Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maasdriel

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaasdriel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van leges 2017
CiteertitelLegesverordening Maasdriel 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201701-01-2018nieuwe regeling

15-12-2016

Gemeenteblad 2016, 182827

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2017

De raad van de gemeente Maasdriel;

gezien het voorstel van het college van 8 november 2016;

gelet op de artikelen 156, tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2017

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  ’dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  ’week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  ’maand’: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;

 • d.

  ’jaar’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald.

 • b.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • c.

  het raadplegen van de bij de gemeente berustende registers, leggers en plankaarten van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers door ambtenaren, in de uitoefening van hun functie;

 • d.

  het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen.

 • e.

  een afschrift van de gemeentebegroting, een afschrift van de gemeenterekening, een afschrift van de voorstellen van het college aan de raad, afgegeven aan vertegenwoordigers van de pers of van openbare bibliotheken in de gemeente Maasdriel.

 • f.

  het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in artikelen 1.16.2, 1.20.1.1 t/m 1.20.1.9, 3.2.1 t/m 3.2.2 en 3.6 van de bij deze verordening behorende tarieventabel, indien deze aanvraag afkomstig is van een algemeen nut beogende instelling die zich blijkens haar statuten de uitoefening ten doel stelt van activiteiten van maatschappelijke, sociale of culturele aard en waarbij de activiteiten in hoofdzaak worden verricht door vrijwilligers.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn

 • b.

  bij wijziging in rijksregelgeving:

  • ·

   waarvan de implementatieperiode na bekendmaking in het Staatsblad of de Staatscourant korter is dan drie maanden; en

  • ·

   die tariefbepaling betreft waarbij een rijkskostendeel onderdeel uitmaakt van het tarief of waarvoor bij of krachtens een wet een (maximum)tarief is gesteld;

  • ·

   en bovendien de raad niet zelf al met deze wijzigingen rekening heeft gehouden.

 • c.

  betrekking hebben op de berekening van de bouwkosten, zoals beschreven in artikel 2.1.1.2 van de tarieventabel.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12 Overgangsrecht

 • 1.

  Overgangsrecht uit vorige legesverordeningen blijft onverminderd van kracht.

 • 2.

  De op artikel 10 van de in het eerste lid genoemde verordening gebaseerde regels van het college worden geacht mede gebaseerd te zijn op artikel 11 van deze verordening.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  De “Legesverordening 2016", vastgesteld op 17 december 2015, wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de leges in die periode plaatsvindt.

 • 4.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als "Legesverordening Maasdriel 2017".

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 15 december 2016.

De gemeenteraad voornoemd,

de griffier

mw. drs. H.P. vanOmmeren

de voorzitter

H. vanKooten

Tarieventabel leges Maasdriel

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2017.

Indeling tarieventabel

Titel 1

Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1

Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2

Reisdocumenten

Hoofdstuk 3

Rijbewijzen

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Hoofdstuk 5

Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Hoofdstuk 6

Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

Hoofdstuk 7

Bestuursstukken

Hoofdstuk 8

Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9

Overige publiekszaken

Hoofdstuk 10

Gemeentearchief

Hoofdstuk 11

Gereserveerd

Hoofdstuk 12

Leegstandwet

Hoofdstuk 13

Gereserveerd

Hoofdstuk 14

Marktstandplaatsen

Hoofdstuk 15

Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 16

Kansspelen

Hoofdstuk 17

Gereserveerd

Hoofdstuk 18

Kabels en Leidingen

Hoofdstuk 19

Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 20

Diversen

 

 

Titel 2

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1

Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2

Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag

Hoofdstuk 3

Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4

Vermindering

Hoofdstuk 5

Teruggaaf

Hoofdstuk 6

Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Hoofdstuk 7

Wet natuurbescherming (Wnb)

Hoofdstuk 8

In deze titel niet benoemde beschikking

 

 

Titel 3

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1

Horeca

Hoofdstuk 2

Organiseren evenementen of markten

Hoofdstuk 3

Prostitutiebedrijven

Hoofdstuk 4

Gereserveerd

Hoofdstuk 5

Gereserveerd

Hoofdstuk 6

Brandbeveiligingsverordening

Hoofdstuk 7

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Titel 1

Algemene dienstverlening

 

 

 

 

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

 

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk op:

 

1.1.1.1

maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur, met uitzondering van maandag en dinsdag tussen 09.30 en 10.30, uitsluitend in het gemeentehuis te Kerkdriel,

329,00

vermeerderd met de locatievergoeding genoemd in onderdeel 1.1.15

 

1.1.1.2

zaterdag tussen 09.00 en 17.00 uur,

533,00

vermeerderd met de locatievergoeding genoemd in onderdeel 1.1.1.5

 

1.1.1.3

zondag tussen 09.00 en 17.00 uur,

556,00

 

vermeerderd met de locatievergoeding genoemd in onderdeel 1.1.1.5

 

1.1.1.4

een andere tijd dan genoemd in onderdeel 1.1.1.1 en 1.1.1.3, wordt het voor die dagen op voormelde uren van toepassing zijnde tarief verhoogd met

232,00

1.1.1.5

De tarieven genoemd in de onderdelen 1.1.1.1 tot en met 1.1.1.3 worden, indien de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap plaatsvindt in

