Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Partiële herziening Peilbesluit Zegveld 2005, overgangszone 5A Noord

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingPartiële herziening Peilbesluit Zegveld 2005, overgangszone 5A Noord
CiteertitelPartiële herziening Peilbesluit Zegveld 2005, overgangszone 5A Noord
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlageKaart bij partiele herziening peilbesluit Zegveld 2005, overganszone landbouw-natuur 5A Noord

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit peilbesluit wijzigt peilbesluit Zegveld, peilvak 5A Noord: een deel van de overgangszone landbouw-natuur krijgt nu een eigen zomer- en winterpeil. Op de bijgevoegde kaart is de betreffende overgangszone weergegeven.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Waterwet, art. 5.2
 2. Waterverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, titel 4.2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-08-2010nieuwe regeling

28-04-2010

Wsb 2010, 4; Wc, Ww editie Nieuwkoop 4-8-2010

270984, 273003

Tekst van de regeling

Intitulé

Partiële herziening Peilbesluit Zegveld 2005, betreffende de overgangszone landbouw-natuur 5A Noord

Het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden;

Op het voorstel van het college van Dijkgraaf en hoogheemraden van 23 februari 2010 met nummer 09.PA.205;

Overwegende dat de nadere uitwerking van een overgangszone landbouw-natuur langs natuurgebied De Haak zoals voorgesteld in watergebiedsplan Zegveld en Oud-Kamerik voor peilgebied 5A Noord heeft plaatsgevonden;

Gelet op artikel 5.2 van de Waterwet en titel 4.2 van de provinciale Waterverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009.

 

Besluit;

 

Het peilbesluit Zegveld, zoals vastgesteld door het algemeen bestuur op 29 september 2005 [15 juni 2005] als volgt te wijzigen:

 

Artikel 1 Gebied

Het gebied is aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart.

Artikel 2 Referentiepeil

Voor de toepassing van dit besluit geldt dat peilen zijn aangegeven ten opzichte van het Normaal Amsterdams Peil 2005 (NAP 2005).

Artikel 3 Peilen

De na te streven waterstanden in de overgangszone landbouw-natuur in peilgebied 5A Noord zijn:

Zomerpeil -2,42 m t.o.v. NAP;

Winterpeil -2,47 m t.o.v. NAP.

Artikel 4 Peilbeheer

 • 1.

  Er zal een vast peilbeheer worden gevoerd in de overgangszone landbouw-natuur. De wisseling van zomer- naar winterpeil en vice versa vindt plaats op 15 april en 15 oktober.

 • 2.

  Het college is bevoegd om, onder afweging van de betrokken belangen, van de in artikel 3 vermelde peilen af te wijken, indien daarvoor op grond van te verwachten of reeds optredende extreme - natte of droge - weersomstandigheden, dan wel in verband met dreigende of reeds optredende calamiteiten, aanleiding bestaat.

Artikel 5 Peilindexering

 • 1.

  Voor de overgangzone landbouw-natuur zullen de peilen, na realisatie van de maatregelen voortvloeiend uit het inrichtingsplan van het Watergebiedsplan Zegveld en Oud-Kamerik, geïndexeerd worden.

 • 2.

  De peilen, genoemd in het eerste lid, zijn gebaseerd op gemeten maaiveldhoogten uit 2008. Deze peilen worden gedurende de resterende geldigheidsperiode van dit besluit met 0 , 0 1 meter per twee jaar aangepast aan de sinds 2008 opgetreden maaivelddaling. De 0,01 meter per twee jaar is de verwachte, langjarig gemiddelde maaivelddaling in dit gebied.

 • 3.

  Indien de peilen conform artikel 5 zijn ingevoerd, zal aan de hand van de langjarige meetreeksen van Proefcentrum Zegveld worden bepaald of de maaivelddaling overeenkomt met de verwachte maaivelddaling, zoals bedoeld in het tweede lid.

 • 4.

  Mochten de controlemetingen een verschil laten zien tussen de verwachte maaivelddaling en de werkelijk opgetreden maaivelddaling, dan worden de peilen aangepast over de werkelijk opgetreden maaivelddaling.

Artikel 6 Instelling peil

Als alle daarvoor noodzakelijke maatregelen in het peilgebied zijn getroffen, zijn Dijkgraaf en Hoogheemraden bevoegd om het vermelde peil in te voeren. Dit moment wordt door het College van Dijkgraaf en Hoogheemraden bepaald en in dag- en of weekbladen gepubliceerd.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Het peilbesluit treedt in werking met ingang van de achtste dag nadat de bekendmaking van de vaststelling door het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft plaats gevonden.

Artikel 8 Titel

Dit peilbesluit kan worden aangehaald als partiële herziening Peilbesluit Zegveld 2005, overgangszone 5A Noord.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 28 april 2010.

P.J.M. Poelmann, voorzitter.

drs. E.Th. Meuleman, secretaris.