Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Krimpenerwaard

Subsidieregeling Gemeente Krimpenerwaard 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKrimpenerwaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Gemeente Krimpenerwaard 2019
CiteertitelSubsidieregeling Gemeente Krimpenerwaard 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Krimpenerwaard/CVDR608434/CVDR608434_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-201801-04-2019Nieuwe regeling

20-03-2018

gmb-2018-65040

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Gemeente Krimpenerwaard 2019

Inleiding

Subsidie is een bijdrage van de gemeente aan een organisatie of instelling voor het organiseren van activiteiten die ervoor zorgen dat een bepaald maatschappelijk effect wordt bereikt in de samenleving. De gemeente ondersteunt via het verlenen van subsidies organisaties en instellingen zodat zij met elkaar zorgen voor een gevarieerd aanbod van activiteiten voor (de inwoners van) de Krimpenerwaard en die een bijdrage leveren aan de gemeentelijke doelen.

De gemeente Krimpenerwaard verleent jaarlijks subsidie voor activiteiten aan organisaties en instellingen in de gemeente. Het college van burgemeester en wethouders besluit ieder jaar welke instellingen subsidie ontvangen.

 

Nieuw instrumentarium

Vanaf 2019 heeft de gemeente Krimpenerwaard een nieuw subsidie instrumentarium. De voorwaarden voor het aanvragen voor een subsidie zijn vastgelegd in de nieuwe Algemene Subsidieverordening gemeente Krimpenerwaard 2019 (ASV 2019). In deze verordening beschrijft de gemeente de procedure voor het verlenen en vaststellen van subsidies. De ASV is in te zien op www.overheid.nl

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 20 maart 2018 in aanvulling op de ASV 2019 deze subsidieregeling gemeente Krimpenerwaard 2019 vastgesteld.

De subsidieregeling geeft inhoudelijke invulling aan het beleid waar de gemeente voor staat en is een nadere regeling zoals bedoeld in artikel 3 van de ASV Krimpenerwaard 2019. In het geval van subsidies vloeit de regeling enerzijds voort uit de keuzes die gemaakt zijn in de kadernota en algemene verordening en anderzijds ook uit de inhoudelijke beleidsstukken die er op verschillende thema’s zijn opgesteld. De subsidieregeling kent 9 thema’s die aansluiten bij de thema’s uit de programmabegroting. Ook de subsidieregeling is in te zien op www.overheid.nl.

 

Jaarlijkse en eenmalige subsidies

De gemeente Krimpenerwaard kent met ingang van 2019 twee type subsidies te weten de jaarlijkse subsidies (voorheen structurele subsidies) en de eenmalige subsidies (voorheen incidentele subsidies). Eenmalige subsidies kennen een andere aanvraagprocedure dan jaarlijkse subsidies. Dit staat beschreven in de ASV Krimpenerwaard 2019. Aanvragen voor een eenmalige subsidie 2019 kunnen worden ingediend vanaf 1 november 2018.

 

Subsidieplafonds

Elk thema kent een eigen subsidieplafond. Dit plafond, welke is vastgesteld door de gemeenteraad geeft aan hoeveel financiële middelen beschikbaar zijn binnen een thema. Indien de toe te kennen bedragen binnen 1 thema hoger zijn dan het subsidieplafond wordt aan de hand van een tendersysteem bepaald welke subsidies worden toegekend. Het tendersysteem staat beschreven in artikel 5 van de ASV Krimpenerwaard 2019. De subsidieplafonds per thema gelden voor de jaarlijkse subsidies. Voor eenmalige subsidies heeft de gemeenteraad een thema overstijgend plafond vastgesteld van € 101.600,- met een maximum van € 25.000,- per aanvraag.

 

Inwerkingtreding en overgangsrecht

Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 april 2018.

De subsidieregeling is voor het eerst van toepassing op subsidieaanvragen voor activiteiten die in het jaar 2019 worden uitgevoerd.

De subsidieregelingen 2018 Gemeente Krimpenerwaard worden ingetrokken met dien verstande dat deze van toepassing blijven voor activiteiten die op basis van deze regelingen zijn uitgevoerd.

 

Thema: Eigen netwerk, sociale omgeving en gezondheid

 

Maatschappelijk effect – Wat willen we bereiken?

Het versterken van de zelfredzaamheid en het lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn van inwoners. Waar mogelijk de zelfredzaamheid van inwoners vergroten en/of te stabiliseren om naar vermogen mee te kunnen doen in de maatschappij en zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen wonen.

