Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Krimpenerwaard

Subsidieregelingen 2018 Gemeente Krimpenerwaard

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKrimpenerwaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregelingen 2018 Gemeente Krimpenerwaard
CiteertitelSubsidieregelingen 2018 Gemeente Krimpenerwaard
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening gemeente Krimpenerwaard 2017

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-04-201701-04-2018Nieuwe regeling

21-03-2017

Gemeenteblad 05-04-2017 Nr. 54745

n.v.t.

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregelingen 2018 Gemeente Krimpenerwaard

 

 

Inleiding

Subsidie is een financiële bijdrage van de gemeente aan een organisatie of instelling voor het organiseren van activiteiten die bijdragen aan een bepaald maatschappelijk effect in de samenleving. Het gaat om activiteiten en resultaten die van belang zijn voor de inwoners van de gemeente Krimpenerwaard. De gemeente ondersteunt organisaties en instellingen door het verlenen van subsidies, opdat zij in gezamenlijkheid tot een gevarieerd aanbod van activiteiten kunnen komen voor de inwoners van de gemeente.

 

Subsidie

De gemeente Krimpenerwaard verleent subsidie voor activiteiten aan organisaties en instellingen in de gemeente. Het College van Burgemeester en Wethouders besluit welke instellingen subsidie ontvangen. Aan de hand van de toetsingskaders als opgenomen in deze regelingen worden subsidieaanvragen beoordeeld. Daarbij wordt als financieel uitgangspunt de verlening van 2017 gehanteerd met toepassing van het indexcijfer.

 

Voorwaarden

Voor het aanvragen van een subsidie gelden voorwaarden. Deze voorwaarden zijn vastgelegd in de Algemene Subsidie Verordening gemeente Krimpenerwaard 2017 (ASV 2017), waarin de gemeente de procedure voor het verlenen en vaststellen van subsidies beschrijft. Zoals hoe en op welk moment een aanvraag ingediend moet worden en welke verplichtingen bij het ontvangen van een subsidie horen. De ASV 2017 is in te zien op www.overheid.nl.

 

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft op 21 maart 2017, in aanvulling op deze procedurele voorwaarden, de subsidieregelingen vastgesteld. Op grond van deze subsidieregelingen 2018 beslist het College aan welke beleidsdoelen en maatschappelijke effecten de subsidieaanvragen voor 2018 een bijdrage dienen te leveren om voor verlening in aanmerking te komen. De subsidieregelingen zijn gebaseerd op het vastgesteld beleid binnen het coalitiewerkprogramma en de programmabegroting. Ongeacht het beleidsterrein zijn de regels en voorschriften van de Algemene Subsidieverordening Krimpenerwaard 2017 (ASV 2017) van kracht.

 

De subsidieregelingen 2018 gemeente Krimpenerwaard zijn te vinden op www.overheid.nl.

 

 

SUBSIDIEREGELING PROGRAMMA SAMENLEVING

 

Algemeen:

 • 1.

  Deze subsidieregeling is een nadere regeling zoals bedoeld in artikel 2 van de ASV Krimpenerwaard 2017

 • 2.

  Een subsidieaanvraag kan ingediend worden door een rechtspersoon, een natuurlijke persoon of een groep van natuurlijke personen. Elke natuurlijke persoon van die groep dient het aanvraagformulier te ondertekenen, waarmee elke natuurlijke persoon van de groep in persoon verantwoordelijk wordt voor een rechtmatige besteding van de (totale) subsidie.

 • 3.

  Naast de in de artikel 6 van ASV Krimpenerwaard 2017 aangegeven weigeringsgronden kan een subsidie worden geweigerd indien deze gevraagd wordt voor activiteiten, waarvan er al voldoende aanbod is, indien de activiteiten in onvoldoende mate bijdragen aan gestelde doelen of indien uit de begroting onvoldoende blijkt dat de aangevraagde subsidie nodig is om de activiteiten doorgang te laten vinden.

 • 4.

  Als financieel kader wordt, naast de genoemde subsidieplafonds, de nullijn gehanteerd: de verlening van 2017 is uitgangspunt voor de verlening van 2018. Op de verlening 2018 zal een indexering toegepast worden op grond van het door de rijksoverheid vast te stellen indexcijfer.

 

Doel van de subsidieregeling Samenleving

 • -

  Iedereen kan meedoen

 • -

  Meedoen draagt bij aan sociale cohesie en leefbaarheid van de kernen

 

Subsidieplafond

Het subsidieplafond bedraagt € 4.429.830,-- (exclusief de nog toe te passen indexatie en onder voorbehoud van vaststelling van de Programmabegroting 2018).

