Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Loppersum

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LEGES 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLoppersum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LEGES 2017
CiteertitelLEGESVERORDENING 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229 lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-12-201601-01-2018nieuwe regeling

07-11-2016

Gemeenteblad, 2016, 172262

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LEGES 2017

De raad van de gemeente Loppersum;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 oktober 2016;

gelet op de artikelen 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b. van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de

"VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LEGES 2017".

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  dag : de periode van 0.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  week : een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  maand : het tijdvak dat loopt van n e dag in een kalendermaand tot en met de (n-1) e dag in de volgende kalendermaand;

 • d.

  jaar : het tijdvak dat loopt van de n e dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1) e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  kalenderjaar : de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • c.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets);

 • d.

  het raadplegen van de bij de gemeente berustende registers en plankaarten van de Dienst van het kadaster en de openbare registers door ambtenaren, in de uitoefening van hun functie;

 • e.

  het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

1.Artikel 6 Wijze van heffing

1.De leges worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekend schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

1.Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan: op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan: op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen veertien dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

1.Artikel 8 Kwijtschelding

 • 1.

  Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

 • 2.

  Ingeval op de voet van artikel 25 van de Invorderingswet 1990 uitstel van betaling is verleend wordt geen invorderingsrente in rekening gebracht indien deze voor alle op één kennisgeving vermelde gevorderde bedragen gerekend over de volledige looptijd van het genoten uitstel in totaal een bedrag van € 46,40 niet te boven gaat.

1.Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

1.Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de tabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet (Stb 1994, 762) en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

1.Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

1.Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   Onderdeel 1.1.9 (akten burgerlijke stand);

  • 2.

   Hoofdstuk 1.2 (reisdocumenten);

  • 3.

   Hoofdstuk 1.3 (rijbewijzen);

  • 4.

   Onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekking uit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens);

  • 5.

   Hoofdstuk 1.4 (verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens);

  • 6.

   Onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 7.

   Hoofdstuk 1.16 (kansspelen);

1.één en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

1.Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

1.Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

1.Artikel 12 Overgangsrecht

1.De legesverordening 2016 van 2 november 2015, alsmede de Verordening tot eerste wijziging Legesverordening 2016, vastgesteld op 14 december 2015 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

1.Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid opgenomen datum van ingang van de heffing blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

1.Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

1.Artikel 14 Citeertitel

1.Deze verordening wordt aangehaald als "LEGESVERORDENING 2017".

1. Vastgesteld in de openbare vergadering

1. van de raad van de gemeente Loppersum,

1. gehouden op 7 november 2016, nr. 5.

1. De raad voornoemd,

A.Rodenboog, voorzitter.

A. R.S. Bosma, griffier.

1.TARIEVENTABEL

1.behorende bij de Legesverordening 2017.

1.Titel 1 Algemene Dienstverlening

1.Hoofdstuk 1.1 Burgerlijke stand

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of

registratie van een partnerschap in het gemeentehuis op:

 

1.1.1.1

Maandag en dinsdag van 11.00 – 16.00 uur en

Woensdag, donderdag en vrijdag. Telkens van 9.00 – 16.30 uur

€ 376,90

1.1.1.2

Op zaterdag van 10.00 – 16.00 uur

€ 864,90

1.1.1.3

Het voltrekken van huwelijken en registreren van partnerschappen buiten de aangegeven tijden

€ 864,90

1.1.2

Als dag en uren voor kosteloze huwelijksvoltrekking en

partnerregistratie zijn aangewezen de maandag en dinsdag van

10.00 – 11.00 uur.

De kosteloze huwelijksvoltrekking en partnerregistratie kan

alleen in het gemeentehuis.

 

1.1.3

Het voltrekken van een huwelijk of registratie van een

partnerschap in de Doopsgezinde kerk te Middelstum, de kerk te

Eenum, de kerk te Westeremden en de kerk te Wirdum,

de Doopsgezinde kerk te Zijldijk en de kerk te Westerwijtwerd op:

 

1.1.3.1

Maandag tot en met vrijdag van 10.00 – 16.00 uur

€ 653,60

1.1.3.2

Zaterdag van 10.00 – 16.00 uur

€ 1.158,95

1.1.3.3

Het voltrekken van een huwelijk of registratie van een partnerschap

in de borg Ewsum te Middelstum en Boerderij De Diek’n te Zeerijp op:

 