 

Gemeentelijke doelen voor het verstrekken van subsidie op de subsidieregeling Eigen netwerk, sociale omgeving en gezondheid

De activiteiten moeten een bijdrage leveren aan een of meerdere van onderstaande doelen:

 • Inwoners worden ondersteund in hun eigen kracht en zelfredzaamheid;

 • Inwoners weten waar zij moeten zijn voor hulp op het gebied van gezondheid, welzijn en ondersteuningsvragen (o.a. armoede en schuldhulpverlening);

 • Het verminderen van eenzaamheid;

 • Het verminderen van huiselijk geweld;

 • Ondersteuning gericht op het versterken van de zelfredzaamheid en/of participatie;

 • Inwoners zijn zich bewust van gezondheidsrisico’s;

 • Een verschuiving van professionele inzet naar vrijwillige inzet (zorg dragen dat bewoners minder afhankelijk worden/zijn van professionele hulp). 

   

Resultaten – Wat moet de subsidie opleveren?

De activiteiten moeten een bijdrage leveren aan een of meerdere van onderstaande resultaten:

 

Clientondersteuning en preventieve activiteiten

 • Er is informatie en advies voor inwoners met een ondersteuningsvraag;

 • Inwoners worden toegeleid naar passende ondersteuning;

 • Er worden minder en/of minder zware interventies (maatwerkvoorzieningen) ingezet door inzet van preventie en vroegtijdig signaleren;

 • Preventieve activiteiten worden ontwikkeld met als doel zelfredzaamheid vergroten. 

   

Informele zorg

 • Formele en informele zorg werken samen op basis van gelijkwaardigheid

  • °

   Informele (mantelzorgers, vrijwilligers) en formele zorg (professionals) werken samen en stemmen aanbod op elkaar af;

  • °

   De grenzen tussen formele en informele inzet zijn duidelijk;

 • Mantelzorgers zijn goed geïnformeerd over ondersteuningsmogelijkheden

  • °

   Mantelzorgers worden actief geïnformeerd over ondersteuningsmogelijkheden;

  • °

   Mantelzorgers kunnen gemakkelijk zelf volledige informatie vinden;

 • Mantelzorgers krijgen (preventief) goede ondersteuning op maat

  • °

   Er is sprake van actieve signalering en (preventieve) ondersteuning;

  • °

   Er is een goed aanbod van ondersteuning en respijtzorg beschikbaar voor mantelzorgers;

  • °

   Er is waardering voor mantelzorgers van inwoners uit de gemeente;

 • Vrijwilligers krijgen goede ondersteuning en ontwikkelmogelijkheden

  • °

   Vrijwilligers worden goed begeleid;

  • °

   Vrijwilligers krijgen (vrijblijvend) passende ontwikkelmogelijkheden aangeboden;

 • Het aantal vrijwilligers blijft gelijk of neemt toe

  • °

   Inwoners worden actief geïnformeerd over de mogelijkheden voor vrijwilligerswerk dat is gericht op ondersteuning en zorg voor inwoners in kwetsbare situaties;

  • °

   Er vindt actieve matching plaats tussen vraag en aanbod.

    

Dagbesteding

 • Er is dagbesteding voor kwetsbare inwoners zonder indicatie beschikbaar;

 • Er zijn laagdrempelige voorzieningen voor contact, ontmoeting en participatie;

 • In de komende 4 jaar wordt een dekkend aanbod gecreëerd van locaties van dagbesteding waarvoor geen indicatie nodig is;

 • Voorzieningen van geïndiceerde dagbesteding wordt zoveel mogelijk gecombineerd met voorzieningen van algemeen voorliggende dagbesteding (zonder indicatie).

 

Gezondheid

 • Er is informatie en advies beschikbaar voor inwoners op het gebied van gezondheid;

 • EHBO is gericht op activiteiten ter verbetering van de volksgezondheid, zoals bv trainingen, maar ook het beschikbaar stellen van vrijwilligers bij evenementen;

 • Activiteiten gericht op het verbeteren of behouden van een goede gezondheid voor inwoners

 • (zoals bestrijding van overgewicht, verslaving, burn-out klachten en stigmatisering).

   

Vervoer

 • Vrijwillig vervoeren van en naar ziekenhuis/familie en of verenigingen;

 • Initiatieven om zelfstandig reizen te bevorderen.

   

Huiselijk geweld

 • Meldcode Huiselijk Geweld naleven (indien van toepassing) 

   

Indicatoren – Hoe meten we wat er bereikt is?

Het college kan aan de hand van bepaalde indicatoren nagaan of de met de gesubsidieerde activiteit beoogde resultaten zijn bereikt. Omdat de indicatoren afhankelijk zijn van de aard, inhoud en doelstelling van de concrete activiteit, worden ze in de beschikking toegesneden op de individuele subsidieontvanger. Hieronder volgen enkele voorbeelden van indicatoren:

 • Aantal voorgenomen en gerealiseerde preventieve activiteiten;

 • Aantal deelnemers preventieve activiteiten;

 • Welke soort zorg wordt ingezet (gesprekken, advies, training, dagbesteding of doorverwezen);

 • Overzicht van het bereik van de doelgroep en de hieraan gekoppelde voortgang naar vermogen.

