Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Maasdriel

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Maasdriel
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van leges 2017
CiteertitelLegesverordening Maasdriel 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201701-01-2018nieuwe regeling

15-12-2016

Gemeenteblad 2016, 182827

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2017

De raad van de gemeente Maasdriel;

gezien het voorstel van het college van 8 november 2016;

gelet op de artikelen 156, tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2017

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  ’dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  ’week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  ’maand’: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;

 • d.

  ’jaar’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald.

 • b.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • c.

  het raadplegen van de bij de gemeente berustende registers, leggers en plankaarten van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers door ambtenaren, in de uitoefening van hun functie;

 • d.

  het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen.

 • e.

  een afschrift van de gemeentebegroting, een afschrift van de gemeenterekening, een afschrift van de voorstellen van het college aan de raad, afgegeven aan vertegenwoordigers van de pers of van openbare bibliotheken in de gemeente Maasdriel.

 • f.

  het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in artikelen 1.16.2, 1.20.1.1 t/m 1.20.1.9, 3.2.1 t/m 3.2.2 en 3.6 van de bij deze verordening behorende tarieventabel, indien deze aanvraag afkomstig is van een algemeen nut beogende instelling die zich blijkens haar statuten de uitoefening ten doel stelt van activiteiten van maatschappelijke, sociale of culturele aard en waarbij de activiteiten in hoofdzaak worden verricht door vrijwilligers.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn

 • b.

  bij wijziging in rijksregelgeving:

  • ·

   waarvan de implementatieperiode na bekendmaking in het Staatsblad of de Staatscourant korter is dan drie maanden; en

  • ·

   die tariefbepaling betreft waarbij een rijkskostendeel onderdeel uitmaakt van het tarief of waarvoor bij of krachtens een wet een (maximum)tarief is gesteld;

  • ·

   en bovendien de raad niet zelf al met deze wijzigingen rekening heeft gehouden.

 • c.

  betrekking hebben op de berekening van de bouwkosten, zoals beschreven in artikel 2.1.1.2 van de tarieventabel.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12 Overgangsrecht

 • 1. Overgangsrecht uit vorige legesverordeningen blijft onverminderd van kracht.

 • 2. De op artikel 10 van de in het eerste lid genoemde verordening gebaseerde regels van het college worden geacht mede gebaseerd te zijn op artikel 11 van deze verordening.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1. De “Legesverordening 2016", vastgesteld op 17 december 2015, wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3. In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de leges in die periode plaatsvindt.

 • 4. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als "Legesverordening Maasdriel 2017".

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 15 december 2016.

De gemeenteraad voornoemd,

de griffiermw. drs. H.P. vanOmmeren
de voorzitterH. vanKooten

Tarieventabel leges Maasdriel

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2017.

Indeling tarieventabel

Titel 1Algemene dienstverlening
Hoofdstuk 1Burgerlijke stand
Hoofdstuk 2Reisdocumenten
Hoofdstuk 3Rijbewijzen
Hoofdstuk 4Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
Hoofdstuk 5Verstrekkingen uit het Kiezersregister
Hoofdstuk 6Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens
Hoofdstuk 7Bestuursstukken
Hoofdstuk 8Vastgoedinformatie
Hoofdstuk 9Overige publiekszaken
Hoofdstuk 10Gemeentearchief
Hoofdstuk 11Gereserveerd
Hoofdstuk 12Leegstandwet
Hoofdstuk 13Gereserveerd
Hoofdstuk 14Marktstandplaatsen
Hoofdstuk 15Winkeltijdenwet
Hoofdstuk 16Kansspelen
Hoofdstuk 17Gereserveerd
Hoofdstuk 18Kabels en Leidingen
Hoofdstuk 19Verkeer en vervoer
Hoofdstuk 20Diversen
   
Titel 2Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning
Hoofdstuk 1Begripsomschrijvingen
Hoofdstuk 2Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag
Hoofdstuk 3Omgevingsvergunning
Hoofdstuk 4Vermindering
Hoofdstuk 5Teruggaaf
Hoofdstuk 6Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten
Hoofdstuk 7Wet natuurbescherming (Wnb)
Hoofdstuk 8In deze titel niet benoemde beschikking
   
Titel 3Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn
Hoofdstuk 1Horeca
Hoofdstuk 2Organiseren evenementen of markten
Hoofdstuk 3Prostitutiebedrijven
Hoofdstuk 4Gereserveerd
Hoofdstuk 5Gereserveerd
Hoofdstuk 6Brandbeveiligingsverordening
Hoofdstuk 7In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking
Titel 1Algemene dienstverlening  
     
Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand  
1.1.1 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk op:  
1.1.1.1 maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur, met uitzondering van maandag en dinsdag tussen 09.30 en 10.30, uitsluitend in het gemeentehuis te Kerkdriel,329,00
vermeerderd met de locatievergoeding genoemd in onderdeel 1.1.15  
1.1.1.2zaterdag tussen 09.00 en 17.00 uur,533,00
vermeerderd met de locatievergoeding genoemd in onderdeel 1.1.1.5  
1.1.1.3zondag tussen 09.00 en 17.00 uur,556,00
 vermeerderd met de locatievergoeding genoemd in onderdeel 1.1.1.5  
1.1.1.4een andere tijd dan genoemd in onderdeel 1.1.1.1 en 1.1.1.3, wordt het voor die dagen op voormelde uren van toepassing zijnde tarief verhoogd met232,00
1.1.1.5De tarieven genoemd in de onderdelen 1.1.1.1 tot en met 1.1.1.3 worden, indien de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap plaatsvindt in  
a. de locatie “Gelre’s End” te Hedel verhoogd met130,00
b. de locatie raadszaal te Kerkdriel verhoogd met164,00
c. de locatie partyschip Domani verhoogd met250,00
d. de locatie Slot Well verhoogd met het tarief dat door Slot Well bij de gemeente in rekening wordt gebracht  
e. de locatie Slot Rossum verhoogd met huwelijken op:  
maandag t/m donderdag320,00
vrijdag395,00
zaterdag 492,00
zondag 491,00
f. de locatie restaurant Dukdalf verhoogd met:  
Maandag t/m donderdag200,00
Vrijdag t/m zondag300,00
g de locatie Hurns kerkje verhoogd met200,00
h. de eigen gekozen locatie verhoogd met161,00
1.1.1.6Maandag om 10.00 uur en 10.15 uur in geval van een sobere huwlijksvoltrekking in het gemeentehuis te Kerkdriel128,00
1.1.2Voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek zijn de tarieven genoemd in de onderdelen 1.1.1.1 tot en met 1.1.1.3 van overeenkomstige toepassing.  
1.1.3Indien bij de voltrekking van een huwelijk of partnerregistratie geen “eigen” getuigen beschikbaar zijn kan een ambtenaar van de gemeente als getuige optreden. De kosten per getuige bedragen22,90
1.1.4Het tarief bedraagt voor het verstrekken van  
1.1.4.1een trouwboekje of partnerschapboekje in een normale uitvoering34,30
1.1.5Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier22,90
1.1.6Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet rechten burgerlijke stand, onder c, geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.22,90
1.1.7Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een inlichting uit de registers van de Burgerlijke stand12,90
1.1.8Het tarief bedraagt voor het annuleren of wijzigen van een voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap:  
1.1.8.1tot 14 dagen voor de huwelijksdatum26,75
1.1.8.2binnen 14 dagen voor de huwelijksdatum161,00
     
Hoofdstuk 2 Reisdocumenten  
1.2Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:  
1.2.1van een nationaal paspoort:  
1.2.1.1voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is64,76
1.2.1.2voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt51,46
1.2.2van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):  
1.2.2.1voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is64,76
1.2.2.2voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt51,46
1.2.3van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):  
1.2.3.1voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is64,76
1.2.3.2voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt51,46
1.2.4van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen51,46
1.2.5van een Nederlandse identiteitskaart:  
1.2.5.1voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is50,66
1.2.5.2voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt28,63
1.2.6voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van47,55
     
Hoofdstuk 3 Rijbewijzen  
1.3.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs38,99
1.3.2 Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met34,10
1.3.3Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van gegevens uit het Centraal Register Rijbewijzen6,80
     
Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens  
1.4.1Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.  
1.4.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:  
1.4.2.1tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking12,90
1.4.2.2tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:  
1.4.2.2.1voor 100 verstrekkingen208,00
1.4.2.2.2voor 500 verstrekkingen516,00
1.4.2.2.3voor 1.000 verstrekkingen1.033,00
1.4.2.2.4voor 5.000 verstrekkingen1.550,00
1.4.2.2.5voor 10.000 verstrekkingen1.831,00
1.4.3Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen.  
1.4.4Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:  
1.4.4.1tot het verstrekken van gegevens:  
 a. per uittreksel12,90
 b. per verstrekking (schriftelijk)12,90
 c. per uittreksel aangevraagd via het digitale loket7,50
1.4.4.2tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:  
1.4.4.2.1voor 100 verstrekkingen208,00
1.4.4.2.2voor 500 verstrekkingen516,00
1.4.4.2.3voor 1.000 verstrekkingen1.033,00
1.4.4.2.4voor 5.000 verstrekkingen1.550,00
1.4.4.2.5voor 10.000 verstrekkingen1.831,00
1.4.5In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens met behulp van alternatieve media bedoeld in artikel 16, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen.30,45
1.4.6In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen.2,30
1.4.7Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisadministratie, voor ieder daaraan besteed kwartier22,90
1.4.8Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een persoonslijst12,90
1.4.9Het tarief bedraagt voor het opnemen van een onder ede of belofte afgelegde of schriftelijke verklaring van een burger t.o.v. een door het gemeentebestuur aangewezen ambtenaar22,90
1.4.10.aHet tarief voor het opvragen van een inlichting, afschrift of uittreksel uit het register van de burgerlijke stand of de basisregistratie personen (BRP) van een andere gemeente bedraagt exclusief de door de andere gemeente in rekening gebrachte kosten6,95
1.4.10.bHet tarief voor het opvragen van een inlichting uit de basisregistratie personen (BRP) door een afnemer die is aangesloten op het BRP-netwerk ivm een no-hit aanvraag7,50
     
Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister  
1.5 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer bedoeld in artikel D4 van de Kieswet 12,90
     
Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens  
1.6.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens:  
1.6.1.1bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:  
1.6.1.1.1ten hoogste 100 pagina’s, per pagina0,25
 met een maximum per bericht van5,55
1.6.1.1.2meer dan 100 pagina’s27,70
1.6.1.2bij verstrekking anders dan op papier5,55
1.6.1.3dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking, moeilijk toegankelijke gegevensverwerking27,70
1.6.2Indien voor hetzelfde bericht op grond van de onderdelen 1.6.1.1, 1.6.1.2 en 1.6.1.3 meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt slechts de hoogste gevraagd.  
1.6.3Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzet als bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens5,55
     
Hoofdstuk 7 Bestuursstukken  
1.7.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:  
1.7.1.1een afschrift van de programmabegroting66,35
1.7.1.1.aeen afschrift van de productenbegroting66,35
1.7.1.2een afschrift van de programmarekening66,35
1.7.1.2.aeen afschrift van de productenrekening66,35
1.7.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:  
1.7.2.1tot het verstrekken van:  
1.7.2.1.1een afschrift van het verslag van een raadsvergadering, per pagina1,30
1.7.2.1.2een afschrift van de stukken behorende bij een raadsvergadering, per pagina1,30
1.7.2.1.3de onder 1.7.1 tot en met 1.7.2.1.2 bedoelde informatie in digitale vorm, indien aanwezig en zonder nadere bewerking, op CD-ROM18,30
1.7.3Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:  
1.7.3.1een afschrift van de Algemene Plaatselijke Verordening69,55
1.7.3.2een afschrift van de Bouwverordening69,55
     
Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie  
1.8.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:  
1.8.1.1tot het verstrekken van inlichtingen omtrent de kadastrale dan wel de plaatsaanduiding bedraagt het tarief het bedrag dat is opgenomen in het Besluit Kadastrale Tarieven  
1.8.1.2voor het afgeven van een ouderdomsverklaring van een woning of een pand, voor ieder daaraan besteed kwartier12,20
1.8.1.3tot het door of vanwege de gemeente schriftelijk verstrekken van gegevens van onroerende zaken, omtrent bodem(verontreiniging), omgevingsvergunningen, monumenten, (plan)procedures, aanwezigheid (ondergrondse) olietanks en vormen van milieuhinder, voor ieder daaraan besteed kwartier.26,25
 Met een maximum van390,00
1.8.1.4tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie11,60
1.8.1.5Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:  
1.8.1.5.1De gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen11,60
     
Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken  
1.9Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:  
1.9.1tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag:41,35
1.9.2tot het verkrijgen van een attestatie de vita12,90
1.9.3tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening12,90
1.9.4tot het verkrijgen van het Bewijs van Nederlanderschap12,90
     
Hoofdstuk 10 Gemeentearchief  
1.10.1Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen, ongeacht het resultaat, in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier18,15
1.10.2Voor het verstrekken van een uittreksel uit een in het gemeentearchief en/of streekarchief berustend stuk worden kopiekosten overeenkomstig artikel 1.20.2.2 in rekening gebracht  
1.10.3Voor het digitaal verstrekken van analoge stukken uit het gemeentearchief bedraagt het tarief, voor ieder daaraan besteed kwartier18,15
     
Hoofdstuk 11 Gereserveerd  
     
Hoofdstuk 12 Leegstandwet  
1.12Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:  
1.12.1tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet132,00
     
Hoofdstuk 13 Gereserveerd  
     
Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen  
1.14Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:  
1.14.1tot het verlenen van een vaste-standplaatsvergunning 178,00
1.14.2om een wijziging van een vaste-standplaatsvergunning 87,15
     
Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet  
1.15Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:  
1.15.1voor een ontheffing in het kader van de Verordening Winkeltijden65,10
     
Hoofdstuk 16 Kansspelen  
1.16.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:  
1.16.1.1voor een periode van twaalf maanden voor één speelautomaat56,50
1.16.1.2voor een periode van twaalf maanden voor twee speelautomaten90,50
1.16.1.3voor een periode van tenminste 4 jaar of onbepaalde tijd voor één speelautomaat227,00
1.16.1.4voor een periode van tenminste 4 jaar of onbepaalde tijd voor twee speelautomaten363,00
1.16.1.5De subonderdelen 1.16.1.1 en 1.16.1.2 zijn van overeenkomstige toepassing, indien de vergunning geldt voor een tijdvak, korter dan twaalf maanden of langer dan twaalf maanden maar ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat de daar genoemde bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd onderscheidenlijk verhoogd worden.  
1.16.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)65,10
1.16.3Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot het exploiteren of doen exploiteren van een speelgelegenheid als bedoeld in artikel 2:39 van de Algemene plaatselijke verordening454,00
     
Hoofdstuk 17 Gereserveerd  
     
Hoofdstuk 18 Kabels en Leidingen  
1.18.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag in verband met het verkrijgen van een instemmingsbesluit, als bedoeld in de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren (AVOI), omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden:  
1.18.1.1.aindien het betreft tracés tot 250 m¹ 376,29
1.18.1.1.bindien het betreft tracés vanaf 250 m1 tot 1500 m¹467,96
1.18.1.1.cindien het betreft tracés vanaf 1500 m1 tot 5000 m¹626,29
1.18.1.1.dindien het betreft tracés vanaf 5000 m1 en meer, per m1 tracé0,13
1.18.1.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren (AVOI), omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden voor tracés tot 25 m¹ 76,69
1.18.1.3Indien met betrekking tot een aanvraag overleg moet plaatsvinden tussen de gemeente, andere beheerders van openbare grond en de netbeheerder van het netwerk en/of andere netbeheerders of belanghebbenden, wordt het in 1.17.1 genoemde bedrag per overleg verhoogd met400,00
     
Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer  
1.19Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:  
1.19.1tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 199047,50
1.19.2tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen47,50
1.19.3tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)37,50
1.19.4tot het aanleggen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken bij het huis- of werkadres355,00
1.19.5voor de verplaatsing van een gehandicaptenparkeerplaats (bijvoorbeeld als gevolg van verhuizing)266,00
1.19.6voor het vervangen van het kenteken op het onderbord na aanschaf van een ander voertuig50,45
1.19.7indien de aanvraag zoals bedoeld in artikel 1.19.4 niet leidt tot een onherroepelijk positief besluit of indien voor het feitelijk begin van de aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats de aanvraag zoals bedoeld in artikel 1.19.4 wordt ingetrokken, bestaat de aanspraak op teruggaaf van de betaalde leges voor een bedrag van200,00
     
Hoofdstuk 20 Diversen  
1.20.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:  
1.20.1.1tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:10 of 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening (Voorwerpen of stoffen op, aan of boven de weg)  
 a. voor zover het terrassen betreft286,00
 b. voor zover het sandwichborden betreft98,90
 c. overig145,00
1.20.1.2tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2:29 van de Algemene Plaatselijke Verordening (Sluitingstijden)64,10
1.20.1.3tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2:34d van de Algemene Plaatselijke Verordening (Schenktijden)64,10
1.20.1.4tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:39 van de Algemene Plaatselijke Verordening (Speelgelegenheden)512,00
1.20.1.5tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:72 van de Algemene Plaatselijke Verordening (verkoop vuurwerk)145,00
1.20.1.6tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 4:6 van de Algemene Plaatselijke Verordening (Geluid- en lichthinder)145,00
1.20.1.7tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening (Standplaatsen)216,00
1.20.1.8tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5:34 van de Algemene Plaatselijke Verordening (Verbod vuur te stoken)  
 a. voor zover het betreft vreugdevuren29,25
 b. voor zover het snoeihout betreft100,00
1.20.1.9tot het verkrijgen van vergunningen of ontheffingen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening met uitzondering van die vergunningen of ontheffingen die afzonderlijk in deze tarieventabel opgenomen zijn 145,00
1.20.1.10Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het plaatsen op de lijst van kandidaten voor aankoop bouwgrond of koopwoning64,10
1.20.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:0,00
1.20.2.1gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina2,90
1.20.2.2afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:  
1.20.2.2.1per pagina op papier van A4-of A3-formaat0,70
1.20.2.2.2per pagina op papier van A4-of A3-formaat in kleur1,00
1.20.2.2.3per pagina op papier van een formaat groter als gesteld in 1.20.2.2.13,90
1.20.2.2.4per pagina op papier van een formaat groter als gesteld in 1.20.2.2.27,75
1.20.2.2.5de in de onderdelen 1.20.2.2.1 tot en met 1.20.2.2.4 genoemde informatie in digitale vorm, indien aanwezig en zonder nadere bewerking, op CD-ROM18,30
1.20.2.3een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen64,60
1.20.2.5stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina4,30
     
 Derdenclausule  
 Indien voor een in deze tarieventabel opgenomen belastbaar feit de medewerking van derden noodzakelijk is of advies van derden moet worden gevraagd, worden de daarvoor in rekening gebrachte kosten doorberekend aan de aanvrager door middel van een opgaaf c.q. begroting van kosten die vooraf aan de aanvrager wordt bekendgemaakt. Voor de toepassing van deze bepaling wordt de aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de opgaaf/begroting van de kosten van de aanvrager in kennis is gebracht.  
Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning  
     
Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen  
2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:  
2.1.1bouwkosten:  
 het door of namens het college van burgemeester en wethouders berekende bedrag, gebaseerd op de meest recente lijst van het Regionaal Overleg Eindhoven Bouwtoezicht (ROEB) zoals toegevoegd als bijlage bij deze tabel, waarbij aanvullend nog het volgende geldt: - in het geval voor een bouwwerk of bouwwerkzaamheid geen meterprijs is bepaald, worden de bouwkosten door of namens het college geraamd; - de meterprijzen zijn exclusief BTW; - in het geval van zelfwerkzaamheid of het toepassen van gebruikte materialen wordt geen korting of verrekening toegepast bij de bepaling van de bouwkosten.  
2.1.2Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.  
2.1.2.1In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.  
2.1.2.2In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.  
     
Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag  
2.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:  
2.2.1om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is. Met uitzondering van van vooroverleg tot herziening, wijziging, uitwerking van een bestemmingsplan danwel vooroverleg tot toepassing van artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo226,00
2.2.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek voor het verstrekken van een schriftelijke verklaring dat voor een bepaalde (bouw)activiteit geen omgevingsvergunning is vereist overeenkomstig bijlage 2 van het Besluit omgevingsrecht156,00
     
Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning  
2.3Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.  
     