1.1.3.4

Maandag tot en met vrijdag van 10.00 – 16.00 uur

€ 862,85

1.1.3.5

Zaterdag van 10.00 – 16.00 uur

€ 1.367,90

1.1.4

Het voltrekken van een huwelijk of registratie van een partnerschap

in een gebouw dat eenmalig aangewezen wordt als

‘huis der gemeente’:

 

1.1.4.1

Maandag tot en met vrijdag van 10.00 – 16.00 uur

€ 677,35 *

1.1.4.2

Zaterdag van 10.00 – 16.00 uur

€ 1.450,55 *

1.1.5

Benoeming van een ambtenaar van de burgerlijke stand,niet zijnde

een ambtenaar van de burgerlijke stand in dienst van de gemeente Loppersum, voor de periode van 1 dag.

€ 56,60

1.*Dit bedrag wordt vermeerderd met de vergoeding die de gemeente aan de eigenaar/beheerder

1.van het gebouw, dat eenmalig aangewezen wordt als ‘huis der gemeente’ aan huur moet betalen.

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

1.1.5.1

Een trouwboekje of partnerschapsboekje

€ 13,45

1.1.5.2

Een duplicaat trouwboekje of duplicaat partnerschapsboekje

€ 24,00

1.1.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

aanvraag tot het verstrekken van schriftelijke inlichtingen of

opgaven, geen authentiek uittreksel, afschrift of ander bewijs van inschrijving zijnde, per persoon

€ 6,35

1.1.7

gereserveerd

 

1.1.8

Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers

van de burgerlijke stand,

voor ieder daaraan besteed kwartier:

€ 8,00

1.1.9

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet

rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in

het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

 

Voor schriftelijke inlichtingen of opgaven, geen authentiek uittreksel, afschrift of ander bewijs van inschrijving zijnde, per persoon:

€ 6,35

1.Hoofdstuk 1.2 Reisdocumenten

1.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

aanvraag:

 

1.2.1.1

Tot het verstrekken van een nationaal paspoort;

-tot 18 jaar en voor de duur van maximaal 5 jaar

-vanaf 18 jaar en voor de duur van maximaal 10 jaar

€ 51,45

€ 64,75

1.2.1.2

Tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter

aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als

bedoeld in 1.2.1.1. (zakenpaspoort)

-tot 18 jaar en voor de duur van maximaal 5 jaar

-vanaf 18 jaar en voor de duur van maximaal 10 jaar

€ 52,50

€ 66,00

1.2.1.3

Tot het verstrekken van een reisdocument ter behoeve van een

persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van

Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort)

-tot 18 jaar en voor de duur van maximaal 5 jaar

-vanaf 18 jaar en voor de duur van maximaal 10 jaar

€ 52,50

€ 66,00

1.2.1.4

Tot het verstrekken van een reisdocument voor vluchtelingen of reisdocument voor vreemdelingen (maximale duur 5 jaar)

€ 52,50

1.2.1.6

Tot het aanbrengen van een wijziging anders dan

bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.2.1.3 en 1.2.14

€ 9,55

1.2.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten

behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart

voor personen:

 

1.2.2.1

-tot 18 jaar en voor de duur van maximaal 5 jaar

-vanaf 18 jaar en voor de duur van maximaal 10 jaar

€ 28,60

€ 50,65

1.2.2.2

in andere gevallen dan bedoeld in onderdeel 1.2.2.1

€ 45,20

1.2.3

De tarieven genoemd in de onderdelen 1.2.1.1 tot en met

1.2.1.3 en 1.2.2 worden bij een spoedlevering vermeerderd

met een bedrag van

€ 48,50

1.2.4

Het tarief genoemd in 1.2.3 wordt bij een gecombineerde

spoedlevering van een nieuw reisdocument als bedoeld in

1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.2.1.3 en 1.2.1.4 slechts één keer per reis-

document berekend.

 

1.2.6

Het tarief genoemd in de onderdelen 1.2.1. tot en met 1.2.4 wordt

indien aan de aanvrager reeds eerder een reisdocument werd

verstrekt, welk document bij de aanvraag niet compleet kan worden overlegd, de terzake verschuldigde leges, verhoogd met

€ 0,00

1.Hoofdstuk 1.3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een

rijbewijs

€ 38,95

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een

spoedlevering vermeerderd met

€ 43,80

1.Hoofdstuk 1.4 Verstrekkingen uit de Basisregistratie Personen (BRP)

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan

één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de

Basisregistratie Personen (BRP) moet worden geraadpleegd.

