Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heusden

Regeling individueel keuzebudget (IKB) gemeente Heusden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeusden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling individueel keuzebudget (IKB) gemeente Heusden
CiteertitelRegeling individueel keuzebudget (IKB) gemeente Heusden-versie 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBestuur

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

zie bijlage voor PDF-versie

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-10-201822-10-2018wijziging Artikel 2: definitie van fiets

16-10-2018

gmb-2018-225392

546710
01-01-201724-10-2018Nieuw

06-12-2016

www.officielebekendmakingen.nl, 15-12-2016

00476156

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling individueel keuzebudget (IKB) gemeente Heusden

 

 

Het college van Heusden;

gelet op:

 • ·

  artikel 125 van de Ambtenarenwet;

 • ·

  artikel 160 van de Gemeentewet;

 • ·

  wet op de loonbelasting 1964;

 • ·

  uitvoeringsregeling loonbelasting 2011;

 • ·

  de CAR-UWO;

en na verkregen instemming van het georganiseerd overleg op 24 november 2016

BESLUIT

de ‘Regeling individueel keuzebudget (IKB) gemeente Heusdenvast te stellen

Artikel 1 Begripsomschrijving

Bovenwettelijke vakantie-uren

de vakantie-uren die de medewerker bovenop de wettelijk vakantie-uren krijgt

BigBen

tijds- en verlofregistratiesysteem

CAR

collectieve arbeidsvoorwaardenregeling (cao van gemeenten)

IKB

individueel keuzebudget: een maandelijks, in geld uitgedrukt, budget dat de medewerker naar keuze kan gebruiken voor doelen

Medewerker

de ambtenaar zoals beschreven in artikel 1:1 sub a van de CAR-UWO

UWO

uitwerkingsovereenkomst

Vakantie-uren

vakantieverlof zoals beschreven in hoofdstuk 6 van de CAR-UWO

Werkgever

het college van Heusden

Wettelijke vakantie-uren

elke medewerker heeft volgens de wet minimaal recht op vier weken doorbetaald verlof

Youforce

digitale portaal personeels- en salarisadministratie

Artikel 2 Doelen

Naast de in artikel 3:29 CAR-UWO vermelde doelen worden onderstaande lokale doelen toegevoegd.

 • 1.

  Fiets al dan niet elektronisch of motorisch voortgedreven en waar bij het gebruik hiervan al dan niet een kentekenplaat, een bromfietsrijbewijs en het dragen van een valhelm is verplicht inclusief aanverwante zaken van de fiets en de fietsverzekering

  • a.

   Inzet van dit doel is eenmaal in de drie kalenderjaren mogelijk;

  • b.

   Het doel wordt in één keer afgelost;

  • c.

   Maximale aanschafwaarde van de fiets is € 749. Voor samenhangende zaken van de fiets is dit maximaal € 246 (noodzakelijk accessoires voor woon-werkverkeer: regenpak, reparatiekosten, extra slot of steun voor de tas). Aan de premie voor de fietsverzekering zit geen maximum verbonden;

  • d.

   De fiets wordt op meer van de helft van de werkdagen gebruikt voor het woon-werktraject;

  • e.

   Het is niet mogelijk om dit doel in te zetten als er gebruik wordt gemaakt van de vergoeding woon-werkverkeer;

  • f.

   De werkgever is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door verlies, diefstal of beschadigingen van de fiets en bijbehorende accessoires;

  • g.

   Bij aanschaf van een fiets, accessoires en een verzekering worden de gemaakte kosten netto uitbetaald bij de salarisbetaling en de kosten ingehouden op het IKB;

  • h.

   Bij het inzetten van dit doel wordt een factuur toegevoegd en bij de aanschaf van fietsaccessoires wordt een specificatie toegevoegd.

    

 • 2.

  Uitruilen van de contributie voor bedrijfsfitness

  De contributie bedrijfsfitness is een IKB-doel en kan maandelijks of jaarlijks worden uitgeruild met het IKB.

 

 • 3.

