Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Korendijk

Subsidieregeling samenleving gemeente Korendijk 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKorendijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling samenleving gemeente Korendijk 2017
CiteertitelSubsidieregeling samenleving gemeente Korendijk 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening gemeente Korendijk 2017, artikel 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201731-07-2020nieuwe regeling

03-05-2016

Gemeenteblad 2016, 61695

KDK/6340

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling samenleving gemeente Korendijk 2017

 

 

Subsidieregeling samenleving gemeente Korendijk 2017

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Korendijk,

Overwegende dat:

de raad van de gemeente Korendijk in zijn besluitvorming van 15 maart 2016 ter vaststelling van de Algemene subsidieverordening gemeente Korendijk 2017 aan het college van burgemeester en wethouders de opdracht heeft verstrekt tot het bij nadere regeling vaststellen welke activiteiten in aanmerking kunnen komen voor subsidie;

het college van burgemeester en wethouders van mening is dat het gewenst is nadere regels vast te stellen in het kader van de volgende maatschappelijke opgaven:

het bevorderen van zelfredzaamheid;

het stimuleren van preventieve voorzieningen;

het bevorderen van participatie van inwoners;

het bevorderen van leefbaarheid in de dorpen.

 

Besluit:

 

vast te stellen de Subsidieregeling samenleving gemeente Korendijk 2017.

 

 

 

ALGEMEEN DEEL

Anders denken over subsidie

Op 19 januari 2016 heeft de gemeenteraad van Korendijk de nieuwe kaders vastgesteld voor het inzetten van subsidie als beleidsinstrument. Daarin staat ‘het anders denken over subsidie’ centraal.

Het anders denken over subsidie betekent op de eerste plaats dat we de vanzelfsprekendheid loslaten waarmee in het verleden subsidie werd verleend.

We gaan subsidie gerichter inzetten om gemeentelijke beleidsdoelen te bereiken en om maatschappelijke effecten te bevorderen.

En we gaan extra inspanningen vanuit de samenleving die bijdragen aan de beleidsdoelen en ambitie van de gemeente ook extra belonen.

Waarom hebben wij de subsidieregeling samenleving opgesteld?

Op 15 maart 2016 heeft de gemeenteraad van Korendijk de nieuwe Algemene subsidieverordening 2017 vastgesteld. In die verordening heeft de raad aan het college van burgemeester en wethouders de opdracht gegeven om bij nadere regelgeving vast te stellen welke activiteiten voor subsidie in aanmerking kunnen komen. Voor het domein Samenleving is dat uitgewerkt in de Subsidieregeling Samenleving gemeente Korendijk 2017.

Een flexibele subsidiesystematiek die inspireert en stimuleert

Bij het ‘anders denken over subsidie’ hoort ook een andere subsidiesystematiek. Wij willen organisaties inspireren en stimuleren om langdurig of incidenteel een bijdrage te leveren aan de beleidsdoelen en maatschappelijke effecten van beleid.

Wie meer bijdraagt aan de doelen en effecten, mag meer van de gemeente verwachten

Uitgangspunt is dat we extra inspanningen die gericht zijn op de maatschappelijke opgaven ook extra belonen.

Uiteraard kunnen organisaties in eerste instantie vanuit hun bestaande activiteiten een bijdrage leveren aan de maatschappelijke opgaven van de gemeente. Maar wij willen hen ook uitdagen om aangrenzende en vernieuwende activiteiten te ontwikkelen, die aansluiten bij de beleidsambitie van de gemeente. Ze worden bijvoorbeeld uitgedaagd om activiteiten nadrukkelijker aan te bieden of toegankelijk te maken voor doelgroepen met specifieke ondersteuningsbehoeften bijvoorbeeld in relatie tot het Wmo-beleid.

We belonen lokale verbanden en nieuwe vormen van samenwerking

Vrijwilligersorganisaties kunnen door krachtenbundeling een belangrijke impuls geven aan het behouden en verhogen van de kwaliteit van hun kernactiviteiten en de bijdrage daarvan aan de maatschappelijke opgaven van de gemeente.

Krachtenbundeling is ook een weg om nieuwe initiatieven van de grond te tillen buiten de eigen kernactiviteiten. Samenwerking buiten de eigen kernactiviteiten kan leiden tot mooie cross-overs. Dat zijn verbindingen tussen organisaties of activiteiten die niet zo voor de hand liggend zijn, maar wel tot inspirerende resultaten kunnen leiden.