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen

van een aanvraag:

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 12,90

1.4.2.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van

gegevens gedurende de periode van één jaar

€ 548,10

1.4.2.3

Tot het verstrekken van een, desgevraagd gewaarmerkt, afschrift

van hem/haar betreffende gegevens in de basisadministratie

€ 12,90

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één

verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon

die niet zijn opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

 

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

aanvraag:

 

1.4.4.1

tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking

€ 4,40

1.4.4.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van

gegevens gedurende de periode van één jaar:

€ 548,10

1.4.5

Tot het verstrekken van gegevens op papier aan afnemers en

bijzondere derden, per verstrekking

€ 2,85

1.4.6

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de BRP,

voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 7,95

1.Hoofdstuk 1.5 Gereserveerd

1.Hoofdstuk 1.6 Gereserveerd

1.Hoofdstuk 1.7 Bestuursstukken

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.7.1.1

een afschrift van de gemeentebegroting

€ 109,80

1.7.1.2

een afschrift van de gemeenterekening

€ 109,80

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

aanvraag:

 

1.7.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.7.2.1.1

een afschrift van de stukken behorende bij een raadsvergadering,

per pagina

€ 0,25

1.7.2.2

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

 

1.7.2.2.1

op de stukken behorende bij de raadsvergaderingen

€ 108,30

1.7.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen

van een aanvraag:

 

1.7.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.7.3.1.1

een afschrift van de stukken behorende bij een

vergadering van een raadscommissie, per pagina

€ 0,25

1.7.3.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

aanvraag tot het afsluiten van een abonnement voor een

kalenderjaar:

 

1.7.3.2.1

op de stukken behorende bij de vergaderingen van

een raadscommissie

€ 108,30

1.Hoofdstuk 1.8 Vastgoedinformatie

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

1.8.1.1

Van makelaars/taxateurs tot het verstrekken van informatie ten behoeve van taxatieopdrachten, per aanvraag

€ 100,90

1.8.2.2

Gereserveerd

 

1.8.2.3

Gereserveerd

 

1.8.2.4

Gereserveerd

 

1.8.2.5

Het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 5, eerste lid van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

€ 7,85

1.Hoofdstuk 1.9 Overige publiekszaken

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen

van een aanvraag:

 

1.9.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

€ 32,55

1.9.2

tot het verkrijgen van een bewijs van in leven zijn

€ 12,90

1.9.3

Tot het verkrijgen van een verklaring van Nederlanderschap

€ 12,90

1.9.4

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

of foto per verstrekking

€ 12,90

1.9.5

Voor het ter legalisatie opzenden van een stuk

€ 12,90

1.Hoofdstuk 1.10 Gemeentearchief

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan

€ 8,00

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

1.10.2.1

Een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk per pagina

€ 0,50

1.Hoofdstuk 1.11 Huisvesting

1.11

Het tarief bedraagt voor het regelmatig verstrekken van opgaven van verleende vergunningen tot het in gebruik nemen van

woongelegenheid, wanneer deze wordt verstrekt:

 

1.11.1

Eenmaal per week, per jaar

€ 62,85

1.11.2

Eenmaal per maand, per jaar

€ 39,05

1.11.3

Eenmaal per kwartaal, per jaar

€ 23,20

1.Hoofdstuk 1.12 Leegstandswet

1.12:

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.12.1

tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid van de leegstandswet

€ 76,60

1.12.2

Tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vierde lid van de Leegstandswet

€ 17,50

1.Hoofdstuk 1.13 Gereserveerd

1.Hoofdstuk 1.14 Gereserveerd

1.Hoofdstuk 1.15 Gereserveerd

1.Hoofdstuk 1.16 Kansspelen

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als

bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen, vastgelegd in

artikel 3 van het Speelautomatenbesluit 2000.

