Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maastricht

Legesverordening burgergerichte diensten Maastricht 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaastricht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingLegesverordening burgergerichte diensten Maastricht 2019
CiteertitelLegesverordening burgergerichte diensten Maastricht 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet
 2. artikel 156, tweede lid, van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201901-01-2020

13-11-2018

gmb-2018-255376

01-01-201901-01-20201e wijziging Tarieventabel legesverordening burgergerichte diensten Maastricht 2019

18-12-2018

gmb-2018-279397

Tekst van de regeling

Intitulé

Legesverordening burgergerichte diensten Maastricht 2019

DE RAAD VAN DE GEMEENTE MAASTRICHT,

 

gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 9 oktober 2018, organisatieonderdeel BCC-Concernzaken, no. 2018-31480;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en artikel 156, 2e lid, aanhef en onderdeel h van de Gemeentewet;

 

BESLUIT VAST TE STELLEN DE VOLGENDE VERORDENING:

 

Verordening op de heffing en de invordering van leges burgergerichte diensten Maastricht 2019

(Legesverordening burgergerichte diensten Maastricht 2019)

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • 1.

  'dag': de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • 2.

  'week': een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • 3.

  'maand': het tijdvak dat loopt van een bepaalde dag in een kalendermaand tot diezelfde dag in de volgende kalendermaand;

 • 4.

  'jaar': het tijdvak dat loopt van een bepaalde dag in een kalenderjaar tot diezelfde dag in het volgende kalenderjaar;

 • 5.

  'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december;

 • 6.

  ‘heffingsambtenaar’: de gemeenteambtenaar belast met de heffing van gemeentelijke belastingen als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet.

 

Artikel 2 Belastbaar feit

De gemeente brengt leges (rechten) in rekening als vergoeding voor diensten die zij verricht. De diensten waarvoor leges moeten worden betaald staan in de tarieventabel die bij deze verordening hoort.

 

Artikel 3 Belastingplicht

De belastingplicht geldt voor diegene die de dienst heeft aangevraagd, of voor diegene voor wie de dienst wordt verleend.

 

Artikel 4 Vrijstellingen

De gemeente brengt geen leges in rekening voor bewijzen van in leven zijn (attestaties de vita), als deze nodig zijn voor het ontvangen van enige uitkering van een overheidsorgaan.

 

Artikel 5 Tarieven

 • 1.

  De tarieven die in rekening worden gebracht staan in de tarieventabel die bij deze verordening hoort.

 • 2.

  Voor alle tarieven die in de tarieventabel worden genoemd geldt dat, tenzij anders vermeld, het tarief verschuldigd is voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor die dienstverlening. Dit betekent dat het tarief ook bij onvolledige of geweigerde aanvragen verschuldigd is.

 • 3.

  Als een dienst slechts gedeeltelijk wordt aangevraagd of verleend, wordt het volledige tarief in rekening gebracht. Ditzelfde geldt voor tarieven die per uur of kwartier verschuldigd zijn waarbij de bestede tijd lager is.

 

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges kunnen in rekening worden gebracht door een mondelinge of een schriftelijke mededeling. Met een schriftelijke mededeling worden ook een stempelafdruk, zegel, nota, aanslagbiljet of andere toegezonden brief bedoeld.

 

Artikel 7 Betalingstermijn

 • 1.

  De leges moeten worden betaald:

  • a.

   bij mondelinge mededeling: zodra de mededeling is gedaan;

  • b.

   bij schriftelijke mededeling: op het moment van uitreiken van de schriftelijke mededeling, of binnen 14 dagen na dagtekening wanneer er sprake is van een toegezonden aanslagbiljet of brief.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen. Dit betekent onder meer dat de termijn niet wordt verlengd wanneer deze eindigt in het weekend of op een feestdag.

 

Artikel 8 Kwijtschelding

De regeling inzake de kwijtschelding is vastgelegd in de Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen.

 

Artikel 9 Teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges is alleen mogelijk wanneer dat bij de betreffende bepaling in de tarieventabel is vermeld. Binnen zes weken na de mondelinge of schriftelijke mededeling, of binnen zes weken nadat de aanspraak op teruggaaf is ontstaan, kan een verzoek om teruggaaf worden ingediend bij de heffingsambtenaar.

 

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening. Dit geldt alleen als de wijzigingen van zuiver redactionele aard zijn of het gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving. Deze bevoegdheid is bovendien beperkt tot de volgende onderdelen van de tarieventabel:

 • 1.

  onderdeel 2.1 en 2.2 (verstrekking uit de basisregistratie personen)

 • 2.

  onderdeel 2.3 (verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens)

 • 3.

  onderdelen 2.4 en 2.5 (reisdocumenten)

 • 4.

  onderdeel 2.6 (verklaring omtrent het gedrag)

 • 5.

  onderdelen 2.7 en 2.8 (rijbewijzen)

 • 6.

  onderdelen 2.14, 2.15 en 2.16 (akten burgerlijke stand).