 

a. de locatie “Gelre’s End” te Hedel verhoogd met

130,00

b. de locatie raadszaal te Kerkdriel verhoogd met

164,00

c. de locatie partyschip Domani verhoogd met

250,00

d. de locatie Slot Well verhoogd met het tarief dat door Slot Well bij de gemeente in rekening wordt gebracht

 

e. de locatie Slot Rossum verhoogd met huwelijken op:

 

maandag t/m donderdag

320,00

vrijdag

395,00

zaterdag

492,00

zondag

491,00

f. de locatie restaurant Dukdalf verhoogd met:

 

Maandag t/m donderdag

200,00

Vrijdag t/m zondag

300,00

g de locatie Hurns kerkje verhoogd met

200,00

h. de eigen gekozen locatie verhoogd met

161,00

1.1.1.6

Maandag om 10.00 uur en 10.15 uur in geval van een sobere huwlijksvoltrekking in het gemeentehuis te Kerkdriel

128,00

1.1.2

Voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek zijn de tarieven genoemd in de onderdelen 1.1.1.1 tot en met 1.1.1.3 van overeenkomstige toepassing.

 

1.1.3

Indien bij de voltrekking van een huwelijk of partnerregistratie geen “eigen” getuigen beschikbaar zijn kan een ambtenaar van de gemeente als getuige optreden. De kosten per getuige bedragen

22,90

1.1.4

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van

 

1.1.4.1

een trouwboekje of partnerschapboekje in een normale uitvoering

34,30

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

22,90

1.1.6

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet rechten burgerlijke stand, onder c, geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

22,90

1.1.7

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een inlichting uit de registers van de Burgerlijke stand

12,90

1.1.8

Het tarief bedraagt voor het annuleren of wijzigen van een voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap:

 

1.1.8.1

tot 14 dagen voor de huwelijksdatum

26,75

1.1.8.2

binnen 14 dagen voor de huwelijksdatum

161,00

 

 

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

 

1.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

1.2.1

van een nationaal paspoort:

 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

64,76

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

51,46

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

64,76

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

51,46

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

64,76

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

51,46

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

51,46

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

50,66

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

28,63

1.2.6

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

47,55

 

 

 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

 

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

38,99

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

34,10

1.3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van gegevens uit het Centraal Register Rijbewijzen

6,80

 

 

 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

 

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

12,90

1.4.2.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 

1.4.2.2.1

voor 100 verstrekkingen

208,00

1.4.2.2.2

voor 500 verstrekkingen

516,00

1.4.2.2.3

voor 1.000 verstrekkingen

1.033,00

1.4.2.2.4

voor 5.000 verstrekkingen

1.550,00

1.4.2.2.5

voor 10.000 verstrekkingen

1.831,00

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen.

 

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.4.1

tot het verstrekken van gegevens:

 

 

a. per uittreksel

12,90

 

b. per verstrekking (schriftelijk)

12,90

 

c. per uittreksel aangevraagd via het digitale loket

7,50

1.4.4.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 

1.4.4.2.1

voor 100 verstrekkingen

208,00

1.4.4.2.2

voor 500 verstrekkingen

516,00

1.4.4.2.3

voor 1.000 verstrekkingen

1.033,00

1.4.4.2.4

voor 5.000 verstrekkingen

1.550,00

1.4.4.2.5

voor 10.000 verstrekkingen

1.831,00

1.4.5

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens met behulp van alternatieve media bedoeld in artikel 16, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen.

30,45

1.4.6

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen.

2,30

1.4.7

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisadministratie, voor ieder daaraan besteed kwartier

22,90

1.4.8

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een persoonslijst

12,90

1.4.9

Het tarief bedraagt voor het opnemen van een onder ede of belofte afgelegde of schriftelijke verklaring van een burger t.o.v. een door het gemeentebestuur aangewezen ambtenaar

22,90

1.4.10.a

Het tarief voor het opvragen van een inlichting, afschrift of uittreksel uit het register van de burgerlijke stand of de basisregistratie personen (BRP) van een andere gemeente bedraagt exclusief de door de andere gemeente in rekening gebrachte kosten

6,95

1.4.10.b

Het tarief voor het opvragen van een inlichting uit de basisregistratie personen (BRP) door een afnemer die is aangesloten op het BRP-netwerk ivm een no-hit aanvraag

7,50

 

 

 

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

 

1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer bedoeld in artikel D4 van de Kieswet

12,90

 

 

 

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

 

1.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens:

 

1.6.1.1

bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:

 

1.6.1.1.1

ten hoogste 100 pagina’s, per pagina

0,25

 

met een maximum per bericht van

5,55

1.6.1.1.2

meer dan 100 pagina’s

27,70

1.6.1.2

bij verstrekking anders dan op papier

5,55

1.6.1.3

dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking, moeilijk toegankelijke gegevensverwerking

27,70

1.6.2

Indien voor hetzelfde bericht op grond van de onderdelen 1.6.1.1, 1.6.1.2 en 1.6.1.3 meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt slechts de hoogste gevraagd.

