Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Peilbesluit Vleuten- de Meern en Leidsche Rijn 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingPeilbesluit Vleuten- de Meern en Leidsche Rijn 2017
CiteertitelPeilbesluit Vleuten- de Meern en Leidsche Rijn 2017
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlageKaart bij peilbesluit Vleuten - De Meern en Leidsche Rijn

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit peilbesluit vervangt Peilbesluit Vinex Leidsche Rijn d.d. 27 oktober 2005.

De kaart waarnaar in artikel 1 wordt verwezen is als pdf-bestand bijgevoegd.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Waterwet, art. 5.2
 2. Waterverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009, artt. 4.4 t/m 4.8

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-11-2017nieuwe regeling

04-10-2017

Wsb 2017, 10791

1225912

Tekst van de regeling

Intitulé

Peilbesluit Vleuten – de Meern en Leidsche Rijn 2017

Het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden,

gelezen het voorstel van het college d.d. 4 juli 2017 met nummer DM 1225912;

overwegende dat:

het waterschap volgens artikel 5.2 van de Waterwet en artikel 4.4 t/m 4.8 van de Waterverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009 verplicht is de peilen in het beheergebied vast te leggen in peilbesluiten;

 

Besluit:

Onder intrekking van peilbesluit Vinex Leidsche Rijn d.d. 27 oktober 2005, het peilbesluit Vleuten – de Meern en Leidsche Rijn 2017 vast te stellen zoals hierna is aangegeven.

Artikel 1 Gebied

Het gebied is aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart ‘Peilbesluitkaart Vleuten – de Meern en Leidsche Rijn’ (DM 1163733).

Artikel 2 Referentiepeil

Voor de toepassing van dit besluit geldt dat peilen zijn aangegeven ten opzichte van het Normaal Amsterdams Peil 2005 (NAP 2005).

Artikel 3 Peilen

 • 1.

  In de volgende peilgebieden wordt een vast peil gehanteerd. De na te streven waterstanden zijn:

   

  Tabel 1 Overzicht peilgebieden met een vast peilbeheer

  Nummer peilgebied

  vast waterpeil 2017-2027

  (m t.o.v. NAP)

   

  Nummer peilgebied

  vast waterpeil 2017-2027

  (m t.o.v. NAP)

   

  Nummer peilgebied

  vast waterpeil 2017-2027

  (m t.o.v. NAP)

  VLR_001

  -1,10

   

  VLR_024

  -0,55

   

  VLR_047

  -0,40

  VLR_003

  -0,50

   

  VLR_025

  -0,50

   

  VLR_048

  -0,05

  VLR_004

  -0,70

   

  VLR_026

  -0,10

   

  VLR_049

  -0,40

  VLR_005

  -0,90

   

  VLR_027

  -0,80

   

  VLR_050

  -0,70

  VLR_006

  -0,90

   

  VLR_029

  -0,30

   

  VLR_051

  -0,85

  VLR_007

  0,05

   

  VLR_030

  -0,40

   

  VLR_052

  -0,90

  VLR_008

  -0,10

   

  VLR_031

  0,00

   

  VLR_053

  -0,40

  VLR_009

  -0,25

   

  VLR_032

  -0,10

   

  VLR_054

  0,00

  VLR_010

  -0,25

   

  VLR_033

  0,15

   

  VLR_055

  0,20

  VLR_011

  -0,90

   

  VLR_034

  -0,40

   

  VLR_056

  0,30

  VLR_012

  -0,30

   

  VLR_035

  -0,20

   

  VLR_057

  -0,80

  VLR_013

  -0,20

   

  VLR_036

  0,00

   

  VLR_058

  -0,50

  VLR_014

  -0,10

   

  VLR_037

  0,45

   

  VLR_060

  -0,60

  VLR_015

  0,25

   

  VLR_038

  0,15

   

  VLR_061

  -0,55

  VLR_016

  -0,15

   

  VLR_039

  -0,55

   

  VLR_062

  -0,45

  VLR_017

  0,35

   

  VLR_040

  -1,40

   

  VLR_063

  -0,70

  VLR_018

  0,35

   

  VLR_041

  -1,10

   

  VLR_064

  -0,45

  VLR_019

  -0,30

   

  VLR_042

  -0,80

   

  VLR_065

  -0,85

  VLR_020

  -0,30

   

  VLR_043

  -1,05

   

   

   

  VLR_021

  -1,05

   

  VLR_044

  -0,40

   

   

   

  VLR_022

  -0,70

   

  VLR_045

  -0,45

   

   

   

  VLR_023

  -0,70

   

  VLR_046

  -1,30

   

   

   

   

 • 2.

