissie oefent het werkgeverschap uit ten aanzien van de griffier en de

  overige op de griffie werkzame ambtenaren, zoals die door de raad aan haar zijn gedelegeerd;

 • 2.

  Tot de bevoegdheid van de werkgeverscommissie behoren ook de voorbereiding en uitvoering

  van de overige tot het werkgeverschap van de raad behorende besluiten en regelingen;

 • 3.

  De werkgeverscommissie kan de aan haar overgedragen bevoegdheden ten aanzien van het

  griffiepersoneel mandateren aan de griffier.

 

Artikel 2 Samenstelling werkgeverscommissie

 • 1.

  De werkgeverscommissie bestaat uit drie raadsleden, waarvan minstens één fractievoorzitter. Een van de leden wordt als voorzitter benoemd.

 • 2.

  De leden van de werkgeverscommissie worden door de raad uit zijn midden benoemd voor de

  duur van de zittingsperiode van de raad.

 • 3.

  Het lidmaatschap van de werkgeverscommissie eindigt:

  • a.

   op eigen verzoek; het lid doet daarvan schriftelijk mededeling aan de raad; het ontslag gaat

   in als de opvolger door de raad is benoemd;

  • b.

   indien het lid aftreedt als lid van de raad;

  • c.

   indien de raad van oordeel is dat het lid niet langer geschikt is de functie van lid van de

   werkgeverscommissie te vervullen.

 • 4.

  De voorzitter van de raad kan worden uitgenodigd om in de vergadering van de werkgeverscommissie aanwezig te zijn en eventueel optreden als informant.

 

Artikel 3 Taken voorzitter

De voorzitter draagt in ieder geval zorg voor:

 • a.

  het tijdig en periodiek bijeenroepen van de werkgeverscommissie;

 • b.

  het leiden van de vergaderingen;

 • c.

  het doen naleven van deze verordening;

 • d.

  het ondertekenen van de stukken en de besluiten die van deze commissie uitgaan, alsmede

  het zorg dragen voor de uitvoering van de besluiten van de werkgeverscommissie,

 • e.

  het fungeren als schakel tussen de werkgeverscommissie en de griffier als

  eerstverantwoordelijke voor de personele en organisatorische zaken van de griffie.

 

Artikel 4 Ondersteuning van de commissie

De griffier of een door deze aan te wijzen functionaris staat de werkgeverscommissie terzijde,

draagt zorg voor het secretariaat en maakt met het college of de secretaris afspraken over

ondersteuning.

 

Artikel 5 Besluitvorming

 • 1.

  Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, uitgebracht door de leden zoals

  bedoeld in artikel 2;

 • 2.

  Besluiten worden alleen genomen indien in de vergadering meer dan de helft van het aantal

  zitting hebbende leden aanwezig is.

 

Artikel 6 Verslaglegging

De griffier draagt zorg voor het opstellen van een besluitenlijst van elke vergadering. De

besluitenlijst wordt in de eerstvolgende vergadering van de werkgeverscommissie definitief

vastgesteld.

 

Artikel 7 Beslotenheid van vergaderingen

 • 1.

  De vergaderingen van de werkgeverscommissie worden in het belang als bedoeld in artikel

  10, tweede lid, onder e of f van de Wet openbaarheid van bestuur in beslotenheid gehouden.

 • 2.

  De agenda, de stukken en de besluitenlijst zijn openbaar, tenzij de werkgeverscommissie

  beslist dat op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van

  bestuur, hierop of een deel daarvan geheimhouding moet worden gelegd.

 • 3.

  Indien een raadslid de stukken als bedoeld in het tweede lid wil inzien, kan hij daartoe een

  verzoek indienen bij de voorzitter van de werkgeverscommissie. De voorzitter weigert een

  dergelijk verzoek slechts als sprake is van strijd met het openbaar belang. Het tweede lid is

  van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 8 Vergaderfrequentie

De werkgeverscommissie vergadert tenminste éénmaal per jaar en voorts zo vaak als door de

voorzitter of één van de leden nodig wordt geacht.

 

Artikel 9 Verantwoording

De werkgeverscommissie brengt met inachtneming van het bepaalde in artikel 7, jaarlijks verslag

uit aan de raad van haar werkzaamheden en bevindingen.

 

Artikel 10 Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel over de toepassing ervan beslist de

werkgeverscommissie op voorstel van de voorzitter.

 

Artikel 11 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die van zijn bekendmaking.

 

Artikel 12 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als 'Verordening werkgeverscommissie'.

 

Aldus besloten door de raad in zijn openbare vergadering van 16 mei 2013.

 

 

 

 

LB

Malden, 16 mei 2013

 

DE RAAD VOORNOEMD;

 

 

De raadsgriffier,

 

 

De burgemeester,

 

 

 

L. Bosland.

P. Mengde.

 


1

De vaststelling van regelingen (algemeen verbindende voorschriften) blijft bij de raad, de te nemen personele besluiten en dergelijke worden gedelegeerd.

2

Dus met uitzondering van benoeming, schorsing en ontslag griffier, de vaststelling van de instructie griffier, de vervanging van de griffier en de vaststelling van de organisatieverordening.