2.3.1Bouwactiviteiten  
2.3.1.1Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:  
2.3.1.1.1Indien de bouwkosten minder bedragen dan € 10.000,-2,50%
 van de bouwkosten met een minimum van 315,00
     
2.3.1.1.2Indien de bouwkosten € 10.000,- tot € 25.000,- bedragen2,50%
 van de bouwkosten met een minimum van 350,00
     
2.3.1.1.3Indien de bouwkosten € 25.000 tot € 50.000,- bedragen2,50%
 van de bouwkosten met een minimum van 625,00
     
2.3.1.1.4Indien de bouwkosten € 50.000,- tot € 75.000,- bedragen2,50%
 van de bouwkosten met een minimum van 1.250,00
     
2.3.1.1.5Indien de bouwkosten € 75.000,- tot € 100.000,- bedragen2,50%
 van de bouwkosten met een minimum van 1.875,00
     
2.3.1.1.6Indien de bouwkosten € 100.000,- tot € 250.000,- bedragen2,50%
 van de bouwkosten met een minimum van 2.500,00
     
2.3.1.1.7Indien de bouwkosten € 250.000,- tot € 500.000,- bedragen2,40%
 van de bouwkosten met een minimum van 6.250,00
     
2.3.1.1.8Indien de bouwkosten € 500.000,- tot € 750.000,- bedragen2,40%
 van de bouwkosten met een minimum van 12.000,00
     
2.3.1.1.9Indien de bouwkosten € 750.000,- tot € 1.000.000,- bedragen2,40%
 van de bouwkosten met een minimum van 18.000,00
     
2.3.1.1.10Indien de bouwkosten € 1.000.000,- tot € 5.000.000,- bedragen2,40%
 van de bouwkosten met een minimum van 24.000,00
     
2.3.1.1.11Indien de bouwkosten € 5.000.000,- of meer bedragen:2,40%
 van de bouwkosten met een minimum van 120.000,00
 en een maximum van 120.000,00
     
 Welstandstoets  
2.3.1.2Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1 bedraagt het tarief, indien voor de beoordeling een welstandstoets noodzakelijk is: Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwplan waarvoor een Omgevingsvergunning activiteit bouwen is aangevraagd en hiervoor een welstandsadvies moet worden ingewonnen, wordt het te berekenen bedrag verhoogd met:  
2.3.1.2.1reguliere welstandsadvisering:  
a1,9 ‰ met een minimum van € 48,- in geval de vastgestelde bouwkosten bedragen:  
 € 1,- tot en met € 500.000,-  
 plus over een gedeelte van de bouwsom:  
 van € 500.001,- tot en met € 1.000.000,-  
 plus over een gedeelte van de bouwsom:  
 van € 1.000.001,- tot € 2.500.000,-  
 plus over een gedeelte van de bouwsom:  
 van € 2.500.001,- tot € 5.000.000  
 plus over een gedeelte van de bouwsom:  
 van € 5.000.001,- en meer  
bVoor woningbouw van één en hetzelfde type welke in één complex worden uitgevoerd:  
 - complex van 1 tot en met 5 gelijke woningen, tarief over de totale bouwsom  
 - complex van 6 tot en met 10 gelijke woningen, tarief over de bouwsom van 5 woningen  
 - complex van 11 tot en met 20 gelijke woningen, tarief over de bouwsom van 6 woningen  
 - complex van 21 tot en met 30 gelijke woningen, tarief over de bouwsom van 8 woningen  
 - complex van 31 tot en met 40 gelijke woningen, tarief over de bouwsom van 10 woningen  
 - complex van 41 tot en met 50 gelijke woningen, tarief over de bouwsom van 12 woningen  
 - complex van 51 tot en met 60 gelijke woningen, tarief over de bouwsom van 14 woningen  
 en zo vervolgens.  
 Etage-galerijwoningen worden als één bouwblok beschouwd, zodat het tarief wordt berekend naar de totale bouwsom van het bouwblok.  
2.3.1.2.2integrale welstandsadvisering:  
 - reguliere welstandsadvisering + 1 extra discipline:  
 1,8 x regulier tarief  
 - reguliere welstandsadvisering + meerdere extra disciplines:  
 2,2 x regulier tarief  
2.3.1.2.3welstandsadvisering illegale bouwwerken:  
 1,5 x regulier tarief  
2.3.1.2.4welstandsadvisering reclameobjecten:47,40
2.3.1.2.5Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.2.1 bedraagt het tarief, indien voor de beoordeling een formele behandeling en verslaglegging van de welstandscommissie benodigd is (geen advies onder mandaat):100,00
2.3.1.2.6Overige adviezen afhankelijk van het soort advisering per adviesuur 137,00
 Of (deze advieskosten worden vooraf aan de aanvrager schriftelijk medegedeeld)  
     
2.3.1.3Verplicht advies agrarische commissie  
 Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3 is het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie (SAAB) nodig is en wordt beoordeeld, gelijk aan de advieskosten welke bij de gemeente door deze instanties in rekening worden gebracht. Hiervoor wordt een begroting opgevraagd bij de desbetreffende instantie.  
 Indien een begroting als bedoeld in 2.3.1.3 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken  
     
2.3.1.4Achteraf ingediende aanvraag  
 Het tarief van artikel 2.3.1.1 wordt met 10% verhoogd indien de aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit tot een maximale stijging van € 1.000,00  
     
2.3.2Aanlegactiviteiten  
 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:628,00
     
