Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kampen

Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKampen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2013
CiteertitelVerordening lijkbezorgingsrechten 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpfinanciën en economie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de "Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2012", vastgesteld op 1-12-2011. De datum van ingang van heffing is 1 januari 2013.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Incassoreglement

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-12-201201-01-2017nieuwe regeling

15-11-2012

Gemeenteblad, 2012, 47

b&w 9-10-2012  12adv00641

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2013

 

De raad van de gemeente Kampen;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders inzake de herziening van de belastingtarieven met ingang van 1 januari 2013;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

 

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2013

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  begraafplaats: de zeven (7) begraafplaatsen binnen de gemeente Kampen:

 • één (1) begraafplaats te respectievelijk Kampen, Grafhorst, Kamperveen, Zalk en Wilsum en twee (2) begraafplaatsen te IJsselmuiden.

 • b.

  eigen graf: een graf, een grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend voor bepaalde of onbepaalde tijd tot:

  • -

   het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • -

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of

   zonder urnen;

  • -

   het doen verstrooien van as;

 • c.

  eigen kindergraf: een graf, een grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend voor bepaalde of onbepaalde tijd tot:

  • -

   het doen begraven en begraven houden van lijken van kinderen tot twaalf jaar;

  • -

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • -

   het doen verstrooien van as;

 • d.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken voor bepaalde of onbepaalde tijd;

 • e.

  eigen urnengraf: een graf, een grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend voor bepaalde of onbepaalde tijd tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • f.

  eigen urnennis: een nis, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend voor bepaalde of onbepaalde tijd tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • g.

  eigen herdenkingsplaats: een plaats op een speciaal daarvoor monument, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend voor bepaalde of onbepaalde tijd tot het aanbrengen van een herdenkingsplaatje na een asverstrooiïng;

 • h.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • i.

  urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;

 • j.

  verstrooiingsplaats: een daartoe bestemd terrein waarop as wordt verstrooid.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Vrijstellingen

De rechten worden niet geheven voor:

 • a.

  het lichten van een lijk op rechterlijk gezag;

 • b.

  het begraven van doodgeboren kinderen of van zuigelingen die met de overleden moeder in één kist worden begraven.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Belastingjaar

 • 1.

  Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

 • 2.

  Met betrekking tot de rechten genoemd in hoofdstuk 5.2 van de tarieventabel is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

Artikel 7 Wijze van heffing

 • 1.

  De onderhoudsrechten, bedoeld in hoofdstuk 5.1 en 5.2 van de tarieventabel, worden geheven bij wege van aanslag.

 • 2.

  Andere rechten als die bedoeld in hoofdstuk 5.1 en 5.2 van de tarieventabel worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang voor de jaarlijks verschuldigde rechten

 • 1.

  De onderhoudsrechten, als bedoeld in hoofdstuk 5.1 en 5.2 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt zijn de rechten bedoeld in hoofdstuk 5.1 en 5.2 van de tarieventabel verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, naar aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor de rechten bedoeld in hoofdstuk 5.1 en 5.2 van de tarieventabel voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven, tenzij het bedrag van de ontheffing minder bedraagt dan € 50,00.

Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld voor de overige rechten

Andere rechten dan die bedoeld in hoofdstuk 5.1 en 5.2 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichting.

Artikel 10 Termijn van betaling

 • 1.

  De aanslagen als bedoeld in artikel 7, eerste lid, zijn invorderbaar in één termijn, die vervalt op de laatste dag van de maand volgende op die welke in de dagtekening van het aanslagbiljet staat vermeld.

 • 2.

  De gedagtekende schriftelijke kennisgeving als bedoeld in artikel 7, tweede lid, zijn invorderbaar in één termijn, die vervalt op de laatste dag van de maand volgende op die welke in de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving staat vermeld.

 • 3.

  Voor de aanslagen als bedoeld in artikel 7, lid 1 waarvan de verschuldigde bedragen door middel van automatische incasso kunnen worden afgeschreven, bedraagt de incassotermijn één maand. De termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet.

 • 4.

  Ten aanzien van het derde lid is het “Incassoreglement 2010” van toepassing, zoals door het college van burgemeester en wethouders op 18 december 2009 vastgesteld of zoals deze laatstelijk is gewijzigd.

 • 5.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de genoemde termijnen.

Artikel 11 Kwijtschelding

Bij de invordering van lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 12 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de lijkbezorgingsrechten.

Artikel 13 Overgangsrecht

 • 1.

