Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heusden

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Heusden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeusden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Adviesraad Sociaal Domein Heusden
CiteertitelVerordening Adviesraad Sociaal Domein Heusden
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBestuur; Zorg en Welzijn

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-229266.pdf

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-2019nieuw

19-02-2019

gmb-2019-43894

574584

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Heusden

 

De raad van de gemeente Heusden;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 januari 2019;

 

gelet op artikel 2.1.3 van de ‘Wet maatschappelijke ondersteuning 2015’ en artikel 24 van de ‘Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Heusden 2018’;

 

besluit vast te stellen de navolgende ‘Verordening Adviesraad Sociaal Domein Heusden’.

 

Artikel 1 Begripsomschrijving

 • 1.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   Adviesraad Sociaal Domein (Adviesraad): participatieorgaan, zoals bedoeld in deze verordening;

  • b.

   Belangenorganisaties: organisaties die de belangen behartigen van de doelgroepen die in aanmerking komen voor ondersteuning op basis van de Wmo of Jeugdwet

  • c.

   College: het college van burgemeester en wethouders van Heusden;

  • d.

   Doelgroep: de personen/groepen, die vallen onder de werkingssfeer van de Wmo en Jeugdwet;

  • e.

   Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;

 • 2.

  Voor zover niet anders is bepaald worden begrippen in deze verordening gebruikt in dezelfde betekenis als in de Wmo.

Artikel 2 Doelstelling

De Adviesraad is een onafhankelijk adviesorgaan dat het gemeentelijk beleid rondom het sociaal domein vanuit het perspectief van de burger/ervaringsdeskundige bekijkt en vanuit dit perspectief een bijdrage levert aan het verbeteren van het gemeentelijk beleid.

Artikel 3 Taken en bevoegdheden

Binnen het sociaal domein maakt de gemeente Heusden onderscheid tussen drie beleidsterreinen; Wmo, jeugdhulp en participatie. De Adviesraad adviseert met name over de beleidsterreinen Wmo en Jeugdhulp.

 • 1.

  De Adviesraad heeft als taak het college gevraagd of ongevraagd te adviseren over het te voeren gemeentelijk beleid binnen het sociaal domein, evenals over de uitvoering en de uitgaven hiervan. Dit vertaalt zich in de volgende functies:

  • a.

   een beleidsmatige functie: de gemeente streeft ernaar de invulling van het beleid zo dicht mogelijk aan te laten sluiten op de ondersteuningsbehoefte en de zorgvraag. Daarvoor moet er wel voldoende kennis zijn van de praktijk. De Adviesraad is in dat kader een belangrijke informatiebron voor de gemeente;

  • b.

   een signaleringsfunctie: de Adviesraad signaleert leemten en knelpunten in beleid en uitvoering;

  • c.

   een sparringsfunctie: de Adviesraad fungeert als sparringpartner voor de gemeente tijdens de beleidsontwikkeling.

 • 2.

  De Adviesraad brengt in ieder geval advies uit over:

  • a.

   de ontwikkeling en vaststelling van nieuw beleid binnen het sociaal domein, aanpassingen van bestaand beleid en evaluaties;

  • b.

   beleidsnota’s met betrekking op de Wmo en Jeugdwet;

  • c.

   verordeningen en beleidsregels die betrekking hebben op de uitvoering van de Wmo en de Jeugdwet;

  • d.

   de aanbestedingsprocedures die betrekking hebben op de uitvoering van de Wmo en de Jeugdwet, voor zover niet wettelijk bepaald;

  • e.

   de uitvoering van de cliëntervaringsonderzoeken op het gebied van Wmo en Jeugdwet;

  • f.

   de wijze waarop cliënten keuzevrijheid wordt geboden binnen de Wmo en Jeugdwet.

 • 3.

  Om deze adviestaak zo goed mogelijk te kunnen vervullen;

  • a.

   verzamelt de Adviesraad informatie over maatschappelijke ondersteuning;

  • b.

   onderhoudt de Adviesraad contacten met en is aanspreekpunt voor organisaties, instellingen, groeperingen en personen die te maken hebben/krijgen met de Wmo en Jeugdwet;

 • 4.

  Verder heeft de Adviesraad de opdracht om contacten met het beleidsterrein participatie te onderhouden;

 • 5.

  De Adviesraad is geen officieel klachtenorgaan en is niet bevoegd te adviseren over klachten, bezwaarschriften en andere zaken, voor zover die op individuele cliënten betrekking hebben.

 • 6.

  De Adviesraad mag geen individuele cliënten bijstaan in rechtsprocedures inzake de Wmo en/of Jeugdwet meente Heusden.

Artikel 4 Samenstelling en omvang

 • 1.

  De Adviesraad bestaat uit minimaal 5 en maximaal 9 leden.

 • 2.

  Het lidmaatschap van de Adviesraad is niet verenigbaar met het lidmaatschap van de gemeenteraad, het beroepsmatig werkzaam zijn voor de gemeente, of het beroepsmatig werkzaam zijn voor plaatselijke instellingen op het terrein van de Wmo en/of Jeugdwet.

 • 3.

  Overige regels rondom de benoeming, lidmaatschap, zittingstermijn en beëindiging lidmaatschap van de leden, zijn opgenomen in het document “huishoudelijk reglement Adviesraad Sociaal Domein te Heusden”.

