Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heusden

Gemeente Heusden - Beleidsregel Innovatiebudget sociaal domein en inwonerinitiatieven 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeusden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGemeente Heusden - Beleidsregel Innovatiebudget sociaal domein en inwonerinitiatieven 2018
CiteertitelBeleidsregel Innovatiebudget sociaal domein en inwonerinitiatieven 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerpWelzijn, cultuur en recreatie
Externe bijlageBeleidsregel innovatiebudget Heusden 2018

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Zie PDF bijlage voor originele layout

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-05-2018nieuw

24-04-2018

gmb-2018-92957

547008

Tekst van de regeling

Intitulé

Gemeente Heusden - Beleidsregel Innovatiebudget sociaal domein en inwonerinitiatieven 2018

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heusden;

gelet op artikel 3 van de ‘Algemene Subsidieverordening gemeente Heusden 2016’;

b e s l u i t

vast te stellen de navolgende ‘Beleidsregel Innovatiebudget sociaal domein en inwonerinitiatieven 2018’

Beleidsregel innovatiebudget sociaal domein en inwonerinitiatieven

Beleidsdoel

Het stimuleren van innovatieve initiatieven in het sociale domein die bijdragen aan een werkelijke verandering in de (maatschappelijke) ondersteuning en de dienstverlening ten behoeve van kwetsbare inwoners van de gemeente Heusden.

Bewoners van kernen, wijken, buurten en straten de gelegenheid bieden zelf met initiatieven te komen om de leefbaarheid en sociale cohesie in hun kern, wijk, buurt of straat te verbeteren

Subsidiabele Activiteiten

Activiteiten die er toe bijdragen dat:

 • .

  de zelfredzaamheid van inwoners toeneemt en er meer gebruik gemaakt wordt van de eigen kracht van inwoners;

 • .

  de samenwerking op het gebied van zorg en ondersteuning verbetert;

 • .

  er meer aandacht komt voor het voorkomen van problemen (preventie);

 • .

  de leefbaarheid (sociaal, fysiek en veilig) in de kern, wijk, buurt of straat toeneemt.

Afbakening

Kleinschalige initiatieven van inwoners en maatschappelijke organisaties die gericht zijn op innovatie van de zorg, ondersteuning en versterking van de leefbaarheid en sociale cohesie. Waarbij het vernieuwende aspect aangetoond kan worden

 

Aanvragen

Aanvragen kunnen het hele jaar door worden gedaan.

Aanvragen zijn voorzien van een beschrijving van de activiteit en een begroting waarin te zien is dat het project voor een deel wordt gefinancierd door andere partijen.

 

Besluit

De clustermanager Welzijn is door het college gemandateerd om te besluiten over aanvragen.

Binnen 4 weken na ontvangst van een aanvraag volgt een besluit.

 

Subsidiesoort en subsidiehoogte

Een bijdrage uit het innovatiebudget is eenmalig en maximaal € 5.000 per aanvraag. Er is een subsidieplafond van maximaal € 84.500 per jaar.

 

Subsidievoorwaarden

 

 • .

  de bijdrage is bedoeld voor het opstarten van initiatieven en niet voor het structureel instandhouden hiervan. Na de opstart wordt verwacht dat initiatieven ‘op eigen benen kunnen staan’, zonder extra financiële bijdrage van de gemeente;

 • .

  aanvragen worden getoetst op vernieuwende aspecten, concrete uitvoerbaarheid, consequenties voor de gemeente en structurele besparing op de zorgkosten;

 • .

  in het projectvoorstel wordt duidelijk gemaakt hoe de zelfredzaamheid, samenwerking, leefbaarheid of preventie wordt verbeterd;

 • .

  na afloop moet een inhoudelijke verantwoording van de resultaten van de innovatieve activiteit worden ingediend;

 • .

  het inwonerinitiatief moet aantoonbaar draagvlak hebben in de kern, wijk, buurt of straat. Dit moet onder meer gebeuren door afstemming met Buurt Bestuurt, of dorpsraad;

 • .

  het initiatief moet worden uitgevoerd binnen een jaar na toekenning van een bijdrage uit het innovatiebudget;

 • .

  er wordt geen bijdrage verstrekt voor catering, maaltijden, consumpties, buurtfeesten, vrijwilligersvergoedingen etc.;

 • .

  er moet aantoonbaar een beroep worden gedaan op andere fondsen, zoals het Oranjefonds e.d. en bijdragen, bijvoorbeeld vanuit het wijkbudget van Buurt Bestuurt.

Weigeringsgronden

Naast de in artikel 10 lid 1 van de ‘Algemene Subsidieverordening gemeente Heusden 2016’ genoemde weigeringsgronden kan een bijdrage ook worden geweigerd:

 • -

  als voor het initiatief al eerder een gemeentelijke bijdrage is toegekend;

  als toekenning leidt tot overschrijding van het beschikbare budget.

 

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heusden d.d. 24 april 2018.

 

de secretaris, mr. H.J.M. Timmermans

de wnd. burgemeester, drs. R.H. Augusteijn