Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heusden

Verordening op de informatievergaderingen gemeente Heusden 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeusden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de informatievergaderingen gemeente Heusden 2018
CiteertitelVerordening op de informatievergaderingen gemeente Heusden 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBestuur
Externe bijlageVerordening informatievergaderingen Heusden 2018

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Zie PDF bijlage voor originele layout

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-02-2018nieuw

20-02-2018

gmb-2018-40687

541457

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de informatievergaderingen gemeente Heusden 2018

  

Inhoudsopgave

  

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsbepalingen

Artikel 2 Instelling raadscommissies / informatievergaderingen

Artikel 3 Taken

Artikel 4 Benoeming voorzitter informatievergadering

Artikel 5 De voorzitter van de informatievergadering

Artikel 6 Spreekregels

 

HOOFDSTUK 2. Vergaderingen

Artikel 7 Vergaderingen

 

Paragraaf 1. Voorbereidingen

Artikel 8 Oproep en voorlopige agenda

Artikel 9 Openbare kennisgeving

 

Paragraaf 2. Ter vergadering

Artikel 10 Presentielijst

Artikel 11 Opening vergadering en quorum

Artikel 12 Verslag en besluitenlijst

Artikel 13 Deelname aan de beraadslaging door anderen

Artikel 14 Spreekrecht belanghebbenden

Artikel 15 Handhaving orde en schorsing

Artikel 16 Voorstellen van orde

 

Paragraaf 3 Toehoorders en pers

Artikel 17 Toehoorders en pers

Artikel 18 Geluid- en beeldregistraties

 

HOOFDSTUK 3. SLOTBEPALINGEN

Artikel 19 Inwerkingtreding en citeertitel

 

TOELICHTING VERORDENING

                  

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

   informatievergadering: raadscommissie als bedoeld in artikel 82 van de Gemeentewet en de vergadering daarvan.

 • b.

  lid: lid van een informatievergadering of diens plaatsvervanger;

 • c.

  fractieondersteuner: lid van een informatievergadering, niet-zijnde raadslid;

 • d.

  voorzitter: voorzitter van een informatievergadering of diens plaatsvervanger;

 • e.

  griffier: griffier van een informatievergadering of diens plaatsvervanger;

 • f.

  college: het college van burgemeester en wethouders;

 • g.

  Presidium; de vergadering van de raadsvoorzitter en de fractievoorzitters van de in de raad vertegenwoordigende politieke groeperingen.

 • h.

  belanghebbende: degene wiens belang rechtstreeks bij een geagendeerd voorstel of onderwerp is betrokken;  

   

Artikel 2. Instelling raadscommissies / informatievergaderingen

 • 1.

  De raad stelt op grond van artikel 82 van de Gemeentewet raadscommissies in onder de naam “informatievergaderingen".

 • 2.

  Het presidium bepaalt het aantal woordvoerders per fractie in de informatievergadering.

 • 3.

  De leden en de plaatsvervangende leden van de informatievergaderingen worden door de raad op voordracht van de fracties benoemd.

 • 4.

  De leden en plaatsvervangende leden van de informatievergaderingen zijn raadslid of fractieondersteuner. De artikelen 10,11,12 en 13 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing op leden die geen raadslid zijn.

 • 5.

  Een lid en plaatsvervangend lid houden op lid te zijn van een informatievergadering indien zij niet meer voldoen aan de eisen die gesteld zijn in de artikelen 10, 11, 12 en 13 van de Gemeentewet.

 • 6.

  De zittingsperiode van een lid en plaatsvervangend lid eindigt in ieder geval met het einde van de zittingsperiode van de raad.

 • 7.

  De raad kan een lid ontslaan op voorstel van de fractievoorzitter op wiens voordracht het lid is benoemd.

 • 8.

  Een lid en een plaatsvervangend lid kunnen te allen tijde ontslag nemen. Zij doen daarvan schriftelijk mededeling aan de griffie.

 • 9.

  De informatievergaderingen worden op een redelijke termijn voorafgaand aan de raadsvergadering gehouden.

   

Artikel 3. Taken

 • a.