Eigen kracht en krachtige coalities zijn lonend. Het ontwikkelen van samenwerkingsverbanden tussen organisaties en het bouwen aan netwerken willen we extra belonen; natuurlijk moet dat wel een bijdrage leveren aan de gemeentelijke beleidsdoelen en de beoogde maatschappelijke effecten.

Wat mogen organisaties van ons verwachten?

Naast het verlenen van subsidie kunnen we ook andere inspanningen doen. We kunnen organisaties bijvoorbeeld ondersteunen bij het krijgen van toegang tot specifieke deskundigheid. Dat kan in de vorm van het organiseren of laten organiseren van kennis- of expertisebijeenkomsten.

Ook kunnen wij een verbinding tot stand brengen met andere instanties of organisaties waarmee dat vanuit de subsidieaanvragende organisatie zelf niet direct lukt.

Ook deze organisaties kunnen een rol gaan vervullen in het realiseren van de maatschappelijke opgaven van de gemeente. Als organisaties ook hier de samenwerking en uitwisseling zoeken dan levert dat meer op dan wanneer iedereen apart opereert.

Voor welke activiteiten kan subsidie worden aangevraagd?

In de nieuwe subsidieregeling staan de vier maatschappelijke opgaven van de gemeente centraal. Het gaat erom dat subsidie voortaan wordt verleend aan organisaties die een aantoonbare bijdrage leveren aan die opgaven.

Die opgaven zijn:

 • ·

  het bevorderen van zelfredzaamheid;

 • ·

  het stimuleren van preventieve voorzieningen;

 • ·

  het bevorderen van participatie van inwoners;

 • ·

  het bevorderen van leefbaarheid in de dorpen.

Subsidie kan worden aangevraagd voor activiteiten op het gebied van:

 • ·

  sport;

 • ·

  kunst en cultuur;

 • ·

  volksgezondheid;

 • ·

  jeugd- en jongerenwerk;

 • ·

  ouderenwerk;

 • ·

  vrijwilligerswerk;

 • ·

  educatie;

 • ·

  algemene maatschappelijke voorzieningen.

Hoe kunnen organisaties een bijdrage leveren aan deze opgaven?

Organisaties kunnen gedurende langere tijd een bijdrage leveren of een eenmalige bijdrage.

Voor een bijdrage voor langere tijd kan een prestatiesubsidie worden verleend. Dat is een subsidie die wordt verleend voor de periode van één jaar; dat is in de praktijk meestal een kalenderjaar.

Als een organisatie een eenmalige bijdrage aan de maatschappelijke opgaven van de gemeente wil leveren, dan kan die bijdrage in aanmerking komen voor een projectsubsidie.

Welke soorten organisaties kunnen voor subsidie in aanmerking komen?

Subsidie kan worden aangevraagd door:

 • ·

  vrijwilligersorganisaties;

 • ·

  welzijnsorganisaties;

 • ·

  zorgorganisaties;

 • ·

  particuliere initiatieven die de vorm hebben van een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid (vereniging of stichting);

 • ·

  dorps- en meedenkgroepen waarmee de gemeente een convenant heeft gesloten.

Wie kan geen subsidie aanvragen?

Natuurlijke personen en informele verenigingen zijn uitgesloten van subsidie. Hun initiatieven kunnen worden opgenomen in de activiteiten van de dorpsgroepen. Die kunnen een subsidie aanvragen in het kader van Deelregeling 4 Het bevorderen van de leefbaarheid in de dorpen. Op die manier kan ook de samenwerking binnen de dorpen worden bevorderd.

Welke soorten subsidie kunnen worden aangevraagd?

In het kader van deze subsidieregeling kunnen twee soorten subsidie worden aangevraagd:

 • ·

  prestatiesubsidie;

 • ·

  projectsubsidie.

Prestatiesubsidies zijn subsidies die gekoppeld zijn aan een boekjaar, zijnde een periode van 12 maanden. Zij worden verleend voor terugkerende activiteiten die een langere looptijd kennen.

Projectsubsidies worden verleend voor éénmalige activiteiten die meestal een kortere looptijd hebben.

Verdwijnen de structurele subsidies voor vrijwilligersorganisaties?

Ook onder de nieuwe subsidieregeling kunnen prestatiesubsidies worden verleend aan vrijwilligersorganisaties. Dat zijn dus subsidies die voor een heel jaar worden verstrekt voor terugkerende activiteiten die een belangrijke bijdrage leveren aan de maatschappelijke opgaven van de gemeente.

