Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lingewaard

Nadere Regels waardering mantelzorgers gemeente Lingewaard 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLingewaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere Regels waardering mantelzorgers gemeente Lingewaard 2015
CiteertitelNadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Lingewaard 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling treedt met terugwerkende kracht in werking op 14 september 2015.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, art. 2.1.6
 2. Gemeentewet, art. 156
 3. Verordening maatschappelijke ondersteuning Lingewaard 2015, art. 19

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-10-201514-09-2015nieuwe regeling

29-09-2015

Elektronisch Gemeenteblad, 08-10-2015

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere Regels waardering mantelzorgers gemeente Lingewaard 2015

Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard

 

Gelet op artikel 2.1.6 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

 

Gelet op artikel 156 van de Gemeentewet

 

Gelet op artikel 19 van de verordening maatschappelijke ondersteuning Lingewaard 2015

 

besluit:

 

vast te stellen de

 

Nadere Regels waardering mantelzorgers gemeente Lingewaard 2015

Algemene bepalingen

Artikel 1 Begrippen

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

 • De Wet: Wet maatschappelijk ondersteuning 2015 (Wmo)

 • Mantelzorg:

  • o

   langdurige zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt geboden aan een hulpbehoevende door personen uit diens directe omgeving, waarbij zorgverlening rechtstreeks voortvloeit uit de sociale relatie en de gebruikelijke zorg van huisgenoten voor elkaar overstijgt.

  • o

   Er is sprake van een langdurige zorgsituatie. Onder langdurig wordt verstaan tenminste 8 uur in de week gedurende minimaal1 jaar.

 • Mantelzorger:

  • o

   Artikel 2.1.6 stelt dat het moet gaan om mantelzorgers van cliënten in de gemeente.

  • o

   Artikel 1.1.1 van de wet definieert een cliënt als een persoon die gebruik maakt van een algemene voorziening, maatwerkvoorziening of pgb, of door of namens wie een melding is gedaan.

  • o

   Het gaat dus ook om mantelzorgers van cliënten die een hulpvraag hebben aangemeld, ook al is daar geen voorziening op basis van deze wet uitgekomen. Voorts is de woonplaats van de cliënt bepalend, zodat het dus ook mantelzorgers kan betreffen die in andere gemeenten wonen.

Mantelzorg

Artikel 2 Mantelzorgondersteuning

Mantelzorgondersteuning bestaat uit twee delen: Ondersteuning in natura en ondersteuning in de vorm van een vergoeding. Voor de ondersteuning in natura wordt jaarlijks een bedrag aan de SWL toegekend. In de prestatieafspraken die daarbij gemaakt zijn wordt omschreven wat de bijbehorende opdracht inhoud

Artikel 3 Inhoud van het mantelzorgcompliment

 • De bijdrage voor volwassen mantelzorgers bedraagt per kalenderjaar eenmalig € 140 per zorgvrager. De bijdrage voor de jonge mantelzorger tot 18 jaar (leeftijd op 30 november) is per kalenderjaar een bioscoopbon van maximaal € 20 per mantelzorger. Voor beide mantelzorgers gelden de criteria zoals beschreven bij mantelzorg. Per jaar kan de bijdrage herzien worden.

Uitvoering

Artikel 4 Uitvoering mantelzorgcompliment

 • Aanvraag

  Zorgvragers zijn jaarlijks in de gelegenheid via de gemeentelijke website een aanvraag in te dienen. In 2015 is het mogelijk om een aanvraag in te dienen tussen 14 september 2015 en 30 november 2015. Vanaf 2016 kan de aanvraag worden ingediend tussen 1 oktober en 30 november van het jaar waarop het mantelzorgcompliment betrekking heeft.

 • Besluit op aanvraag

  Het college neemt uiterlijk op 31 december van het jaar waarop het mantelzorgcompliment betrekking heeft een besluit op de aanvraag. .

 • Afhandeling aanvraag

  Na verzending van het besluit op de aanvraag wordt het bedrag binnen twee weken overgemaakt naar de zorgvrager. De zorgvrager zorgt ervoor dat de mantelzorger het bedrag ontvangt. De zorgvrager ontvangt een besluit op de aanvraag. Voor de jonge mantelzorger worden de bioscoopbonnen met een begeleidende brief binnen twee weken verzonden naar de jonge mantelzorger.

 • Terugvordering

  Steekproefsgewijs kan gekeken worden of voldaan is aan de opgestelde criteria. Wordt niet voldaan aan de criteria dan is terugvordering mogelijk.

Slotbepaling

Artikel 5 Citeertitel, inwerkingtreding, looptijd

 • Deze nadere regels zijn een uitwerking van artikel 19 van de verordening maatschappelijke ondersteuning Lingewaard 2015.

 • Deze aanvulling wordt aangehaald als: Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Lingewaard 2015.

 • Voor 2015 is de inhoud van het mantelzorgcompliment vastgesteld. Aan de hand van de totale uitgaven kan jaarlijks door het college bepaald worden dat de vergoeding wordt aangepast.

 • In bijzondere gevallen kan het college afwijken van een of meerdere artikelen van deze nadere regels.

 • Deze nadere regels treden met terugwerkende kracht in werking op 14 september 2015.

Vastgesteld door het college van B&W op 29 september 2015,

de secretaris, de burgemeester,

drs. J. Wijnia, M.H.F. Schuurmans-Wijdeven