 

Toetsingskader:

 

Maatschappelijk effect

(Sub)doelstelling

Activiteiten

1

Iedereen kan meedoen 1

Versterken eigen kracht van inwoners.

Activiteiten waardoor inwoners toegang krijgen tot laagdrempelige informatie en advies.

 

Cursussen en trainingen die de zelfredzaamheid bevorderen.

 

Activiteiten ter bestrijding van laaggeletterdheid.

 

Activiteiten waardoor inwoners positieve gezondheid ervaren.

2

Sport, spelen en ontmoeting

Inwoners nemen deel aan de samenleving en voelen zich gezonder.

Ter bevordering breedtesport.

 

Verenigingen bieden de mogelijkheid tot sport.

 

Verenigingen neem deel in programma’s die bijdragen aan participatie.

3

Versterking van een gezonde samenleving

Behoud van verenigingen en vrijwilligers

Aanbieden van activiteiten om vrijwilligers te behouden en te werven.

 

SUBSIDIEREGELING PROGRAMMA JEUGD en WMO

 

Algemeen:

 • 1.

  Deze subsidieregeling is een nadere regeling zoals bedoeld in artikel 2 van de ASV Krimpenerwaard 2017

 • 2.

  Een subsidieaanvraag kan ingediend worden door een rechtspersoon, een natuurlijke persoon of een groep van natuurlijke personen. Elke natuurlijke persoon van die groep dient het aanvraagformulier te ondertekenen, waarmee elke natuurlijke persoon van de groep in persoon verantwoordelijk wordt voor een rechtmatige besteding van de (totale) subsidie.

 • 3.

  Naast de in de art. 6 van ASV Krimpenerwaard 2017 aangegeven weigeringsgronden kan een subsidie worden geweigerd indien deze gevraagd wordt voor activiteiten, waarvan er al voldoende aanbod is, indien de activiteiten in onvoldoende mate bijdragen aan gestelde doelen of indien uit de begroting onvoldoende blijkt dat de aangevraagde subsidie nodig is om de activiteiten doorgang te laten vinden.

 • 4.

  Als financieel kader wordt, naast de genoemde subsidieplafonds, de nullijn gehanteerd: de verlening van 2017 is uitgangspunt voor de verlening van 2018. Op de verlening 2018 zal een indexering toegepast worden op grond van het door de rijksoverheid vast te stellen indexcijfer.

 

Doel van de subsidieregeling Jeugd en Wmo

 • -

  Sport draagt bij aan participatie en gezondheid.

 • -

  Preventie en vroegsignalering dragen bij aan zelfredzaamheid, zonder een beroep te hoeven doen op maatwerkvoorzieningen.

 • -

  Jeugdigen nemen actief deel aan de samenleving.

 

Subsidieplafond

Het subsidieplafond bedraagt € 510.251,-- (exclusief de nog toe te passen indexatie en onder voorbehoud van vaststelling van de Programmabegroting 2018).

Het subsidieplafond voor peuterspeelzalen en VVE bedraagt € 635.191,-- (exclusief de nog toe te passen indexatie en onder voorbehoud van vaststelling van de Programmabegroting 2018).

Voor de subsidieverlening peuterspeelzalen en VVE kunnen aanvullende kaders vastgesteld worden door het College.

 

Toetsingskader:

 

Maatschappelijk effect

(Sub)doelstelling

Activiteiten

1

Optimale ontwikkeling van sociaal emotionele, – culturele en cognitieve vermogen van jeugdigen

Voor kinderen is er vanaf jonge leeftijd aandacht voor een doorlopende ontwikkeling/leerlijn om uitval binnen het onderwijs en maatschappij te voorkomen.

 

Interventies/activiteiten van jongerenwerk dragen zichtbaar bij aan het doel van deze subsidieregeling.

 

In verband met veiligheid stimuleren van een zwemdiploma in de basisschoolleeftijd.

Jeugdgezondheidszorg verzorgt preventieve activiteiten, signaleert en verwijst eventueel naar bijv. voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

 

Peuterspeelzalen voeren o.a. VVE uit en hebben afspraken met basisscholen over de overdracht.

 

Jongerenwerk ondersteunt de ontwikkeling van jeugdigen in hun vrij tijd, signaleert en verwijst.

 

Jongerenwerk, Halt en St. Voorkom werken samen met scholen om weerbaarheid van jongeren te vergroten.