Hoeveel geld is er beschikbaar?

Er is niet onbeperkt geld beschikbaar voor subsidies. De gemeentebegroting is het algemene financiële kader waarbinnen subsidie kan worden verleend.

In de Algemene subsidieverordening heeft de gemeenteraad aan het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid gegeven om subsidieplafonds vast te stellen.

Wat betekent het begrip ‘subsidieplafond’?

Een subsidieplafond is het totale bedrag dat de gemeente maximaal aan subsidies kan verlenen. Het college heeft voor Deelregeling 1 t/m 4 en voor Deelregeling 5 in deze subsidieregeling (twee) aparte plafonds vastgesteld. Dat betekent dat als het plafond is bereikt, er geen subsidies meer kunnen worden verleend.

Hoe worden subsidies verdeeld?

Aansluiten bij de vier Deelregelingen

Subsidieaanvragen moeten op de eerste plaats aansluiten bij de inhoud van de Deelregelingen 1 t/m 4. Activiteiten die niet aansluiten bij de beleidsdoelen en beoogde maatschappelijke effecten uit de Deelregelingen komen niet voor een subsidie in aanmerking. Dat is een knock out-criterium.

Activiteit moet in het belang zijn van de inwoners

Het spreekt vanzelf dat de activiteit gericht moet zijn op de inwoners van de gemeente Korendijk.

Niet twee keer hetzelfde

Als het gaat om een subsidieaanvraag voor een activiteit die al wordt aangeboden of georganiseerd door een andere partij, dan komt die activiteit niet nog een keer voor subsidie in aanmerking. En als de activiteit al in een andere vorm wordt ondersteund door de gemeente, wordt er ook geen subsidie verleend. Op die manier sluiten we uit dat iets twee keer door de gemeente met geld of in een andere vorm wordt ondersteund. Natuurlijk komen dezelfde soort activiteiten die in de verschillende dorpen worden georganiseerd wel afzonderlijk voor subsidie in aanmerking.

De subsidie moet noodzakelijk zijn

Als de aanvrager niet kan aantonen dat de subsidie noodzakelijk is voor het verrichten van de activiteiten waarvoor deze wordt gevraagd, dan wordt geen subsidie verleend. Bij de beoordeling wordt rekening gehouden met andere inkomsten of het vermogen van de aanvrager. Bij andere inkomsten gaat het bijvoorbeeld om contributies, sponsoring, subsidies van bijvoorbeeld de provincie of het Rijk. Dat wordt per aanvraag beoordeeld.

Beschikbare subsidies worden binnen het subsidieplafond verdeeld op basis van een kwaliteitstoets

Aanvragen kunnen tot een bepaald tijdstip worden ingediend. Daarna worden ze getoetst aan een aantal criteria waarbij de kwaliteit van de aanvraag doorslaggevend is.

In het ‘anders denken over subsidie’ hoort ook dat we de Algemene subsidieverordening en de subsidieregeling strikter gaan toepassen zodat we ook een betere kwaliteit krijgen van het subsidieproces zelf. Bij het aanvragen van een subsidie zullen we bijvoorbeeld de indieningstermijn scherper in de gaten houden en ook kijken naar de volledigheid van een aanvraag.

Hoe vaak kan een subsidie worden aangevraagd?

Een prestatiesubsidie kan maar één keer per jaar worden aangevraagd, te weten vóór 1 mei.

Voor projectsubsidies zijn er twee aanvraagmomenten per jaar: vóór 1 oktober en vóór 1 april.

Voor het eerste jaar (2017) waarin we met de nieuwe subsidieregeling werken, gebruiken we andere termijnen.

Een prestatiesubsidie voor 2017 kan worden aangevraagd tot en met 31 augustus 2016.

Een projectsubsidie voor het eerste halfjaar van 2017 kan al worden ingediend vóór 1 oktober 2016. Subsidie kan uiteraard pas worden verleend als de raad voldoende middelen beschikbaar stelt.

 

 

SUBSIDIEREGELING SAMENLEVING

 

Algemene bepalingen

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

prestatiesubsidie: een subsidie die aan een aanvrager wordt verleend voor een periode van ten hoogste 12 maanden over welke periode rekening en verantwoording wordt afgelegd aan de subsidieverlener;

college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Korendijk;

projectsubsidie: een subsidie die aan een aanvrager wordt verleend voor een activiteit met een vooraf vastgestelde looptijd en resultaat, en die extra wordt georganiseerd of bovenop de reguliere activiteiten komt en waarvoor geen prestatiesubsidie wordt verleend.

projectplan: de omschrijving van het geheel van activiteiten waarvoor een projectsubsidie wordt aangevraagd;

subsidieregeling: de Subsidieregeling samenleving gemeente Korendijk 2017;

activiteitenplan: de omschrijving van het geheel van activiteiten waarvoor een

prestatiesubsidie wordt aangevraagd.