 

Aanvullende criteria

 • Betrokken partijen kennen elkaars expertise en aanbod, zodat preventieve activiteiten op elkaar worden afgestemd.

 

Type subsidie

Jaarlijkse en eenmalige subsidie

 

Subsidieplafond

€ 2.250.015,-

 

Referentiedocumenten

Vastgestelde stukken

 • Beleidsnota kaders informele zorg

 • Beleidsplan dagbesteding Krimpenerwaard

 • Regionaal kader maatschappelijke zorg regio Midden Holland

  

Thema: Financiële zelfredzaamheid

 

Maatschappelijk effect – Wat willen we bereiken?

Gemeente Krimpenerwaard subsidieert initiatieven met een breed maatschappelijk draagvlak die een vangnet bieden voor inwoners die tussen wal in schip vallen, omdat ze niet in aanmerking komen voor een voorziening of deze niet toereikend zijn. Dit vangnet is bedoeld om schrijnende situaties te verhelpen of te voorkomen, die worden veroorzaakt door financiële problemen.

Daarnaast stimuleert gemeente Krimpenerwaard activiteiten die bijdragen aan het vergroten van de zelfredzaamheid van inwoners om de eigen financiën te kunnen beheersen. Het gaat hierbij om een tijdelijke oplossing of ondersteuning zodat inwoners weer op eigen benen kunnen staan.

 

Gemeentelijke doelen voor het verstrekken van subsidie op de subsidieregeling Financiële Zelfredzaamheid

 • De activiteiten moeten een bijdrage leveren aan een of meerdere van onderstaande doelen:

  • °

   Het vergroten van de zelfredzaamheid:

  • °

   Inwoners worden gestimuleerd om hun eigen sociale netwerk in te zetten;

 • Inwoners kunnen alsnog een beroep doen op passende ondersteuning en zorg;

 • Inwoners komen niet terecht in zorgwekkende of onveilige situaties;

 • Meervoudige en complexe problematiek wordt verminderd en gede-escaleerd.

 

Resultaten – Wat moet de subsidie opleveren?

De activiteiten moeten een bijdrage leveren aan een of meerdere van onderstaande resultaten:

 • Er is een plek, dienst of een voorziening met maatschappelijk draagvlak waar inwoners terecht kunnen voor (directe) hulp in natura, die voorziet in de eerste levensbehoefte en/of ondersteuning;

 • Er is een plek, dienst of voorziening waar inwoners terecht kunnen voor hulp bij administratie en die preventieve activiteiten verricht om ervoor te zorgen dat inwoners hun financiële situatie weer kunnen overzien en waarmee er zo mogelijk problematische schulden worden voorkomen;

 • Indien een schulddienstverleningstraject noodzakelijk is, zijn inwoners voorafgaand geholpen om hun financiële administratie op orde te hebben.

 

Indicatoren – Hoe meten we wat er bereikt is?

Het college kan aan de hand van bepaalde indicatoren nagaan of de met de gesubsidieerde activiteit beoogde resultaten zijn bereikt. Omdat de indicatoren afhankelijk zijn van de aard, inhoud en doelstelling van de concrete activiteit, worden ze in de beschikking toegesneden op de individuele subsidieontvanger. Hieronder volgen enkele voorbeelden van indicatoren:

 • Aantal voorgenomen en gerealiseerde activiteiten;

 • Aantal gebruikers;

 • Aard van de problematiek en aantal;

 • Maatschappelijk draagvlak voor de plek/dienst/voorziening: bijvoorbeeld cofinanciering, inzet vrijwilligers en tevredenheid;

 • In welke mate de ondersteuning voor de cliënt tot resultaat heeft geleid;

 • Duur van de ondersteuning.

 

Subsidie kan ingezet worden voor:

 • Training voor vrijwilligers;

 • Overige kosten (bijvoorbeeld kantoor/organisatiekosten, exploitatiekosten, aansluiting bij landelijke vereniging) die direct betrekking hebben op de uit te voeren activiteiten/dienst;

 • Tijdelijke en/of incidentele ondersteuning in natura om te voorzien in (nood)hulp.

 

Type subsidie

Jaarlijkse en eenmalige subsidie

 

Subsidieplafond

€ 41.684,-

 

Referentiedocumenten

Vastgestelde stukken

 • Beleidsplan Minimabeleid 2016-2018 Gemeente Krimpenerwaard

 • Nota Schulddienstverlening 2016-2018

 • Participatienota 2016-2018

   

Thema: Opgroeien en opvoeden

 

Maatschappelijk effect – Wat willen we bereiken?