  De 'Verordening lijkbezorgingsrechten 2012', vastgesteld op 1 december 2011, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 14, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 14, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de rechten hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 14 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2013.

Artikel 15 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening lijkbezorgingsrechten 2013’.

Aldus vastgesteld door de gemeenteraad in zijn vergadering van 15 november 2012,

 

de griffier,                                                         de voorzitter,

Bijlage Tarieventabel behorende bij de ‘Verordening lijkbezorgingsrechten 2013’

Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten 

1.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf inclusief

 

 

- het afgeven van een vergunning voor het plaatsen of vernieuwen van de voorwerpen bedoeld in de beheersverordening;

 

 

- het inschrijving van het bedoelde recht in het daartoe bestemde register, wordt geheven:

 

1.1.1

voor een periode van 30 jaar:

 

 

- voor een 2 diep kindergraf (1.00 x 1.50 m) = 40%

€ 390,00

 

- voor een 2 diep graf (1,00 x 2,50 m) = 70%

€ 682,50

 

- voor een 3 diep graf (1,00 x 2,50 m) = 100%

€ 975,00

1.1.2

voor onbepaalde tijd:

 

 

- voor een 2 diep kindergraf (1.00 x 1.50 m) = 40%

€ 1.140,00

 

- voor een 2 diep graf (1,00 x 2,50 m) = 70%

€ 1.995,00

 

- voor een 3 diep graf (1,00 x 2,50 m) = 100%

€ 2.850,00

 

- voor een 3 diep graf (1,50 x 2,50 m) = 150%

€ 4.275,00

1.2

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnengraf inclusief

 

 

- het afgeven van een vergunning voor het plaatsen of vernieuwen van de voorwerpen bedoeld in de beheersverordening;

 

 

- het inschrijven van het bedoelde recht in het daartoe bestemde register, wordt geheven:

 

1.2.1

voor een periode van 20 jaar, 50% van het tarief van 1.3.1

€ 575,00

1.3

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnennis inclusief

 

 

- het afgeven van een vergunning voor het plaatsen of vernieuwen van de voorwerpen bedoeld in de beheersverordening;

 

 

het inschrijven van het bedoelde recht in het daartoe bestemde register, wordt geheven:

 

1.3.1

voor een periode van 20 jaar

€ 1.150,00

1.4

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een herdenkingsplaats ten behoeve van asverstrooiing inclusief

 

 

- het afgeven van een vergunning voor het plaatsen of vernieuwen van de voorwerpen bedoeld in de beheersverordening;

 

 

- het inschrijven van het bedoelde recht in het daartoe bestemde register, wordt geheven:

 

1.4.1

voor een periode van 20 jaar

€ 290,00

1.5

Voor het verlengen van een uitsluitend recht als bedoeld in 1.1.1 met 10 jaar wordt een recht geheven gelijk aan de helft van het bedrag dat wordt geheven voor het verlenen van het uitsluitend recht.

 

1.6

Voor het verlengen van de rechten als bedoeld in 1.2, 1.3 en 1.4 met 10 jaar wordt een recht geheven gelijk aan 75% van het bedrag dat wordt geheven voor het verlenen van die rechten.

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Begraven 

2.1

Voor het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder wordt een bedrag geheven inclusief:

 

 

- het overboeken van het in artikel 1.1., 1.2 en 1.3 bedoelde recht in het daartoe bestemde register een en ander voorzover de overledene rechthebbende van het graf was;

 

 

- het gebruik van een geluidsinstallatie bij het graf;

 

 

- het luiden van klokken;

 

 

een en ander voor zover aanwezig en gebruikt

 

2.1.1

in een graf:

€ 960,00

2.2

Voor het begraven van een lijk van een kind jonger dan één jaar wordt een bedrag geheven inclusief:

 

 

- het overboeken van het in artikel 1.1., 1.2 en 1.3 bedoelde recht in het daartoe bestemde register een en ander voor zover de overledene rechthebbende van het graf was;

 

 

- het gebruik van een geluidsinstallatie bij het graf;

 

 

het luiden van klokken;

 

 

een en ander voor zover aanwezig en gebruikt

 

2.2.1

in een graf:

€ 320,00

2.3

Voor het begraven van een lijk van een kind ouder dan één jaar maar jonger dan 12 jaar wordt een bedrag geheven inclusief:

 

 

- het overboeken van het in artikel 1.1., 1.2 en 1.3 bedoelde recht in het daartoe bestemde register een en ander voor zover de overledene rechthebbende van het graf was;

 

 

- het gebruik van een geluidsinstallatie bij het graf;

 

 

- het luiden van klokken;

 

 

een en ander voor zover aanwezig en gebruikt

 

2.3.1

in een graf:

€ 640,00

2.4

Voor het begraven op zaterdag wordt het recht bedoeld in 2.1, 2.2 en 2.3 verhoogd met 50%. 