 

Artikel 11 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels opstellen voor de heffing en de invordering van de leges.

 

Artikel 12 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel

 • 1.

  De ”Legesverordening burgergerichte diensten Maastricht 2018” van 14 november 2017 wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2019.

 • 3.

  In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de leges in die periode plaatsvindt.

 • 4.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

 • 5.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Legesverordening burgergerichte diensten Maastricht 2019”.

 

Aldus besloten door de raad der gemeente Maastricht in zijn openbare vergadering van 13 november 2018.

 

De griffier,

J. Goossens.

 

De Voorzitter,

J.M. Penn-te Strake

 

Tarieventabel behorende bij de ‘Legesverordening burgergerichte diensten Maastricht 2019’.

 

 

Hoofdstuk 1. Algemene dienstverlening

 

1.1

Het tarief voor het verstrekken van kopieën, afschriften of uittreksels van documenten, voor zover niet afzonderlijk in deze tarieventabel opgenomen, bedraagt per bladzijde op A4-formaat:

€ 0,50

1.2

Voor het verstrekken van stukken op een ander formaat dan A4, zal voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag een offerte aan de aanvrager worden voorgelegd. Tenzij de aanvrager de aanvraag intrekt, zal deze op de vijfde werkdag na verzending van de begroting in behandeling worden genomen.

 

1.3

Het tarief voor het verstrekken van inlichtingen, het verrichten van onderzoek of overige handelingen, voor zover niet afzonderlijk in deze tarieventabel opgenomen, bedraagt per kwartier:

€ 21,90

1.4

Het tarief voor het in behandeling nemen van een verzoekschrift, voor zover niet afzonderlijk in deze tarieventabel of in de legesverordening fysieke diensten opgenomen, bedraagt:

€ 10,55

 

 

Hoofdstuk 2. Bijzondere dienstverlening

 

Verstrekken van persoonsgegevens

 

 

2.1

Het tarief voor het verstrekken van informatie uit de basisregistratie personen, indien deze gevraagd worden ten behoeve van een wetenschappelijk of filantropisch doel, bedraagt per inlichting:

(met een maximum van € 7,50)

€ 0,10

2.2 *

Het tarief voor het verstrekken van schriftelijke informatie uit de basisregistratie personen, bedraagt per afschrift:

€ 13,40

2.3

Het tarief voor het verstrekken van gegevens op grond van artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens bedraagt:

 

2.3.1

bij schriftelijke verstrekking,

 

2.3.1.1 *

ten hoogste 100 pagina’s, per pagina:

€ 0,20

 *

met een maximum per bericht van:

€ 5,00

2.3.1.2 *

meer dan 100 pagina’s:

€ 22,50

2.3.2*

bij verstrekking op andere wijze:

€ 5,00

2.3.3 *

wanneer er, vanwege de aard van de verwerking, sprake is van moeilijk toegankelijke gegevensverwerking:

€ 22,50

2.3.4

Wanneer voor dezelfde aanvraag op grond van de artikelen 2.3.1, 2.3.2 en 2.3.3 meerdere tarieven gelden, wordt slechts de hoogste gevraagd.

 

2.3.5 *

Het tarief voor een verzet als bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens bedraagt:

€ 4,50

 

 

 

 

Paspoort en identiteitskaart

 

 

 

 

2.4

Het tarief bedraagt voor:

18 jaar of ouder

Jonger dan 18 jaar

2.4.1 *

een nationaal paspoort:

€ 71,35

€ 53,95

2.4.2 *

een nationaal paspoort met een groter aantal bladzijden (zakenpaspoort):

€ 71,35

€ 53,95

2.4.3 *

een reisdocument voor een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

€ 71,35

€ 53,95

2.4.4 *

een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen:

€ 53,95

€ 53,95

2.4.5 *

een Nederlandse identiteitskaart:

€ 56,80

€ 29,95

2.4.6 *

Voor een spoedlevering van de in 2.4 genoemde documenten wordt het geldende tarief verhoogd met:

€ 48,60

€ 48,60

2.4.7

Voor een aanvraag en/of bezorging op afspraak aan huis, wanneer in verband met een beperking de aanvraag niet bij het Gemeenteloket kan worden gedaan, wordt het geldende tarief verhoogd met:

€ 22,65

€ 22,65

2.4.8

De leeftijd van degene voor wie het document wordt aangevraagd wordt bepaald op het moment van de aanvraag.