 

1.16.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor

één kansspelautomaat

€ 59,35

1.16.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor

twee kansspelautomaten

€ 23,65

1.16.1.2.1

Vermeerderd met een bedrag per speelautomaat van

€ 35,70

1.16.1.3.1

Indien de vergunning geldt voor een tijdvak, korter dan 12 maanden of

langer dan 12 maanden doch ten hoogste vier jaar, met dien

verstande dat de bedoelde maximumbedragen

naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de

vergunning verlaagd onderscheidenlijk verhoogd worden

 

1.16.1.4.1

Indien de vergunning geldt voor een tijdvak van meer dan vier jaar

of voor onbepaalde tijd, met dien verstande dat voor de toepassing

van

onderdeel 1.16.1.1 in plaats van € 56,50 een bedrag van

onderdeel 1.16.1.2 in plaats van € 22,50 een bedrag van

en onderdeel 1.16.1.2.1 in plaats van € 34 een bedrag van

geldt.

€ 237,95

€ 95,05

€ 142,90

1.Hoofdstuk 1.17 Gereserveerd

1.Hoofdstuk 1.18 Gereserveerd

1.Hoofdstuk 1.19 Verkeer en vervoer

1.19

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen

van een aanvraag:

 

1.19.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87

van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 41,60

1.19.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

€ 41,60

1.19.3

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als

bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen

inzake het wegverkeer (BABW) zonder medisch onderzoek

€ 70,00

1.19.3.1

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als

bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen

inzake het wegverkeer (BABW) met medisch onderzoek

€ 166,90

1.19.3.2

Uitgifte van een parkeerkaart

€ 39,90

1.19.3.3

Uitgifte van een duplicaat parkeerkaart

€ 39,90

1.19.4.1

Vooronderzoek tot het geplaatst krijgen van een verkeersbord voor gehandicaptenparkeerplaats (E6) als bedoeld in artikel 29 van het

Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW).

Voor de aanvraag van een gereserveerde parkeerplek dient de

aanvrager in het bezit te zijn van een geldig , door de gemeente Loppersum uitgegeven GPK.

€ 137,85

1.19.4.2

Voor het aanleggen van de gehandicaptenparkeerplaats

€ 354,35

1.19.4.3

Voor vervanging van het kentekenbord bij wijziging van het

kenteken

€ 102,35

1.Hoofdstuk 1.20 Diversen

1.20.1

Gereserveerd

 

1.20.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.20.2.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet

elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 6,80

1.20.2.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover

daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke

regeling een tarief is opgenomen per pagina

€ 0,70

1.20.2.3

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van

 

1.20.2.3.1

kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.20.2.1 en 1.20.2.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk

 

1.20.2.3.1.1

In formaat A5

€ 1,95

1.20.2.3.1.2

In formaat A4

€ 2,65

1.20.2.3.1.3

In formaat A3

€ 5,75

1.20.2.3.1.4

In formaat A2

€ 5,75

1.20.2.3.1.5

In groter formaat dan A2

€ 16,45

1.20.2.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 15,90

1.20.2.5

Het tarief bedraagt voor het afgeven van stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 0,25

1.20.2.6

Voor het raadplegen van het kadaster:

 

1.20.2.6.1

Indien daarbij van gemeentewege hulp wordt verleend, voor ieder kwartier of gedeelte daarvan

€ 10,45

1.20.2.6.2

Indien daarbij van gemeentewege geen hulp wordt verleend

€ 2,05

1.20.2.6.3

Bij jaarabonnement, zonder dat van gemeentewege hulp wordt verleend

€ 59,50

1.Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevings-

1. vergunning

1.Hoofdstuk 2.1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

aanlegkosten:

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.2

Bouwkosten:

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

1.Hoofdstuk 2.2 Gereserveerd

1.Hoofdstuk 2.3 Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag (na ontvangst van de aanvraag is de aanvraag in behandeling genomen) om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

2.3.1.1.

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wabo, bedraagt het tarief

 

2.3.1.1.1

Indien de bouwkosten minder dan € 100.000 bedragen:

van de bouwkosten, met een minimum van

3,04%

€ 86,00

2.3.1.1.2

Indien de bouwkosten meer dan € 100.000 en minder dan

€ 500.000 bedragen:

van de bouwkosten;

3,01%

2.3.1.1.3

Indien de bouwkosten meer dan € 500.000 en minder

dan € 5.000.000 bedragen:

van de bouwkosten;

2,89%

2.3.1.1.4

Indien de bouwkosten meer dan € 5.000.000 bedragen:

van de bouwkosten;