  De informatievergaderingen zijn enerzijds gericht op het vergaren van alle relevante informatie die noodzakelijk is voor de verdere behandeling van een raadsvoorstel en voor besluitvorming daarover door de raad, anderzijds op een eerste uitwisseling van meningen over een te behandelen raadsvoorstel of onderwerp. Informerend en meningsvormend. Er vindt geen inhoudelijke politieke discussie plaats.

 • b.

  De geagendeerde voorstellen en onderwerpen worden gegroepeerd in maximaal drie informatievergaderingen.

 • c.

  Voor afsluiting van de behandeling van een raadsvoorstel of onderwerp beoordeelt de vergadering of voldoende informatie is vergaard voor verdere behandeling. Als is geoordeeld dat voldoende informatie is vergaard, adviseert de vergadering over de status van het raadsvoorstel of onderwerp voor behandeling in de eerstvolgende raadsvergadering:

 • -

   plaatsing op de A-stukkenlijst;

 • -

   plaatsing op de B-stukkenlijst.

 • d.

  Als is geoordeeld dat onvoldoende informatie is vergaard, wordt de agendacommissie verzocht het raadsvoorstel of onderwerp van de agenda van de eerstvolgende raadsvergadering te verwijderen.

 • e.

  Indien gewenst, wordt de advisering voorafgegaan door een korte onderbreking voor fractieberaad. De voorzitter sluit de behandeling van een raadsvoorstel of onderwerp af met een conclusie van het advies over de vervolgbehandeling van dat voorstel of onderwerp.

   

Artikel 4. Benoeming voorzitter informatievergadering

 • 1.

  Het presidium benoemt uit de leden van de raad de voorzitters en plaatsvervangend voorzitter(s) van de informatievergaderingen.

 • 2.

  De zittingsperiode van een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter eindigt aan het einde van de zittingsperiode van de raad. Daarnaast eindigt het (plaatsvervangend) voorzitterschap op het moment dat een benoemde (plaatsvervangend) voorzitter ophoudt raadslid te zijn.

 • 3.

  Het presidium kan een voorzitter of plaatsvervangend voorzitter ontslaan.

 • 4.

  Een voorzitter of plaatsvervangend voorzitter kan te allen tijde ontslag nemen. Hij doet daarvan schriftelijk mededeling aan het presidium. Het ontslag gaat een maand na de schriftelijke mededeling in of zoveel eerder als een opvolger is benoemd.

 

Artikel 5. De voorzitter informatievergadering

 • 1.

  Elke informatievergadering wordt geleid door de door het presidium benoemde voorzitter. De voorzitter is geen lid van de vergadering die hij voorzit.

 • 2.

  De voorzitter is belast met:

 • a.

  de leiding van de informatievergadering;

 • b.

  het bepalen van spreekregels, volgorde van sprekers, de spreektijd en voor het overige de orde in de vergadering handhaaft;

 • c.

  het naleven van deze verordening;

 • d.

  al hetgeen de Gemeentewet of dit reglement hem verder opdraagt.

 

Artikel 6.  Spreekregels

 • 1.

  Per geagendeerd onderwerp stelt de voorzitter de deelnemers aan de informatievergadering in de gelegenheid het woord te voeren.

 • 2.

  De portefeuillehouder krijgt de gelegenheid te reageren op de inbreng van de insprekers.

 • 3.

  Gedurende de behandeling van een onderwerp kan elke lid van de informatievergadering maximaal één statement maken.

 • 4.

  De voorzitter vat de toezegging(en) van de portefeuillehouder(s) per geagendeerd onderwerp samen. Deze toezegging(en) wordt c.q. worden opgenomen in de besluitenlijst.

 • 5.

  Na bespreking van een geagendeerd onderwerp peilt de voorzitter bij de leden op welke wijze het onderwerp naar hun mening dient te worden behandeld, conform artikel 3, sub c van deze verordening.

 

Hoofdstuk 2. Vergaderingen 

Artikel 7. Vergaderingen

 • 1.

