Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Peilbesluit Langbroekerwetering

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingPeilbesluit Langbroekerwetering
CiteertitelPeilbesluit Langbroekerwetering
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpruimtelijke ordening - waterkeringen en waterbeheer
Externe bijlageKaart bij partiele herziening Peilbesluit Langbroekerwetering Kolland

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Wijziging 23 augustus 2017: aanpassing kaart bij peilbesluit en het opdelen van een deel van peilvak LBW025 in kleinere delen landbouw- en natuurgebieden.

Dit peilbesluit is goedgekeurd door gedeputeerde staten van de provincie Utrecht bij besluit van 22 augustus 2008, onder nummer 208INT228587.

De kaart waarnaar in dit peilbesluit wordt verwezen kunt u als PDF-bestand vinden onder bijlage.

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit: 18-6-2008

Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: Wsb2008/04, WijC 01-10-2008, HN 01-10-2008, KSC 02-10-2008

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening waterhuishouding Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2002, hoofdstuk III

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-08-201718-01-2020wijziging art. 1 en 3

28-06-2017

Wsb 2017, 7593

1250116
09-10-200818-01-2020nieuwe regeling

18-06-2008

Wsb2008/04, WijC 01-10-2008, HN 01-10-2008, KSC 01-10-2008

08.SPR/047

Tekst van de regeling

Intitulé

Peilbesluit Langbroekerwetering

Het algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden;                                                                                                                                                                                               

Op het voorstel van Dijkgraaf en Hoogheemraden van 1 april 2008 met nummer 08.SPR/47;                                                                                                                                                      

Overwegende dat met betrekking tot de voorbereiding van het peilbesluit Langbroekerwetering een inrichtingsplan, het zogeheten Watergebiedsplan Langbroekerwetering, is opgesteld waarin, naast de waterhuishoudkundige inrichting en de regeling van de waterbeheersing van het gebied, ook de toelichting is opgenomen op de in te stellen waterpeilen. Voor dit gebied is nog niet eerder een peilbesluit opgesteld. De voorgestelde peilen in dit peilbesluit zijn gebaseerd op de huidige praktijkpeilen en ervaringen van beheerders en gebruikers van het gebied.

Gelet op artikel 16 van de Wet op de Waterhuishouding en op hoofdstuk III van de Verordening waterhuishouding Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2002,

 

Besluit:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Het peilbesluit Langbroekerwetering vast te stellen zoals hierna is aangegeven.

Inhoud

Artikel 1. Gebied

Het gebied waar dit peilbesluit betrekking op heeft ligt in de provincie Utrecht, binnen het grondgebied van de gemeenten Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Bunnik en is aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart. Op deze kaart zijn ook de coderingen van de peilgebieden en de locatie van de peilschaal, waarop het peil is af te lezen, aangegeven.

Artikel 2. Referentiepeil

Voor de toepassing van dit besluit geldt dat peilen zijn aangegeven ten opzichte van het Normaal Amsterdams Peil 2005 (NAP 2005).

Artikel 3. Peilen en regulier peilbeheer

 • 1.

  In het volgende peilgebied wordt een zomer- en winterpeil gehanteerd. De na te streven waterstanden zijn;

   

  na te streven waterstanden

  Code Peilgebied

  Zomerpeil

  (m t.o.v. NAP)

  Winterpeil

  (m t.o.v. NAP)

  LBW003

         2,80

         2,60

  De overgang van zomer- naar winterpeil zal, al naar gelang de weersomstandigheden en het verloop van de grondwaterstanden, in het algemeen en naar het oordeel van het waterschap, plaatsvinden in de periode september tot en met november.

  De overgang van winter- naar zomerpeil zal, al naar gelang de weersomstandigheden en het verloop van de grondwaterstanden, in het algemeen en naar het oordeel van het waterschap, plaatsvinden in de periode april tot en met juni.

 • 2.

  In het volgende peilgebied wordt een vastpeil gehanteerd. De na te streven waterstanden zijn;

   

  na te streven waterstanden

  Code Peilgebied

  Vastpeil

  (m t.o.v. NAP)

  LBW016

  2,70

 • 3.