  In de volgende peilgebieden wordt een flexibelpeil gehanteerd. De na te streven waterstanden zijn:

   

  Tabel 2 Overzicht peilgebieden met een flexibel peilbeheer

  Nummer peilgebied

  waterpeil

  2017 - 2027

  (m t.o.v. NAP)

  bovenpeil

  onderpeil

  VLR_002

  -1

  -1,3

  VLR_059

  -0,25

  -

 • 3.

  In het volgende peilgebied wordt een zomer- en winterpeil gehanteerd. De na te streven waterstanden zijn:

   

  Tabel 3 Overzicht peilgebied met een zomer- en winter peilbeheer

  Nummer peilgebied

  waterpeil

  2017 - 2027

  (m t.o.v. NAP)

  zomerpeil

  winterpeil

  VLR_028

  0,10

  0,00

Artikel 4 Peilbeheer

 • 1.

  In de peilgebieden uit tabel 1 wordt vast peilbeheer gevoerd. De waterstand zal het hele jaar door op één en hetzelfde vaste niveau worden gehandhaafd.

 • 2.

  De begrenzing tussen peilgebied VLR_007 en VLR_016 wijzigt op een later moment wanneer de voorgenomen ontwikkeling in het gebied tot stand is gekomen, bij realisatie van het laatste deel van de Viking Rijn. Het moment waarop de nieuwe begrenzing wordt geëffectueerd, zal op een later moment vooraf bekend worden gemaakt. Tot die tijd blijft voor dit gebied de huidige situatie (begrenzing) gehandhaafd.

 • 3.

  Voor peilgebied VLR_058 gaat het peil van het gehele peilgebied op een later moment in wanneer de voorgenomen ontwikkeling in het gebied tot stand is gekomen, bij realisatie van het peilregulerende kunstwerk(en). Het moment waarop het nieuwe waterpeil wordt ingesteld zal op een later moment vooraf bekend worden gemaakt. Tot die tijd blijft voor dit gebied de huidige situatie gehandhaafd (NAP -0,20 m).

 • 4.

  In de peilgebieden uit tabel 2 wordt flexibel peilbeheer gevoerd. De waterstand zal gedurende het hele jaar door fluctueren tussen het vastgestelde onder- en bovenpeil.

 • 5.

  Voor peilgebied VLR_002 uit tabel 2 gaat het volledige bereik van het gewenste onderpeil (van NAP-1,20 tot NAP-1,30) op een later moment in, wanneer dit mogelijk is voor de woonarken. Het moment waarop het nieuwe waterpeil wordt ingesteld zal op een later moment vooraf bekend worden gemaakt. Tot die tijd blijft het flexibele peilbeheer beperkt tot fluctuatie tussen NAP -1,0 en NAP -1,20 m.

 • 6.

  Voor peilgebied VLR_059 uit tabel 2 wordt flexibel peilbeheer gevoerd. De waterstand zal gedurende het hele jaar door (natuurlijk) fluctueren onder het vastgestelde bovenpeil, er is voor dit peilgebied geen onderpeil ingesteld. De fluctuatie wordt derhalve alleen aan de bovenzijde begrensd.

 • 7.

  In de peilgebieden uit tabel 3 zal de overgang van zomerpeil naar winterpeil, al naar gelang de weersomstandigheden en het geschatte grondwaterstandverloop, in het algemeen en naar oordeel van dijkgraaf en hoogheemraden, plaatsvinden in de loop van de maanden september tot en met november. De overgang van winterpeil naar zomerpeil zal, al naar gelang de weersomstandigheden en het geschatte grondwaterstandverloop, in het algemeen en naar oordeel van dijkgraaf en hoogheemraden, plaatsvinden in de loop van de maanden april tot en met juni;

 • 8.

  Dijkgraaf en hoogheemraden zijn bevoegd, indien de weersomstandigheden dit naar hun oordeel noodzakelijk maken, bovengenoemde peilen tijdelijk:

  • ·

   In droge en zeer droge perioden met 0,10 meter te verhogen; en

  • ·

   In natte en zeer natte perioden met 0,10 meter te verlagen.

 • 9.

  Het College van Dijkgraaf en Hoogheemraden is bevoegd om, onder afweging van de betrokken belangen, van het in artikel 3 vermelde peil af te wijken, indien daarvoor op grond van te verwachten of reeds optredende extreme - natte of droge - weersomstandigheden, dan wel in verband met dreigende of reeds optredende calamiteiten, aanleiding bestaat.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Het peilbesluit treedt in werking met ingang van de achtste dag na bekendmaking van de vaststelling van dit peilbesluit door het algemeen bestuur van het waterschap.

Artikel 6 Titel

Dit besluit kan worden aangehaald als “Peilbesluit Vleuten- de Meern en Leidsche Rijn 2017”.

Vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 4 oktober 2017.

P.J.M. Poelmann, voorzitter

J.Goedhart, secretaris