  De informatievergaderingen worden in de regel gehouden op dinsdag, woensdag en donderdag. De vergaderingen vinden in principe plaats in het gemeentehuis locatie Vlijmen, op de in het vergaderschema vastgestelde data. De vergadering vangt aan om 19.30 uur en eindigt uiterlijk om 23.00 uur, tenzij de vergadering besluit om de resterende agendapunten alsnog in dezelfde vergadering af te handelen. Een voorstel hiertoe is aangenomen indien tenminste 2/3 deel van de deelnemende raadsleden en fractieondersteuners akkoord gaat.

 • 2.

  De agendacommissie kan in bijzondere gevallen een andere dag, en/of een ander aanvangsuur bepalen, of een andere vergaderplaats aanwijzen.

 • 3.

  Een raadslid kan een verzoek doen om een voorstel of onderwerp te plaatsen op de agenda van de informatievergadering. Een dergelijk verzoek wordt door de agendacommissie getoetst aan de door het presidium vastgestelde criteria.

 

PARAGRAAF 1. VOORBEREIDINGEN 

 

Artikel 8. Oproep en voorlopige agenda

 • 1.

  De voorzitter van de agendacommissie doet ten minste tien dagen vóór een informatievergadering aan de raadsleden, respectievelijk de fractieondersteuners, een oproep onder vermelding van dag, aanvangsuur en plaats van de te houden vergadering.

 • 2.

  De (voorlopige) agenda voor de informatievergadering en de daarbij behorende stukken, worden tegelijk met de oproep aan de leden van de raad en aan de fractieondersteuners, beschikbaar gesteld en op de gemeentelijke website geplaatst.

 • 3.

  De geheime stukken bij de agenda worden tegelijk met de oproep

 • 4.

  In spoedeisende gevallen kan de agendacommissie na het verzenden van een oproep een aanvullende voorlopige agenda opstellen. De daarbij behorende stukken worden terstond openbaar gemaakt.

 • 5.

  Als omtrent de inhoud van stukken op grond van artikel 25 of artikel 86, tweede lid, van de Gemeentewet geheimhouding is opgelegd, worden deze stukken in afwijking van het eerste lid geheim ter inzage gelegd;

 • 6.

  De agenda wordt bij aanvang van een vergadering door de informatievergadering vastgesteld.

 

Artikel 9. Openbare kennisgeving

 • 1.

  De informatievergadering wordt door aankondiging in één of meer dag-, nieuws-, of huis-aan-huisbladen en door plaatsing op de website ter openbare kennis gebracht.

 • 2.

  De openbare kennisgeving vermeldt:

 • a.

  de datum, aanvangstijd en plaats van de vergadering;

 • b.

  de mogelijkheid tot het uitoefenen van het spreekrecht als bedoeld in artikel 16 van deze verordening.

 • 3.

  De (voorlopige) agenda en de daarbij behorende openbare stukken worden op de website van de gemeente geplaatst. 

 

PARAGRAAF 2. TER VERGADERING 

Artikel 10. Presentielijst

 • 1.

  Bij binnenkomst in de informatievergadering tekenen de deelnemende leden van de informatievergadering de presentielijst. Aan het eind van de informatievergadering wordt de presentielijst door de griffier door ondertekening vastgesteld.

 

Artikel 11. Opening vergadering en quorum

 • 1.

  Een vergadering wordt niet geopend voordat blijkens de presentielijst meer dan de helft van het aantal zitting hebbende commissieleden tegenwoordig is.

 • 2.

  Als ingevolge het eerste lid de vergadering niet kan worden geopend, belegt de voorzitter opnieuw een vergadering op een tijdstip dat ten minste vierentwintig uur na het bezorgen van de oproeping is gelegen.

 • 3.

  Op een vergadering als bedoeld in het tweede lid is het eerste lid niet van toepassing. Een informatievergadering kan echter over andere aangelegenheden dan die waarvoor de ingevolge het eerste lid niet geopende vergadering was belegd alleen beraadslagen of besluiten, als blijkens de presentielijst meer dan de helft van het aantal zitting hebbende commissieleden tegenwoordig is.

 

Artikel 12. Verslag en besluitenlijst

 • 1.

