Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heusden

Verordening outplacement gewezen wethouders 2006

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeusden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening outplacement gewezen wethouders 2006
CiteertitelVerordening outplacement gewezen wethouders 2006
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuur en communicatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 147

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-04-200727-03-2007nieuwe regeling

27-03-2007

Heusdense Courant, 04-04-2007

B200707254

Tekst van de regeling

Intitulé

Variabelen in het CONCEPTBESLUIT:De gemeenteraad van Heusden in zijn openbare vergadering van 27 maart 2007;

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet,

gezien het voorstel van het college van 6 februari 2007,doc.nr. B 200707254/09192;

b e s l u i t :

met ingang van 1 januari 2007 vast te stellen de “Verordening outplacement gewezen wethouders 2006”.

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  belanghebbende: hij die ophoudt wethouder te zijn en in het genot is van een uitkering op grond van artikel 131 tot en met 136 van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers en geen aanspraak kan maken op een terugkeergarantie bij zijn werkgever;

 • 2.

  outplacementbureau: bureau of organisatie bij voorkeur aangesloten bij een brancheorganisatie voor outplacement en loopbaanbegeleiding.

Artikel 2 Toekenning outplacementfaciliteiten

 • 1.

  Burgemeester en wethouders besluiten op aanvragen omtrent de toekenning van outplacementfaciliteiten.

 • 2.

  De kosten van de outplacementfaciliteiten komen voor rekening van de gemeente. Burgemeester en wethouders sluiten daartoe een schriftelijke overeenkomst met het outplacementbureau.

 • 3.

  Eventuele reis-, verblijf- en verwervingskosten komen voor rekening van belanghebbende.

Artikel 3 Maximale toekenningsduur

De outplacementfaciliteiten worden toegekend voor de periode van ten hoogste één jaar.

 

Artikel 4 Uitleg regeling

In de gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet zijn burgemeester en wethouders bevoegd een voorziening te treffen.

Artikel 5 Slotbepalingen

Deze regeling kan worden aangehaald als: 'Verordening outplacement gewezen wethouders 2006'.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 27 maart 2007.;

De raad voornoemd,

 

de griffier,

de voorzitter,

 

 

A.J. Emmen

drs. H.P.T.M. Willems