Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leudal

Subsidieregeling Fonds maatschappelijke activiteiten (FMA)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeudal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Fonds maatschappelijke activiteiten (FMA)
CiteertitelSubsidieregeling FMA
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene subsidieverordening gemeente Leudal 2016
 2. Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017Nieuwe regeling

14-12-2016

Gemeenteblad 2016, 177635

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Fonds maatschappelijke activiteiten (FMA)

Het college van burgemeester en wethouders

van de gemeente Leudal

Overwegende:

naast de reguliere ondersteuning van activiteiten in het sociale domein is een impuls nodig wordt geacht voor verbetering, vernieuwing en verbinding. Centraal staat het versterken van de kracht en de vaardigheden binnen verenigingen/stichtingen en het vrijwilligerspotentieel. Incidentele activiteiten en projecten die hierop zijn gericht en met een te verwachten duurzaam resultaat worden ondersteund. Dat geldt ook voor initiatieven die de leefbaarheid van de kernen vergroten.

Gelet op:

 

 • -

  artikel 4:23 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  artikel 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Leudal 2016;

 • -

  het raadsbesluit Participatietraject Ôs Dörp van 30 juni 2015;

 • -

  hoofdstuk 4.6 van het Beleidskader accommodaties en subsidies van 12 juli 2016;

 • -

  het Beleidsplan Jeugdhulp 2014-2016 en het Beleidsplan Wmo 2015-2016;

BESLUIT

vast te stellen de

Subsidieregeling Fonds maatschappelijke activiteiten (FMA)

Artikel 1 Subsidiabele activiteiten

 • *

  Projecten gericht op onderlinge samenwerking, eventueel fusie, tussen verenigingen/stichtingen.

 • *

  Een activiteit welke is gericht op meer samenhang tussen voorzieningen en/of die de samenwerking tussen dorpen bevorderen.

 • *

  Nieuwe manieren om inwoners bij het werk van de vereniging of stichting te betrekken.

 • *

  Initiatieven die bijdragen aan het versterken van de zelforganisatie en zelfredzaamheid van burgers.

 • *

  Het leggen van verbindingen tussen werksoorten (sport, cultuur, zorg, onderwijs). Dus inzet vanuit één sector ten gunste van een ander beleidsdoel, bv. vanuit het verenigingsleven ten behoeve van onderlinge hulp of mensen in de knel.

 • *

  Initiatieven wat betreft artistieke, bestuurlijke en educatieve innovatie bij verenigingen en het delen van ‘best practices’.

 • *

  Projecten gericht op het versterken van een ontmoetingsfunctie in een dorp.

 • *

  Initiatieven van dorpsplatforms die bijdragen aan de leefbaarheid van het dorp.

Artikel 2 Subsidievoorwaarden

 • 1.

  De subsidieaanvrager is een vereniging of stichting die in Leudal is gevestigd dan wel een natuurlijke persoon, woonachtig in Leudal.

 • 2.

  De subsidieaanvrager geeft aan met welke partners wordt samengewerkt bij de realisatie van de activiteit en welke andere financieringsmogelijkheden worden ingezet.

 • 3.

  De activiteit of het project is gericht op inwoners van de gemeente Leudal dan wel draagt bij aan kwaliteitsverbetering en/of samenwerking en samenhang tussen organisaties, werksoorten en dorpen.

 • 4.

  De activiteit of het project waarvoor subsidie wordt aangevraagd is eindig van duur, maximaal een jaar; de subsidieaanvrager geeft aan waarom een duurzaam effect mag worden verwacht.

Artikel 3 Subsidiemethode

 • 1.

  Een bijdrage in de kosten van de activiteit of het project.

 • 2.

  De hoogte van de bijdrage wordt door het college op maat bepaald na beoordeling van de aanvraag.

 • 3.

  Over een door een dorpsplatform aangevraagd subsidie voor een activiteit of voorziening ter bevordering van de leefbaarheid in een dorp, waarvan de kosten niet meer bedragen dan € 500,-, wordt binnen twee weken een besluit genomen. Deze beslistermijn kan met opgaaf van redenen met twee weken worden verlengd. Afrekening geschiedt op basis van een ingediende en goedgekeurde factuur.

Artikel 4 Subsidieplafond

 • 1.

  Het college kan jaarlijks een subsidieplafond bepalen voor deze regeling.

 • 2.

  Subsidieaanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Als het college een subsidieplafond heeft bepaald en als dit wordt overschreden, worden geen nieuwe aanvragen meer in behandeling genomen.

Artikel 5 Inwerkingtreding en citeertitel

Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2017 en kan worden aangehaald als ‘Subsidieregeling FMA’.

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 14 december 2016.

De secretaris, De burgemeester,

Mw. D.J.E. Noppers A.H.M. Verhoeven MPM