Artikel 2 Toepassingsbereik

 • 1.

  Deze subsidieregeling is van toepassing op verstrekking van subsidie door burgemeester en wethouders voor de activiteiten die vallen binnen de hierna benoemde en uitgewerkte Deelregelingen.

 • 2.

  Subsidie kan worden aangevraagd voor activiteiten op het gebied van:

  • ·

   sport;

  • ·

   kunst en cultuur;

  • ·

   volksgezondheid;

  • ·

   jeugd- en jongerenwerk;

  • ·

   ouderenwerk;

  • ·

   vrijwilligerswerk;

  • ·

   educatie;

  • ·

   algemene maatschappelijke voorzieningen.

 • 3.

  Deze subsidieregeling is niet van toepassing op geldelijke bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt.

Artikel 3 Soorten subsidies en tot subsidie gerechtige organisaties

 • 1.

  In het kader van deze subsidieregeling kunnen twee soorten subsidie worden verleend:

  • ·

   prestatiesubsidies;

  • ·

   projectsubsidies.

 • 2.

  Natuurlijke personen en informele verenigingen kunnen in het kader van deze subsidieregeling niet voor een subsidie in aanmerking komen, behoudens de dorps- en meedenkgroepen waarmee de gemeente een convenant heeft gesloten.

Artikel 4 Subsidieplafond

 • 1.

  Het subsidieplafond voor Deelregeling 1 t/m 4 wordt voorlopig vastgesteld op € 747.886,00.

 • 2.

  Het subsidieplafond voor Deelregeling 5 wordt voorlopig vastgesteld op € 25.000,00.

Artikel 5 Verdeelsleutels

Prestatiesubsidies en projectsubsidies worden beoordeeld en gewaardeerd op basis van onderstaande criteria en puntentoedeling.

Aansluiting bij Kadernota par. 4.1

 

aansluiten bij maatschappelijke opgaven: 5 punten per opgave met een maximum van 10 pnt.

10

maatschappelijk effecten benoemd (4) – evaluatiemethode bekend (6)

10

 

 

Aansluiting bij Kadernota par. 4.2

 

samenwerking tussen meerdere partijen: 5 punten per partij met een maximum van 15 pnt.

15

bereik van de activiteit (verschillende doelgroepen, spreiding over dorpen en aantal deelnemers, nieuwe deelnemers etc.)

15

 

 

Aansluiting bij Kadernota par. 4.4

 

deskundigheidsbevordering – opleiding - informatieoverdracht

10

netwerkontwikkeling – bundelen kennis - informatieoverdracht

10

ondernemerschap – fondsenwerving – bundelen geldstromen

10

TOTAAL

80

Als bij het verlenen van een prestatiesubsidie of een projectsubsidie het subsidieplafond wordt overschreden bij toekenning van alle aanvragen dan wordt bij een gelijk aantal punten zoveel mogelijk prioriteit gegeven aan de aanvraag waarvan de subsidiabele kosten het laagst zijn.

 

 

Deelregeling 1 Het bevorderen van zelfredzaamheid

 

Artikel 6 Doel

Deze deelregeling heeft tot doel:

·het stimuleren van algemene voorzieningen die de zelfredzaamheid van mensen in de samenleving bevorderen.

Artikel 7 Beoogde maatschappelijke effecten

Met het stimuleren van algemene voorzieningen die de zelfredzaamheid van mensen in de samenleving bevorderen, worden in het bijzonder de volgende maatschappelijke effecten beoogd:

 • ·

  verhogen van zelfredzaamheid of compenseren van afnemende zelfredzaamheid;

 • ·

  er zijn initiatieven en buurtnetwerken van inwoners die sociale contacten bevorderen en vereenzaming doorbreken;

 • ·

  de eigen kracht van inwoners is behouden of versterkt;

 • ·

  de mantelzorgers ervaren een verlichting in hun mantelzorgtaak.

