Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Peilbesluit Boezems Leidsche Rijn 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingPeilbesluit Boezems Leidsche Rijn 2015
CiteertitelPeilbesluit Boezems Leidsche Rijn 2015
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlageKaart peilbesluit Boezems Leidsche Rijn 2015

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Waterwet, artikel 5.2
 2. Waterverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009, artikel 4.4 -4.8

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-03-2015nieuwe regeling

18-02-2015

Wsb 2015, 1637

885509

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit tot vaststelling van het Peilbesluit boezemstelsel Leidsche Rijn 2015

Het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden;

Op het voorstel van het College van Dijkgraaf en Hoogheemraden van 13 januari 2015 met nummer 885509;

Overwegende dat er niet eerder een peilbesluit is vastgesteld voor het boezemstelsel Leidsche Rijn;

Gelet op artikel 5.2 van de Waterwet en artikel 4.4 t/m 4.8 van de Waterverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009;

Besluit:

Het peilbesluit Boezemstelsel Leidsche Rijn vast te stellen zoals hierna is aangegeven.

Artikel 1 Gebied

Het gebied is aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart Waterhuishoudkundige inrichting Boezemstelsel Leidsche Rijn (kenmerk: DM 864013).

Artikel 2 Referentiepeil

Voor de toepassing van dit besluit geldt dat peilen zijn aangegeven ten opzichte van het Normaal Amsterdams Peil 2005 (NAP 2005).

Artikel 3 Peilen

 • 1.

  Het peil dient te liggen tussen de streefbandbreedte van het onderpeil -0,56 m NAP en het toetspeil voor de waterkering ter hoogte van Bijleveld 0,0 m NAP.

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde peilen staan aangegeven op de bij dit peilbesluit behorende kaart.

Artikel 4 Peilbeheer

 • 1.

  De Leidsche Rijn staat onder normale omstandigheden in open verbinding met het Amsterdam Rijnkanaal (ARK) welke door Rijkswaterstaat wordt beheerd en gestuurd op een streefpeil van -0,40 m NAP. Het beheer van HDSR richt zich in de Leidsche Rijn ook op de omringende polders, daarom wordt voor de Leidsche Rijn een variatie tussen 0,0 m NAP en -0,56 m NAP gehanteerd.

 • 2.

  Het College van Dijkgraaf en Hoogheemraden is bevoegd om, onder afweging van de betrokken belangen, van het in artikel 2 vermelde peil af te wijken, indien daarvoor op grond van te verwachten of reeds optredende extreme - natte of droge - weersomstandigheden, dan wel in verband met dreigende of reeds optredende calamiteiten, aanleiding bestaat.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Het peilbesluit treedt in werking met ingang van de achtste dag na bekendmaking van de vaststelling van dit peilbesluit door het algemeen bestuur van het waterschap.

Artikel 6 Titel

Dit peilbesluit kan worden aangehaald als “Peilbesluit Boezems Leidsche Rijn 2015”.

Aldus besloten in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 18 februari 2015.

J.Goedhart, secretaris

P.J.M. Poelmann, voorzitter