  Van de informatievergadering wordt een audioverslag gemaakt dat wordt gepubliceerd op de website.

 • 2.

  Van de in de informatievergadering behandelde voorstellen en onderwerpen wordt door de zorg van de griffier een concept-besluitenlijst gemaakt.

 • 3.

  Deze concept-besluitenlijst wordt verspreid onder de raadsleden en fractieondersteuners.

 • 4.

  De leden van de informatievergadering kunnen binnen drie werkdagen na verspreiding van de concept-besluitenlijst een voorstel doen voor een aanpassing van de tekst. Deze voorstellen worden ingediend bij de griffier. Bij aanvang van de informatievergadering wordt de besluitenlijst van de laatstgehouden informatievergadering vastgesteld.

 • 5.

  De concept-besluitenlijst wordt zo spoedig mogelijk na de laatstgehouden vergadering openbaar gemaakt, voor zover de aard en de inhoud van de besluitvorming zich daartegen niet verzet.

 • 6.

  De vastgestelde besluitenlijst wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website.

   

Artikel 13. Deelname aan de beraadslaging door anderen

Een informatievergadering kan op enig moment besluiten dat anderen mogen deelnemen aan de beraadslaging.

 

Artikel 14. Spreekrecht belanghebbenden

 • 1.

  Indien “spreekrecht” is geagendeerd, kan worden ingesproken over:

  • a.

   een onderwerp dat niet op de agenda staat van de informatievergadering, maar wel (voorlopig) geagendeerd is voor een raadsvergadering in dezelfde cyclus.

  • b.

   een brief of ander document dat de raad van de inspreker heeft ontvangen en dat staat vermeld op de lijst van ingekomen stukken van de raadsvergadering in dezelfde cyclus.

 • 2.

  Bij het agendapunt “spreekrecht” van de vergadering wordt vastgesteld hoeveel insprekers er zijn voor welk agendapunt.

 • 3.

  Degene, die van het spreekrecht gebruik wil maken, meldt dit tenminste 24 uur vóór aanvang van de Informatievergadering aan de griffier. Hij vermeldt daarbij zijn naam, adres en telefoonnummer en het voorstel of onderwerp waarover hij het woord wil voeren.

 • 4.

  Een inspreker voor een agendapunt krijgt maximaal vijf minuten het woord. Gedurende maximaal dertig minuten is er gelegenheid om in te spreken. Als er meer dan zes sprekers zijn, verdeelt de voorzitter het inspreekhalfuur evenredig over de sprekers. De voorzitter van de vergadering kan in bijzondere gevallen afwijken van de maximumduur van de spreektijd.

 • 5.

  Belanghebbenden of hun vertegenwoordiger(s) kunnen niet het woord voeren over:

  • a.

   een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep bij de rechter openstaat, of heeft opengestaan;

  • b.

   benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;

  • c.

   een klacht die ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.

 • 6.

  Inspreken bij de behandeling van een bestemmingsplan en daarmee vergelijkbare plannen is uitsluitend toegestaan in de vorm van een mondelinge toelichting op een eerder ingediende zienswijze. Deze zienswijze moet als zienswijze zijn aangeduid in het raadsvoorstel of de daarbij

 • 7.

  Inspreken bij onderwerpen die geagendeerd zijn op grond van artikel 7, derde lid, is alleen toegestaan wanneer de agendacommissie hiertoe heeft besloten.

 

Artikel 15. Handhaving orde en schorsing

 • 1.

  Indien een spreker zich beledigende of onbetamelijke uitdrukkingen veroorlooft, afwijkt van het in behandeling zijnde onderwerp, een andere spreker herhaaldelijk interrumpeert, dan wel anderszins de orde verstoort, wordt hij door de voorzitter tot de orde geroepen. Indien de betreffende spreker hieraan geen gevolg geeft, kan de voorzitter hem gedurende de vergadering, waarin zulks plaats heeft, over het aanhangige onderwerp het woord ontzeggen.

 • 2.

