Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Loon op Zand

Subsidieregeling oprichtingskosten stichtingen en verenigingen gemeente Loon op Zand

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLoon op Zand
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling oprichtingskosten stichtingen en verenigingen gemeente Loon op Zand
CiteertitelSubsidieregeling oprichtingskosten stichtingen en verenigingen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening 2010

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-201201-01-2020Onbekend

31-01-2012

Gemeentepagina in het Weekjournaal, 2012

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling oprichtingskosten stichtingen en verenigingen gemeente Loon op Zand

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Loon op Zand,

 

gezien het voorstel d.d. 31 januari 2012,

 

mede gelet op de bepalingen van de Algemeen Wet Bestuursrecht met betrekking tot subsidieverlening;

 

mede gelet op de Algemene Subsidieverordening 2010 van de gemeente Loon op Zand;

besluit:

 

1. desubsidieregeling oprichtingskosten stichtingen en verenigingen als volgt vast te stellen:

Artikel 1 Doel

Deze subsidie is bedoeld als tegemoetkoming in de oprichtingskosten van een in de gemeente gevestigde stichting of vereniging, zoals nader omgeschreven in artikel 3 van deze regeling.

Artikel 2 Reikwijdte en toekenningscriteria

Voor de toepassing van de regeling gelden de volgende voorwaarden en beperkingen:

 • 1.

  Voor de regeling komen alleen organisaties in aanmerking, waarvan de uit een te overleggen activiteitenverslag blijkende doelstellingen en activiteiten conform gemeentelijk beleid zijn en niet tegenstrijdig met landelijke en lokale wetgeving.

 • 2.

  In aanmerking komen alleen stichtingen en verenigingen die statutair gevestigd zijn of worden in de gemeente Loon op Zand.

 • 3.

  Uitgesloten zijn kerkelijke organisaties en politieke partijen.

 • 4.

  De op te richten stichting of vereniging moet levensvatbaar zijn, blijkende uit een in te dienen begroting.

Artikel 3 Subsidiabele kosten

 • 1.

  De subsidie is maximaal € 455,00 per aanvraag

 • 2.

  Subsidie wordt verleend voor de volgende kosten:

  • a.

   100% van de notariskosten.

  • b.

   100% van de kosten voor de inschrijving in de Kamer van Koophandel.

  • c.

   50% van de aanschafkosten van gebruiks- en verbruiksmateriaal.

 • 3.

  Subsidies worden alleen toegekend voor zover het door het bestuursorgaan van Loon op Zand daartoe beschikbare budget in de gemeentebegroting toereikend is.

Artikel 4 Procedure

 • 1.

  De aanvragende organisatie maakt gebruik van het gemeentelijke aanvraagformulier.

 • 2.

  Aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst, waarbij als datum van binnenkomst wordt beschouwd de dagtekening van registratie van een volledig ingevuld aanvraagformulier.

 • 3.

  Als uiterste datum van indiening van het aanvraagformulier geldt de dag liggende 13 weken na de uit de notariële akte blijkende oprichtingsdatum van de stichting of vereniging.

 • 4.

  Binnen acht weken na indiening neemt de gemeente een schriftelijk aan de aanvrager kenbaar te maken besluit over de aanvraag. 

 • 5.

  De toegekende subsidie wordt afgerekend na ontvangst door de gemeente van een schriftelijk bewijsstuk van de door de organisatie werkelijk gemaakte oprichtingskosten.

 • 6.

  Betaling vindt plaats binnen een maand na indiening van de benodigde gegevens over de afrekening.

 • 7.

  In bijzondere gevallen kan op verzoek een voorschot worden verleend.

Artikel 5 Subsidieplafond

 • 1.

  Het totale en maximaal te verstrekken bedrag aan subsidies wordt jaarlijks in de gemeentebegroting vastgesteld.

 • 1.

  Als gevolg hiervan worden subsidieverzoeken die het in het eerste lid vermelde bedrag te boven gaan, afgewezen.

Artikel 6 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als “Subsidieregeling oprichtingskosten stichtingen en verenigingen gemeente Loon op Zand”.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking op 1 februari 2012

 

 

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Loon op Zand van 31 januari 2012.

 

Kaatsheuvel,

 

Het college van burgemeester en wethouders,

de gemeentesecretaris,                         de burgemeester,

 

 

 

P.A.M. van Bavel                                  W.C. Luijendijk