 

1.6.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzet als bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens

5,55

 

 

 

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

 

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.7.1.1

een afschrift van de programmabegroting

66,35

1.7.1.1.a

een afschrift van de productenbegroting

66,35

1.7.1.2

een afschrift van de programmarekening

66,35

1.7.1.2.a

een afschrift van de productenrekening

66,35

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.7.2.1

tot het verstrekken van:

 

1.7.2.1.1

een afschrift van het verslag van een raadsvergadering, per pagina

1,30

1.7.2.1.2

een afschrift van de stukken behorende bij een raadsvergadering, per pagina

1,30

1.7.2.1.3

de onder 1.7.1 tot en met 1.7.2.1.2 bedoelde informatie in digitale vorm, indien aanwezig en zonder nadere bewerking, op CD-ROM

18,30

1.7.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.7.3.1

een afschrift van de Algemene Plaatselijke Verordening

69,55

1.7.3.2

een afschrift van de Bouwverordening

69,55

 

 

 

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

 

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.8.1.1

tot het verstrekken van inlichtingen omtrent de kadastrale dan wel de plaatsaanduiding bedraagt het tarief het bedrag dat is opgenomen in het Besluit Kadastrale Tarieven

 

1.8.1.2

voor het afgeven van een ouderdomsverklaring van een woning of een pand, voor ieder daaraan besteed kwartier

12,20

1.8.1.3

tot het door of vanwege de gemeente schriftelijk verstrekken van gegevens van onroerende zaken, omtrent bodem(verontreiniging), omgevingsvergunningen, monumenten, (plan)procedures, aanwezigheid (ondergrondse) olietanks en vormen van milieuhinder, voor ieder daaraan besteed kwartier.

26,25

 

Met een maximum van

390,00

1.8.1.4

tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie

11,60

1.8.1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

 

1.8.1.5.1

De gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

11,60

 

 

 

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

 

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.9.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag:

41,35

1.9.2

tot het verkrijgen van een attestatie de vita

12,90

1.9.3

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

12,90

1.9.4

tot het verkrijgen van het Bewijs van Nederlanderschap

12,90

 

 

 

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

 

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen, ongeacht het resultaat, in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

18,15

1.10.2

Voor het verstrekken van een uittreksel uit een in het gemeentearchief en/of streekarchief berustend stuk worden kopiekosten overeenkomstig artikel 1.20.2.2 in rekening gebracht

 

1.10.3

Voor het digitaal verstrekken van analoge stukken uit het gemeentearchief bedraagt het tarief, voor ieder daaraan besteed kwartier

18,15

 

 

 

Hoofdstuk 11 Gereserveerd

 

 

 

 

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

 

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.12.1

tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

132,00

 

 

 

Hoofdstuk 13 Gereserveerd

 

 

 

 

Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen

 

1.14

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.14.1

tot het verlenen van een vaste-standplaatsvergunning

178,00

1.14.2

om een wijziging van een vaste-standplaatsvergunning

87,15

 

 

 

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

 

1.15

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.15.1

voor een ontheffing in het kader van de Verordening Winkeltijden

65,10

 

 

 

Hoofdstuk 16 Kansspelen

 

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

1.16.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één speelautomaat

56,50

1.16.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee speelautomaten

90,50

1.16.1.3

voor een periode van tenminste 4 jaar of onbepaalde tijd voor één speelautomaat

227,00

1.16.1.4

voor een periode van tenminste 4 jaar of onbepaalde tijd voor twee speelautomaten

363,00

1.16.1.5

De subonderdelen 1.16.1.1 en 1.16.1.2 zijn van overeenkomstige toepassing, indien de vergunning geldt voor een tijdvak, korter dan twaalf maanden of langer dan twaalf maanden maar ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat de daar genoemde bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd onderscheidenlijk verhoogd worden.

 

1.16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

65,10

1.16.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot het exploiteren of doen exploiteren van een speelgelegenheid als bedoeld in artikel 2:39 van de Algemene plaatselijke verordening

454,00

 

 

 

Hoofdstuk 17 Gereserveerd

 

 

 

 

Hoofdstuk 18 Kabels en Leidingen

 

1.18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag in verband met het verkrijgen van een instemmingsbesluit, als bedoeld in de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren (AVOI), omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden:

 

1.18.1.1.a

indien het betreft tracés tot 250 m¹

376,29

1.18.1.1.b

indien het betreft tracés vanaf 250 m1 tot 1500 m¹

467,96

1.18.1.1.c

indien het betreft tracés vanaf 1500 m1 tot 5000 m¹

626,29

1.18.1.1.d

indien het betreft tracés vanaf 5000 m1 en meer, per m1 tracé

0,13

1.18.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren (AVOI), omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden voor tracés tot 25 m¹

76,69

1.18.1.3

Indien met betrekking tot een aanvraag overleg moet plaatsvinden tussen de gemeente, andere beheerders van openbare grond en de netbeheerder van het netwerk en/of andere netbeheerders of belanghebbenden, wordt het in 1.17.1 genoemde bedrag per overleg verhoogd met

400,00

 

 

 

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

 

1.19

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.19.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

47,50

1.19.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

47,50

1.19.3

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

37,50

1.19.4

tot het aanleggen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken bij het huis- of werkadres

355,00

1.19.5

voor de verplaatsing van een gehandicaptenparkeerplaats (bijvoorbeeld als gevolg van verhuizing)

