Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Loon op Zand

Subsidieregeling bij jubilea van stichtingen en verenigingen gemeente Loon op Zand

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLoon op Zand
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling bij jubilea van stichtingen en verenigingen gemeente Loon op Zand
CiteertitelSubsidieregeling bij jubilea van stichtingen en verenigingen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening 2010

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-2012Onbekend

31-01-2012

Gemeentepagina in het Weekjournaal, 2012

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling bij jubilea van stichtingen en verenigingen gemeente Loon op Zand

Besluit 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Loon op Zand,

 

gezien het voorstel d.d. 31 januari 2012,

 

mede gelet op de bepalingen van de Algemeen Wet Bestuursrecht met betrekking tot subsidieverlening;

 

mede gelet op de Algemene Subsidieverordening 2010 gemeente Loon op Zand;

besluit:

 

 • 1.

  de subsidieregeling bij jubilea van stichtingen en verenigingen als volgt vast te stellen:

Artikel 1 Doel

Deze subsidie is bedoeld als waardering voor een in de gemeente gevestigde jubilerende stichting of vereniging, zoals nader omgeschreven in artikel 3 van deze regeling.

Artikel 2 Reikwijdte en toekenningscriteria

Voor de toepassing van de regeling gelden de volgende voorwaarden en beperkingen:

 • 1.

  Voor de regeling komen alleen organisaties in aanmerking, wiens doelstellingen en activiteiten conform gemeentelijk beleid zijn en niet tegenstrijdig met landelijke en lokale wetgeving.

 • 2.

  In aanmerking komen alleen stichtingen en verenigingen die statutair gevestigd zijn in de gemeente Loon op Zand.

 • 3.

  Uitgesloten zijn kerkelijke organisaties, politieke partijen en onderwijsinstellingen.

Artikel 3 Subsidiehoogte

 • 1.

  De subsidie wordt volgens onderstaand schema bepaald

 

Aantal leden, vrijwilligers en/of gebruikers

10-jarig bestaan

25-jarig bestaan

50-jarig bestaan

75-jarig bestaan

100-125 etc jarig bestaan

0-300

€ 200,-

€ 300,-

€ 400,-

€ 400,-

€ 500,-

> 300

€ 225,-

€ 350,-

€ 450,-

€ 450,-

€ 600,-

 

 • 2.

  Subsidies worden alleen toegekend voor zover het door het bestuursorgaan van Loon op Zand daartoe beschikbare budget in de gemeentebegroting toereikend is.

Artikel 4 Procedure

 • 1.

  De aanvragende organisatie maakt gebruik van het gemeentelijke aanvraagformulier.

 • 2.

  Aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst, waarbij als datum van binnenkomst wordt beschouwd de dagtekening van registratie van een volledig ingevuld aanvraagformulier.

 • 3.

  Binnen acht weken na indiening neemt de gemeente een schriftelijk aan de aanvrager kenbaar te maken besluit over de aanvraag. 

 

Artikel 5 Subsidieplafond

 • 1.

  Het totale en maximaal te verstrekken bedrag aan subsidies wordt jaarlijks in de gemeentebegroting vastgesteld.

 • 1.

  Als gevolg hiervan worden subsidieverzoeken die het in het eerste lid vermelde bedrag te boven gaan, afgewezen.

Artikel 6 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als “subsidieregeling bij jubilea van stichtingen en verenigingen gemeente Loon op Zand”.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking op 1 februari 2012

 

 

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Loon op Zand van 31 januari 2012.

 

Kaatsheuvel,

 

Het college van burgemeester en wethouders,

de gemeentesecretaris,                         de burgemeester,

 

 

 

 

P.A.M. van Bavel                                  W.C. Luijendijk