2,74%

2.3.1.1.5

In afwijking van het bepaalde in de artikelen t/m 2.3.1.1.4

bedraagt het tarief voor een aanvraag tot het verkrijgen van een

omgevingsvergunning die betrekking heeft op de activiteit

bouwen voor een civiel-technisch werk, zoals een brug, tunnel,

viaduct, sluis en dergelijke van de bouwkosten

1,06%

2.3.1.1.6

De leges, genoemd in onderdeel 2.3.1.1.1 tot en met 2.3.1.1.5 worden verhoogd met een bedrag van 50 euro. Indien binnen twee weken na aanvang respectievelijk voltooiing van de bouwwerkzaamheden schriftelijk melding is gedaan van zowel de aanvang als het gereed zijn van de bouw, wordt een teruggaaf van deze 50 euro verleend

 

2.3.1.1.7

Voor een aanvraag voor het plaatsen van zonnepanelen en bijbehorende omvormers, bedrading en trafo's voor zonneparken worden slechts over de kosten van de onderconstructie leges geheven.

 

2.3.1.2

Welstandstoets

 

 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1 wordt het tarief, indien een welstandstoets noodzakelijk is, verhoogd met een bedrag dat door de welstandscommissie bij de gemeente in rekening wordt gebracht, met dien verstande dat dit bedrag verhoogd wordt met 10%.

 

2.3.1.2.1

Wanneer een omgevingsvergunning wordt geweigerd, worden

de gemaakte kosten met betrekking tot het welstandsadvies in zijn

geheel geheven.

 

2.3.1.3

Verplicht advies agrarische commissie:

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1 bedraagt het tarief,

indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel

bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig

is en wordt beoordeeld:

€ 73,70

2.3.1.4

Achteraf ingediende aanvraag

 

 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit:

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges

150%

2.3.2

Aanlegactiviteiten

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft

op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b,

van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 460,70

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van

een bouwactiviteit.

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft

op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in

artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 451,80

2.3.3.1.1

Indien er nadere onderzoeken en/of een landschappelijk inpassings-

plan dienen te worden uitgevoerd, wordt

het tarief verhoogd met de kosten die daarvoor bij de gemeente in rekening worden gebracht, met dien verstande dat dit bedrag

verhoogd wordt met 10%.

Wanneer een omgevingsvergunning wordt geweigerd, worden

de gemaakte kosten met betrekking tot nadere onderzoeken en / of

een landschappelijk inpassingsplan in zijn geheel geheven.

 

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 451,80

2.3.3.2.1

Indien er nadere onderzoeken en/of een landschappelijk inpassings-

plan dienen te worden uitgevoerd,

wordt het tarief verhoogd met de kosten die daarvoor bij de

gemeente in rekening worden gebracht, met dien verstande

dat dit bedrag verhoogd wordt met 10%.

Wanneer een omgevingsvergunning wordt geweigerd, worden

de gemaakte kosten met betrekking tot nadere onderzoeken en / of

een landschappelijk inpassingsplan in zijn geheel geheven

 

2.3.3.3

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 2.385,10

 

Het tarief heeft betrekking op de te voeren procedure, de vereiste ruimtelijke onderbouwing en de oplevering conform digitale vereisten, waaronder een plankaart.

Indien Indien er nadere onderzoeken en/of een landschappelijk inpassingsplan dienen te worden uitgevoerd, wordt het tarief verhoogd met de kosten die daarvoor bij de gemeente in rekening worden gebracht, met dien verstande dat dit bedrag verhoogd wordt met 10%.

Wanneer een omgevingsvergunning wordt geweigerd, worden

de gemaakte kosten met betrekking tot nadere onderzoeken en / of

een landschappelijk inpassingsplan in zijn geheel geheven

Indien Indien er zienswijzen tegen het ontwerpbesluit worden ingediend, worden de procedurekosten verhoogd met € 500.

 

2.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt

toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 451,80

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de

activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens

artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12,

eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van

provinciale regelgeving):

€ 451,80

2.3.3.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de

activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens

artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12,

eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van

nationale regelgeving):

€ 769,55

2.3.3.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt

toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 769,55

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de

Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 451,80

2.3.4.1.1

Indien er nadere onderzoeken en/of een landschappelijk inpassings-

plan dienen te worden uitgevoerd, wordt

het tarief verhoogd met de kosten die daarvoor bij de gemeente in rekening worden gebracht, met dien verstande dat dit bedrag wordt verhoogd met 10%.

