Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lochem

Subsidieregeling maatschappelijke inzet sportverenigingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLochem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling maatschappelijke inzet sportverenigingen
CiteertitelSubsidieregeling maatschappelijke inzet sportverenigingen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-05-2018nieuwe regeling

08-05-2018

gmb-2018-104285

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling maatschappelijke inzet sportverenigingen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem,

 

Overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan actieve participatie op het gebied van sport en bewegen door inwoners die normaal gesproken niet vanzelfsprekend participeren in de maatschappij of kunnen meedoen aan activiteiten op het gebied van sport en bewegen.

 

gelet op artikel 2, tweede lid, artikel 4, derde lid en artikel 6, tweede lid van de Algemene subsidieverordening gemeente Lochem 2013,

 

besluiten:

vast te stellen de volgende regeling en bijbehorende toelichting:

 

Subsidieregeling maatschappelijke inzet sportverenigingen

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 

ASV: de vigerende Algemene subsidieverordening van de gemeente Lochem.

 

Actieve participatie: Het meedoen aan activiteiten op het gebied van sport en bewegen door inwoners die behoren tot (één van) de prioritaire doelgroepen. Het meedoen betekent niet alleen als toeschouwers aanwezig zijn, maar bij voorkeur zelf actief deel te nemen aan de activiteit.

 

College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem.

 

Maatschappelijke partner: de organisatie(s) waar de doelgroep zich bevindt om het aanbod op af te stemmen.

 

Prioritaire doelgroepen: de doelgroepen zoals benoemd in de Sportvisie ‘Lochem Beweegt!’. Dit zijn inwoners van de gemeente Lochem, zijnde jongeren (0-23 jaar), ouderen (65 jaar en ouder), mensen met een beperking en sociale minima. Het gaat om inwoners die normaal gesproken niet vanzelfsprekend participeren in de maatschappij of kunnen meedoen aan activiteiten op het gebied van sport en bewegen.

 

Project: hetgeen de sportvereniging organiseert waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

 

Samenwerken: het afstemmen van het aanbod op de vraag onder de prioritaire doelgroepen. Hiertoe dient de aanvrager het aanbod af te stemmen met de maatschappelijke partner(s).

 

Verenigingsondersteuner: de persoon die vanuit de regeling Brede impuls combinatiefuncties in de gemeente Lochem is aangesteld ten behoeve van het ondersteunen van de sportverenigingen.

Artikel 2. Subsidiabele activiteiten

Het college kan op aanvraag subsidie verstrekken voor de volgende projecten op het gebied van sport en bewegen:

Project of activiteit die een bijdrage levert aan de actieve participatie van prioritaire doelgroepen benoemd in de Sportvisie ‘Lochem beweegt!’; en

Waarbij de sportvereniging samenwerkt met minimaal één maatschappelijke partner (bijvoorbeeld school of zorginstelling); en

Het project of activiteit zich primair richt op inwoners van de gemeente Lochem.

Artikel 3. Vereisten aanvrager en aanvraag

Subsidie op grond van deze regeling kan alleen worden aangevraagd door:

een sportvereniging gevestigd in de gemeente Lochem, aangesloten bij een door het NOC*NSF erkende sportbond, of aangesloten bij een regionale of landelijke bond,

een omni-sportvereniging namens een afdeling van een omni-sportvereniging, voor zover de omni- sportvereniging voldoet aan het in dit artikel onder a. gestelde en voor zover de afdeling een sport vertegenwoordigt binnen de omni- sportvereniging; of

twee of meer sportverenigingen en/of een omni-sportvereniging namens twee of meer afdelingen zoals onder a. en b. in dit artikel omschreven, gezamenlijk.

Naast de in artikel 5 van de ASV genoemde gegevens, dient de aanvrager bij een aanvraag om subsidie een uittreksel van de Kamer van Koophandel met KVK-nummer te overleggen waaruit blijkt dat aanvrager gevestigd is in de gemeente Lochem en een rechtspersoon is.

De aanvraag wordt schriftelijk ingediend bij het college, ondertekend door de daartoe bevoegde bestuurders en ondertekend door de verengingsondersteuner.

Per sportvereniging of afdeling van een omni-sportvereniging wordt maximaal één maal subsidie per kalenderjaar toegekend vanuit deze subsidieregeling.