  De voorzitter kan, ter handhaving van de orde, de vergadering gedurende een door hem te bepalen tijd schorsen en - indien na de heropening de orde opnieuw wordt verstoord - de vergadering sluiten.

 

Artikel 16. Voorstellen van orde

Ieder lid kan tijdens een vergadering mondeling een voorstel van orde betreffende de vergadering doen. De informatievergadering beslist hier terstond over.

 

PARAGRAAF 3. TOEHOORDERS EN PERS 

Artikel 17. Toehoorders en pers

 • 1.

  De toehoorders en vertegenwoordigers van de pers kunnen uitsluitend op de voor hen bestemde plaatsen de openbare vergaderingen bijwonen.

 • 2.

  Het geven van tekenen van goed- of afkeuring of het op andere wijze verstoren van de orde is verboden.

 • 3.

  De voorzitter is bevoegd, toehoorders die op enigerlei wijzen de orde van de informatievergadering verstoren, op te dragen de zaal te verlaten.

 • 4.

  Ingeval van herhaling van het gedrag zoals beschreven in het vorige lid kan de voorzitter die het gedrag de tweede maal constateert samen met de voorzitter die het gedrag de eerste maal heeft geconstateerd besluiten de desbetreffende persoon bovendien voor ten hoogste drie maanden de toegang tot de informatievergaderingen ontzeggen Dit besluit wordt door de twee voorzitters medegedeeld aan de andere voorzitter en aan het presidium.

 

Artikel 18. Geluid- en beeldregistraties

Degenen die tijdens een openbare informatievergadering geluid- dan wel beeldregistraties willen maken doen hiervan mededeling aan de voorzitter en gedragen zich naar zijn aanwijzingen.

 

Hoofdstuk 3. Slotbepalingen 

Artikel 19. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van bekendmaking.

 • 2.

  Deze verordening kan worden aangehaald onder de titel “Verordening op de informatievergaderingen gemeente Heusden 2018".

  

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 20 februari 2018.

  

De griffier,  

 

Mevrouw drs. F.E.H. M. Backerra

 

 

Toelichting Verordening op de Informatievergaderingen gemeente Heusden 2018  

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 

Artikel 1. Begripsbepalingen.

Dit artikel behoeft geen toelichting.

Artikel 2. Instelling raadscommissies / informatievergaderingen

De raad bepaalt de samenstelling van de informatievergaderingen. Wel schrijft artikel 82, derde lid, van de Gemeentewet voor dat de raad moet zorgen voor een evenwichtige vertegenwoordiging van de in de raad vertegenwoordigde politieke groeperingen. Om dit te bereiken schrijft het tweede lid van dit artikel voor dat een informatievergadering bestaat uit een minimum en maximum aantal leden per fractie. De verhoudingen in de informatievergaderingen hoeven overigens blijkens jurisprudentie niet exact overeen te komen met de verhoudingen in de raad.

 

Om er voor te zorgen dat iedere fractie – met name ook de kleine fracties – in staat zijn om deel te nemen aan de informatievergadering bepaalt het derde lid dat iedere fractie een plaatsvervangend lid kan voordragen. Voor hen gelden dezelfde eisen als voor commissieleden.

 

De commissieleden worden door de raad benoemd, op voordracht van de fracties. Dit houdt in dat het aan de fracties zelf is om te bepalen wie de betreffende fractie vertegenwoordigen in de verschillende commissies. Het is enkel mogelijk – overeenkomstig het vijfde lid zelfs verplicht - de benoeming van een voorgedragen lid te weigeren als het niet voldoet aan de vereisten van de Gemeentewet (zie verder de toelichting op het vierde lid).