2.3.3Planologisch strijdig gebruik  
 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:  
2.3.3.1.aMet betrekking tot artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo (binnenplanse afwijking):238,00
2.3.3.1.bMet betrekking tot artikel 2.12, eerste lid, onder 1, onder 1°, van de Wabo (binnenplanse afwijking) voor de bouw van 1 woning bedragen de leges7.992,00
 Met betrekking tot artikel 2.12, eerste lid, onder 1, onder 1°, van de Wabo (binnenplanse afwijking) voor de bouw van 2 woningen bedragen de leges11.471,00
2.3.3.2Met betrekking tot artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo (buitenplanse kleine afwijking):433,00
2.3.3.3indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo  
 bij de bouw van 1 woning of enig ander werk10.923,00
 bij 2 tot en met 5 woningen14.192,00
 bij 6 tot en met 15 woningen22.496,00
 bij 16 tot en met 29 woningen23.556,00
 bij 30 tot en met 49 woningen26.753,00
 bij 50 tot en met 74 woningen28.546,00
 bij 75 tot en met 99 woningen39.004,00
 bij 100 of meer woningen54.780,00
2.3.3.4indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op artikel 2.12, eerste lid, van de Wabo voor een tijdelijke afwijking:1.291,00
2.3.3.5het tarief bedraagt voor het behandelen van een verzoek om voor de duur van maximaal 1 jaar een tijdelijke woonunit te mogen plaatsen op een perceel waar een permanente woning wordt opgericht:125,00
2.3.3.6indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo (afwijking van exploitatieplan):646,00
     
2.3.4In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid  
2.3.4.1Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:422,00
 Met dien verstande dat dit bedrag wordt verhoogd voor een bouwwerk met een oppervlakte tussen:  
 Categorie Aantal m2 Toeslag  
 Categorie Aantal m2 Toeslag Toeslag per m2291,00
 1) 0 - 100 € 291,00  
 2) 101 - 500 € 120,00 € 1,70  
 3) 501 - 2.000 € 645,00 € 0,65  
 4) 2.001 - 5.000 € 1.665,00 € 0,14  
 5) 5.001 - 50.000 € 2.215,00 € 0,03  
 6) >50.001 € 3.215,00 € 0,01  
 Indien de aanvraag als bedoeld in 2.3.4.1 betrekking heeft op een vergunning tot wijziging dan wel uitbreiding van een vergunning bedraagt het legestarief indien het betreft:  
 a.uitbreiding van de inrichting, met dien verstande dat de uitbreiding ten minste 10% van de oorspronkelijke gebruiksoppervlakte beslaat, het tarief als bedoeld in 2.3.4.1 met dien verstande dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van de uitbreiding.  
 b.herindeling, interne verbouwingen of gewijzigd gebruik van de gehele inrichting, danwel een deel van de inrichting, met dien verstande dat deze herindeling ten minste 10% van de gebruiksoppervlakte beslaat: 50% van het tarief als bedoeld in 2.3.4.1 met dien verstande dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van de uitbreiding  
     
2.3.5Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten  
2.3.5.1Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens de monumentenverordening van de gemeente Maasdriel aangewezen monument, een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:  
2.3.5.1.1voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:104,00
2.3.5.1.2voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:104,00
2.3.5.2Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens de monumentenverordening van de gemeente Maasdriel aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:189,00
     
2.3.7Aanleggen of veranderen weg  
 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2:11 van de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:191,00
     
2.3.8Uitweg  
 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen of veranderen van een uitweg, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2:12 van de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:  
 a. voor een uitweg bij een woning (particulier)127,00
 b. voor een uitweg bij een bedrijf253,00
     
2.3.9Kappen  
 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4:13 van de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:166,00
     
2.3.10Andere activiteiten  
 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:  
2.3.10.1behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:226,00
2.3.10.2behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:  
2.3.10.2.1als het een gemeentelijke verordening betreft156,00
2.3.10.2.2als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: de kosten welke bij de gemeente door deze instanties in rekening worden gebracht. De kosten worden de aanvrager vooraf schriftelijk medegedeeld. Niet eerder dan 5 werkdagen na verzending van de mededeling wordt het verzoek of aanvraag ter advisering aangeboden.  
     
2.3.11Omgevingsvergunning in twee fasen  
 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:  
2.3.11.1voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;  
2.3.11.2voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.  
     
2.3.12Beoordeling bodemrapport  
 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een rapport wordt beoordeeld:  
2.3.12.1voor de beoordeling van een overig rapport / extra toetsing 266,00
2.3.12.2voor de beoordeling van de volkshuisvestelijke aspecten van een plan266,00
2.3.12.3voor de beoordeling van een distributie planologisch onderzoek  
 de werkelijke kosten welke de gemeente maakt voor het laten toetsen van dit rapport.  
     
2.3.14Advies  
2.3.14.1Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij algemene maatregel van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.26, derde lid, van de Wabo: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.  
2.3.14.2Indien een begroting als bedoeld in 2.3.14.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.  
     
2.3.15Verklaring van geen bedenkingen  
2.3.15.1Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:  
2.3.15.1.1indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:226,00
2.3.15.1.2indien Gedeputeerde Staten een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:629,00
     
Hoofdstuk 4 Vermindering  
2.4.1Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.  
     