266,00

1.19.6

voor het vervangen van het kenteken op het onderbord na aanschaf van een ander voertuig

50,45

1.19.7

indien de aanvraag zoals bedoeld in artikel 1.19.4 niet leidt tot een onherroepelijk positief besluit of indien voor het feitelijk begin van de aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats de aanvraag zoals bedoeld in artikel 1.19.4 wordt ingetrokken, bestaat de aanspraak op teruggaaf van de betaalde leges voor een bedrag van

200,00

 

 

 

Hoofdstuk 20 Diversen

 

1.20.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.20.1.1

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:10 of 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening (Voorwerpen of stoffen op, aan of boven de weg)

 

 

a. voor zover het terrassen betreft

286,00

 

b. voor zover het sandwichborden betreft

98,90

 

c. overig

145,00

1.20.1.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2:29 van de Algemene Plaatselijke Verordening (Sluitingstijden)

64,10

1.20.1.3

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2:34d van de Algemene Plaatselijke Verordening (Schenktijden)

64,10

1.20.1.4

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:39 van de Algemene Plaatselijke Verordening (Speelgelegenheden)

512,00

1.20.1.5

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:72 van de Algemene Plaatselijke Verordening (verkoop vuurwerk)

145,00

1.20.1.6

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 4:6 van de Algemene Plaatselijke Verordening (Geluid- en lichthinder)

145,00

1.20.1.7

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening (Standplaatsen)

216,00

1.20.1.8

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5:34 van de Algemene Plaatselijke Verordening (Verbod vuur te stoken)

 

 

a. voor zover het betreft vreugdevuren

29,25

 

b. voor zover het snoeihout betreft

100,00

1.20.1.9

tot het verkrijgen van vergunningen of ontheffingen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening met uitzondering van die vergunningen of ontheffingen die afzonderlijk in deze tarieventabel opgenomen zijn

145,00

1.20.1.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het plaatsen op de lijst van kandidaten voor aankoop bouwgrond of koopwoning

64,10

1.20.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

0,00

1.20.2.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

2,90

1.20.2.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

1.20.2.2.1

per pagina op papier van A4-of A3-formaat

0,70

1.20.2.2.2

per pagina op papier van A4-of A3-formaat in kleur

1,00

1.20.2.2.3

per pagina op papier van een formaat groter als gesteld in 1.20.2.2.1

3,90

1.20.2.2.4

per pagina op papier van een formaat groter als gesteld in 1.20.2.2.2

7,75

1.20.2.2.5

de in de onderdelen 1.20.2.2.1 tot en met 1.20.2.2.4 genoemde informatie in digitale vorm, indien aanwezig en zonder nadere bewerking, op CD-ROM

18,30

1.20.2.3

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

64,60

1.20.2.5

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

4,30

 

 

 

 

Derdenclausule

 

 

Indien voor een in deze tarieventabel opgenomen belastbaar feit de medewerking van derden noodzakelijk is of advies van derden moet worden gevraagd, worden de daarvoor in rekening gebrachte kosten doorberekend aan de aanvrager door middel van een opgaaf c.q. begroting van kosten die vooraf aan de aanvrager wordt bekendgemaakt. Voor de toepassing van deze bepaling wordt de aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de opgaaf/begroting van de kosten van de aanvrager in kennis is gebracht.

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

 

 

 

 

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

 

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1

bouwkosten:

 

 

het door of namens het college van burgemeester en wethouders berekende bedrag, gebaseerd op de meest recente lijst van het Regionaal Overleg Eindhoven Bouwtoezicht (ROEB) zoals toegevoegd als bijlage bij deze tabel, waarbij aanvullend nog het volgende geldt: - in het geval voor een bouwwerk of bouwwerkzaamheid geen meterprijs is bepaald, worden de bouwkosten door of namens het college geraamd; - de meterprijzen zijn exclusief BTW; - in het geval van zelfwerkzaamheid of het toepassen van gebruikte materialen wordt geen korting of verrekening toegepast bij de bepaling van de bouwkosten.

 

2.1.2

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

2.1.2.1

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.2.2

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

 

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

2.2.1

om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is. Met uitzondering van van vooroverleg tot herziening, wijziging, uitwerking van een bestemmingsplan danwel vooroverleg tot toepassing van artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo

226,00

2.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek voor het verstrekken van een schriftelijke verklaring dat voor een bepaalde (bouw)activiteit geen omgevingsvergunning is vereist overeenkomstig bijlage 2 van het Besluit omgevingsrecht

156,00

 

 

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

 

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

 

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.1.1.1

Indien de bouwkosten minder bedragen dan € 10.000,-

2,50%

 

van de bouwkosten met een minimum van

315,00

 

 

 

2.3.1.1.2

Indien de bouwkosten € 10.000,- tot € 25.000,- bedragen

2,50%

 

van de bouwkosten met een minimum van

350,00

 

 

 

2.3.1.1.3

Indien de bouwkosten € 25.000 tot € 50.000,- bedragen

2,50%

 

van de bouwkosten met een minimum van

625,00

 

 

 

2.3.1.1.4

Indien de bouwkosten € 50.000,- tot € 75.000,- bedragen

2,50%

 

van de bouwkosten met een minimum van

1.250,00

 

