Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heusden

Verordening staangeld 1997

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeusden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening staangeld 1997
CiteertitelVerordening staangeld 1997d
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 229 lid 1 aanhef en onderdeel a en b
 2. Woonwagenwet, art. 9
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-01-1997Onbekend

02-12-1997

De Scherper, 8-1-1997

-

Tekst van de regeling

Intitulé

De raad van de gemeente Heusden;

Gezien het voorstel van de Stuurgroep Gemeentelijke Herindeling d.d. 18 december 1996, overgenomen door het college van burgemeester en wethouders in zijn vergadering van 2 januari 1997;

Gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b, van de Gemeentewet en artikel 9 van de woonwagenwet;

B e s l u i t:

Vast te stellen de:

Verordening op de heffing en de invordering van staangeld 1997.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  Standplaats: een standplaats als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel h, van woningwet (Stb. 1991, 439);

 • b.

  Woonwagen: een woonwagen als bedoeld in artikel 1 eerste lid, onderdeel e, van de Woningwet

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam “staangeld” wordt een recht geheven voor het hebben van een standplaats voor een woonwagen, daaronder begrepen de diensten die met standplaats verband houden.

Artikel 3 Belastingdienst

Het recht bedoeld in artikel 2 wordt geheven van degene die de standplaats heeft. Als degene die de standplaat heeft wordt aangemerkt als houder van een vergunning, bedoeld in artikel 14 van de woonwagenwet (Stb. 1968, 98) dan wel de hoofdbewoner van de woonwagen. Wie als hoofdbewoner wordt aangemerkt wordt naar de omstandigheden beoordeeld.

Artikel 4 Belastingtarieven en belastingtijdvak

Het recht als bedoeld in artikel 2 wordt geven naar het tarief per maand, zoals dat is opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 5 Wijze van heffing

Het recht wordt geheven bij wege van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving.

Artikel 6 Tijdstip van betaling

Het staangeld moet worden betaald binnen 14 dagen na de gedagtekende schriftelijk kennisgeving als bedoelt in artikel 5.

Artikel 7 kwijtschelding

Bij de invordering van staangeld wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 8 machtiging tot overdracht van bevoegdheden

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van de tarieven die zijn opgenomen in de bij deze verordening opgenomen tarieventabel.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het verlenen van schriftelijk toestemming to het verdagen van de uitspraak pp het bezwaarschrift voor ten hoogste een jaar.

 • 3.

  Het college van burgemeester en wethouders kan een of meer gemeenteambtenaren aanwijzen die in zijn plaats treden met betrekking tot de uitvoering van enige wettelijk bepaling betreffende de heffing en invordering van standgeld.

Artikel 9 Nakoming van de verplichtingen

De verplichting bedoeld in de artikelen 47,49 en 50 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (stb. 1959, 301) en in de artikelen 58 en 60 van de Invorderingswet 1990, dan wel bedoeld of een toepassing verklaard in de algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 246a van de Gemeente wet, gelden mede jegens de door het college van burgemeester en wethouders aangewezen ambtenaren van de gemeentelijke belastingen.

Artikel 10 Rente

 • 1.

  In het bepaalde in hoofdstuk V van de invorderingswet 1990 inzak invorderingsrente vindt toepassing op de invordering van het staangeld.

 • 2.

  De ministeriele regeling bedoeld in artikel 31 van de Invorderingswet 1990 vindt daarbij overeenkomstige toepassing.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitiel

 • 1.

  De “Verordening op de heffing en invordering van staangeld woonwagencentrum Heusden” door de raad der voormalige gemeente Heusden vastgesteld op 21 juli 1987, sindsdien gewijzigd en laatstelijk goedgekeurd bij besluit van 18 juli 1996l de “verordening woonwagenrechten1993” door de raad der voormalige gemeente Drunen vastgesteld op 12 november 1993, sindsdien gewijzigd en laatstelijk goedgekeurd bij besluit van 17 december 1993 en de “Verordening woonwagenrechten”door de raad der voormalige gemeente Vlijmen vastgesteld op 27 mei 1991, goedgekeurd 13 juli 1991 sedertdien gewijzigd, worden ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijven pp de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 1997.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “verordening staangeld 1997”

Aldus vastgesteld door de raad van

de gemeente Heusden in zijn openbaren

vergadering van 2 januari 1997.

De secretaris, de voorzitter,

Tarieventabel

Behorende bij de “verordening staangeld 1997”

Centrum Parallelweg, Heesbeen

Staangeld per maand

F 201,80

Centrum Sportlaan, Drunen

Staangeld per maand

F 202,92

Centrum Nassaulaan Vlijmen

Staangeld per maand

F 201,80

Centrum Kavelingsweg, Vlijmen

Staangeld per maand

F201,80