Artikel 8 Te subsidiëren activiteiten

Voor een subsidie kunnen in aanmerking komen activiteiten die een bijdrage leveren aan de in het vorige artikel benoemde maatschappelijke effecten, in het bijzonder activiteiten die gericht zijn op:

 • ·

  het bevorderen van zelfredzaamheid;

 • ·

  het opzetten en versterken van sociale of buurtnetwerken (sociale infrastructuur);

 • ·

  het ondersteunen van vrijwilligers (o.a. ten behoeve van het signaleren van teruglopende zelfredzaamheid).

Artikel 9 Soort subsidie

In het kader van deze deelregeling kan een prestatiesubsidie worden verleend.

Artikel 10 Verdeelsleutel

Als in het kader van deze deelregeling een prestatiesubsidie wordt verleend dan vindt verdeling plaats overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 van deze subsidieregeling.

 

 

Deelregeling 2 Het stimuleren van preventieve voorzieningen

 

Artikel 11 Doel

Deze deelregeling heeft tot doel:

·het stimuleren van voldoende preventieve basisvoorzieningen.

Artikel 12 Beoogde maatschappelijke effecten

Met het bieden van preventieve voorzieningen worden in het bijzonder de volgende maatschappelijke effecten beoogd:

 • ·

  voor meer ondersteuningsvragen zijn preventieve basisvoorzieningen beschikbaar;

 • ·

  minder inwoners doen een beroep op curatieve en maatwerkvoorzieningen Wmo;

 • ·

  inwoners zijn langer zelfstandig en mobiel;

 • ·

  inwoners leven gezonder;

 • ·

  de uitgaven voor curatieve en maatwerkvoorzieningen Wmo stijgen niet verder of dalen;

 • ·

  inwoners zijn sociaaleconomisch weerbaar.

Artikel 13 Te subsidiëren activiteiten

Voor een subsidie kunnen in aanmerking komen activiteiten die een bijdrage leveren aan de in het vorige artikel benoemde maatschappelijke effecten, in het bijzonder activiteiten die gericht zijn op:

 • ·

  het in stand houden en vergroten van de mobiliteit;

 • ·

  het bevorderen van een gezonde leefstijl;

 • ·

  het voorkomen en tegengaan van eenzaamheid;

 • ·

  het voorkomen van opgroei- en opvoedproblemen bij jeugdigen;

 • ·

  de vroegtijdige signalering van en interventie bij opgroei- en opvoedproblemen;

 • ·

  het versterken van opvoedvaardigheden van ouders;

 • ·

  het versterken van het opvoedkundig klimaat in gezinnen, wijken, voorschoolse en schoolse voorzieningen.

Artikel 14 Soort subsidie

In het kader van deze deelregeling kan een prestatiesubsidie worden verleend.

 

Artikel 15 Verdeelsleutel

Als in het kader van deze deelregeling een prestatiesubsidie wordt verleend dan vindt verdeling plaats overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 van deze subsidieregeling.

 

 

Deelregeling 3 Het bevorderen van participatie van inwoners

 

Artikel 16 Doel

Deze deelregeling heeft tot doel:

·inwoners te stimuleren om actief deel te nemen aan de samenleving.

Artikel 17 Beoogde maatschappelijke effecten

Met het bevorderen van de participatie van inwoners worden in het bijzonder de volgende maatschappelijke effecten beoogd:

 • ·

  inwoners nemen actief deel aan de samenleving;

 • ·

  het sociaal isolement is teruggedrongen;

 • ·

  inwoners ervaren door hun actieve deelname een verhoging van de kwaliteit van leven.

Artikel 18 Te subsidiëren activiteiten

Voor een subsidie kunnen in aanmerking komen activiteiten die een bijdrage leveren aan de in het vorige artikel benoemde maatschappelijke effecten, in het bijzonder activiteiten die gericht zijn op:

 • ·

  het verbeteren van de samenwerking tussen bewoners in dorpen, wijken en buurten;

 • ·

  maatschappelijke participatie in de educatieve- en recreatieve sfeer;

 • ·

  sociale activering.

Artikel 19 Soort subsidie

In het kader van deze deelregeling kan een prestatiesubsidie worden verleend.

Artikel 20 Verdeelsleutel

Als in het kader van deze deelregeling een prestatiesubsidie wordt verleend dan vindt verdeling plaats overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 van deze subsidieregeling.

 

 

Deelregeling 4 Het bevorderen van leefbaarheid in de dorpen

 

Artikel 21 Doel

Deze deelregeling heeft tot doel:

·inwoners actief te betrekken bij de ontwikkeling van hun eigen woonomgeving.