Hoofdstuk 5 Teruggaaf  
2.5.1Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten  
 Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:  
2.5.1.1 indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 4 weken na het in behandeling nemen ervan  
 van de leges van de desbetreffende activiteiten van de aanvraag  
     
2.5.2Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor uitwegen en kappen van bomen  
 Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor het maken of veranderen van uitwegen of het kappen van bomen, als bedoeld in de onderdelen 2.3.8, 2.3.9, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:  
2.5.2.1 indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 4 weken na het in behandeling nemen ervan  
 van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;  
     
2.5.3Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten  
2.5.3.1Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 6 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:  
 van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.  
     
2.5.5Geweigerde omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten  
 Als de gemeente een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen weigert, wordt 50% van de volgens artikel 2.3.1 verschuldigde leges in rekening gebracht, eventueel vermeerderd met de kosten bepaald overeenkomstig de artikelen 2.3.1.2 en 2.3.1.4.  
2.5.6Teruggaaf wegens onvolledigheid  
 Indien de ingediende aanvraag omgevingsvergunning wegens onvolledigheid buiten behandeling wordt gesteld worden onderstaande tarieven in rekening gebracht. Indien de aanvraag uit meerdere onderdelen bestaat worden onderstaande bedragen bij elkaar opgeteld. Indien binnen 1 jaar na het besluit tot het niet in behandeling nemen van de aanvraag een nieuwe aanvraag wordt ingediend voor hetzelfde bouwplan, worden deze leges met de behandeling van de nieuwe aanvraag verschuldigde leges verrekend.  
2.5.6.1Activiteit als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 a van de Wabo (bouwen)226,00
2.5.6.2Activiteit als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 b van de Wabo (uitvoeren van een werk geen bouwwerk zijnde)66,60
2.5.6.3Activiteit als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 c van de Wabo (afwijken bestemmingsplan)226,00
2.5.6.4Activiteit als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 d van de Wabo (brandveilig gebruiken)113,00
2.5.6.5Activiteit als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 f van de Wabo (wijzigen rijksmonument)113,00
2.5.6.6Activiteit als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 g van de Wabo (slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald)66,60
2.5.6.7Activiteit als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 h van de Wabo (slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht)66,60
2.5.6.8Activiteit als bedoeld in artikel 2.2 van de Wabo113,00
     
Hoofdstuk 6 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten  
2.6.1Het tarief voor het in behandeling nemen van een vooroverleg tot herziening, wijziging, uitwerking van een bestemmingsplan dan wel vooroverleg tot toepassing van artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo: Onder een vooroverleg wordt verstaan: een toetsing op een verzoek of dat medewerking kan worden verleend aan een bepaalde activiteit, bouwplan, of iets anders dat niet passend is binnen het kader als opgenomen in het ter plaatse geldende bestemmingsplan c.q. de beheersverordening. (vooroverleg) Een principe verzoek wordt hiermee gelijk gesteld.1.032,00
2.6.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening (vaststellen bestemmingsplan op aanvraag)0,00
 bij de bouw van 1 woning of enig ander werk10.923,00
 bij 2 tot en met 5 woningen14.192,00
 bij 6 tot en met 15 woningen22.496,00
 bij 16 tot en met 29 woningen23.556,00
 bij 30 tot en met 49 woningen26.753,00
 bij 50 tot en met 74 woningen28.536,00
 bij 75 tot en met 99 woningen39.004,00
 bij 100 of meer woningen54.780,00
2.6.3Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot uitwerking van het bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening of tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder c, 3.22, 3.23 of 3.38, vierde lid, van de Wet ruimtelijke ordening, waarbij geen sprake is van een bouwplan waarvoor een bouwvergunning is vereist en geen sprake is van werken of werkzaamheden waarvoor een aanlegvergunning is vereist (wijzigen bestemmingsplan op aanvraag)7.099,00
 (wijzigen bestemmingsplan op aanvraag)5.927,00
2.6.4Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening (wijzigen bestemmingsplan op aanvraag)0,00
 bij de bouw van 1 woning of enig ander werk7.319,00
 bij 2 tot en met 5 woningen11.471,00
 bij 6 tot en met 15 woningen20.224,00
 bij 16 tot en met 29 woningen21.288,00
 bij 30 tot en met 49 woningen24.482,00
 bij 50 tot en met 74 woningen26.265,00
 bij 75 tot en met 99 woningen36.734,00
 bij 100 of meer woningen52.509,00
2.6.5Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een besluit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c of artikel 2.1, eerste lid, onder a en c van de Wabo, waarbij geen sprake is van een bouwplan waarvoor een bouwvergunning is vereist en geen sprake is van werken of werkzaamheden waarvoor een aanlegvergunning is vereist5.927,00
2.6.6Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een ontheffing van het verbod tot wijziging van het gebruik van gronden of bouwwerken als bedoeld in artikel 3.7, vierde lid, van de Wet ruimtelijke ordening  
 (Ontheffing verbodsbepaling in voorbereidingsbesluit op aanvraag)646,00
2.6.7Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een ontheffing van het verbod om bepaalde werken of werkzaamheden uit te voeren als bedoeld in artikel 6.12, zesde lid, van de Wet ruimtelijke ordening.  
 (Ontheffing verbodsbepaling in exploitatieplan op aanvraag) 646,00
2.6.8Opstelling beeldkwaliteitplan  
 Voor deze inspanning van de gemeente is de aanvrager aan de gemeente verschuldigd de werkelijke door de gemeente te maken kosten tengevolge van de inschakeling van externe deskundigen, zoals de Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit, mits zowel de inschakeling van die externe deskundige(n) als de kosten daarvan redelijk zijn en aanvrager met de inschakeling daarvan vooraf heeft ingestemd.  
     