Alle kinderen en jongeren groeien kansrijk, veilig en gezond op en kunnen zich optimaal ontwikkelen. Er is voldoende kinderopvang, goed onderwijs, kindvriendelijke voorzieningen en speelmogelijkheden in de kernen. Er is aandacht voor talentontwikkeling, gemeenschapszin en persoonlijke ontwikkeling van de jeugd.

 

Gemeentelijke doelen voor het verstrekken van subsidie op Opgroeien en opvoeden

De activiteiten moeten een bijdrage leveren aan een of meerdere van onderstaande doelen:

 • Inclusieve samenleving (alle kinderen kunnen meedoen);

 • Versterken van sociale vaardigheden van kinderen en jongeren;

 • Minder overlastzaken/incidenten waar jongeren bij betrokken zijn;

 • Kinderen kunnen veilig en gezond opgroeien;

 • Kinderen en jongeren krijgen tijdig passende hulp;

 • Meer kinderen en jongeren maken hun opleiding af.

 

Resultaten – Wat moet de subsidie opleveren?

De activiteiten moeten een bijdrage leveren aan een of meerdere van onderstaande resultaten:

 • Jeugdigen en ouders kunnen voor informatie en advies terecht bij laagdrempelige voorzieningen, dichtbij huis, waarbij er geen indicatie nodig is;

 • Er worden preventieve activiteiten georganiseerd, die bijdragen aan weerbaarheid, zelfredzaamheid, vroegsignalering, sociaal- emotionele, psychosociale en cognitieve ontwikkeling van jongeren;

 • Er zijn - passend bij de behoefte van jongeren - locaties/plekken waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten. Jongeren worden betrokken bij het realiseren van ontmoetingsplekken.

 

Indicatoren – Hoe meten we wat er bereikt is?

Het college kan aan de hand van bepaalde indicatoren nagaan of de met de gesubsidieerde activiteit beoogde resultaten zijn bereikt. Omdat de indicatoren afhankelijk zijn van de aard, inhoud en doelstelling van de concrete activiteit, worden ze in de beschikking toegesneden op de individuele subsidie-ontvanger. Hieronder volgen enkele voorbeelden van indicatoren:

 • Aantal ontmoetingsplekken voor jongeren en aantal bezoekers van de ontmoetingsplekken;

 • Aantal voorgenomen en gerealiseerde preventieve activiteiten;

 • Aantal deelnemers;

 • Tevredenheid deelnemers.

 

Type subsidie

Jaarlijkse en eenmalige subsidie

 

Subsidieplafond

€ 241.472,-

 

Referentiedocumenten

 • Nota jeugdbeleid in uitvoering

 

Gerelateerde subsidieregelingen

 • Subsidieregeling VVE

 • Subsidieregeling onderwijs

   

Thema: Onderwijs

 

Maatschappelijk effect – Wat willen we bereiken?

Optimale ontwikkeling van jeugdigen op sociaal emotionele en fysiek gebied en het culturele en cognitieve vermogen.

 

Gemeentelijke doelen voor het verstrekken van subsidie op de subsidieregeling onderwijs

De activiteiten moeten een bijdrage leveren aan een of meerdere van onderstaande doelen:

 • Scholen dragen bij aan een veilige (leer)omgeving van jeugdige;

 • Voor jeugdige is er vanaf jonge leeftijd aandacht voor een doorlopende ontwikkeling/leerlijn om uitval binnen het onderwijs en maatschappij te voorkomen;

 • Scholen maken jeugdigen bewust van het belang van een gezonde leefstijl en stimuleren bewegen;

 • Scholen zetten in op sociale weerbaarheid en sociale culturele vorming van jeugdige.

 

Resultaten – Wat moet de subsidie opleveren?

De activiteiten moeten een bijdrage leveren aan een of meerdere van onderstaande resultaten:

 • Scholen organiseren preventieve activiteiten op gebied van gezonde leefstijl, stimuleren bewegen, sociale weerbaarheid en sociale culturele vorming;

 • Scholen stimuleren (in verband met veiligheid) leerlingen een zwemdiploma te behalen in de basisschoolleeftijd.

 

Indicatoren – Hoe meten we wat er bereikt is?

Het college kan aan de hand van bepaalde indicatoren nagaan of de met de gesubsidieerde activiteit beoogde resultaten zijn bereikt. Omdat de indicatoren afhankelijk zijn van de aard, inhoud en doelstelling van de concrete activiteit, worden ze in de beschikking toegesneden op de individuele subsidieontvanger. Hieronder volgen enkele voorbeelden van indicatoren:

 • Aantal voorgenomen en gerealiseerde activiteiten;

 • Aantal leerlingen;

 • Problematiek en doelgroep.