 

Uit het vierde lid volgt dat de leden van een informatievergadering geen raadslid hoeven te zijn. Wel zijn het de fracties die de leden voordragen

Op grond van het derde lid moeten commissieleden, evenals raadsleden, voldoen aan hetgeen is bepaald in de artikelen 10, 11, 12 en 13 van de Gemeentewet. Dit betekent onder andere dat zij achttien jaar moeten zijn, over een geldige verblijfstitel moeten beschikken, hun nevenfuncties openbaar moeten maken, geen functie als bedoeld in artikel 13 mogen vervullen en niet in strijd mogen handelen met artikel 15. Om te beoordelen of wordt voldaan aan de eisen van de Gemeentewet, ligt het voor de hand om gebruik te maken van een geloofsbrievenonderzoek. Het verdient aanbeveling dit onderzoek uit te laten voeren door de commissie die voor raadsleden en wethouders het op basis van artikel V 4 van de Kieswet verplichte geloofsbrievenonderzoek uitvoert. De vereisten die onderzocht moeten worden zijn immers gelijk. Dit onderzoek (alleen naar de niet-raadsleden) gaat vooraf aan het raadsbesluit waarmee de commissieleden benoemd worden.

Artikel 3. Taken

De taken van de informatievergaderingen zijn vastgelegd in artikel 82, eerste lid, van de Gemeentewet. De informatievergaderingen bereiden de besluitvorming van de raad voor en overleggen met het college of de burgemeester. Wat betreft de invulling van de taken van de informatievergaderingen zijn ruwweg twee modellen te onderscheiden. In het eerste model is een informatievergadering vooral gericht op voorbereiding en informatievoorziening en vindt het politieke debat plaats in de raad, in het tweede vindt het politieke debat plaats in een informatievergadering en geschiedt de besluitvorming door de raad.

De taak om de besluitvorming van de raad voor te bereiden komt tot uitdrukking in de taak advies uit te brengen over een voorstel of onderwerp. De informatievergadering kan ook uit eigen beweging advies aan de raad uitbrengen, ook dit advies kan aanleiding zijn voor besluitvorming in de raad. De taken van de informatievergadering zijn in essentie dezelfde als die van de raad, die van kaderstellend, controlerend en volksvertegenwoordigend orgaan.

De informatievergadering bepaalt evenals de raad haar eigen agenda. Dit betekent dat niet het college maar (de voorzitter van) de informatievergadering bepaalt of een voorstel aan de informatievergadering wordt voorgelegd alvorens het in de raad wordt besproken. In het Model Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad 2014 is om dit te coördineren een agendacommissie ingericht. Deze commissie is verantwoordelijk voor de inhoudelijke afstemming van raads- en commissievergaderingen. Veelal zal het echter wel zo zijn dat een onderwerp eerst in een informatievergadering wordt besproken.

Artikel 4. Benoeming voorzitter informatievergadering

In dit artikel is bepaald dat de voorzitters en plaatsvervangend voorzitters van een informatievergadering benoemd worden door het presidium.

De voorzitter, c.q. plaatsvervangend voorzitter wordt benoemd voor de duur van de zittingsperiode van de raad. Bij het aantreden van de raad in een nieuwe samenstelling benoemt het presidium opnieuw de voorzitters en de plaatsvervangend voorzitters van de informatievergadering. Als een voorzitter, c.q. plaatsvervangend voorzitter ophoudt raadslid te zijn eindigt daarmee onmiddellijk het plaatsvervangend voorzitterschap.

Artikel 5. De voorzitter informatievergadering

Dit artikel behoeft geen toelichting

Artikel 6. Spreekregels

Deelnemers aan de vergadering spreken nadat de voorzitter hen het woord heeft gegeven (zie artikel 5)

  Hoofdstuk 2. Vergaderingen

Artikel 7. Vergaderingen

In dit artikel is aangegeven wanneer doorgaans de informatievergaderingen plaatsvinden en wat doorgaans de vergadertijden zijn. Het is de bedoeling om in de praktijk zoveel mogelijk vast te houden aan die vergadertijden en – als zaken niet afgehandeld kunnen worden – deze door te schuiven naar een volgende informatievergadering, tenzij de vergadering met een 2/3 meerderheid besluit om de resterende agendapunten alsnog in dezelfde vergadering af te handelen.

PARAGRAAF 1. VOORBEREIDINGEN 

Artikel 8. Oproep en voorlopige agenda

In dit artikel is geregeld hoe de oproeping en de toezending van de bij de agenda behorende stukken voor de informatievergadering plaatsvindt. De agendacommissie is daarmee belast. Bij aanvang van de informatievergadering wordt de agenda vastgesteld en kunnen voorstellen en onderwerpen worden toegevoegd, afgevoerd en kan de volgorde van de voorstellen en onderwerpen worden gewijzigd.

