Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Partiële herziening van het peilbesluit Oudegein 2014 (2019)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingPartiële herziening van het peilbesluit Oudegein 2014 (2019)
CiteertitelPartiële herziening van het peilbesluit Oudegein 2014 (2019)
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlageKaart bij wijziging peilbesluit Oudegein

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit peilbesluit wijzigt het peilbesluit Oudegein 2014

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 5.2 van de Waterwet
  2. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Utrecht/CVDR73978/CVDR73978_4.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-05-2019nieuwe regeling

20-02-2019

wsb-2019-5431

1463035

Tekst van de regeling

Intitulé

Partiële herziening van het peilbesluit Oudegein 2014 (2019)

Het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden,

gelezen het voorstel van het college d.d. 20 februari 2019 met nummer DM1463035;

overwegende dat:

het waterschap volgens artikel 5.2 van de Waterwet en artikel 4.4 t/m 4.8 van de Waterverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009 verplicht is de peilen in het beheergebied vast te leggen in peilbesluiten;

Besluit:

Onder gedeeltelijke intrekking van het peilbesluit Oudegein 2014 d.d. 12 februari 2014, de 1e partiële herziening van het peilbesluit Oudegein 2014, vast te stellen zoals hierna is aangegeven.

 

Artikel 1 Gebied

Het peilbesluit Oudegein 2014 als volgt te wijzigen:

 

  • A.

    In artikel 1 wordt de bij dit besluit behorende kaart Waterhuishoudkundige inrichting Peilbesluit Oudegein d.d. 28-01-2014 vervangen door Peilbesluitkaart Oudegein d.d. 4-2-2019. De peilgebieden genoemd in onderstaande tabel ondervinden een aanpassing van de peilgebiedsgrens.

Tabel. Overzicht peilgebieden met een aanpassing van de peilgebiedsgrens.

Nummer peilgebied in kaart

Nummer peilgebied in beheerregister

ODG_003

PG1513

ODG_006

PG0689

ODG_021

PG2470

  • B.

    In artikel 3 wordt ‘Tabel 2. Overzicht vast te stellen peilen van peilgebieden met een zomer- en winterpeil’ vervangen door ‘Tabel 2. Overzicht vast te stellen peilen van peilgebieden met een flexibel peil’

Tabel 2. Overzicht vast te stellen peilen van peilgebieden met een flexibel peil

Nummer peilgebied

 

Peil 2019 – 2023 (m t.o.v. NAP)

ondergrens

bovengrens

ODG_008

-0,40

-0,25

ODG_009

-0,25

-0,14

ODG_011

-0,07

0,05

ODG_012

-0,10

0,02

ODG_021

0,45

0,70

Door deze wijziging krijgt tabel 2 de correcte titel en wordt peilgebied ODG_021 toegevoegd aan het peilbesluit.

Artikel 2 Inwerkingtreding

1. Het peilbesluit treedt in werking met ingang van de achtste dag na bekendmaking van de vaststelling van dit peilbesluit door het algemeen bestuur van het waterschap.

2. De wijzigingen van artikel 1 worden ingesteld als de waterhuishoudkundige inrichting hiervoor gereed is.

Artikel 3 Titel

Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Partiële herziening van het peilbesluit Oudegein 2014 (2019)’.

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 20 februari 2019.

P.J.M. Poelmann, Voorzitter

J. Goedhart, Secretaris