Artikel 22 Beoogde maatschappelijke effecten

Met het bevorderen van de leefbaarheid in de dorpen worden in het bijzonder de volgende maatschappelijke effecten beoogd:

 • ·

  de saamhorigheid in de dorpen is vergroot;

 • ·

  de leefbaarheid is bevorderd;

 • ·

  de sociale veiligheid is vergroot;

 • ·

  overlast is terug gedrongen;

 • ·

  inwoners voelen zich thuis en zijn actief betrokken bij de eigen woonomgeving;

 • ·

  er zijn samenbindende (kleinschalige) activiteiten in de directe leef- en woonomgeving;

 • ·

  de kwaliteit van de leefomgeving wordt als positief ervaren.

Artikel 23 Te subsidiëren activiteiten

Voor een subsidie kunnen in aanmerking komen activiteiten die een bijdrage leveren aan de in het vorige artikel benoemde maatschappelijke effecten, in het bijzonder activiteiten die gericht zijn op:

 • ·

  het verhogen van leefbaarheid en veiligheid;

 • ·

  kleinschalige samenbindende activiteiten van buurt- en dorpsgenoten;

 • ·

  het in stand houden van voorzieningen in de dorpen.

Artikel 24 Soort subsidie

In het kader van deze deelregeling kan een prestatiesubsidie worden verleend.

Artikel 25 Verdeelsleutel

Als in het kader van deze deelregeling een prestatiesubsidie wordt verleend dan vindt verdeling plaats overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 van deze subsidieregeling.

 

Deelregeling 5 Projectsubsidie

 

Artikel 26 Doel

De Deelregeling projectsubsidie heeft tot doel het ondersteunen van activiteiten die vallen binnen het toepassingsbereik van Deelregeling 1, 2, 3 en 4 van de Subsidieregeling samenleving van de gemeente Korendijk 2017, die met een vooraf vastgestelde looptijd en resultaat extra worden georganiseerd of bovenop de reguliere activiteiten komen en waarvoor geen prestatiesubsidie wordt verleend.

Artikel 27 Te subsidiëren activiteiten

Alleen activiteiten die vallen binnen de omschrijving van doelen, beoogde maatschappelijke effecten en activiteiten in de onderscheiden deelregelingen van de Subsidieregeling samenleving van de gemeente Korendijk 2017 kunnen voor een subsidie in het kader van deze deelregeling in aanmerking komen.

Artikel 28 Tranches

 • 1.

  Het voor projecten beschikbare budget wordt in twee gelijke tranches beschikbaar gesteld, te weten per 1 januari en 1 juli van een kalenderjaar.

 • 2.

  Als niet alle beschikbare middelen uit de eerste tranche zijn toegewezen, dan wordt het restant toegevoegd aan de tweede tranche.

 • 3.

  Als niet alle beschikbare middelen uit de tweede tranche zijn toegewezen, dan vervallen deze middelen.

Artikel 29 Aanvraag- en beslistermijn

 • 1.

  Een aanvraag voor een projectsubsidie kan op twee momenten worden ingediend, te weten vóór 1 oktober voorafgaand aan het kalenderjaar waarvoor de eerste tranche van het budget beschikbaar is gesteld per 1 januari, en vóór 1 april van het kalenderjaar waarvoor de tweede tranche van het budget beschikbaar is gesteld per 1 juli.

 • 2.

  Een aanvraag voor een projectsubsidie kan door meerdere aanvragers gezamenlijk worden ingediend, waarbij één van de aanvragers optreedt als hoofdaanvrager.

 • 3.

  Een aanvraag die door meerdere partijen wordt ingediend, wordt door alle aanvragers ondertekend.

 • 4.

  Het college beslist binnen acht weken op een aanvraag voor een projectsubsidie. Deze termijn kan éénmalig worden verlengd met vier weken.

 • 5.

  Een op inhoudelijke gronden afgewezen aanvraag kan niet nogmaals in dezelfde vorm en met dezelfde inhoud worden ingediend.

 • 6.

  Een op vormverzuim afgewezen aanvraag kan in dezelfde vorm en met dezelfde inhoud voor de volgende tranche worden ingediend.

Artikel 30 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  De subsidie heeft uitsluitend betrekking op kosten die resteren na aftrek van bijdragen van derden en die naar het oordeel van het college noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

 • 2.

  Kosten van activiteiten die zijn gemaakt voordat een subsidie wordt of is verleend en / of zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het college worden uitgevoerd of zijn gestart, komen niet voor een subsidie in aanmerking.