 

Aanvullende eisen

 • Subsidie kan ingezet worden voor activiteiten buiten het eigen curriculum van het onderwijs;

 • De activiteiten worden gemotiveerd beschreven. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van het schooljaarplan en/of activiteitenkalender;

 • Onderwijsinstelling beoordeelt zelf welke activiteiten en uitvoerende organisatie passend is bij de thema’s en identiteit van de school.

 

Type subsidie

Jaarlijkse en eenmalige subsidie

 

Subsidieplafond

€ 106.679,-

 

Subsidiëring o.b.v. bedrag per leerling € 12,50. Uitgaande van de 1 oktober telling van het jaar voorafgaand van de aanvraag.

 

Referentiedocumenten

n.v.t.

 

Thema: Participatie, scholing en integratie

 

Maatschappelijk effect – Wat willen we bereiken?

Inwoners van de gemeente Krimpenerwaard zijn in staat mee te doen in de samenleving. Onder meedoen in de maatschappij verstaan we: de weg weten te vinden, andere inwoners kunnen ontmoeten en jezelf kunnen ontwikkelen.

 

Gemeentelijke doelen voor het verstrekken van subsidie op de subsidieregeling Participatie, scholing en integratie

De activiteiten moeten een bijdrage leveren aan een of meerdere van onderstaande doelen:

 • Het beheersen van de taal is een voorwaarde om mee te kunnen doen en te participeren;

 • Vergroten digitale vaardigheden van inwoners voor wie dat niet vanzelfsprekend is, om meer zaken zelf online te kunnen regelen;

 • Nieuwkomers zijn (binnen twee jaar na vestiging) in staat om mee te doen in de samenleving.

 

Resultaten – Wat moet de subsidie opleveren?

De activiteiten moeten een bijdrage leveren aan een of meerdere van onderstaande resultaten:

 • Het taalniveau van inwoners van de Krimpenerwaard wordt hoger door taalondersteuning voor laaggeletterde in deze gemeente;

 • Er vinden ontmoetingen plaats om het sociale netwerk van inwoners op te bouwen en te vergroten (gericht op de sociale integratie van statushouders en ex statushouders);

 • Zelfredzaamheid verbeteren/verhogen;

 • Samenwerking met maatschappelijke instellingen versterken om mensen met een afstand tot de samenleving meer te betrekken bij de samenleving: bijvoorbeeld door het aanbieden van taalstages/vrijwilligerswerkplekken;

 • Het opdoen van werknemers- en beroepsvaardigheden.

 

Indicatoren – Hoe meten we wat er bereikt is?

Het college kan aan de hand van bepaalde indicatoren nagaan of de met de gesubsidieerde activiteit beoogde resultaten zijn bereikt. Omdat de indicatoren afhankelijk zijn van de aard, inhoud en doelstelling van de concrete activiteit, worden ze in de beschikking toegesneden op de individuele subsidieontvanger. Hieronder volgen enkele voorbeelden van indicatoren:

 • Aantal voorgenomen en gerealiseerde activiteiten inclusief bijbehorende bezetting/gebruik door deelnemers;

 • Tevredenheid;

 • Overzicht van het bereik van de doelgroep en de hieraan gekoppelde voortgang op basis van de participatieladder;

 

Type subsidie

Jaarlijkse en eenmalige subsidie

 

Subsidieplafond

€ 238.139,-

 

Deze regeling is gedeeltelijk gericht op de doelgroepen statushouders. Hiervoor geldt het volgende:

Door fluctuaties in de aantallen (bijvoorbeeld de taakstelling huisvesting statushouders) is het handhaven van een stabiel subsidieplafond lastig. Tussentijdse wijzigingen kunnen worden meegenomen in de Tussenrapportages. Ook kan er onderscheid worden gemaakt tussen vaste en variabele subsidies of kiezen voor inkoop waar het gaat om wisselende aantallen.

 

Referentiedocumenten

Vastgestelde stukken

 • Integratienota 2017-2019

   

Thema: Cultuur

 

Maatschappelijk effect – Wat willen we bereiken?

Gemeente Krimpenerwaard is rijk aan culturele voorzieningen en verenigingen. Activiteiten op het gebied van muziek, podiumkunst, dans, beeldende kunst, cultureel erfgoed, literatuur en media zijn toegankelijk voor alle inwoners. Dit houdt in dat de activiteiten zichtbaar en vindbaar zijn en ook bereikbaar voor inwoners voor wie het meedoen minder vanzelfsprekend is.