 

Stimuleren schoolzwemmen en het belang van zwemvaardigheid onder aandacht van ouders brengen, waardoor aantal kinderen met zwemdiploma stijgt.

 

Scholen dragen bij aan een veilige (leer)omgeving en maken kinderen bewust van het belang van een gezonde leefstijl, stimuleren bewegen, sociale weerbaarheid en sociale culturele vorming. Subsidiëring o.b.v. bedrag per leerling.

2

Kinderen/jeugdigen nemen zelf initiatief tot activiteiten voor de samenleving.

Jongeren geven aan wat nodig is. Het streven is dat er 10 initiatieven gerealiseerd worden.

Activiteiten dragen bij aan doelstellingen van deze regeling.

3

Ouderen kunnen langer zelfstandig wonen door dagbestedingsactiviteiten in hun woonkern.

Dagbestedingsactiviteiten worden naar behoefte, dus mogelijk ook identiteitsgebonden aangeboden.

Activiteiten dragen bij aan zelfredzaamheid en langer zelfstandig wonen .

4

Er worden minder interventies (maatwerkvoorzieningen) ingezet door inzet op preventie en vroegtijdig signaleren.

Bestaande preventieve activiteiten worden waar nodig op elkaar afgestemd.

Er is een volledige sociale kaart om samenwerking te faciliteren en toegankelijkheid van (informele) ondersteuning te vergroten.

Activiteiten dragen bij aan vroegtijdig signaleren en het bieden van informele zorg en ondersteuning, waardoor het aantal maatwerk-voorzieningen afneemt. De activiteiten dragen bij aan het versterken van de zelfredzaamheid van de inwoners.

5

Inwoners zijn zich bewust van gezondheidsrisico’s.

Activiteiten op scholen (zie ook 2) maar ook voor volwassenen/ouderen (o.a. verminderen alcoholgebruik).

Activiteiten dragen bij aan preventief gezondheidsbeleid.

 

SUBSIDIEREGELING PROGRAMMA ECONOMIE, ONDERNEMEN EN BEDRIJVIGHEID

 

Algemeen:

 • 1.

  Deze subsidieregeling is een nadere regeling zoals bedoeld in artikel 2 van de ASV Krimpenerwaard 2017

 • 2.

  Een subsidieaanvraag kan ingediend worden door een rechtspersoon, een natuurlijke persoon of een groep van natuurlijke personen. Elke natuurlijke persoon van die groep dient het aanvraagformulier te ondertekenen, waarmee elke natuurlijke persoon van de groep in persoon verantwoordelijk wordt voor een rechtmatige besteding van de (totale) subsidie.

 • 3.

  Naast de in de art. 6 van ASV Krimpenerwaard 2017 aangegeven weigeringsgronden kan een subsidie worden geweigerd indien deze gevraagd wordt voor activiteiten, waarvan er al voldoende aanbod is, indien de activiteiten in onvoldoende mate bijdragen aan gestelde doelen of indien uit de begroting onvoldoende blijkt dat de aangevraagde subsidie nodig is om de activiteiten doorgang te laten vinden.

 • 4.

  Als financieel kader wordt, naast de genoemde subsidieplafonds, de nullijn gehanteerd: de verlening van 2017 is uitgangspunt voor de verlening van 2018. Op de verlening 2018 zal een indexering toegepast worden op grond van het door de rijksoverheid vast te stellen indexcijfer.

 • 5.

  Indien subsidie verleend wordt in combinatie met een subsidie van een ander overheidsorgaan of instantie, die andere dwingende voorwaarden oplegt, dan die in de ASV Krimpenerwaard 2017, kan van deze laatste afgeweken worden ten gunste van die dwingende voorwaarden.

 

Doel van de subsidieregeling Economie, ondernemen en bedrijvigheid

 • -

  Behouden toekomst bestendig buitengebied.

 • -

  Ondernemersklimaat versterken.

 • -

  Samenhang economische agenda en sociale overheid, onderwijs en arbeidsmarkt bevorderen.

 

Subsidieplafond

Het subsidieplafond bedraagt € 15.135,-- (exclusief de nog toe te passen indexatie en onder voorbehoud van vaststelling van de Programmabegroting 2018).

 

Toetsingskader:

 

Maatschappelijk effect

doelstelling

Activiteiten

1

Toekomt bestendig buitengebied en duurzaam behouden van de agrarische sector en versterken biodiversiteit

1.Stimulering duurzame landbouw & landbouwinnovatie

 

2.Structuurversterking & duurzame gebiedsontwikkeling.

