Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lansingerland

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLansingerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen 2015
CiteertitelVerordening kwijtschelding 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 255
 2. Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen
 3. Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990, art. 28, lid 1, ond. b

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201523-12-2015Nieuwe regeling

18-12-2014

Gemeenteblad, 23 december 2014

BR1400360/ T14.15801

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening kwijtschelding 2015

De raad van de gemeente Lansingerland;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 november 2014;

 

gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen, alsmede artikel 28, eerste lid, onder b, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990;

 

overwegende dat het gewenst is om regels te stellen voor het verlenen van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen;

besluit vast te stellen de:

 

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen 2015.

Verordening kwijtschelding 2015

Artikel 1. Voor de kwijtschelding in aanmerking komende gemeentelijke belastingen en heffingen

Bij de invordering van de volgende belastingen en heffingen kan kwijtschelding verleend worden:

 • -

  de rioolheffing 2015;

 • -

  de afvalstoffenheffing 2015;

 • -

  de onroerende-zaakbelasting 2015.

Artikel 2. Percentage kosten van bestaan

Bij de invordering van de belastingen en heffingen, zoals bedoel in artikel 1, wordt in afwijking van artikel 16, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan vastgesteld op 100 percent.

Artikel 3. Kwijtschelding in geval van een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig een beroep uitoefent

Met betrekking tot een natuurlijke persoon die een bedrijf of zelfstandig een beroep uitoefent die een verzoek om kwijtschelding indient, is in plaats van de afdelingen 3 en 4 van hoofdstuk II van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 van overeenkomstige toepassing de afdeling 2 van hoofdstuk II van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990, ten aanzien van de in artikel 2 genoemde belastingen en heffingen die geen (geheel of gedeeltelijk) verband houden met de uitoefening van dat bedrijf of beroep.

Artikel 4. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De ‘Verordening Kwijtschelding 2014’ van 19 december 2013 wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening kwijtschelding 2015’.

 • 3.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 4.

  De datum van ingang van deze verordening is 1 januari 2015, met dien verstande dat zij slechts van toepassing is op belastingaanslagen ter zake van het belastingjaar 2015.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lansingerland van 18 december 2014.

de griffier, de voorzitter,

drs. Marijke Walhout Coos Rijsdijk