Artikel 31 Verdeelsleutel

Als in het kader van deze deelregeling een projectsubsidie wordt verleend dan vindt verdeling plaats overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 van deze subsidieregeling.

Artikel 32 Bijzondere verplichting

 • 1.

  Een subsidieontvanger vermeldt in alle projectuitingen dat het project mede mogelijk is gemaakt met financiële ondersteuning door de gemeente Korendijk.

 • 2.

  Een subsidieontvanger meldt de activiteit waarvoor een subsidie is verleend aan bij de VVV Hoeksche Waard voor opname in de activiteitenkalender en voor opname in gemeentelijke activiteitenkalender op de website van de gemeente Korendijk.

 • 3.

  Aan een subsidieontvanger kunnen aanvullende verplichtingen worden opgelegd in het kader van de (tussen)evaluatie van de met de inzet van de verleende subsidie gerealiseerde maatschappelijke effecten en de bereikte beleidsdoelen.

 

 

 

 

Deelregeling 6 Reserveringen en voorzieningen

 

6.1 Algemene bepalingen

 

Artikel 33 Soorten reserves

Er worden twee vormen van reserves onderscheiden:

 • ·

  Algemene reserves

 • ·

  Bestemmingsreserves

Artikel 34 Beperking recht op reservering en voorzieningen bij projectsubsidies

Het vormen van reserves of het aanleggen van voorzieningen ten laste van een subsidie die is verleend in het kader van de Deelregeling projectsubsidie is niet toegestaan.

 

6.2 Bepalingen inzake het vormen van een algemene reserve

 

Artikel 35 Begripsbepaling

Onder algemene reserves worden verstaan bestandsdelen van het vermogen van een subsidieontvanger die door hem vrij besteedbaar zijn.

Artikel 36 Verrekening overschotten of tekorten algemene reserve

Overschotten of tekorten komen ten gunste c.q. ten laste van de subsidieontvanger en worden verrekend met de algemene reserve van de subsidieontvanger.

Artikel 37 Maximum algemene reserve

1.De maximaal toegestane stand van de algemene reserve wordt gesteld op 10% van het totaal van de jaarexploitatie van de subsidieontvanger.

2 Bij overschrijding van deze grens vindt terugbetaling plaats aan de gemeente in verhouding tot de gemiddelde door de gemeente verleende subsidie aan de subsidieontvanger over het afgelopen jaar.

 • 3.

  Het college kan afwijken van het genoemde percentage in het eerste lid.

 • 4.

  Dit artikel is alleen van toepassing op subsidies vanaf € 5.000,00.

 

6.3 Bepalingen inzake het vormen van een bestemmingsreserve

 

Artikel 38 Begripsbepaling

 • 1.

  Onder bestemmingsreserve worden verstaan bestanddelen van het vermogen van een subsidieontvanger die door hem worden of zijn gevormd voor een of meer specifieke doeleinden.

 • 2.

  Een bestemmingsreserve kan alleen worden aangehouden wanneer het doel nauwkeurig is omschreven

 • 3.

  Een bestemmingsreserve kan alleen worden gevormd uit een positief exploitatiesaldo.

Artikel 39 Toestemming tot het aanleggen van een bestemmingsreserve

 • 1.

  Het vormen van, dan wel het doen van toevoegingen aan een bestemmingsreserve met gemeentelijke subsidie is uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijk verleende toestemming van het college.

 • 2.

  Een verzoek tot het vormen van een bestemmingsreserve moet vergezeld gaan van:

  • ·

   een omschrijving van het doel van de bestemmingsreserve;

  • ·

   een meerjarig investeringsplan of onderhoudsplan.

 • 3.

  Het college kan ter zake van de aanvraag om toestemming als bedoeld in het eerste lid nadere richtlijnen verstrekken, alsmede modellen vaststellen voor de te overleggen bescheiden.

 • 4.

  Indien toestemming door het college tot het vormen van een bestemmingsreserve is verkregen, mag een aanvrager die subsidie ontvangt niet afwijken van vastgestelde dotaties, ook al is er sprake van een negatief exploitatiesaldo.

 • 5.

  Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de bevoegdheid van het college te beoordelen of de subsidieaanvrager de kosten van de activiteit of activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd niet geheel of gedeeltelijk uit eigen middelen of uit middelen van derden kan betalen.

 • 6.

  De aanvrager meldt een voornemen om uitgaven ten laste te brengen van een toegestane bestemmingsreserve zo spoedig mogelijk aan het college, tenzij dat voornemen reeds uit de begroting bij de subsidieaanvraag blijkt.