 

Gemeentelijke doelen voor het verstrekken van subsidie op Cultuur

De activiteiten moeten een bijdrage leveren aan een of meerdere van onderstaande doelen:

 • Het versterken van de culturele sector;

 • Zoveel mogelijk inwoners hebben toegang tot de culturele sector (dans, drama, beeldend, muziek, literatuur, archeologie, media e.a.);

 • Het bevorderen van samenwerking tussen culturele organisaties onderling en verbinding tussen cultuur, onderwijs en andere sectoren;

 • Het aanspreken van nieuwe doelgroepen;

 • Behoud, beheer en presentatie van cultureel erfgoed;

 • Behoud, beheer en presentatie van de collectie van musea in de gemeente en het verzorgen van thema exposities;

 • Bijdrage aan sociale cohesie.

 

Resultaten – Wat moet de subsidie opleveren?

De activiteiten moeten een bijdrage leveren aan een of meerdere van onderstaande resultaten:

 • Een diverse en brede programmering (producties/voorstellingen/tentoonstellingen);

 • Laagdrempelige toegang tot kennis, informatie, en literatuur;

 • Het bieden van een laagdrempelige ontmoetingsplekken;

 • Toegang tot Algemene Muzikale Vorming voor kinderen uit het primair onderwijs;

 • Activiteiten gericht op het versterken van de (culturele) uitstraling van de Krimpenerwaard;

 • Aanbod cultuuractiviteiten met educatief karakter.

 

Subsidie kan niet aangevraagd worden voor:

 • Activiteiten die alleen gericht zijn op leden (subsidie is bedoeld voor activiteiten die algemeen toegankelijk zijn);

 • Het dekken van een financieel tekort op de reguliere exploitatie.

 

Indicatoren – Hoe meten we wat er bereikt is?

Het college kan aan de hand van bepaalde indicatoren nagaan of de met de gesubsidieerde activiteit beoogde resultaten zijn bereikt. Omdat de indicatoren afhankelijk zijn van de aard, inhoud en doelstelling van de concrete activiteit, worden ze in de beschikking toegesneden op de individuele subsidieontvanger. Hieronder volgen enkele voorbeelden van indicatoren:

 • Aantal voorgenomen en gerealiseerde activiteiten;

 • Aantal deelnemers/bezoekers;

 • Tevredenheid van de bezoekers/deelnemers;

 • Inhoud en resultaat van eventuele project(en);

 • Bereik onder kwetsbare doelgroepen.

 

Type subsidie

Jaarlijkse en eenmalige subsidie

 

Subsidieplafond

€ 1.481.148,-

 

Thema: Sport

 

Vanaf medio 2018 ondersteunt een nieuwe uitvoeringsorganisatie de sportactiviteiten in de gemeente Krimpenerwaard. Sportaanbieders kunnen met vragen en voor ondersteuning bij deze uitvoeringsorganisatie terecht. Dit kan in de vorm zijn van advies, ondersteuning van de organisatie van evenementen en in sommige gevallen een financiële bijdrage. Ondersteuning wordt maatwerk. Bij een subsidieaanvraag wordt dus eerst verwezen naar de uitvoeringsorganisatie. Het budget voor de sportsubsidies wordt overgeheveld naar deze uitvoeringsorganisatie. Wel blijft het mogelijk, indien de uitvoeringsorganisatie geen ondersteuning kan bieden om een incidentele subsidie aan te vragen. Dit geldt vanaf 2020. Voor 2019 kunnen subsidies nog via de gemeente worden aangevraagd.

 

Maatschappelijk effect – Wat willen we bereiken?

De gemeente Krimpenerwaard wil dat al haar inwoners voldoende bewegen en elkaar daarbij ontmoeten. Uit alle lagen van de bevolking voelen onze inwoners zich daartoe aangetrokken en uitgedaagd door een optimaal samenspel van sportvoorzieningen, maatschappelijke organisaties en beweegprogramma’s.

 

Gemeentelijke doelen voor het verstrekken van subsidie op de subsidieregeling Sport

De activiteiten moeten een bijdrage leveren aan een of meerdere van onderstaande doelen:

 • Verbeteren van de gezondheid van inwoners;

 • Vermindering van het percentage inwoners met overgewicht;

 • Verhoging van het percentage inwoners dat voldoet aan de NNGB (Nederlandse Norm Gezond Bewegen);

 • Stimuleren van participatie, ongeacht lichamelijke, psychische en/of maatschappelijke situatie;

 • Verhogen van de vitaliteit van sportverenigingen;

 • Versterken van samenwerking tussen sportverenigingen onderling en met maatschappelijke organisaties;

 • Vergroten van kennis en expertise van sportverenigingen.

 

Resultaten – Wat moet de subsidie opleveren?