 

 

2.3.1.1.5

Indien de bouwkosten € 75.000,- tot € 100.000,- bedragen

2,50%

 

van de bouwkosten met een minimum van

1.875,00

 

 

 

2.3.1.1.6

Indien de bouwkosten € 100.000,- tot € 250.000,- bedragen

2,50%

 

van de bouwkosten met een minimum van

2.500,00

 

 

 

2.3.1.1.7

Indien de bouwkosten € 250.000,- tot € 500.000,- bedragen

2,40%

 

van de bouwkosten met een minimum van

6.250,00

 

 

 

2.3.1.1.8

Indien de bouwkosten € 500.000,- tot € 750.000,- bedragen

2,40%

 

van de bouwkosten met een minimum van

12.000,00

 

 

 

2.3.1.1.9

Indien de bouwkosten € 750.000,- tot € 1.000.000,- bedragen

2,40%

 

van de bouwkosten met een minimum van

18.000,00

 

 

 

2.3.1.1.10

Indien de bouwkosten € 1.000.000,- tot € 5.000.000,- bedragen

2,40%

 

van de bouwkosten met een minimum van

24.000,00

 

 

 

2.3.1.1.11

Indien de bouwkosten € 5.000.000,- of meer bedragen:

2,40%

 

van de bouwkosten met een minimum van

120.000,00

 

en een maximum van

120.000,00

 

 

 

 

Welstandstoets

 

2.3.1.2

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1 bedraagt het tarief, indien voor de beoordeling een welstandstoets noodzakelijk is: Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwplan waarvoor een Omgevingsvergunning activiteit bouwen is aangevraagd en hiervoor een welstandsadvies moet worden ingewonnen, wordt het te berekenen bedrag verhoogd met:

 

2.3.1.2.1

reguliere welstandsadvisering:

 

a

1,9 ‰ met een minimum van € 48,- in geval de vastgestelde bouwkosten bedragen:

 

 

€ 1,- tot en met € 500.000,-

 

 

plus over een gedeelte van de bouwsom:

 

 

van € 500.001,- tot en met € 1.000.000,-

 

 

plus over een gedeelte van de bouwsom:

 

 

van € 1.000.001,- tot € 2.500.000,-

 

 

plus over een gedeelte van de bouwsom:

 

 

van € 2.500.001,- tot € 5.000.000

 

 

plus over een gedeelte van de bouwsom:

 

 

van € 5.000.001,- en meer

 

b

Voor woningbouw van één en hetzelfde type welke in één complex worden uitgevoerd:

 

 

- complex van 1 tot en met 5 gelijke woningen, tarief over de totale bouwsom

 

 

- complex van 6 tot en met 10 gelijke woningen, tarief over de bouwsom van 5 woningen

 

 

- complex van 11 tot en met 20 gelijke woningen, tarief over de bouwsom van 6 woningen

 

 

- complex van 21 tot en met 30 gelijke woningen, tarief over de bouwsom van 8 woningen

 

 

- complex van 31 tot en met 40 gelijke woningen, tarief over de bouwsom van 10 woningen

 

 

- complex van 41 tot en met 50 gelijke woningen, tarief over de bouwsom van 12 woningen

 

 

- complex van 51 tot en met 60 gelijke woningen, tarief over de bouwsom van 14 woningen

 

 

en zo vervolgens.

 

 

Etage-galerijwoningen worden als één bouwblok beschouwd, zodat het tarief wordt berekend naar de totale bouwsom van het bouwblok.

 

2.3.1.2.2

integrale welstandsadvisering:

 

 

- reguliere welstandsadvisering + 1 extra discipline:

 

 

1,8 x regulier tarief

 

 

- reguliere welstandsadvisering + meerdere extra disciplines:

 

 

2,2 x regulier tarief

 

2.3.1.2.3

welstandsadvisering illegale bouwwerken:

 

 

1,5 x regulier tarief

 

2.3.1.2.4

welstandsadvisering reclameobjecten:

47,40

2.3.1.2.5

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.2.1 bedraagt het tarief, indien voor de beoordeling een formele behandeling en verslaglegging van de welstandscommissie benodigd is (geen advies onder mandaat):

100,00

2.3.1.2.6

Overige adviezen afhankelijk van het soort advisering per adviesuur

137,00

 

Of (deze advieskosten worden vooraf aan de aanvrager schriftelijk medegedeeld)

 

 

 

 

2.3.1.3

Verplicht advies agrarische commissie

 

 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3 is het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie (SAAB) nodig is en wordt beoordeeld, gelijk aan de advieskosten welke bij de gemeente door deze instanties in rekening worden gebracht. Hiervoor wordt een begroting opgevraagd bij de desbetreffende instantie.

