Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Peilbesluit Noordzijderpolder 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingPeilbesluit Noordzijderpolder 2017
CiteertitelPeilbesluit Noordzijderpolder 2017
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlageKaart bij Peilbesluit Noordzijderpolder

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit peilbesluit vervangt peilbesluit Noordzijderpolder d.d. 21 juni 1995.

De kaart waarnaar verwezen wordt in artikel 1 van dit peilbesluit is als pdf bestand toegevoegd.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Waterwet, art. 5.2
 2. Waterverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009, artt. 4.4 t/m 4.8

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-11-2017nieuwe regeling

04-10-2017

Wsb 2017, 9723

1280684

Tekst van de regeling

Intitulé

Peilbesluit Noordzijderpolder 2017

Het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden,

gelezen het voorstel van het college d.d. 4 juli 2017 met nummer DM 1280684;

overwegende dat een peilbesluit eens in de 10 jaar moet worden herzien en dat voor Peilbesluit Noordzijderpolder nog niet is gebeurd;

gelet op artikel 5.2 van de Waterwet en artikel 4.4 t/m 4.8 van de Waterverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009;

Besluit:

Onder intrekking van het peilbesluit Noordzijderpolder d.d. 21 juni 1995 het peilbesluit Noordzijderpolder 2017 vast te stellen zoals hierna is aangegeven.

Artikel 1 Gebied

Het gebied is aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart Waterhuishoudkundige inrichting Peilbesluit Noordzijderpolder d.d. 28 september 2016.

Artikel 2 Referentiepeil

Voor de toepassing van dit besluit geldt dat peilen zijn aangegeven ten opzichte van het Normaal Amsterdams Peil 2005 (NAP 2005).

Artikel 3 Peilen

De na te streven waterstanden in de afzonderlijke peilgebieden binnen de werkingssfeer van dit peilbesluit, worden weergegeven in tabel 1 en tabel 2.

 

Tabel 1: Overzicht vast te stellen peilen van peilgebieden met een vast peil.

Nummer

peilgebied

Vast waterpeil

2017 - 2027

(m t.o.v. NAP)

 

Nummer

peilgebied

Vast waterpeil

2017 - 2027

(m t.o.v. NAP)

NZP-002

-1,78

 

NZP-007

-1,30

NZP-003

-1,50

 

NZP-008

-0,90

NZP-004

-1,80

 

NZP-009

-0,90

NZP-005

-2,10

 

 

 

NZP-006

-0,80

 

 

 

 

Tabel 2: Overzicht vast te stellen peilen van peilgebieden met een zomer- en winterpeil.

Nummer

peilgebied

Peil 2017 – 2027

(m t.o.v. NAP)

zomerpeil

winterpeil

NZP-001

-2,24

-2,34

Artikel 4 Peilbeheer

 • 1.

  In de peilgebieden uit tabel 1 wordt vast peilbeheer gevoerd. De waterstand zal het hele jaar door op één en hetzelfde vaste niveau worden gehandhaafd.

 • 2.

  In peilgebied NZP-001 uit tabel 2 zal de overgang van zomerpeil naar winterpeil, al naar gelang de weersomstandigheden en het geschatte grondwaterstandverloop, in het algemeen en naar oordeel van dijkgraaf en hoogheemraden, plaatsvinden in de loop van de maanden september tot en met november. De overgang van winterpeil naar zomerpeil zal, al naar gelang de weersomstandigheden en het geschatte grondwaterstandverloop, in het algemeen en naar oordeel van dijkgraaf en hoogheemraden, plaatsvinden in de loop van de maanden april tot en met juni;

 • 3.

  Dijkgraaf en hoogheemraden zijn bevoegd, indien de weersomstandigheden dit naar hun oordeel noodzakelijk maken, bovengenoemde peilen tijdelijk:

  • ·

   In droge en zeer droge perioden met 0,10 meter te verhogen; en

  • ·

   In natte en zeer natte perioden met 0,10 meter te verlagen.

 • 4.

  In peilgebied NZP-001 liggen hoogwatervoorzieningen. Particulieren zijn zelf verantwoordelijk voor de werking en instandhouding van de hoogwatervoorzieningen langs de Oude Rijn. Om deze reden legt het waterschap de waterpeilen bij de bebouwing niet vast in het peilbesluit. Op kaart “Huidige waterhuishoudkundige inrichting” zijn deze gebieden aangemerkt als “gebieden met afwijkend waterpeil”.

 • 5.

  Het College van Dijkgraaf en Hoogheemraden is bevoegd om, onder afweging van de betrokken belangen, van het in artikel 3 vermelde peil af te wijken, indien daarvoor op grond van te verwachten of reeds optredende extreme - natte of droge - weersomstandigheden, dan wel in verband met dreigende of reeds optredende calamiteiten, aanleiding bestaat.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Het peilbesluit treedt in werking met ingang van de achtste dag na bekendmaking van de vaststelling van dit peilbesluit door het algemeen bestuur van het waterschap.

Artikel 6 Titel

Dit peilbesluit kan worden aangehaald als “Peilbesluit Noordzijderpolder 2017”.

Vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 4 oktober 2017.

P.J.M. Poelmann, voorzitter

J.Goedhart, secretaris