 

 

2.4.9 *

een vervangende Nederlandse identiteitskaart (geldigheidsduur maximaal 5 jaar):

€ 29,95

€ 29,95

2.4.10 *

Bezorgservice reisdocument betreffende de artikelen 2.4.1 tot en met 2.4.9; van maandag tot en met vrijdag tussen 09:00 en 17:00 uur: (inwoners van Maastricht)

€ 15,00

€ 15,00

 

2.5

Het tarief bedraagt voor:

18 jaar of ouder

Jonger dan 18 jaar

2.5.1 *

een nationaal paspoort aan niet-ingezetenen (personen die niet of korter dan 4 maanden in Nederland wonen):

€ 107,60

€ 90,15

2.5.2 *

een nationaal paspoort met een groter aantal bladzijden (zakenpaspoort) aan niet-ingezetenen:

€ 107,60

€ 90,15

2.5.3 *

een Nederlandse identiteitskaart aan niet-ingezetenen:

€ 96,10

€ 69,20

2.5.4

De leeftijd van degene voor wie het document wordt aangevraagd wordt bepaald op het moment van de aanvraag.

 

 

2.5.5 *

een vervangende Nederlandse identiteitskaart aan niet-ingezetenen (geldigheidsduur maximaal 5 jaar):

€ 69,20

€ 69,20

2.5.6 *

Bezorgservice reisdocument betreffende de artikelen 2.5.1 tot en met 2.5.5; van maandag tot en met vrijdag tussen 09:00 en 17:00 uur: (niet-ingezetenen)

€ 25,55

€ 25,55

 

 

 

Verklaring omtrent gedrag, legalisatie handtekening of gemeentestempel

 

2.6

Het tarief bedraagt voor:

 

2.6.1 *

het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag (VOG):

€ 41,35

2.6.2

het legaliseren van een handtekening of waarmerken van documenten afgegeven door de gemeente Maastricht:

€ 8,55

 

 

 

 

Rijbewijs

 

2.7 *

Het tarief voor het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs bedraagt:

€ 39,75

2.8

Het tarief genoemd in artikel 2.7 wordt:

 

2.8.1 *

bij een spoedlevering vermeerderd met:

€ 34,10

2.8.2

bij een aanvraag in verband met beschadiging of vermissing van een eerder afgegeven rijbewijs vermeerderd met:

€ 25,80

 

 

 

 

Huwelijk en geregistreerd partnerschap

 

2.9

Het tarief voor het sluiten van een huwelijk, dan wel een registratie van een partnerschap bedraagt:

 

2.9.1

Pakket 1:

kosteloos

 

-trouwen in de trouwkamer in Mosae Forum 10,

 

 

-wettelijke handelingen, zonder voorgesprek

 

 

-lengte van de ceremonie: 10 min.

 

 

-op maandag - geen feestdag zijnde – om 09.00 - 09.15 - 09.30 uur

 

2.9.2

Pakket 2:

€ 400,00

 

-trouwen in de trouwkamer in Mosae Forum 10,

 

 

-eenvoudige toespraak, zonder voorgesprek

 

 

-lengte van de ceremonie: 20 min.

 

 

-op dinsdag, woensdag en donderdag – geen feestdag zijnde – tussen 09.00 en 12.00 uur

 

 

-inclusief trouwboekje (art. 2.13.1)

 

2.9.3

Pakket 3:

€ 507,00

 

-trouwen op een locatie naar keuze

 

 

-persoonlijke toespraak, inclusief voorgesprek

 

 

-lengte van de ceremonie: 30 min.

 

 

-op maandag tot en met vrijdag – geen feestdag zijnde- van 09.00 tot 17.00 uur

 

 

-inclusief trouwboekje (art. 2.13.1)

 

 

-optioneel: eigen keuze locatie (art. 2.9.5 of 2.9.6); verlengen ceremonie met 30 min.(art. 2.9.7); eigen keuze bijzonder ambtenaar burgerlijke stand van de gemeente Maastricht of eigen trouwambtenaar (art. 2.11.1 of 2.11.2)

 

2.9.4

Pakket 4:

€ 668,00

 

-trouwen op een locatie naar keuze

 

 

-persoonlijke toespraak, inclusief voorgesprek

 

 

-lengte van de ceremonie: 45 min.