Artikel 4. Aanvraagtermijn

In afwijking van artikel 6 lid 1 ASV en op grond van artikel 6 lid 2 ASV, geldt een afwijkende aanvraagtermijn:

Een aanvraag voor subsidie wordt gedaan uiterlijk 6 weken voor de datum van de activiteit waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft.

Wordt een aanvraag niet binnen de termijn die in het eerste lid is vermeld, ingediend dan kan deze buiten behandeling worden gelaten op grond van artikel 6 lid 3 van de ASV.

Artikel 5. Berekening subsidie

 • 1.

  Het college subsidieert in een drietal categorieën van bedragen, waarbij een hoger bedrag van toepassing is bij een gezamenlijke aanvraag van twee of meer sportverenigingen.

 • 2.

  Het college beoordeelt de aanvraag aan de hand van de volgende toetsingscriteria::

 • Het aantal betrokken deelnemers en/of vrijwilligers;

 • Het aantal samenwerkingspartners;

 • De mate waarin de activiteit een bijdrage levert aan de doelstellingen van de sportvisie “Lochem beweegt!”;

 • De doelgroepen waarop het project is gericht;

 • De mate van vernieuwing/ innovatie van de activiteit.

Op basis van de uitkomst van de beoordeling van de aanvraag aan de hand van de toetsingscriteria, stelt het college vast voor welke categorie als bedoeld in het eerste lid van dit artikel de aanvraag in aanmerking komt.

Artikel 6. Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikelen 8 en 9 van de ASV, kan het college een aanvraag voor subsidie weigeren indien naar het oordeel van het college:

 • 1.

  De te subsidiëren activiteiten niet bijdragen aan actieve participatie van de inwoners gemeente Lochem; en/of

 • 2.

  De aanvrager onvoldoende samenwerkt tussen/met sportverenigingen, scholen en andere maatschappelijke organisaties; en/of

 • 3.

  Het project niet bijdraagt aan de doelstellingen van de sportvisie ‘Lochem beweegt!’, gericht op de prioritaire doelgroepen; en/of

 • 4.

  Er geen sprake is van een vernieuwend/innovatief karakter van het project. Daaronder wordt verstaan dat het project zich moet onderscheiden van de reguliere activiteiten van de aanvrager; en/of

 • 5.

  De aanvraag niet voldoet aan het bepaalde in deze regeling; en/of

 • 6.

  Als het subsidieplafond wordt overschreden.

Artikel 7. Wijze van verdeling

 • 1.

  Het college stelt jaarlijks, per kalenderjaar, een subsidieplafond vast voor deze regeling.

 • 2.

  Ingediende aanvragen worden behandeld op volgorde van ontvangst.

 • 3.

  Wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

Artikel 8 Subsidievaststelling

 • 1.

  Subsidieontvangers, die op grond van deze regeling een subsidie ontvangen, hoeven geen aanvraag tot subsidievaststelling in te dienen. De toegekende subsidie wordt direct vastgesteld.

 • 2.

  Zodra het project is afgerond stuurt de subsidieontvanger een activiteitenverslag aan het college.

Artikel 9. Intrekking

De subsidieregeling maatschappelijke inzet sportverenigingen (2017) wordt ingetrokken.

Artikel 10. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel 11. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling maatschappelijke inzet sportverenigingen.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In dit artikel worden de in de regeling gehanteerde begrippen omschreven.

 

Ter toelichting op de begripsomschrijving ‘actieve participatie’: Denk aan gehandicapten, kinderen met overgewicht, allochtonen, kwetsbare burgers, mensen met afstand tot arbeidsmarkt.

 

Ter toelichting op de begripsomschrijving ‘verenigingsondersteuner’: De verenigingsondersteuner controleert in het voortraject of een aanvraag compleet en in lijn is met de subsidieregeling en Sportvisie ‘Lochem beweegt!’.

 

Artikel 2. Subsidiabele activiteiten

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

 

Artikel 3. Vereisten aanvrager en aanvraag

In dit artikel is bepaald waar de aanvraag aan moet voldoen. Het derde lid heeft betrekking op het digitale aanvraagformulier via het digitaal loket op de website van de gemeente Lochem. Met het versturen van het formulier verklaart de aanvrager dat het bestuur van de vereniging(en) en de verenigingsondersteuner akkoord zijn.

