Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heusden

Subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen gemeente Heusden 2020 – 2021

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeusden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling isolatiemaatregelen woningen gemeente Heusden 2020 – 2021
CiteertitelSubsidieregeling isolatiemaatregelen woningen gemeente Heusden 2020 – 2021
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-202031-12-2021nieuwe publicatie

29-09-2020

gmb-2020-249036

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen gemeente Heusden 2020 – 2021

 

Het college van Heusden overwegende dat:

 

 • -

  in de duurzaamheidsagenda is opgenomen dat in 2050 de gemeente Heusden energieneutraal is;

 • -

  het wenselijk is om activiteiten te stimuleren die bijdragen aan het realiseren van een energieneutraal Heusden;

   

gelet op artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Heusden 2016:

 

b e s l u i t

 

vast te stellen de navolgende regeling:

 

Subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen gemeente Heusden 2020 – 2021

 

Artikel 1: Begrippen

Deze regeling verstaat onder:

 • a.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heusden.

 • b.

  Aanvrager: een meerderjarig natuurlijk persoon, die eigenaar is van een woning in de gemeente Heusden of een Vereniging van Eigenaren (gemachtigd door de betrokken eigenaren).

 • c.

  Aanvraag: een door een aanvrager ingevuld digitaal aanvraagformulier voor het verkrijgen van een subsidie voor een isolatiemaatregel.

 • d.

  Investeringskosten: alle kosten noodzakelijk voor het treffen van isolatiemaatregelen en de kosten van door een deskundig vakbedrijf terzake van deze maatregelen in rekening gebrachte arbeidsuren, exclusief BTW indien deze bij de belasting kan worden afgetrokken.

 • e.

  Isolatiemaatregelen: maatregelen en voorzieningen die ervoor zorgen dat op gas of elektriciteit wordt bespaard op de gas- of elektriciteitsaansluiting van een bestaande woning.

 • f.

  Subsidie: de aanspraak op financiële middelen, door een bestuursorgaan verstrekt met het oog op isolerende maatregelen aan de woning van aanvrager, anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten.

 

Artikel 2: Doel

Het bevorderen van het aanbrengen, uitvoeren dan wel plaatsen van adequate isolatiemaatregelen aan bestaande woningen in de gemeente Heusden.

 

Artikel 3: Subsidiabele activiteiten

 • 1.

  Subsidie op grond van deze regeling kan worden verstrekt voor het aanbrengen van isolatiemaatregelen.

 • 2.

  De activiteiten zijn energiebesparende maatregelen aan bestaande woningen in de gemeente Heusden.

 • 3.

  Ingeval aanvrager de maatregelen zelf uitvoert, zijn arbeidsuren niet subsidiabel.

   

Artikel 4: Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Uitsluitend de kosten die naar het oordeel van het college noodzakelijk zijn voor het realiseren van isolatiemaatregelen komen in aanmerking voor subsidie.

 

Artikel 5: Toekenningsvoorwaarden

Om voor een subsidie in aanmerking te komen gelden de volgende voorwaarden.

 • 1.

  De woning is in eigendom van aanvrager en functioneert als hoofdverblijf, of wordt het hoofdverblijf van aanvrager na renovatie.

 • 2.

  Aan de woning wordt minimaal een van de volgende maatregelen uitgevoerd;

 • a.

  aanbrengen van vloerisolatie met een isolatiewaarde (Rd-waarde) van minimaal 3,5 m2 K/W;

 • b.

  aanbrengen van dakisolatie met een isolatiewaarde (Rd-waarde) van minimaal 3,5 m2 K/W, waarbij isolatie van de vloer van een niet-verwarmde vliering wordt beschouwd als dakisolatie;

 • c.

  gevelisolatie door het isoleren van nog niet geïsoleerde muren van de woning:

 • -

  door het aanbrengen van spouwmuurisolatie in bestaande spouw waarbij de isolatiewaarde (Rd-waarde) minimaal 1,1 m2 k/W is, of

 • -

  door het aanbrengen van andere gevelisolatie waarbij de isolatiewaarde (Rd-waarde) minimaal 3,5 m2 k/W is;

 • d.

  het vervangen van bestaand glas door HR++- glas of HR+++-glas met een U-waarde kleiner of gelijk aan 1,2 W/m2.

 • 3.

  Geen subsidie wordt toegekend voor zover het betreft uitvoering van maatregelen die voortvloeien uit wettelijke verplichtingen dan wel er enkel voor zorgen dat een woning voldoet aan gangbare minimum kwaliteitseisen.

 • 4.

  Subsidie wordt enkel verleend voor het verduurzamen van een bestaande woning en is dus uitdrukkelijk niet bedoeld voor het plaatsen van een aanbouw of uitbouw.

   

Artikel 6: Berekening van de subsidie

De subsidie bedraagt 15% van de investeringskosten, ongeacht het aantal uitgevoerde maatregelen per aanvraag. Het minimale subsidiebedrag bedraagt altijd € 75 per aanvraag, het maximale subsidiebedrag is € 500 per adres.

 

Artikel 7: Aanvraag

 • 1.

  Een aanvraag kan pas worden ingediend vanaf het moment van inwerkingtreding van deze regeling.

 • 2.

  Een aanvraag wordt door middel van een standaardaanvraagformulier digitaal ingediend.

 • 3.

  Een aanvraag kan het gehele jaar worden ingediend.

 • 4.

  Een aanvraag kan pas worden ingediend als de maatregelen uitgevoerd en betaald zijn.

 • 5.

  De aanvraag gaat vergezeld van een factuur met daarop een overzicht van de getroffen isolatiemaatregelen en investeringskosten.

 • 6.

  Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen.

 • 7.

  Per adres kunnen gedurende de looptijd van de regeling meerdere aanvragen worden ingediend. Het maximale subsidiebedrag per adres mag daarbij niet worden overschreden.

 

Artikel 8: Besluit

 • 1.

  Binnen acht weken na ontvangst van een volledige aanvraag volgt een besluit en uitbetaling van de subsidie.

 • 2.

  De clustermanager is door het college gemandateerd om te besluiten over aanvragen.

   

Artikel 9: Subsidieplafond

Het maximale bedrag dat voor de gehele regeling beschikbaar is, bedraagt € 62.500.

 

Artikel 10: Weigeringsgronden

De subsidie kan worden geweigerd indien:

 • a.

  niet wordt voldaan aan de voorwaarden genoemd in artikel 5.

 • b.

  met de activiteiten is begonnen vóór inwerkingtreding van deze regeling.

 • c.

  het maximale bedrag dat beschikbaar is gesteld, is bereikt.

 • d.

  het maximale subsidiebedrag voor een adres is bereikt.

   

Artikel 11: Inwerkingtreding en duur

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking ervan in het elektronisch Gemeenteblad.

 • 2.

  Deze subsidieregeling eindigt op 31 december 2021.

   

 

Aldus besloten in de vergadering van het college van Heusden, gehouden op 29 september 2020.

 

Het college van Heusden

De secretaris, De burgemeester,

 • mr. H.J. M. Timmermans

  drs. W. van Hees