 

2.5

Voor het begraven op zon- en feestdagen wordt het recht bedoeld in 2.1, 2.2 en 2.3 verhoogd met 75%.

 

2.6

Voor het begraven van 2 lijken op dezelfde dag in hetzelfde graf wordt geheven het tarief als vermeld in 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 en 2.5 verhoogd met 15%.

 

2.7

Voor het gebruik van de aula ten behoeve van een (korte) plechtigheid wordt een bedrag geheven van:

€ 100,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Bijzetten van asbussen en urnen 

3.1

Voor het bijzetten van een asbus of urn wordt geheven:

 

3.3.1

in een urnennis

€ 252,50

3.3.2

in een eigen graf

€ 252,50

3.3.3

in een urnengraf

€ 252,50

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Bijzetten van asbussen en urnen 

4.1

het wegnemen en/of (her-)plaatsen van de voorwerpen bedoeld in de beheersverordening wordt geheven:

 

4.1.1

voor de aanleg van een grafkelder per persoon

€ 720,00

4.1.2

voor de aanleg van een urnenkelder voor 2 asbussen

€ 252,50

4.1.3

voor het wegnemen en/of (her-)plaatsen van een staand grafmonument

€ 213,00

4.1.4

voor het wegnemen en/of (her-)plaatsen van een volledige grafbedekking

€ 286,00

4.1.5

voor het wegnemen en/of voor het aanleggen van een graftuin of andere beplanting

€ 252,50

4.1.6

bij 4.1.3, 4.1.4 en 4.1.5, ingeval het een dubbelgraf betreft twee maal het tarief als daar vermeld.

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 Algemeen onderhoud 

5.1.

Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van de begraafplaatsen wordt per rechthebbende van een eigen graf, eigen urnengraf, eigen urnennis of eigen herdenkingsplaats geheven per jaar:

€ 78,50

5.2.

De rechten als bedoeld in 5.1 kunnen worden afgekocht voor bepaalde tijd door voldoening van een bedrag volgens onderstaande tabel. De afkoopsom bedraagt de contante waarde van de op dat tijdstip van afkoop nog vast te stellen belastingbedragen en wordt berekend door vermenigvuldiging van het jaarlijkse belastingbedrag met de hierna te noemen factor.

 

 

Aantal jaren waarvoor wordt afgekocht:

Vermenigvuldigingsfactor 

 

10 jaar

 

20 jaar

15 

 

30 jaar

20 

 

De afkooptermijn kan nimmer de nog resterende looptijd van de lopende grafrechttermijn, van graven voor bepaalde tijd, overschrijden.

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 6 Overboeken van eigen graven en urnennissen

 

6.1

Voor het overboeken van een uitsluitend recht als bedoeld in 1.1, 1.2, 1.3 en 1.4 in een daartoe bestemd register wordt geheven:

€ 27,50

 

 

 

 

Hoofdstuk 7 Opruimen, ruimen en verstrooien 

7.1.

Voor het opgraven van een lijk wordt geheven het tarief van 2.1, 2.2 en 2.3 vermeerderd met 20%.

 

7.2.

Voor het opgraven van een lijk en het daarna weer (dieper) opnieuw begraven in hetzelfde graf wordt geheven het tarief van 7.1 vermeerderd met 10%.

 

7.3.

Voor het na opgraven weer begraven in een ander graf op dezelfde begraafplaats wordt geheven het tarief van 2.1, 2.2 en 2.3.

 

7.4.

Voor het na opgraven weer begraven in een ander graf op één van de andere gemeentelijke begraafplaatsen wordt geheven het tarief van 7.3 vermeerderd met 100%.

 

7.5.

Voor het opgraven of verwijderen van een asbus of urn wordt geheven het tarief als vermeld in 3.1.

 

7.6.

Voor het opgraven van een asbus weer terugplaatsen van een asbus wordt geheven het tarief als vermeld in 3.1.

 

7.7.

Voor het ruimen van een lijk op verzoek van rechthebbende een en ander in samenhang met het openen van het graf wordt geheven per lijk:

€ 495,00

7.8.

Voor het verstrooien van as wordt per asbus geheven:

 

7.8.1

op een verstrooiingsveld

€ 252,50

7.8.2

op een eigen graf als bedoeld in 1.1.1, 1.1.2 en 1.2

€ 252,50