 

 

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.1.3 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken

 

 

 

 

2.3.1.4

Achteraf ingediende aanvraag

 

 

Het tarief van artikel 2.3.1.1 wordt met 10% verhoogd indien de aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit tot een maximale stijging van € 1.000,00

 

 

 

 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

628,00

 

 

 

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

 

2.3.3.1.a

Met betrekking tot artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo (binnenplanse afwijking):

238,00

2.3.3.1.b

Met betrekking tot artikel 2.12, eerste lid, onder 1, onder 1°, van de Wabo (binnenplanse afwijking) voor de bouw van 1 woning bedragen de leges

7.992,00

 

Met betrekking tot artikel 2.12, eerste lid, onder 1, onder 1°, van de Wabo (binnenplanse afwijking) voor de bouw van 2 woningen bedragen de leges

11.471,00

2.3.3.2

Met betrekking tot artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo (buitenplanse kleine afwijking):

433,00

2.3.3.3

indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo

 

 

bij de bouw van 1 woning of enig ander werk

10.923,00

 

bij 2 tot en met 5 woningen

14.192,00

 

bij 6 tot en met 15 woningen

22.496,00

 

bij 16 tot en met 29 woningen

23.556,00

 

bij 30 tot en met 49 woningen

26.753,00

 

bij 50 tot en met 74 woningen

28.546,00

 

bij 75 tot en met 99 woningen

39.004,00

 

bij 100 of meer woningen

54.780,00

2.3.3.4

indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op artikel 2.12, eerste lid, van de Wabo voor een tijdelijke afwijking:

1.291,00

2.3.3.5

het tarief bedraagt voor het behandelen van een verzoek om voor de duur van maximaal 1 jaar een tijdelijke woonunit te mogen plaatsen op een perceel waar een permanente woning wordt opgericht:

125,00

2.3.3.6

indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo (afwijking van exploitatieplan):

646,00

 

 

 

2.3.4

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

2.3.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

422,00

 

Met dien verstande dat dit bedrag wordt verhoogd voor een bouwwerk met een oppervlakte tussen:

 

 

Categorie Aantal m2 Toeslag

 

 

Categorie Aantal m2 Toeslag Toeslag per m2

291,00

 

1) 0 - 100 € 291,00

 

 

2) 101 - 500 € 120,00 € 1,70

 

 

3) 501 - 2.000 € 645,00 € 0,65

 

 

4) 2.001 - 5.000 € 1.665,00 € 0,14

 

 

5) 5.001 - 50.000 € 2.215,00 € 0,03

 

 

6) >50.001 € 3.215,00 € 0,01

 

 

Indien de aanvraag als bedoeld in 2.3.4.1 betrekking heeft op een vergunning tot wijziging dan wel uitbreiding van een vergunning bedraagt het legestarief indien het betreft:

 

 

a.uitbreiding van de inrichting, met dien verstande dat de uitbreiding ten minste 10% van de oorspronkelijke gebruiksoppervlakte beslaat, het tarief als bedoeld in 2.3.4.1 met dien verstande dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van de uitbreiding.

 

 

b.herindeling, interne verbouwingen of gewijzigd gebruik van de gehele inrichting, danwel een deel van de inrichting, met dien verstande dat deze herindeling ten minste 10% van de gebruiksoppervlakte beslaat: 50% van het tarief als bedoeld in 2.3.4.1 met dien verstande dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van de uitbreiding

 

 

 

 

2.3.5

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

2.3.5.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens de monumentenverordening van de gemeente Maasdriel aangewezen monument, een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

2.3.5.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

104,00

2.3.5.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

104,00

2.3.5.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens de monumentenverordening van de gemeente Maasdriel aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

189,00

 

 

 

2.3.7

Aanleggen of veranderen weg

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2:11 van de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

191,00

 

 

 

2.3.8

Uitweg

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen of veranderen van een uitweg, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2:12 van de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

a. voor een uitweg bij een woning (particulier)

127,00

 

b. voor een uitweg bij een bedrijf

253,00

 

 

 

2.3.9

Kappen

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4:13 van de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

166,00

 

 

 

2.3.10

Andere activiteiten

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

2.3.10.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

226,00

2.3.10.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.10.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft

156,00

2.3.10.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: de kosten welke bij de gemeente door deze instanties in rekening worden gebracht. De kosten worden de aanvrager vooraf schriftelijk medegedeeld. Niet eerder dan 5 werkdagen na verzending van de mededeling wordt het verzoek of aanvraag ter advisering aangeboden.

 

 

 

 

2.3.11

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.11.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

2.3.11.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

 

 

 

2.3.12

Beoordeling bodemrapport

 

 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een rapport wordt beoordeeld:

 

2.3.12.1

voor de beoordeling van een overig rapport / extra toetsing

266,00

2.3.12.2

voor de beoordeling van de volkshuisvestelijke aspecten van een plan

266,00

2.3.12.3

voor de beoordeling van een distributie planologisch onderzoek

 

 

de werkelijke kosten welke de gemeente maakt voor het laten toetsen van dit rapport.

 

 

 

 

2.3.14

Advies

 

2.3.14.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij algemene maatregel van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.26, derde lid, van de Wabo: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.14.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.14.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

2.3.15

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.15.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

2.3.15.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

226,00

2.3.15.1.2

indien Gedeputeerde Staten een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

629,00

 

 

 

Hoofdstuk 4 Vermindering

 

2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

 

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 4 weken na het in behandeling nemen ervan

 

 

van de leges van de desbetreffende activiteiten van de aanvraag

 

 

 

 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor uitwegen en kappen van bomen

 

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor het maken of veranderen van uitwegen of het kappen van bomen, als bedoeld in de onderdelen 2.3.8, 2.3.9, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

2.5.2.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 4 weken na het in behandeling nemen ervan

 

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

 

 

 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

2.5.3.1

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 6 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

 

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

 

 

2.5.5

Geweigerde omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten

 

 

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen weigert, wordt 50% van de volgens artikel 2.3.1 verschuldigde leges in rekening gebracht, eventueel vermeerderd met de kosten bepaald overeenkomstig de artikelen 2.3.1.2 en 2.3.1.4.