In de dagelijkse praktijk van de gemeente zal het niet altijd mogelijk zijn om ruim voor de informatievergadering een agenda op te stellen, die ook zicht heeft op de actualiteiten. In een dergelijke situatie kan de voorzitter na het verzenden van de oproep zo nodig een aanvullende agenda en stukken rondsturen. Uiteindelijk bepaalt een informatievergadering zijn eigen agenda. De agenderende rol van een informatievergadering komt tot uitdrukking in het derde lid.

Artikel 9. Openbare kennisgeving

Met dit artikel is invulling gegeven aan het voorschrift van artikel 19, tweede lid, van de Gemeentewet. Voor wat betreft de wijze van publicatie is aangesloten bij artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht. Naast de aankondiging in een of meer dag-, nieuws-, of huis-aan-huisbladen wordt aankondiging gepubliceerd op de website van de Gemeente Heusden. Daarbij wordt aangegeven dat de openbare stukken ook digitaal te raadplegen zijn op de gemeentelijke website.

 PARAGRAAF 2. TER VERGADERING 

Artikel 10. Presentielijst

De presentielijst en de ondertekening door de griffier zijn bedoeld om formeel vast te stellen dat het vergaderquorum aanwezig is. Daarnaast is de presentielijst van belang om de vergoedingen van de niet-raadsleden die lid zijn van de informatievergadering te kunnen vaststellen.

Artikel 11. Opening vergadering en quorum

Aan de informatievergadering nemen diverse actoren deel. Om te waarborgen dat de fracties bij een informatievergadering voldoende vertegenwoordigd zijn is de bepaling opgenomen dat de vergadering alleen kan worden geopend als tenminste meer dan de helft van de in de raad vertegenwoordigde politieke groeperingen aanwezig is. Dat kan een raadslid zijn, maar het mag ook een vaste fractieondersteuner zijn. Omdat de informatievergadering een essentieel onderdeel is van het besluitvormingsproces moeten alle fracties daaraan zoveel mogelijk actief deelnemen.

 

Het derde lid voorziet in een regeling voor een nieuwe vergadering indien het quorum niet bereikt is, anders zou de afwezigheid van leden van een informatievergadering de voortgang van werkzaamheden kunnen belemmeren. Uiteraard staat op het moment dat de voorzitter bepaalt op welke datum en tijdstip, nog niet vast op welk moment de schriftelijke oproep uitgaat. Indien er enkele dagen tussen de twee vergaderingen zitten, mag er vanuit worden gegaan dat het mogelijk is om 24 uur van tevoren een schriftelijke oproep te versturen. Overigens ligt het in de rede dat de voorzitter overlegt met de informatievergadering over de datum van een nieuwe vergadering.

Artikel 12. Verslag en besluitenlijst

Het audioverslag geeft een volledige weergave van hetgeen in de vergadering is behandeld. Daarom wordt van de informatievergadering alleen een besluitenlijst gemaakt.

Artikel 13. Deelname aan beraadslaging door anderen

Deze bepaling is noodzakelijk in verband met het in artikel 22 van de Gemeentewet geregelde verschoningsrecht, dat in artikel 82, vijfde lid, van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing wordt verklaard op leden van informatievergaderingen en andere personen die aan de beraadslagingen deelnemen. Het is uiteraard ook mogelijk dat een informatievergadering bepaalt dat een bepaalde functionaris in bepaalde gevallen altijd aan de beraadslaging mag deelnemen). Het gaat in deze bepaling om anderen dan de leden, de voorzitter, de burgemeester en de wethouders. Deze hebben op grond van artikel 82, vijfde lid, van de Gemeentewet de mogelijkheid om aan de beraadslagingen deel te nemen. Op grond van dit artikel kan bijvoorbeeld de secretaris uitgenodigd worden. Uiteraard hebben deze andere sprekers niet dezelfde rechten als de leden. Een andere spreker heeft onder meer geen recht om een voorstel over de spreektijd of over de orde van de vergadering.

