Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heusden

Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Heusden 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeusden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Heusden 2019
CiteertitelRegeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Heusden 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpRegeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Heusden 2019

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 44 van de Gemeentewet
 2. artikel 66 van de Gemeentewet
 3. artikel 3.3.2 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 4. artikel 3.3.3, tweede lid, van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 5. artikel 3.3.8 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 6. artikel 3.8 van de Rechtspositieregeling decentrale politieke ambtsdragers
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-07-201901-01-2019nieuwe regeling

02-07-2019

gmb-2019-168263

00593295

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Heusden 2019

Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Heusden 2019

 

 

Artikel 1: Definitiebepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  College: College van Burgemeester en Wethouders.

 • b.

  Burgemeester: Voorzitter van het College van Burgemeester en Wethouders.

 • c.

  Secretaris: De secretaris bedoeld in artikel 107 van de Gemeentewet.

 • d.

  Wethouder: Lid van het College van Burgemeester en Wethouders

 

Artikel 2: Scholing

 • 1.

  De burgemeester of de wethouder die willen deelnemen aan niet-partijpolitiek georiënteerde scholing bedoeld in artikel 3.3.3. Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers in verband met de vervulling van functie dienen daartoe vooraf een gemotiveerde aanvraag in bij de secretaris. Uitsluitend scholing die niet door of namens de gemeente is dan wel wordt aangeboden of verzorgd, komt voor vergoeding in aanmerking.

 • 2.

  De aanvraag bedoeld in het eerste lid gaat vergezeld van inhoudelijke informatie en een kostenspecificatie.

 • 3.

  Aanvragen die niet overeenkomstig de bepalingen in deze verordening worden ingediend, komen niet voor vergoeding in aanmerking.

 • 4.

  De secretaris toetst de aanvraag. In voorkomende gevallen beslist het college.

 

Artikel 3. Informatie en communicatievoorzieningen

 • 1.

  De burgemeester of de wethouder tekent een bruikleenovereenkomst wanneer hem ten laste van de gemeente voor de duur van de uitoefening van zijn functie informatie- en communicatievoorzieningen ter beschikking worden gesteld als bedoeld in artikel 3.3.2 Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers. Het college stelt het model van de bruikleenovereenkomst vast.

 • 2.

  De burgemeester of de wethouder levert na beëindiging van zijn functie de ter beschikking gestelde informatie- en communicatievoorzieningen in bij de gemeente.

 

Artikel 4. Aanwijzing als eindheffingsbestanddeel

 • 1.

  Als eindheffingsbestanddeel als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel f, van de Wet op de loonbelasting 1964 worden aangewezen de vergoedingen, tegemoetkomingen en verstrekkingen, genoemd in artikel 3.3.8 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers. Als eindheffingsbestanddeel als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel f, van de Wet op de loonbelasting 1964 worden verder aangewezen de vergoedingen, tegemoetkomingen en verstrekkingen, genoemd in deze regeling, voor zover deze worden gerekend tot een vergoeding, tegemoetkoming of verstrekking als bedoeld in artikel 31a, tweede lid, onderdelen a tot en met h, van de Wet op de Loonbelasting 1964.

 

 

Artikel 5. Betaling en declaratie van onkosten

 • 1.

  Tenzij het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers of de Rechtspositieregeling decentrale politiek ambtsdragers anders bepalen, vindt de betaling van kosten die op grond van deze verordening voor vergoeding of tegemoetkoming in aanmerking komen plaats door:

  • a.

   Betaling uit gemeentelijke middelen, op basis van een rechtstreeks aan de gemeente toegezonden factuur,

  • b.

   Betaling vooruit eigen middelen

 • 2.

  Een aanvraag om een vergoeding van de onkosten als bedoeld in dit artikel gaat vergezeld van een declaratieformulier en bewijsstukken.

 • 3.

  Het declaratieformulier en de bewijsstukken worden binnen 3 maanden na factuurdatum of betaling door de burgemeester of wethouder ingediend bij de secretaris.

 • 4.

  Voor zover van toepassing draagt de gemeente er zorg voor dat de betaling aan burgemeester of wethouders binnen 2 maanden na het indienen van de aanvraag wordt overgemaakt.

 

Artikel 6. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van publicatie van het Gemeenteblad waarin deze regeling wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2019.

 

Artikel 7. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Heusden 2019.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heusden van 2 juli 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heusden;

 

gelet op de artikelen 44 en 66 van de Gemeentewet en artikel 3.3.2, 3.3.3, tweede lid en 3.3.8 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers en artikel 3.8 van de Rechtspositieregeling decentrale politieke ambtsdragers; besluit vast te stellen de navolgende:

 

De burgemeester, De secretaris,

drs. W. van Hees mr. H.J.M. Timmermans