 

2.5.6

Teruggaaf wegens onvolledigheid

 

 

Indien de ingediende aanvraag omgevingsvergunning wegens onvolledigheid buiten behandeling wordt gesteld worden onderstaande tarieven in rekening gebracht. Indien de aanvraag uit meerdere onderdelen bestaat worden onderstaande bedragen bij elkaar opgeteld. Indien binnen 1 jaar na het besluit tot het niet in behandeling nemen van de aanvraag een nieuwe aanvraag wordt ingediend voor hetzelfde bouwplan, worden deze leges met de behandeling van de nieuwe aanvraag verschuldigde leges verrekend.

 

2.5.6.1

Activiteit als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 a van de Wabo (bouwen)

226,00

2.5.6.2

Activiteit als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 b van de Wabo (uitvoeren van een werk geen bouwwerk zijnde)

66,60

2.5.6.3

Activiteit als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 c van de Wabo (afwijken bestemmingsplan)

226,00

2.5.6.4

Activiteit als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 d van de Wabo (brandveilig gebruiken)

113,00

2.5.6.5

Activiteit als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 f van de Wabo (wijzigen rijksmonument)

113,00

2.5.6.6

Activiteit als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 g van de Wabo (slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald)

66,60

2.5.6.7

Activiteit als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 h van de Wabo (slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht)

66,60

2.5.6.8

Activiteit als bedoeld in artikel 2.2 van de Wabo

113,00

 

 

 

Hoofdstuk 6 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

 

2.6.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een vooroverleg tot herziening, wijziging, uitwerking van een bestemmingsplan dan wel vooroverleg tot toepassing van artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo: Onder een vooroverleg wordt verstaan: een toetsing op een verzoek of dat medewerking kan worden verleend aan een bepaalde activiteit, bouwplan, of iets anders dat niet passend is binnen het kader als opgenomen in het ter plaatse geldende bestemmingsplan c.q. de beheersverordening. (vooroverleg) Een principe verzoek wordt hiermee gelijk gesteld.

1.032,00

2.6.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening (vaststellen bestemmingsplan op aanvraag)

0,00

 

bij de bouw van 1 woning of enig ander werk

10.923,00

 

bij 2 tot en met 5 woningen

14.192,00

 

bij 6 tot en met 15 woningen

22.496,00

 

bij 16 tot en met 29 woningen

23.556,00

 

bij 30 tot en met 49 woningen

26.753,00

 

bij 50 tot en met 74 woningen

28.536,00

 

bij 75 tot en met 99 woningen

39.004,00

 

bij 100 of meer woningen

54.780,00

2.6.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot uitwerking van het bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening of tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder c, 3.22, 3.23 of 3.38, vierde lid, van de Wet ruimtelijke ordening, waarbij geen sprake is van een bouwplan waarvoor een bouwvergunning is vereist en geen sprake is van werken of werkzaamheden waarvoor een aanlegvergunning is vereist (wijzigen bestemmingsplan op aanvraag)

7.099,00

 

(wijzigen bestemmingsplan op aanvraag)

5.927,00

2.6.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening (wijzigen bestemmingsplan op aanvraag)

0,00

 

bij de bouw van 1 woning of enig ander werk

7.319,00

 

bij 2 tot en met 5 woningen

11.471,00

 

bij 6 tot en met 15 woningen

20.224,00

 

bij 16 tot en met 29 woningen

21.288,00

 

bij 30 tot en met 49 woningen

24.482,00

 

bij 50 tot en met 74 woningen

26.265,00

 

bij 75 tot en met 99 woningen

36.734,00

 

bij 100 of meer woningen

52.509,00

2.6.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een besluit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c of artikel 2.1, eerste lid, onder a en c van de Wabo, waarbij geen sprake is van een bouwplan waarvoor een bouwvergunning is vereist en geen sprake is van werken of werkzaamheden waarvoor een aanlegvergunning is vereist

5.927,00

2.6.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een ontheffing van het verbod tot wijziging van het gebruik van gronden of bouwwerken als bedoeld in artikel 3.7, vierde lid, van de Wet ruimtelijke ordening

 

 

(Ontheffing verbodsbepaling in voorbereidingsbesluit op aanvraag)

646,00

2.6.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een ontheffing van het verbod om bepaalde werken of werkzaamheden uit te voeren als bedoeld in artikel 6.12, zesde lid, van de Wet ruimtelijke ordening.

 

 

(Ontheffing verbodsbepaling in exploitatieplan op aanvraag)

646,00

2.6.8

Opstelling beeldkwaliteitplan

 

 

Voor deze inspanning van de gemeente is de aanvrager aan de gemeente verschuldigd de werkelijke door de gemeente te maken kosten tengevolge van de inschakeling van externe deskundigen, zoals de Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit, mits zowel de inschakeling van die externe deskundige(n) als de kosten daarvan redelijk zijn en aanvrager met de inschakeling daarvan vooraf heeft ingestemd.