  Uitruilen van de woon-werkvergoeding

  • a.

   Het bedrag wat fiscaal vergoed mag worden voor woon-werkverkeer minus de ontvangen vergoeding is een IKB-doel en kan maandelijks of jaarlijks uitgeruild worden met het IKB.

  • b.

   Er is sprake van doorgaans heen en weer reizen tussen de woning en de plaats van tewerkstelling. Welk vervoermiddel hiervoor wordt gebruikt is niet van belang.

  • c.

   De reisafstand woon-werkverkeer wordt berekend tussen het woonadres en het adres van de verst gelegen werkplek of de vaste standplaats. De afstand wordt berekend met routeplanner van Routenet, hierbij wordt uitgaan van de kortste reisafstand.

  • d.

   De uitruil wordt berekend over maximaal 214 werkdagen per jaar bij een werkweek van vijf dagen, voor deeltijders of bij deelname aan ouderschapsverlof, wordt dit naar rato berekend.

  • e.

   Bij langdurige afwezigheid is het niet mogelijk om deze uitruil toe te passen. De fiscale ruimte voor het woon-werkverkeer mag tot de eerste dag van de tweede maand volgend op de maand waarin de medewerker afwezig is worden uitgeruild. Wanneer de medewerker na langdurige afwezigheid weer aanwezig is, kan deze ruimte weer worden uitgeruild per de eerste van de maand volgend op de maand waarin de werkzaamheden zijn hervat.

 • 4.

  Uitruilen van de vakbondscontributie

  • a.

   De vakbondscontributie kan als doel ingezet worden en jaarlijks worden uitgeruild met het IKB.

  • b.

   Bij het inzetten van dit doel wordt een betalingsbewijs van het lidmaatschap toegevoegd.

Artikel 3 Werkwijze

 • a.

  Indienen van keuzes

 • De keuzes voor de inzet van bronnen en doelen worden door de medewerker gemaakt in de module Flex Benefits in Youforce. De sluitingsdatum voor het indienen van keuzes in Youforce is de 5e van de maand.

 • b.

  Opleiding

 • Bij betaling van een opleiding uit het IKB wordt een betalingsbewijs toegevoegd waaruit blijkt dat de opleiding (gedeeltelijk) door de medewerker is gefinancierd. c

 • c.

  Kopen van vakantie-uren

 • Medewerkers kunnen maandelijks vakantie-uren kopen. De gekochte vakantie-uren worden opgenomen in BigBen en geoormerkt als ‘gekocht verlof’ en is bovenwettelijk. De ingangsdatum is gelijk aan de datum waarop de vakantie-uren zijn betaald uit het IKB.

 • d.

  Verkopen van bovenwettelijke vakantie-uren

 • Medewerkers kunnen maandelijks vakantie-uren verkopen, mits er voldoende bovenwettelijke verlofuren aanwezig zijn.

Artikel 4 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan de werkgever een bijzondere voorziening treffen.

Artikel 5 Intrekking oude regelingen

Met de inwerkingtreding van de ‘Regeling individueel keuzebudget (IKB) gemeente Heusden komen de volgende regelingen te vervallen:

 • ·

  Regeling inwisseling tegemoetkoming woon-werkverkeer ten behoeve van (een deel van) de bezoldiging en/of eindejaarsuitkering;

 • ·

  Regeling inwisseling vergoeding vakbondscontributie ten behoeve van (een deel van) de bezoldiging en/of eindejaarsuitkering;

 • ·

  Regeling fiets-privé gemeente Heusden;

 • ·

  Regeling inwisseling vergoeding bedrijfsfitness ten behoeve van de bezoldiging.

Artikel 6 Citeertitel en inwerkingtreding

Deze regeling wordt aangehaald als ‘Regeling individueel keuzebudget (IKB) gemeente Heusden’en treedt in werking op 1 januari 2017.

Aldus besloten in de collegevergadering van de gemeente Heusden van 6 december 2016.

de secretaris,

de burgemeester,

 

 

mr. H.J.M. Timmermans

drs. J. Hamming