 • 7.

  Dit artikel is alleen van toepassing op subsidies vanaf € 5.000,00.

 

6.4 Bepalingen inzake het vormen van voorzieningen

 

Artikel 40 Begripsbepaling

 • 1.

  Onder voorzieningen worden verstaan bestanddelen van het vreemd vermogen van een subsidieontvanger die door hem zijn of worden gevormd met het oog op toekomstige verplichtingen of nog niet bestede, van derden verkregen, middelen waarop een specifieke betalingsverplichting rust of moet worden terugbetaald.

 • 2.

  Voorzieningen kunnen worden aangehouden voor:

  • ·

   verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs is in te schatten;

  • ·

   op de balansdatum bestaande risico's ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten;

  • ·

   kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong vindt in het begrotingsjaar of voorgaande begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.

 

Slot- en overgangsbepalingen

 

Artikel 41 Toepassing Algemene subsidieverordening gemeente Korendijk 2017

Op subsidies die worden verleend in het kader van deze subsidieregeling is tevens van toepassing de Algemene subsidieverordening gemeente Korendijk 2017.

Artikel 42 Eenmalige verdaging van de aanvraagtermijn

In afwijking van het bepaalde in deze subsidieregeling en de Algemene subsidieverordening gemeente Korendijk 2017 kunnen aanvragen voor een prestatiesubsidie voor 2017 worden ingediend tot en met 31 augustus 2016.

Artikel 43 Aanvraagformulier

Een aanvraag voor een subsidie in het kader van deze subsidieregeling wordt ingediend met behulp van een door het college vastgesteld formulier.

Artikel 44 Bijzondere verplichtingen

Aan de subsidieontvanger kunnen in het kader van deze subsidieregeling bijzondere verplichtingen worden opgelegd, daaronder begrepen de verplichting zoals opgenomen in artikel 32.

Artikel 45 Verklaring omtrent het gedrag

Subsidieontvangers die activiteiten aanbieden voor personen beneden de leeftijdsgrens van 18 jaar dragen zorg voor een verklaring omtrent gedrag van hen die deze activiteiten begeleiden.

Artikel 46 Uitsluitingsclausule

Een subsidie die is verleend in het kader van deze subsidieregeling mag niet worden aangewend voor het ondersteunen van goede doelen of het ondersteunen van of hulp bieden aan vrienden- of steunstichtingen die direct of indirect aan de subsidieontvanger of derden zijn verbonden.

Artikel 47 Vermogen ondergebracht bij steunstichtingen

Subsidie of met subsidie gevormde vermogensbestanddelen die in strijd met het bepaalde in het vorige artikel is of zijn aangewend voor het ondersteunen van goede doelen of het ondersteunen van of hulp bieden aan vrienden- of steunstichtingen die direct of indirect aan de subsidieontvanger of aan derden zijn verbonden, wordt of worden geacht te behoren tot het vermogen van de subsidieaanvrager en wordt of worden bij de subsidieberekening betrokken overeenkomstig het bepaalde in Deelregeling 6.

Artikel 48 Hardheidsclausule

Het college kan deze subsidieregeling in individuele gevallen buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover de toepassing van de bepalingen uit deze subsidieregeling voor de subsidieaanvrager of subsidieontvanger gevolgen zou hebben die onevenredig zijn in verhouding tot de met de betrokken bepalingen te dienen doel.

Artikel 49 Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als ‘Subsidieregeling samenleving gemeente Korendijk 2017.’

Artikel 50 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2017 onder gelijktijdige intrekking van de Beleidsregels behorend bij de Algemene Subsidieverordening gemeente Korendijk (2013).

 • 2.

  Op aanvragen om subsidie waarop is beschikt voor deze datum zijn de bepalingen van de Algemene Subsidieverordening gemeente Korendijk 2012 en de Beleidsregels behorend bij de Algemene Subsidieverordening gemeente Korendijk (2013) van toepassing.

 • 3.

  Op aanvragen om subsidie voor het subsidiejaar 2017 die zijn ingediend voor 1 januari 2017, maar waarop nog niet is beslist, beslist het college met toepassing van de Algemene subsidieverordening gemeente Korendijk 2017, respectievelijk met toepassing van de Subsidieregeling samenleving gemeente Korendijk 2017.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Korendijk van 3 mei 2016.

 

de loco-secretaris, de burgemeester,

C.Blaak drs. S. Stoop