 

 

 

 

2.6.9

Verzoek hogere grenswaarde Wet geluidhinder

 

 

Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwplan waarvoor een aanvraag om een hogere grenswaarde als bedoeld in de Wet Geluidhinder noodzakelijk is, wordt het berekende bedrag verhoogd:

 

 

Indien het betreft een ontheffing van 1-10 woningen

396,00

 

Indien het betreft een ontheffing van 11-20 woningen

791,00

 

Indien het betreft een ontheffing voor 21 en meer woningen

1.483,00

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 7 Wet natuurbescherming (Wnb)

 

2.7

Toestemming op grond van artikel 2.1 lid 1 onder j (natura 2000) en/of artikel 2.1 lid 1 onder k Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in samenhang met artikel 2.7 lid 5 Wet Natuurbescherming (Wnb) Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

2.7.1

Toestemming op grond van artikel 2.1 lid 1 onder j en artikel 2.17a Wabo in samenhang met de artikelen 2.7 leden 2 en 3 en 1.13 Wnb (toestemming ziet uitsluitend op verstrekking van ontwikkelruimte van stikstofdepositie op grond van de PAS)

807,00

2.7.2

Toestemming op grond van artikel 2.1 lid 1 onder j en artikel 2.17a Wabo in samenhang met de artikelen 2.7 leden 2 en 3b en 2.8 lid 9 Wnb (toestemming voor het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten waarvoor geen passende beoordeling vereist is)

1.867,00

2.7.3

Toestemming op grond van artikel 2.1 lid 1 onder j en artikel 2.17a Wabo in samenhang met de artikelen 2.7 leden 2 en 3a en 2.8 lid 1 Wnb (toestemming voor het realiseren van niet stikstof gerelateerde projecten of andere handelingen die mogelijk significante effecten voor habitats en soorten kunnen veroorzaken)

3.733,00

2.7.4

Toestemming op grond van artikel 2.1 lid 1 onder j en artikel 2.17a Wabo in samenhang met de artikelen 2.7 leden 2 en 3a, 2.8 lid 1 en 1.13 Wnb (toestemming voor het realiseren van zowel stikstof als niet stikstof gerelateerde projecten of andere handelingen die mogelijk significante effecten voor habitats en soorten kunnen veroorzaken)

4.641,00

2.7.5

Toestemming op grond van artikel 2.1 lid 1 onder j en artikel 2.17a Wabo met toepassing van artikel 2:7 lid 3a en artikel 2.8 lid 4 Wnb (toestemming voor toelaatbare significant negatieve effecten door het ontbreken van alternatieven, de aanwezigheid van dwingende redenen van groot openbaar belang en compensatie (ADC toetst))

7.416,00

2.7.6

Toestemming op grond van de Beleidsregels toedeling ontwikkelruimte Programmatische Aanpak Stikstof Gelderland 2015

1.514,00

2.7.7

Toestemming op grond van artikel 2.1 lid 1 onder k en artikel 2.17c Wabo (toestemming voor het opzettelijk verstoren, doden, vangen, plukken etc. van beschermde soorten)

1.211,00

 

 

 

Hoofdstuk 8 In deze titel niet benoemde beschikking

 

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

226,00

2.8.2

Voor het plaatsen van voorzieningen bij de uitvoering van bouwwerkzaamheden bedraagt het tarief voor schriftelijke toestemming bij

 

 

bouwkeet/container/bouwaanduidingsbord en/of overige bouwwerken

41,85

2.8.3

Het tarief voor de melding als bedoeld in artikel 2.25, 2e lid van de Wabo (verantwoordelijk uitvoerder vergunning anders dan vergunninghouder/aanvrager) bedraagt

65,05

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 

Hoofdstuk 1 Horeca

 

 

 

 

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet:

 

 

indien er sprake is van het overnemen of starten van een nieuw horeca- of slijtersbedrijf

471,00

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 en 30.a van de Drank- en Horecawet

145,00

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

100,00

 

 

 

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

 

 

 

 

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening (evenementenvergunning), indien het betreft:

 

3.2.1.1

een grootschalig evenement of een evenement met verhoogd risicoprofiel (classificatie als C-evenement volgens de risicoscan van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid)

728,00

3.2.1.2

in overige situaties

142,00

 

 

 

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

 

 

 

 

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

3.3.1

een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3:4 van de Algemene Plaatselijke Verordening, anders dan een wijziging bedoeld in onderdeel 3.3.2:

454,00

3.3.2

wijziging van een exploitatievergunning in verband met uitsluitend een wijziging van het beheer in een seksinrichting als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene Plaatselijke Verordening:

346,00

 

 

 

Hoofdstuk 4 Gereserveerd

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 Gereserveerd

 

 

 

 

Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening

 

 

 

 

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een inrichting, als bedoeld in artikel 2, lid 1, van de Brandbeveiligingsverordening

183,00

 

 

 

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

 

 

 

3.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

277,00

Bijlage ROEB lijst 2015

Behorende bij het raadsbesluit van 15 december 2016

De griffier

mw. drs. H.P. vanOmmeren