Artikel 5 Vergaderingen

 • 1.

  De vergaderingen van de Adviesraad worden bijgewoond door de leden en de (ambtelijk) ondersteuner.

 • 2.

  De wethouder Sociaal Domein sluit zo vaak dit nodig is, doch minimaal twee keer per jaar aan bij de vergadering van de Adviesraad.

 • 3.

  Deskundigen, zowel gemeentelijk als extern, kunnen per onderwerp worden uitgenodigd in de vergadering van de Adviesraad.

 • 4.

  De Adviesraad neemt deel aan de vergaderingen van de gezamenlijke adviesraden in de regio Hart van Brabant.

Artikel 6 Advisering en besluitvorming

 • 1.

  De Adviesraad wordt betrokken bij het gehele proces van beleidsvorming.

 • 2.

  Het college vraagt de Adviesraad in ieder geval om advies bij de in artikel 3.2 benoemde zaken.

 • 3.

  Het advies wordt op een zodanig tijdstip gevraagd dat het van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit. Dit houdt in ieder geval in dat de Adviesraad:

  • a.

   bij nieuw beleid, danwel aanpassingen van bestaand beleid, wordt betrokken bij het vaststellen van de visie, uitgangspunten en hoofdlijnen;

  • b.

   wordt betrokken bij evaluaties;

 • 4.

  Bij beleidsontwikkeling die zich afspeelt in de regio Hart van Brabant, kan de Adviesraad in samenwerking met de regionale adviesraden in de regio Hart van Brabant, een pre-advies uitbrengen. Dit advies wordt ook altijd, al dan niet aangevuld met lokale adviezen, aan het college gestuurd.

 • 5.

  De gemeente verbindt zich in principe aan het advies, maar kan bij de uiteindelijke besluitvorming hiervan beargumenteerd afwijken.

 • 6.

  Over de inhoud van beleidsplannen en verordeningen beslist uiteindelijk het bevoegd gemeentelijk orgaan.

 • 7.

  Het college dient altijd, binnen zes weken, schriftelijk reactie te geven op het door de Adviesraad uitgebrachte advies.

Artikel 7 Informatieverschaffing

De Adviesraad ontvangt van gemeentewege alle informatie die nodig is voor zijn taakvervulling, op een zodanig tijdstip dat invloed mogelijk is op de beleidsvorming en besluitvorming. Dit geldt ook voor beleidsontwikkelingen die in de regio Hart van Brabant spelen waarbij de gemeente actief betrokken is.

 

Artikel 8 Faciliteiten en vergoedingen

 • 1.

  Op verzoek van de Adviesraad stelt het college faciliteiten beschikbaar die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren, zowel lokaal als in de regio.

 • 2.

  De Adviesraad wordt gefaciliteerd om onafhankelijke ondersteuning te regelen voor het notuleren van de vergaderingen.

 • 3.

  De Adviesraad heeft een ambtelijk aanspreekpunt die hen faciliteert in de informatieverschaffing, hen in contact brengt met inhoudelijke deskundige ambtenaren en de financiën beheert.

 • 4.

  De kosten die de Adviesraad moet maken voor de uitoefening van zijn taak, komen ten laste van de gemeente. Tot deze kosten behoren:

  • a.

   vergadervergoeding;

  • b.

   reiskosten;

  • c.

   kosten voor het raadplegen van deskundigen;

  • d.

   kosten voor deskundigheidsbevordering;

  • e.

   kosten voor website en benodigde (koepel)organisaties;

  • f.

   kosten voor de onafhankelijke ondersteuning bij de notulen.

 • 5.

  Jaarlijks wordt door de Adviesraad een begroting opgesteld en moet over de besteding van het geld verantwoording worden afgelegd.

 • 6.

  Jaarlijks is voor de Adviesraad Sociaal Domein een budget beschikbaar voor de kosten zoals genoemd onder artikel 8 lid 4a t/m e. Voor 2019 bedraagt dit budget € 10.000. De kosten onder artikel 8 lid 4f worden ook door de gemeente vergoed, maar vallen niet binnen het hierboven genoemde budget.

Artikel 9 Slotbepaling

 • 1.

  De Adviesraad verstrekt aan het college alle gewenste inlichtingen over zijn werkzaamheden.

 • 2.

  Opheffing van de Adviesraad kan slechts geschieden bij besluit van het college, de Adviesraad gehoord hebbende.

 • 3.

  Indien er zich geschillen over problemen voordoen waarin deze verordening niet voorziet neemt de Adviesraad een besluit met inachtneming van hetgeen hierover staat vermeld in het gemeentelijk beleidsplan maatschappelijke ondersteuning.

 • 4.

  Aanvullingen en wijzigingen van deze verordening worden vastgesteld door het college, de Adviesraad gehoord hebbende.

Artikel 10. Intrekking en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 maart 2019.

 • 2.

  Tegelijk met de inwerkingtreding van deze verordening wordt de ‘Verordening Wmo-Adviesraad Heusden 2012’ ingetrokken;

 • 3.

  Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening Adviesraad Sociaal Domein Heusden’

 

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad, gehouden op 19 februari 2019.

 

De griffier,

mw. drs. F.E.H.M. Backerra