Artikel 14. Spreekrecht belanghebbenden

Belanghebbenden kunnen gebruik maken van het spreekrecht. Afhankelijk van het aantal insprekers en van de beschikbare vergadertijd, kan de voorzitter de spreektijd inkorten. In het tweede lid is een aantal zaken genoemd waarover niet kan worden ingesproken. De leden 3 tot en met 7 bevatten een aantal procedurele bepalingen.

Er is voor gekozen om een burger het woord te geven en geen discussie te laten plaatsvinden. Indien zij wensen kunnen leden van de vergadering en collegeleden toelichting vragen en nadere uitleg over de bijdrage van de inspreker. De voorzitter bepaalt of de informatie voldoende is gewisseld.

Artikel 15. Handhaving orde en schorsing

Artikel 26 Gemeentewet geeft aan dat de voorzitter bij raadsvergadering bevoegd is om de orde te handhaven. Voor de commissievergaderingen ontbreekt een dergelijke bepaling, deze is daarom hier opgenomen. Op basis van het tweede lid kunnen alle sprekers in bepaalde gevallen door de voorzitter tot de orde worden geroepen en kan hen zo nodig over het aanhangige onderwerp het woord ontzegd worden. Ook kan de voorzitter de vergadering schorsen en bij herhaling van de verstoring van de orde, de vergadering sluiten. In het uiterste geval kan hij een lid het verdere verblijf ontzeggen en hem uit de vergadering doen verwijderen. Indien een lid blijft volharden in zijn gedrag kan hem de toegang tot de vergadering voor ten hoogste drie maanden worden ontzegd. Onder interruptie is overigens niet te verstaan het geven van tekenen van goed- of afkeuring; deze uitingen worden beschouwd als verstoringen van de orde. Voor wat betreft de handhaving van de orde op de publieke tribune wordt verwezen naar artikel 19 van deze verordening.

 

Om te bevorderen dat leden van informatievergadering zich niet belemmerd voelen om hun mening te uiten bepaalt artikel 82, vijfde lid, van de Gemeentewet bovendien dat artikel 22 van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing is op leden van informatievergadering. Hierdoor zijn leden van informatievergadering niet in rechte te vervolgen, aan te spreken of verplicht getuigenis af te leggen over hetgeen zij in de vergadering zeggen of schriftelijk overleggen. Dit geldt voor zowel raadsleden als niet-raadsleden.

Artikel 16. Voorstellen van orde

Ieder lid heeft te allen tijde het recht een voorstel van orde te doen. De beslissing of er inderdaad sprake is van een voorstel van orde is aan de informatievergadering. Over een voorstel van orde wordt direct, zonder beraadslaging, besloten door de informatievergadering. Bij het staken van stemmen is het voorstel niet aangenomen (artikel 32, vierde lid, van de Gemeentewet is hierop niet van toepassing). Een voorstel van orde betreft bijvoorbeeld het schorsen van de vergadering voor een (overleg) pauze of een voorstel over de (beperking van de) spreektijden van de leden en overige deelnemers aan de commissievergadering.

PARAGRAAF 3. TOEHOORDERS EN PERS 

Artikel 17. Toehoorders en pers

Artikel 26, eerste en tweede lid, van de Gemeentewet regelen dat de voorzitter van de raad toehoorders die de orde verstoren, kan doen vertrekken en bij volharding in hun gedrag de toezegging kan ontzeggen. Voor informatievergaderingen ontbreekt een dergelijke bepaling in de Gemeentewet, dit artikel voorziet hierin.

Artikel 18. Geluid- en beeldregistraties

Aangezien de vergaderingen van een informatievergadering in principe openbaar zijn, kunnen radio- en tv-stations geluid- en beeldregistraties maken. Dit is uiteraard niet het geval als het een besloten vergadering betreft.

 Hoofdstuk 3: Slotbepalingen 

Artikel 19. Inwerkingtreding en citeertitel

Dit artikel behoeft geen toelichting