Wanneer een omgevingsvergunning wordt geweigerd, worden

de gemaakte kosten met betrekking tot nadere onderzoeken en / of

een landschappelijk inpassingsplan in zijn geheel geheven.

 

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 451,80

2.3.4.2.1

Indien er nadere onderzoeken en/of een landschappelijk inpassings-

plan dienen te worden uitgevoerd, wordt

het tarief verhoogd met de kosten die daarvoor bij de gemeente in rekening worden gebracht, met dien verstande dat dit bedrag wordt verhoogd met 10%.

Wanneer een omgevingsvergunning wordt geweigerd, worden

de gemaakte kosten met betrekking tot nadere onderzoeken en / of

een landschappelijk inpassingsplan in zijn geheel geheven.

 

2.3.4.3

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 2.385,10

 

Het tarief heeft betrekking op de te voeren procedure, de vereiste ruimtelijke onderbouwing en de oplevering conform digitale vereisten, waaronder een plankaart.

Indien nadere onderzoeken en/of een landschappelijk inpassings-

plan dienen te worden uitgevoerd wordt het

tarief verhoogd met de kosten die daarvoor bij de gemeente in

rekening worden gebracht, met dien verstande dat dit bedrag

verhoogd wordt met 10%.

Wanneer een omgevingsvergunning wordt geweigerd, worden

de gemaakte kosten met betrekking tot nadere onderzoeken en / of

een landschappelijk inpassingsplan in zijn geheel geheven.

Indien er zienswijzen tegen het ontwerpbesluit worden ingediend, worden de procedurekosten verhoogd met € 500.

 

2.3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (

(afwijking van exploitatieplan):

€ 451 80

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de

activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens

artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12,

eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van

provinciale regelgeving):

€ 451,80

2.3.4.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de

activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens

artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en

artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast

(afwijking van nationale regelgeving):

€ 769,55

2.3.4.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt

toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 769,55

2.3.5

in gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot

brandveiligheid

 

2.3.5.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning

betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1,

eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 475,45

2.3.5.2

Als er reeds met de werkzaamheden is begonnen voordat

de vergunning is verleend, wordt het tarief verhoogd met

50%

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft

op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als

bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een

activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo

met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de

Erfgoedverordening van de gemeente Loppersum aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening

of van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing

is vereist, bedraagt het tarief:

 

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen

van een monument:

€ 212,20

2.3.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 212,20

2.3.6.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning

betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een

beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1,

eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk

in een krachtens provinciale verordening of de gemeentelijke

verordening aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in

artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van

die provinciale verordening of van die gemeentelijke verordening

een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

€ 212,20

2.3.6.3

Als er reeds met de werkzaamheden is begonnen voordat

de vergunning is verleend, wordt het tarief verhoogd met

100%

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in

beschermd stads- of dorpsgezicht.

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft

op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo,

bedraagt het tarief:

€ 421,60

2.3.8

Gereserveerd

 

2.3.9

Uitweg/inrit

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft

op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het

gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een

provinciale verordening of van de Algemene plaatselijke

verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld

in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo,

bedraagt het tarief:

€ 112,00

2.3.10

Kappen

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft

op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond

van een bepaling in een provinciale verordening of op grond van

artikel 4:10 of 4:11 van afdeling 3, hoofdstuk 4 van de Algemene

Plaatselijke Verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief met betrekking tot monumentale bomen:

€ 52,15

2.3.11

Gereserveerd

 

2.3.12

Gereserveerd

 

2.3.13

Gereserveerd

 

2.3.14

Andere activiteiten

 

2.3.14.1

De legesbedragen voor het afgeven van een gunstige beschikking op aanvragen voor een vergunning of een ontheffing, dan wel van elk

ander stuk in het persoonlijk belang van de aanvrager opgemaakt,

voor zover deze stukken niet afzonderlijk en met name in deze

verordening of in een andere belastingverordening van deze

gemeente, dan wel in andere rechtsregels, zijn genoemd:

per beschikking

€ 16,00

2.3.14.2

Het onder lid 1 genoemde bedrag wordt verhoogd, wegens

kosten verbonden aan het publiceren in één of meer dagbladen

van een ontheffing of vrijstelling van een bepaling in de

Algemene Plaatselijke Verordening,

met een vast bedrag van:

€ 60,60

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen.

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in

twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de

Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een

beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat

voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft.;

 

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een

beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat

voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking

heeft.