 

3.Verbetering agrologistiek & landbouwverkeer.

 

4.Versterking Biodiversiteit in de veenweidelandbouw.

1a.Innovatieagenda

 

1b.Stimuleren duurzaam energiemanagement

 

2a.Stimuleren duurzame gebiedsontwikkeling

 

2b.Structuurversterking (o.a. kavelruil)

 

3a. Optimalisatie agrologistiek

 

3b Vergroten verkeersveiligheid

 

4a.Businessline biodiversiteit

 

4b.Stimuleren natuurbeheer

2

Versterken en stimuleren regionale attractiviteit voor en samenwerking tussen bedrijven en detailhandelsondernemers

Versterken ondernemersklimaat en winkelgebieden.

Vergroten samenhang tussen ondernemen, onderwijs en overheid.

 

Stimuleren keurmerk veilig ondernemen.

 

Stimuleren vitaliteit winkelgebieden.

Stimuleren en faciliteren samenwerking en kennisdeling

 

SUBSIDIEREGELING PROGRAMMA RECREATIE EN TOERISME

 

Algemeen:

 • 1.

  Deze subsidieregeling is een nadere regeling zoals bedoeld in artikel 2 van de ASV Krimpenerwaard 2017

 • 2.

  Een subsidieaanvraag kan ingediend worden door een rechtspersoon, een natuurlijke persoon of een groep van natuurlijke personen. Elke natuurlijke persoon van die groep dient het aanvraagformulier te ondertekenen, waarmee elke natuurlijke persoon van de groep in persoon verantwoordelijk wordt voor een rechtmatige besteding van de (totale) subsidie.

 • 3.

  Naast de in de art. 6 van ASV Krimpenerwaard 2017 aangegeven weigeringsgronden kan een subsidie worden geweigerd indien deze gevraagd wordt voor activiteiten, waarvan er al voldoende aanbod is, indien de activiteiten in onvoldoende mate bijdragen aan gestelde doelen of indien uit de begroting onvoldoende blijkt dat de aangevraagde subsidie nodig is om de activiteiten doorgang te laten vinden.

 • 4.

  Als financieel kader wordt, naast de genoemde subsidieplafonds, de nullijn gehanteerd: de verlening van 2017 is uitgangspunt voor de verlening van 2018. Op de verlening 2018 zal een indexering toegepast worden op grond van het door de rijksoverheid vast te stellen indexcijfer.

 • 5.

  Indien subsidie verleend wordt in combinatie met een subsidie van een ander overheidsorgaan of instantie, die andere dwingende voorwaarden oplegt, dan die in de ASV Krimpenerwaard 2017, kan van deze laatste afgeweken worden ten gunste van die dwingende voorwaarden.

 

Doel van de subsidieregeling Recreatie en toerisme

 • -

  Vergroten naamsbekendheid Krimpenerwaard

 • -

  Vergroten (recreatief en toeristisch aanbod/) aantrekkelijkheid gebied

 • -

  Versterking van recreatieve routes

 

Subsidieplafond

Het subsidieplafond bedraagt € 325.652,-- (exclusief de nog toe te passen indexatie en onder voorbehoud van vaststelling van de Programmabegroting 2018).

 

Toetsingskader:

 

Maatschappelijk effect

doelstelling

Activiteiten

1

Vergroten (naams)bekendheid

Meer mensen buiten het gebied kennen de Krimpenerwaard als aantrekkelijk gebied om te recreëren en te verblijven

Vergroten bezoek en overnachtingen (draagt ook bij aan de vitaliteit van onze gemeente)

 

Stimuleren samenwerking in promotie

 

Vergroten aantrekkelijkheid gebied

Om te zorgen voor meer bekendheid en bezoek is het van belang een breed recreatief en toeristisch aanbod te hebben

Evenementen ter promotie van het gebied

 

Musea en historie

Beleefbaar maken landschap (incl. water).

 

Versterking stad- land verbinding

Beleefbaar maken platteland en versterking recreatieve routes

Beleefroutes

 

Versterken en promotie bestaande routes

 

Versterken (fysieke en sociale) netwerken.

Vastgesteld door hetcollege van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard, gehouden op 21 maart 2017.

de secretaris, mw. Mr. M. Plantinga

de burgemeester, Mr. R.S. Cazemier


1

Hierbij gaat het om het in stand houden, creëren van algemene voorzieningen voor inwoners van de gemeente Krimpenerwaard en niet om individuele voorzieningen, zoals inkomensondersteuning vanuit (bijzondere) bijstand.