Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Peilbesluit Rietveld 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingPeilbesluit Rietveld 2017
CiteertitelPeilbesluit Rietveld 2017
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlageKaart bij peilbesluit Rietveld 2017

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit peilbesluit vervangt peilbesluit Rietveld d.d. 23 juli 1989 en de gewijzigde kaart d.d. 12 maart 2015 .

De kaart waar in artikel 1 van dit peilbesluit naar verwezen wordt is als pdf-bestand toegevoegd.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Waterwet, art. 5.2
 2. Waterverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009, artt. 4.4 t/m 4.8

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-11-2017nieuwe regeling

04-10-2017

Wsb 2017, 10256

1251682, 1259444

Tekst van de regeling

Intitulé

Peilbesluit Rietveld 2017

Het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden,

gelezen het voorstel van het college d.d. 4 juli 2017 met nummer DM 1251682;

overwegende dat:

het waterschap volgens artikel 5.2 van de Waterwet en artikel 4.4 t/m 4.8 van de Waterverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009 verplicht is de peilen in het beheergebied vast te leggen in peilbesluiten;

Besluit:

Onder intrekking van peilbesluit Rietveld d.d. 23-07-1989 en de gewijzigde kaart d.d. 12-03-2015 peilbesluit Rietveld 2017 vast te stellen zoals hierna is aangegeven.

 

Artikel 1 Gebied

Het gebied is aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart ‘Bestuurskaart van ontwerp peilbesluit Rietveld 2016’ (DM 1127071).

Artikel 2 Referentiepeil

Voor de toepassing van dit besluit geldt dat peilen zijn aangegeven ten opzichte van het Normaal Amsterdams Peil 2005 (NAP 2005).

Artikel 3 Peilen

De na te streven waterstanden in het peilgebied binnen de werkingssfeer van dit peilbesluit, gebied RV0001, worden weergegeven in tabel 1.

 

Tabel 1 Overzicht vast te stellen peilen in peilbesluit Rietveld.

Jaar

Zomerpeil

(m NAP)

Winterpeil

(m NAP)

 

Jaar

Zomerpeil

(m NAP)

Winterpeil

(m NAP)

2017

-2,09

-2,14

2022

-2,14

-2,24

2018

-2,12

-2,17

2023

-2,14

-2,24

2019

-2,14

-2,20

2024

-2,14

-2,24

2020

-2,14

-2,23

2025

-2,14

-2,24

2021

-2,14

-2,24

2026

-2,14

-2,24

Artikel 4 Peilbeheer

 • 1.

  In het peilgebied RV0001 uit tabel 1 zal de overgang van zomerpeil naar winterpeil, al naar gelang de weersomstandigheden en het geschatte grondwaterstandverloop, in het algemeen en naar oordeel van dijkgraaf en hoogheemraden, plaatsvinden in de loop van de maanden september tot en met november. De overgang van winterpeil naar zomerpeil zal, al naar gelang de weersomstandigheden en het geschatte grondwaterstandverloop, in het algemeen en naar oordeel van dijkgraaf en hoogheemraden, plaatsvinden in de loop van de maanden april tot en met juni;

 • 2.

  Dijkgraaf en hoogheemraden zijn bevoegd, indien de weersomstandigheden dit naar hun oordeel noodzakelijk maken, bovengenoemde peilen tijdelijk:

  • ·

   In droge en zeer droge perioden met 0,10 meter te verhogen; en

  • ·

   In natte en zeer natte perioden met 0,10 meter te verlagen.

 • 3.

  Het College van Dijkgraaf en Hoogheemraden is bevoegd om, onder afweging van de betrokken belangen, van het in artikel 3 vermelde peil af te wijken, indien daarvoor op grond van te verwachten of reeds optredende extreme - natte of droge - weersomstandigheden, dan wel in verband met dreigende of reeds optredende calamiteiten, aanleiding bestaat.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Het peilbesluit treedt in werking met ingang van de achtste dag na bekendmaking van de vaststelling van dit peilbesluit door het algemeen bestuur van het waterschap.

Artikel 6 Titel

Dit besluit kan worden aangehaald als “Peilbesluit Rietveld 2017”.

Vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 4 oktober 2017.

P.J.M. Poelmann, voorzitter

J.Goedhart, secretaris