 

2.3.16

Beoordeling bodemrapport

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift

voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport

wordt beoordeeld:

 

2.3.16.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€ 87,30

2.3.16.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport, het

bedrag, dat door de commissie bij de gemeente in rekening wordt gebracht + 10%.

 

2.3.17

Advies

 

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij algemene

maatregel van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet

uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op

de aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in

artikel 2.26, derde lid, van de Wabo: het bedrag van de voorafgaand

aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een

omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten,

blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.17.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1 is uitgebracht, wordt

een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de

dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht,

tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is

ingetrokken.

 

2.3.18

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring

van geen bedenkingen moet afgeven voordat de

omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in

artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

2.3.18.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen

bedenkingen moet afgeven:

€ 332,90

2.3.18.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen

bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het

in behandeling nemen van de aanvraag om een

omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten,

blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

1.Hoofdstuk 2.4 Gereserveerd

1.Hoofdstuk 2.5 Teruggaaf

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning

voor bouw-, aanleg- of sloop-activiteiten.

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning

voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6

en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door

de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de

leges.

De teruggaaf bedraagt:

 

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 8 weken na het in behandeling nemen ervan.

50%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

Geen teruggaaf wordt verleend voor de kosten voor reeds gemaakte advertentiekosten, kosten van Welstands- en Monumentenzorg Groningen en nadere onderzoeken en/of een landschappelijk inpassingsplan.

 

2.5.1.2

Indien de aanvraag wordt ingetrokken na 8 weken en binnen 26 weken na het in behandeling nemen ervan

50%

 

op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten.

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 6 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt

50%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges, met dien verstande, dat de

kosten met betrekking tot welstandszorg geheel wordt

geheven.

 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevings-

vergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een

project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6

of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van

de leges.

De teruggaaf bedraagt:

50%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt

mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij

de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

2.5.4

Minimumbedrag voor teruggaaf

Een bedrag minder dan wordt niet teruggegeven.

€ 35,10

1.Hoofdstuk 2.6 Gereserveerd

1.Hoofdstuk 2.7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

€ 61,90

1.Hoofdstuk 2.8 Herzieningen/wijzigingen van bestemmingsplannen zonder activiteiten

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als

bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening.

Het tarief heeft betrekking op de te voeren procedure, de vereiste ruimtelijke onderbouwing middels een bestemmingsplan en de oplevering conform digitale vereisten.

€ 6.394,75

2.8.1.1

Indien er nadere onderzoeken dienen te worden uitgevoerd welke redelijkerwijs niet als standaard binnen een bestemmingsplan gebracht kunnen worden, zoals veldonderzoeken, wordt het tarief verhoogd met de kosten die daarvoor bij de gemeente in rekening worden gebracht, met dien verstande dat dit bedrag verhoogd wordt met 10%.

 

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in

artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening.

Het tarief heeft betrekking op de te voeren procedure, de vereiste ruimtelijke onderbouwing middels een wijzigingsplan en de oplevering conform digitale vereisten.

€ 3.647,65

2.8.2.

Indien er nadere onderzoeken dienen te worden

uitgevoerd welke redelijkerwijs niet als standaard binnen een wijzigingsplan gebracht kunnen worden, zoals veldonderzoeken, wordt het tarief verhoogd met de kosten die daarvoor bij de gemeente in rekening worden gebracht, met dien verstande dat dit bedrag verhoogd wordt met 10%.

 

1.Hoofdstuk 2.9 Gereserveerd

1.Hoofdstuk 2.10 In deze titel niet benoemde beschikking

2.10.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€ 16,00

2.10.2

Het onder artikel 2.10.1 genoemde bedrag wordt, wegens kosten verbonden aan het publiceren in één of meer dagbladen van een ontheffing of vrijstelling van een bepaling in de Algemene Plaatselijke Verordening, verhoogd met een vast bedrag van

€ 60,60

1.Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

1.Hoofdstuk 3.1 Horeca

3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het:

 

3.1.1

Verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet, als sprake is van vestiging van een nieuwe onderneming of overname van een bestaande onderneming:

€ 280,00

3.1.2

Verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet, als sprake is van wijziging van een bestaande vergunning:

€ 63,35

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet

€ 38,00

3.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet of artikel 3 van de Drank- en Horecaverordening

