Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heusden

Besluit invoering Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) en de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) gemeente Heusden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeusden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit invoering Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) en de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) gemeente Heusden
CiteertitelBesluit Besluit invoering Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) en de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) gemeente Heusden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020nieuwe publicatie

17-12-2019

gmb-2019-319190

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit invoering Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) en de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) gemeente Heusden

 

BESLUIT

Het college van Heusden heeft in de vergadering van 17 december 2019

besloten:

 

 • -

  het Personeelshandboek gemeente Heusden per 1 januari 2020 vast te stellen;

 • -

  de volgende regelingen per 1 januari 2020 in te trekken:

   

- Regeling bezwarenadviescommissie personele- en functiewaarderingsaangelegenheden;

- Regeling aanstelling in algemene dienst

- Werving- en selectiebeleid

- Regeling individueel keuzebudget

- Werktijdenregeling

- Regeling opleiding en ontwikkeling

- Regeling melding vermoeden misstanden

- Regeling kostenvergoeding gebruik eigen apparatuur

- Reiskostenregeling woon-werkverkeer

- Integriteitsbeleid

- Gedragscode

- Privacybeleid over een verantwoord gebruik digitale hulpmiddelen door de werkgever

- Cameraprotocol

- Thuiswerkbeleid

- Sociaal beleidskader bij organisatieontwikkeling

- Uitvoeringsregels hoofdstuk 3

- Overgangsrecht en TOR

- HR21 procedureregeling

- Rechtspositieregeling Babs

- Regeling gesprekkencyclus

- Ziekteverzuimprotocol

- Agressie- en geweldprotocol

- Regeling vergoeding beeldschermbril

- Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

 

 • -

  dat de huidige bezwarencommissie personele aangelegenheden komt te vervallen met ingang van het moment dat alle lopende bezwaren van besluiten die voor 1 januari 2020 zijn genomen, zijn afgehandeld. De leden van deze commissie functioneren tot dan ook nog als bezwarencommissie personele aangelegenheden maar worden met ingang van 1 januari 2020 benoemd als lid van de nieuwe geschillencommissie. Het gaat hierbij om de volgende leden:

  - de heer H.L.A. Meeuwesen, voorzitter;

  - mevrouw B.S. Tibben, lid en plaatsvervangend voorzitter;

  - mevrouw Y. Wehrmeijer, lid;

  - de heer L. van Halm, lid op voordracht van de vakbonden;

  - de heer C.A.A.P.M. Wirken, lid op voordracht van de vakbonden;

 •  

 •  

 • -

  daar waar momenteel in de mandaatregeling voor alle rechtshandelingen die worden genomen op het gebied van personeel een mandaat staat beschreven wordt per 1 januari 2020 volmacht bedoeld.

   

 • namens het college van Heusden,

  de secretaris,

    

    

  mr. H.J.M. Timmermans