 

Met het vierde lid worden ook de sportverenigingen bedoeld die een gezamenlijke activiteit organiseren waarvoor in dat betreffende kalenderjaar subsidie is toegekend binnen de regeling maatschappelijke inzet sportverenigingen.

 

Artikel 4. Aanvraagtermijn

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

 

Artikel 5. Berekening subsidie

Om de hoogte van het subsidiebedrag te bepalen worden de aanvragen beoordeeld aan de hand van de toetsingscriteria. Aan deze criteria is een puntensysteem gekoppeld. De optelling van het aantal punten leidt tot de categorie en het bijbehorende subsidiebedrag. Wanneer twee of meer sportverenigingen gezamenlijk een activiteit organiseren geldt een hoger subsidiebedrag.

 

Criteria:

 • 1.

  Actieve participatie inwoners (aantal betrokken deelnemers en/of vrijwilligers: 1,2,3 punten)

 • 2.

  Samenwerkingspartners (aantal partners: 1,2,3 punten)

 • 3.

  Bijdrage aan de doelstellingen van de Sportvisie ‘Lochem beweegt!’ (aantal doelen: 1,2,3 punten)

 • 4.

  Aantal doelgroepen, zoals benoemd in de Sportvisie (aantal groepen: 1,2,3 punten)

 • 5.

  Vernieuwende / innovatieve karakter (maatstaf: niet jaarlijks terugkerend)

 

Aantal verenigingen

Categorie 1

4-6 punten

Categorie 2

7 – 9 punten

Categorie 3

10 punten of meer

1

€ 1.000,-

€ 1.500,-

€ 2.000,-

2

€ 1.500,-

€ 2.250,-

€ 3.000,-

3

€ 2.000,-

€ 3.000,-

€ 4.000,-

4

€ 2.500,-

€ 3.750,-

€ 5.000,-

5

€ 3.000,-

€ 4.500,-

€ 6.000,-

 

 

Een aanvraag die ook innovatief/vernieuwend is gaat automatisch een categorie omhoog, tenzij deze al in de hoogste categorie valt.

 

Artikel 6. Weigeringsgronden

Naast de in de Algemene Subsidieverordening vermelde weigeringsgronden, kan subsidie worden geweigerd in het geval zoals in dit artikel vermeld zich voordoet.

 

Artikel 7. Wijze van verdeling

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

 

Artikel 8. Subsidievaststelling

Het activiteitenverslag bestaat uit een kort verslag met onderstaande onderwerpen:

 • Aantal deelnemers

 • Wat ging goed

 • Wat kon beter

 • Waaruit bestaat de follow up

 • Persbericht en foto’s van de activiteit

 

Artikel 9. Intrekking

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

 

Artikel 10. Inwerkingtreding

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

 

Artikel 11. Citeertitel

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

 

 

Aldus besloten op 8 mei 2018.

Het college van burgemeester en wethouders,

R. Starke S.W. van ’t Erve

secretaris burgemeester

Algemene toelichting

 

De gemeente wil met de subsidieregeling ‘Maatschappelijke inzet sportverenigingen’ verenigingen stimuleren om sport- en beweegactiviteiten te organiseren die een breed maatschappelijk belang dienen en in samenwerking met andere maatschappelijke organisaties worden uitgevoerd. De activiteiten zijn gericht op de prioritaire doelgroepen benoemd in de Sportvisie ‘Lochem beweegt!’. Met deze regeling maakt de gemeente duidelijk onder welke voorwaarden sportverenigingen gesubsidieerd worden. Deze regeling is een nadere uitwerking van de Algemene Subsidieverordening Lochem 2013.

De Sportraad adviseert de gemeente bij het beoordelen van de aanvragen.

 

Doel subsidie

Het bevorderen van sport- en beweegactiviteiten bij sportverenigingen voor inwoners van de gemeente Lochem gericht op speciale doelgroepen en in samenwerking met andere maatschappelijke organisaties. Deze doelgroepen zijn: jongeren (0-23 jaar), ouderen (65 jaar en ouder), mensen met een beperking en sociale minima.

 

Artikelsgewijze toelichting