Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Peilbesluit Kanaleneiland 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingPeilbesluit Kanaleneiland 2013
CiteertitelPeilbesluit Kanaleneiland 2013
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlageKaart bij peilbesluit Kanaleneiland 2013

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit peilbesluit vervangt peilbesluit Kanaleneiland vastgesteld d.d. 27-9-2000.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Waterschapswet, art. 77
 2. Waterwet, art. 5.2
 3. Waterverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009, art. 4.4 -4.8

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-10-2013nieuwe regeling

02-10-2013

Stadsblad Utrecht en Bunniks Nieuws 23-10-2013

650165

Tekst van de regeling

Intitulé

Peilbesluit Kanaleneiland 2013

Peilbesluit Kanaleneiland 2013

 

Het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden;

Gelet op het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van 16 juli 2013 met DM nr. 650165;

Gelet op artikel 77 van de Waterschapswet, artikel 5.2 van de Waterwet en artikel 4.4 t/m 4.8 van de Waterverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009;

Gelet op het advies van de commissie SKK van 29 september 2011 met betrekking tot het plan van aanpak peilbesluit Utrecht en Maarssenbroek;

Gelet op het consult van de commissie SKK van 27 september 2012 met betrekking tot de voortgangsrapportage peilbesluit Utrecht en Maarssenbroek;

Gelet op het advies van de commissie SKK van 5 september 2013;

 

B E S L U I T :

 • 1.

  Peilbesluit Utrecht - Maarssenbroek 2013 -omvattende de peilbesluiten: Peilbesluit Hoograven en Lunetten 2013, Peilbesluit Kanaleneiland 2013, Peilbesluit Maarssenbroek en Lage Weide 2013, Peilbesluit Overvecht-Zuid, Tuindorp en Voordorp 2013, Peilbesluit Stad Utrecht en Kromme Rijn 2013 en Peilbesluit Zuilen en Overvecht-Noord 2013- en de bijbehorende inspraaknota vast te stellen.

 • 2.

  De peilbesluiten Hoograven, Kanaleneiland, Lunetten, Maarssenbroek, Overvecht-Noord, Overvecht-Zuid en Tuindorp-Voordorp in te trekken.

 

Peilbesluit Kanaleneiland 2013

 

Artikel 1 Gebied

Het gebied is aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart Waterhuishoudkundige inrichting Kanaleneiland d.d. 19-03-2013.

Artikel 2 Referentiepeil

Voor de toepassing van dit besluit geldt dat peilen zijn aangegeven ten opzichte van het Normaal Amsterdams Peil 2005 (NAP 2005).

Artikel 3 Peilen

De na te streven waterstanden in de afzonderlijke peilgebieden binnen de werkingssfeer van dit peilbesluit, worden weergegeven in tabel 1.

 

Tabel 1 Overzicht vast te stellen peilen van peilgebieden met een vast peil.

Nummer

Peil 2013 - 2023

peilgebied

(m t.o.v. NAP)

 

vast peil

KAN_001

+0,05

KAN_002

-0,40

KAN_003

-0,65

KAN_004

-0,30

Artikel 4 Peilbeheer

 • 1.

  In de peilgebieden uit tabel 1 wordt vast peilbeheer gevoerd. De waterstand zal het hele jaar door op één en hetzelfde vaste niveau worden gehandhaafd.

 • 2.

  Dijkgraaf en hoogheemraden zijn bevoegd, indien de weersomstandigheden dit naar hun oordeel noodzakelijk maken, bovengenoemde peilen tijdelijk:

  • ·

   In droge en zeer droge perioden met 0,10 meter te verhogen; en

  • ·

   In natte en zeer natte perioden met 0,10 meter te verlagen.

 • 3.

  Het College van Dijkgraaf en Hoogheemraden is bevoegd om, onder afweging van de betrokken belangen, van het in artikel 3 vermelde peil af te wijken, indien daarvoor op grond van te verwachten of reeds optredende extreme - natte of droge - weersomstandigheden, dan wel in verband met dreigende of reeds optredende calamiteiten, aanleiding bestaat.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Het peilbesluit treedt in werking met ingang van de achtste dag na bekendmaking van de vaststelling van dit peilbesluit door het algemeen bestuur van het waterschap.

Artikel 6 Titel

Dit peilbesluit kan worden aangehaald als “Peilbesluit Kanaleneiland 2013”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 2 oktober 2013.

P.J.M. Poelmann, voorzitter.

drs. J. Miedema, secretaris.