  In de volgende peilgebieden wordt een flexibel peilbeheer gevoerd. De na te streven waterstanden liggen tussen;

   

  na te streven waterstanden liggen tussen

  Code Peilgebied

  Bovenpeil

  (m t.o.v. NAP)

  Onderpeil

  (m t.o.v. NAP)

  LBW001

          2,85

           -

  LBW002

          2,80

           -

  LBW004

          1,90

           -

  LBW005

          3,80

           -

  LBW007

          3,00

           -

  LBW008

          2,80

           -

  LBW010

          2,30

           -

  LBW011

          3,00

           -

  LBW012

          3,00

           -

  LBW013

          3,95

           -

  LBW017

          3,20

           -

  LBW020

          3,00

           -

  LBW021

          4,00

           -

  LBW022

          4,50

           -

  LBW023

          3,55

           -

  LBW024

          4,25

           -

  LBW025

          3,83

           -

  LBW025a

  zp 4,71 / wp 5,11

           -

  LBW025b

  zp 4,70 / wp 4,50

           -

  LBW025c

  zp 4,48 / wp 4,88

           -

  LBW025d

  zp 4,10 / wp 3,90

           -

  LBW025e

  zp 4,60 / wp 5,00

           -

  LBW026

          2,70

           -

  LBW027

          2,45

           -

  LBW028

          3,30

           -

  LBW030

          2,80

         2,30

  LBW031

  zp 1,60 / wp 1,40

         1,30

  LBW033

          3,30

           -

  Het peil mag fluctueren tussen het genoemde boven- en onderpeil.

  Indien geen onderpeil is aangegeven, wordt geen water ingelaten. Droogval van de watergangen is in dat geval mogelijk.

 • 4.

  In de volgende peilgebieden wordt een dynamisch peilbeheer gevoerd. De na te streven waterstanden zijn;

   

  na te streven waterstanden zijn

  Code Peilgebied

  Zomerpeil

  (m t.o.v. NAP)

  Winterpeil

  (m t.o.v. NAP)

  LBW006

          2,20

          2,00

  LBW009

          1,90

          1,80

  LBW015

          2,70

          2,60

  LBW018

          3,10

          3,00

  LBW019

          2,60

          2,50

  LBW029

          2,35

           2,20

  LBW032

          1,60

           1,40

  Het peil kan, afhankelijk van de weersomstandigheden en de weersverwachting, dynamisch in de tijd fluctueren tussen het vastgestelde zomer- en winterpeil.

Artikel 4. Marges in het peilbeheer

Bij afwijking van 0,05 m of meer boven of onder de in artikel 3 genoemde waterstanden moet uitlaat of inlaat van water geschieden tot op het moment dat - na bijzakking - de na te streven waterstand weer is bereikt.

Ten tijde van aan- en afvoer van water kan de waterstand bij het inlaat- of uitlaatkunstwerk tijdelijk afwijken van de in artikel 3 genoemde peilen.

Artikel 5. Buitengewone weersomstandigheden

Dijkgraaf en Hoogheemraden zijn bevoegd om, indien buitengewone weersomstandigheden dit naar hun oordeel noodzakelijk maken, bovengenoemde peilen van de waterstand tijdelijk:

- in droge en zeer droge perioden met 0,10 meter te verhogen;

- in natte en zeer natte perioden met 0,10 meter te verlagen.

Artikel 6. Calamiteiten en extreme weersomstandigheden

Dijkgraaf en Hoogheemraden zijn bevoegd om, onder afweging van de betrokken belangen, van het in artikel 3 vastgestelde peil af te wijken, indien daarvoor op grond van te verwachten of reeds optredende extreme - natte of droge - weersomstandigheden, dan wel in verband met dreigende of reeds optredende calamiteiten, aanleiding bestaat.

Artikel 7. Nachtvorstpeil

Dijkgraaf en Hoogheemraden zijn bevoegd om, indien nachtvorst wordt verwacht, ten behoeve van de nachtvorstschadebestrijding in de fruitteelt, de vermelde peilen tijdelijk op te zetten tot het vermelde zomerpeil.

Artikel 8. Fasering instelling peil

De in dit peilbesluit vermelde peilen worden gefaseerd ingevoerd. Als alle daarvoor noodzakelijke maatregelen in een peilgebied zijn getroffen, zijn Dijkgraaf en Hoogheemraden bevoegd om in desbetreffende peilgebied het vermelde peil in te voeren, ook al zijn/worden de peilen in een of meer andere peilgebieden op dat moment nog niet ingevoerd. Dit moment wordt door Dijkgraaf en Hoogheemraden bepaald en in dag- en/of weekbladen gepubliceerd.

Artikel 9. Inwerkingtreding

Het peilbesluit treedt in werking met ingang van de achtste dag nadat de bekendmaking van de goedkeuring van dit peilbesluit door gedeputeerde staten heeft plaatsgevonden.

Artikel 10. Titel

Dit peilbesluit kan worden aangehaald als Peilbesluit Langbroekerwetering.

Vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 18 juni 2008.

P.J.M. Poelmann, voorzitter

drs. E.Th. Meuleman, secretaris