De activiteiten moeten een bijdrage leveren aan een of meerdere van onderstaande resultaten:

 • Er worden activiteiten georganiseerd om inwoners kennis te laten maken met sport en sportverenigingen die zijn gericht op het stimuleren van structurele sportdeelname;

 • Er komt vernieuwend sportaanbod tot stand doordat verenigingen onderling en met

 • maatschappelijke organisaties samenwerken;

 • Er is kennis en expertise beschikbaar binnen en voor verenigingen om toekomstbestendig te blijven.

 

Indicatoren – Hoe meten we wat er bereikt is?

Het college kan aan de hand van bepaalde indicatoren nagaan of de met de gesubsidieerde activiteit beoogde resultaten zijn bereikt. Omdat de indicatoren afhankelijk zijn van de aard, inhoud en doelstelling van de concrete activiteit, worden ze in de beschikking toegesneden op de individuele subsidieontvanger. Hieronder volgen enkele voorbeelden van indicatoren:

 • Ledenaantallen sportverenigingen;

 • Aantal voorgenomen en gerealiseerde activiteiten;

 • Aantal deelnemers/bezoekers;

 • Tevredenheid van deelnemers;

 • Inhoud en resultaat van eventuele project(en);

 • Bereik onder kwetsbare doelgroepen;

 • Vermindering van het percentage inwoners met overgewicht;

 • Verhoging van het percentage inwoners dat voldoet aan de NNGB.

 

Subsidie kan niet aangevraagd worden voor:

 • Activiteiten die alleen gericht zijn op leden (subsidie is bedoeld voor activiteiten die algemeen toegankelijk zijn);

 • Het organiseren van regulier sportaanbod;

 • Het dekken van een financieel tekort op de reguliere exploitatie.

  

Type subsidie

Jaarlijkse en eenmalige subsidie

 

Subsidieplafond

€ 805.141,-

 

Referentiedocumenten

Vastgestelde stukken

 • Sportnota 2017-2021: Sport voor iedereen

   

Thema: Recreatie en toerisme

 

Maatschappelijk effect – Wat willen we bereiken?

De gemeente Krimpenerwaard is een aantrekkelijke gemeente voor (potentiële) recreanten en toeristen.

 

Gemeentelijke doelen voor het verstrekken van subsidie op de subsidieregeling recreatie en toerisme

De activiteiten moeten een bijdrage leveren aan een of meerdere van onderstaande doelen:

 • Het aantal bezoekers en overnachtingen in de gemeente stijgt;

 • Het aantal bezoekers aan musea, recreatiegebieden en evenementen in de gemeente stijgt;

 • Het versterken van recreatieve- /beleef routes en structuren langs bezienswaardigheden en recreatiegebieden in de gemeente;

 • De gemeente is digitaal beter te vinden als plek waar het goed recreëren is.

 

Resultaten – Wat moet de subsidie opleveren?

De activiteiten moeten een bijdrage leveren aan een of meerdere van onderstaande resultaten:

 • Het vergroten van de naamsbekendheid, zodat meer mensen buiten de gemeente dit gebied kennen als aantrekkelijke plek om te recreëren en te verblijven;

 • Het vergroten van het recreatieve - en toeristische aanbod zodat de gemeente aantrekkelijker is om te bezoeken;

 • Het vergroten van het aantal evenementen ter promotie van de gemeente Krimpenerwaard;

 • Het vergroten van het aantal beleefroutes en het versterken en promoten van bestaande routes;

 • Het versterken van fysieke netwerken;

 • Het aantal bezoekers aan websites over recreëren in de Krimpenerwaard stijgt.

 

Indicatoren – Hoe meten we wat er bereikt is?

Het college kan aan de hand van bepaalde indicatoren nagaan of de met de gesubsidieerde activiteit beoogde resultaten zijn bereikt. Omdat de indicatoren afhankelijk zijn van de aard, inhoud en doelstelling van de concrete activiteit, worden ze in de beschikking toegesneden op de individuele subsidieontvanger. Hieronder volgen enkele voorbeelden van indicatoren:

 • Aantal voorgenomen en gerealiseerde recreatief- toeristische evenementen inclusief bijbehorende bezetting/gebruik door deelnemers;

 • Aantallen bezoekers en gebruikers (musea en hotels, B&B’s, campings, evenementen, websites en apps);

 • Aantal beleefroutes en aantal bezoekers van beleefroutes;

 • Inhoud en resultaat van eventuele project(en);

 • Tevredenheid.

 

Aanvullende criteria

 • Activiteiten die niet voor subsidie in aanmerking komen zijn activiteiten die ten goede komen aan individuele ondernemers. De activiteit is algemeen toegankelijk;

 • Organisaties werken samen bij het organiseren van activiteiten en op gebied van promotie.

 

Type subsidie

Jaarlijkse en eenmalige subsidie

 

Subsidieplafond

€ 94.563,-

Het plafond is niet van toepassing op subsidie van derden die via de gemeente wordt verstrekt/doorbetaald.

