Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Peilbesluit Oudegein 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingPeilbesluit Oudegein 2014
CiteertitelPeilbesluit Oudegein 2014
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlageKaart bij Peilbesluit Oudegein 2014(2019)

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit peilbesluit maakt onderdeel uit van peilbesluit Nieuwegein 2014, dat verder omvat Peilbesluit Plettenburg 2014 en Peilbesluit Nieuwegein-West 2014. Dit peilbesluit vervangt peilbesluit Oudegein 2000.

De wijzigingen in peilgebied worden ingesteld als de waterhuishoudkundige inrichting hiervoor gereed is.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Waterverordening, art. 4.4 t/m 4.8
 2. Waterwet, art. 5.2
 3. Waterschapswet, art. 77

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-05-2019art. 1, 3, opm.

20-02-2019

wsb-2019-5429

1463035
21-03-201422-05-2019nieuwe regeling

12-02-2014

Wsb 2014/2

768514

Tekst van de regeling

Intitulé

Peilbesluit Oudegein 2014

 

 

Peilbesluit Oudegein 2014

Het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden;

Gelezen het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van 7 januari 2014 met DM nr.768514;

Gelet op:

 • -

  het besluit van het algemeen bestuur van september 2000, nr. 00.059, tot vaststelling van de peilbesluiten Nieuwegein West, Oudegein, en Plettenburg;

 • -

  het advies van de commissie SKK van 23 januari 2014;

Voorts gelet op artikel 77, Waterschapswet, artikel 5.2, Waterwet, en artikel 4.4 t/m 4.8, Waterverordening 2009;

B E S L U I T :

Onder intrekking van de peilbesluiten Nieuwegein West 2000, Plettenburg 2000 en Oudegein 2000, het peilbesluit Nieuwegein 2014 vast te stellen, omvattende peilbesluit Nieuwegein-West 2014, Plettenburg 2014 en Oudegein 2014 [zoals hierna vermeld].

 

Artikel 1 Gebied

Het gebied is aangegeven op de bij dit besluit behorende Peilbesluitkaart Oudegein d.d. 4-2-2019.

Artikel 2 Referentiepeil

Voor de toepassing van dit besluit geldt dat peilen zijn aangegeven ten opzichte van het Normaal Amsterdams Peil 2005 (NAP 2005).

Artikel 3 Peilen

De na te streven waterstanden in de afzonderlijke peilgebieden binnen de werkingssfeer van dit peilbesluit, worden weergegeven in tabel 1 en tabel 2.

Tabel 1 Overzicht vast te stellen peilen van peilgebieden met een vast peil.

Nummer

peilgebied

Peil 2014 – 2023

(m t.o.v. NAP)

 

Vast peil

ODG_001

-0,30

ODG_002

-0,25

ODG_003*

-0,35

ODG_004

0,00

ODG_005

-0,25

ODG_006*

0,05

ODG_007

-0,25

ODG_010

0,00

ODG_013

-1,11

ODG_014

-0,30

ODG_015

-1,40

ODG_016

-1,11

ODG_017

-0,30

ODG_018

-0,64

ODG_019

0,39

ODG_020

-0,05

*gewijzigde peilgebiedsgrens

Tabel 2. Overzicht vast te stellen peilen van peilgebieden met een flexibel peil.

Nummer peilgebied

Peil 2019 – 2023 (m t.o.v. NAP)

 

ondergrens

bovengrens

ODG_008

-0,40

-0,25

ODG_009

-0,25

-0,14

ODG_011

-0,07

0,05

ODG_012

-0,10

0,02

ODG_021*

0,45

0,70

*gewijzigde peilgebiedsgrens

Artikel 4 Peilbeheer

 • 1.

  In de peilgebieden uit tabel 1 wordt vast peilbeheer gevoerd. De waterstand zal het hele jaar door op één en hetzelfde vaste niveau worden gehandhaafd.

 • 2.

  In de peilgebieden uit tabel 2 met een flexibel peilbeheer kan peilfluctuatie plaatsvinden tussen de aangegeven onder- en bovengrens. Dit zal hier zoveel mogelijk natuurlijk plaatsvinden. In de peilgebieden ODG_009 en ODG_010 is geen ondergrens vast gesteld. Het betreft geïsoleerde gebieden waar geen water wordt ingelaten i.v.m. de waterkwaliteit.

 • 3.

  Dijkgraaf en hoogheemraden zijn bevoegd, indien de weersomstandigheden dit naar hun oordeel noodzakelijk maken, bovengenoemde peilen tijdelijk:

  • ·

   In droge en zeer droge perioden met 0,10 meter te verhogen; en

  • ·

   In natte en zeer natte perioden met 0,10 meter te verlagen.

 • 4.

  Het College van Dijkgraaf en Hoogheemraden is bevoegd om, onder afweging van de betrokken belangen, van het in artikel 3 vermelde peil af te wijken, indien daarvoor op grond van te verwachten of reeds optredende extreme - natte of droge - weersomstandigheden, dan wel in verband met dreigende of reeds optredende calamiteiten, aanleiding bestaat.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Het peilbesluit treedt in werking met ingang van de achtste dag na bekendmaking van de vaststelling van dit peilbesluit door het algemeen bestuur van het waterschap.

Artikel 6 Titel

Dit peilbesluit kan worden aangehaald als “Peilbesluit Oudegein 2014”.

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 12 februari 2014.

 

P.J.M. Poelmann, voorzitter.

J. Goedhart, secretaris.