€ 24,80

3.1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een gemeentelijk verlof voor het verstrekken van alcoholvrije drank voor het gebruik ter plaatse, als er sprake is van vestiging van een nieuwe onderneming of overname van een bestaande onderneming:

€ 126,70

3.1.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een gemeentelijk verlof voor het verstrekken van alcoholvrije drank voor het gebruik ter plaatse, als sprake is van wijziging van een bestaande vergunning of verlenging van een bestaande vergunning

€ 38,00

3.1.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een vergunning tot het na het algemeen sluitingsuur geopend houden van horeca-inrichtingen:

€ 19,00

1.Hoofdstuk 3.2 Organiseren evenementen of markten

3.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

3.2.1

Een vergunning op ontheffing op grond van de Algemene

Plaatselijke Verordening, voor zover niet elders in deze

legesverordening of in andere verordeningen daarvoor een tarief

wordt genoemd, geldend voor ten hoogste:

een dag

€ 11,40

3.2.2

Een vergunning op ontheffing op grond van de Algemene

Plaatselijke Verordening, voor zover niet elders in deze

legesverordening of in andere verordeningen daarvoor een tarief

wordt genoemd:

een week

€ 28,80

3.2.3

Een vergunning op ontheffing op grond van de Algemene

Plaatselijke Verordening, voor zover niet elders in deze

legesverordening of in andere verordeningen daarvoor een tarief

wordt genoemd, geldend voor ten hoogste:

een maand

€ 54,95

3.2.4

Een vergunning op ontheffing op grond van de Algemene

Plaatselijke Verordening, voor zover niet elders in deze

legesverordening of in andere verordeningen daarvoor een tarief

wordt genoemd, geldend voor ten hoogste:

een periode van zes maanden

€ 146,15

3.2.5

Een vergunning op ontheffing op grond van de Algemene

Plaatselijke Verordening, voor zover niet elders in deze

legesverordening of in andere verordeningen daarvoor een tarief

wordt genoemd, geldend voor ten hoogste:

een jaar

€ 226,65

1.Hoofdstuk 3.3 Prostitutiebedrijven

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

3.3.1

Een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in hoofdstuk 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening:

€ 193,50

1.Hoofdstuk 3.4 Kinderopvang

3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

3.4.1.1

het in exploitatie nemen van een kindercentrum (dagopvang en/ of buitenschoolse opvang) of gastouderbureau als bedoeld in artikel 1:45, eerste lid van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

€ 627,40

3.4.1.2.

het bieden van gastouderopvang als bedoeld in artikel 1:45, tweede lid van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

 

3.4.1.2.1

Indien het een eerste opvanglocatie betreft

€ 532,90

3.4.1.2.2

Indien het een tweede of volgende locatie betreft

€ 339,10

3.4.2.1

Indien de in 3.4.1.1. bedoelde aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van twee weken na het in behandeling nemen ervan én er nog geen inspectie heeft plaatsgevonden, bedraagt de teruggaaf van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

75%

3.4.2.2

Indien de in 3.4.1.1 bedoelde aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van tien weken na het in behandeling nemen ervan, of wordt afgewezen op grond van de inspectie voor aanvang exploitatie, bedraagt de teruggaaf van de op grond van dit onderdeel voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

50%

3.4.2.3

Indien de in 3.4.1.2.1 en 3.4.1.2.2 bedoelde aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van twee weken na het in behandeling nemen ervan én er nog geen inspectie heeft plaatsgevonden, bedraagt de teruggaaf van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

75%

1.Hoofdstuk 3.5 Gereserveerd

1.Hoofdstuk 3.6 Brandbeveiligingsverordening

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een inrichting, als bedoeld in de brandbeveiligingsverordening:

 

3.6.1

Voor een periode van maximaal 7 dagen

€ 193,50

3.6.2

Voor een periode van meer dan 7 dagen

€ 290,00

1.Hoofdstuk 3.7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.7.1

Het tarief bedraagt ter zake van het verlenen van ontheffing tot het verbranden van slootmaaisel ter bestrijding van bruinrot, zoals bedoeld in artikel 10.2 Wm juncto artikel 5.34 Algemene Plaatselijke Verordening

€ 43,60

3.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 16,00

1.Behorende bij raadsbesluit van 7 november 2016, nr. 5.

1.De griffier van Loppersum,

1.R.S. Bosma