2.6.9Verzoek hogere grenswaarde Wet geluidhinder  
 Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwplan waarvoor een aanvraag om een hogere grenswaarde als bedoeld in de Wet Geluidhinder noodzakelijk is, wordt het berekende bedrag verhoogd:  
 Indien het betreft een ontheffing van 1-10 woningen396,00
 Indien het betreft een ontheffing van 11-20 woningen791,00
 Indien het betreft een ontheffing voor 21 en meer woningen1.483,00
     
     
Hoofdstuk 7 Wet natuurbescherming (Wnb)  
2.7Toestemming op grond van artikel 2.1 lid 1 onder j (natura 2000) en/of artikel 2.1 lid 1 onder k Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in samenhang met artikel 2.7 lid 5 Wet Natuurbescherming (Wnb) Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:  
2.7.1Toestemming op grond van artikel 2.1 lid 1 onder j en artikel 2.17a Wabo in samenhang met de artikelen 2.7 leden 2 en 3 en 1.13 Wnb (toestemming ziet uitsluitend op verstrekking van ontwikkelruimte van stikstofdepositie op grond van de PAS)807,00
2.7.2Toestemming op grond van artikel 2.1 lid 1 onder j en artikel 2.17a Wabo in samenhang met de artikelen 2.7 leden 2 en 3b en 2.8 lid 9 Wnb (toestemming voor het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten waarvoor geen passende beoordeling vereist is)1.867,00
2.7.3Toestemming op grond van artikel 2.1 lid 1 onder j en artikel 2.17a Wabo in samenhang met de artikelen 2.7 leden 2 en 3a en 2.8 lid 1 Wnb (toestemming voor het realiseren van niet stikstof gerelateerde projecten of andere handelingen die mogelijk significante effecten voor habitats en soorten kunnen veroorzaken)3.733,00
2.7.4Toestemming op grond van artikel 2.1 lid 1 onder j en artikel 2.17a Wabo in samenhang met de artikelen 2.7 leden 2 en 3a, 2.8 lid 1 en 1.13 Wnb (toestemming voor het realiseren van zowel stikstof als niet stikstof gerelateerde projecten of andere handelingen die mogelijk significante effecten voor habitats en soorten kunnen veroorzaken)4.641,00
2.7.5Toestemming op grond van artikel 2.1 lid 1 onder j en artikel 2.17a Wabo met toepassing van artikel 2:7 lid 3a en artikel 2.8 lid 4 Wnb (toestemming voor toelaatbare significant negatieve effecten door het ontbreken van alternatieven, de aanwezigheid van dwingende redenen van groot openbaar belang en compensatie (ADC toetst))7.416,00
2.7.6Toestemming op grond van de Beleidsregels toedeling ontwikkelruimte Programmatische Aanpak Stikstof Gelderland 20151.514,00
2.7.7Toestemming op grond van artikel 2.1 lid 1 onder k en artikel 2.17c Wabo (toestemming voor het opzettelijk verstoren, doden, vangen, plukken etc. van beschermde soorten)1.211,00
     
Hoofdstuk 8 In deze titel niet benoemde beschikking  
2.8.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking: 226,00
2.8.2Voor het plaatsen van voorzieningen bij de uitvoering van bouwwerkzaamheden bedraagt het tarief voor schriftelijke toestemming bij  
 bouwkeet/container/bouwaanduidingsbord en/of overige bouwwerken41,85
2.8.3Het tarief voor de melding als bedoeld in artikel 2.25, 2e lid van de Wabo (verantwoordelijk uitvoerder vergunning anders dan vergunninghouder/aanvrager) bedraagt65,05
Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn  
Hoofdstuk 1 Horeca  
     
3.1.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet:  
 indien er sprake is van het overnemen of starten van een nieuw horeca- of slijtersbedrijf471,00
3.1.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 en 30.a van de Drank- en Horecawet145,00
3.1.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet100,00
     
Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten  
     
3.2.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening (evenementenvergunning), indien het betreft:  
3.2.1.1 een grootschalig evenement of een evenement met verhoogd risicoprofiel (classificatie als C-evenement volgens de risicoscan van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid)728,00
3.2.1.2in overige situaties142,00
     
Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven  
     
3.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:  
3.3.1een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3:4 van de Algemene Plaatselijke Verordening, anders dan een wijziging bedoeld in onderdeel 3.3.2:454,00
3.3.2wijziging van een exploitatievergunning in verband met uitsluitend een wijziging van het beheer in een seksinrichting als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene Plaatselijke Verordening:346,00
     
Hoofdstuk 4 Gereserveerd  
     
Hoofdstuk 5 Gereserveerd  
     
Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening  
     
3.6Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een inrichting, als bedoeld in artikel 2, lid 1, van de Brandbeveiligingsverordening183,00
     
Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking  
     
3.7Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking277,00

Bijlage ROEB lijst 2015

ROEB lijst 2015

Behorende bij het raadsbesluit van 15 december 2016

De griffiermw. drs. H.P. vanOmmeren