 

Referentiedocumenten

 • Programmaplan gebiedspromotie (vastgesteld in 2017)

 • Uitvoeringsplan recreatie en toerisme 2017- 2018

 • Recreatieprogramma Groene Hart Zuid- Holland

   

Thema: Economie en ondernemers

 

Maatschappelijk effect – Wat willen we bereiken?

 • 1.

  Het behouden en versterken van de economie in de Krimpenerwaard;

 • 2.

  Een toekomstbestendig buitengebied en duurzaam behouden van de agrarische sector en versterken biodiversiteit.

 

Gemeentelijke doelen voor het verstrekken van subsidie op de subsidieregeling economie en ondernemers

De activiteiten moeten een bijdrage leveren aan een of meerdere van onderstaande doelen:

 • Ondernemersklimaat versterken op zowel bedrijventerreinen, in winkelgebieden en in het buitengebied (agrariërs) (lokaal en regionaal);

 • Vergroten attractiviteit van de Krimpenerwaard;

 • Samenhang bevorderen tussen ondernemers onderling en tussen ondernemers overheid en onderwijsinstellingen (3 o’s);

 • Het stimuleren van adaptieve landbouw, nieuwe verdienmodellen

 • Versterking agrarische structuur;

 • Versterking Biodiversiteit.

 

Resultaten – Wat moet de subsidie opleveren?

De activiteiten moeten een bijdrage leveren aan een of meerdere van onderstaande resultaten:

 • Activiteiten gericht op samenwerking/verbinding/kennisdeling tussen ondernemers onderling (bijv. businessbeurs);

 • Activiteiten gericht op samenwerking/verbinding/kennisdeling tussen ondernemers, onderwijs en overheid (bijv. stagemarkt);

 • Activiteiten gericht op samenwerking/verbinding/kennisdeling tussen ondernemers en maatschappelijke instellingen;

 • Activiteiten die bijdrage aan het behouden of vergroten van het aantal werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt;

 • Het behouden of versterken van de aantrekkelijkheid van bedrijventerreinen en winkelgebieden voor ondernemers om zich hier te vestigen (bijv. het stimuleren van het keurmerk veiligheid ondernemen of opzetten collectieve financiering);

 • Activiteiten gericht op samenwerking, ervaring en kennis delen over adaptieve landbouw en benutten van biodiversiteit in de landbouw;

 • Adaptieve landbouw, kavelruilen, nieuwe verdienmodellen en onderwaterdrainage;

 • Activiteiten gericht op versterking biodiversiteit.

 

Indicatoren – Hoe meten we wat er bereikt is?

Het college kan aan de hand van bepaalde indicatoren nagaan of de met de gesubsidieerde activiteit beoogde resultaten zijn bereikt. Omdat de indicatoren afhankelijk zijn van de aard, inhoud en doelstelling van de concrete activiteit, worden ze in de beschikking toegesneden op de individuele subsidieontvanger. Hieronder volgen enkele voorbeelden van indicatoren:

 • Aantal gezamenlijke projecten ondernemers, onderwijs en overheid;

 • Aantal deelnemers;

 • Inhoud en resultaat van eventuele project(en);

 • Klanttevredenheid;

 • Aantal projecten/kennisnetwerken/deelnemers binnen de Proeftuin Krimpenerwaard;

 • Aantal kavelruilen;

 • Aantal projecten ter versterking van de biodiversiteit.

 

Aanvullende criteria

 • Activiteiten zijn in het belang van meerdere ondernemers in de gemeente;

 • Subsidie voor kavelruilen is alleen mogelijk in combinatie met provinciale subsidie;

 • Projecten met betrekking tot adaptieve landbouw, nieuwe verdienmodellen of CO2 of energie neutrale bedrijfsvoering moeten passen binnen de uitgangspunten voor de Proeftuin Krimpenerwaard.

 • Projecten ter versterking van de biodiversiteit, moeten aansluiten bij bestaande natuurdoelen/ waarden en-of lopende projecten.

 

Type subsidie

Jaarlijkse en eenmalige subsidie

 

Subsidieplafond

€ 15.593,-

Het plafond is niet van toepassing op subsidie van derden die via de gemeente wordt verstrekt/doorbetaald.

 

Referentiedocumenten

Vastgestelde stukken

 • Agenda Landbouw Gouwe Wiericke – Krimpenerwaard

 • Uitgangspuntennotitie Adaptieve landbouw (januari 2018 ter vaststelling)

 

Vastgesteld door burgemeester en wethouders op 20 maart 2018

de secretaris,

mw. mr. M. Plantinga

de burgemeester,

mr. R.S. Cazemier