 

 

-op maandag tot en met zondag, van 0.00 tot 24.00 uur

 

 

-inclusief trouwboekje (art. 2.13.1)

 

 

-optioneel: eigen keuze locatie (art. 2.9.5 of 2.9.6); verlengen ceremonie met 30 min.(art. 2.9.7); eigen keuze bijzonder ambtenaar burgerlijke stand van de gemeente Maastricht of eigen trouwambtenaar (art. 2.11.1 of 2.11.2)

 

2.9.5

Het tarief voor de locatie: stadhuis inclusief gratis parkeren voor de bruidsauto, bedraagt:

€ 133,00

2.9.6

Voor andere trouwlocaties dan genoemd in art. 2.9.5 worden de locatiekosten door de beheerder van de betreffende locatie zelf berekend. De gemeente brengt daar geen aanvullende leges voor in rekening.

 

2.9.7

Het tarief voor het verlengen van de huwelijksceremonie met 30 minuten bedraagt:

€ 107,00

2.9.8

Als feestdagen worden aangemerkt de als zodanig genoemde in de Algemene termijnenwet, alsmede de door het college van burgemeester en wethouders aangewezen dagen naar plaatselijk gebruik.

 

2.9.9

Voor het omzetten van een partnerschapregistratie in een huwelijk als bedoeld in Boek 1 Burgerlijk Wetboek aan de balie van het GemeenteLoket binnen de openingsuren van het GemeenteLoket.

€ 75,00

2.9.10

Voor het voltrekken van een huwelijk, registratie partnerschap of omzetting als bedoeld in Boek 1 Burgerlijk Wetboek, in een bijzonder huis als bedoeld in artikel 64 Boek 1 Burgerlijk Wetboek, binnen kantooruren.

€ 377,00

2.10

Voor het inhuren van getuigen bij een huwelijk of het registreren van een partnerschap per getuige

€ 44,00

2.11

Voor het in behandeling nemen van een verzoek tot benoeming van een buitengewoon ambtenaar van de Burgerlijke Stand voor één dag,

 

2.11.1

Indien betrokkene géén bevoegd trouwambtenaar is in een andere Nederlandse gemeente, in combinatie met pakket 3 of 4 (artikel 2.9.3 of 2.9.4)

€ 363,00

2.11.2

Indien betrokkene wel bevoegd trouwambtenaar is in een andere Nederlandse gemeente, in combinatie met pakket 3 of 4 (artikel 2.9.3 of 2.9.4)

€ 91,00

2.12

Voor elk, na schriftelijke reservering, geannuleerd huwelijk of geregistreerd partnerschap, met uitzondering van de kosteloze huwelijksvoltrekking/partnerschapregistraties

€ 171,00

2.13

Het tarief bedraagt:

 

2.13.1

voor een trouwboekje:

€ 37,00

2.13.2

voor alle gevallen waarin naar het oordeel van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand een duplicaat van een trouwboekje kan worden afgegeven:

€ 42,00

 

 

 

 

Overige dienstverlening burgerlijke stand

 

2.14 *

Het tarief voor het verkrijgen van een verklaring omtrent de huwelijksbevoegdheid bedraagt:

€ 23,60

2.15 *

Het tarief voor een afschrift of een uitreksel van de burgerlijke stand bedraagt:

€ 13,40

 

Het tarief voor een meertalig afschrift of een uittreksel van de burgerlijke stand bedraagt:

(Dit tarief treedt in werking vanaf 16 februari 2019, in overeenstemming mdet de Uitvoeringswet verordening overlegging openbare documenten)

€ 18,00

2.16 **

Het tarief voor een bewijs van in leven zijn (attestatie de vita), bedraagt:

€ 13,40

 

 

 

 

Naturalisatie

 

2.17

Het tarief voor het indienen van een naturalisatieverzoek bedraagt:

 

2.17.1 *

Enkelvoudig standaard (1 persoon)

€ 881,00

2.17.2 *

Gemeenschappelijk standaard (echtpaar/geregistreerde partners)

€ 1.124,00

2.17.3 *

Enkelvoudig verlaagd (1 persoon)

€ 655,00

2.17.4 *

Gemeenschappelijk verlaagd (echtpaar/geregistreerde partners)

€ 899,00

2.17.5 *

Meenaturaliserende minderjarige kinderen

€ 130,00

2.18

Het tarief voor het afleggen van een optieverklaring ter verkrijgen van het Nederlanderschap bedraagt:

 

2.18.1 *

Enkelvoudige optie (1 persoon)

€ 187,00

2.18.2 *

Gemeenschappelijke optie (echtpaar/geregistreerde partners)

€ 319,00

2.18.3 *

Mede-opterende minderjarige kinderen

€ 21,00

2.19

De hoogte van de tarieven voor naturalisatieverzoeken en optieverklaringen zijn ter informatie opgenomen. Deze bedragen worden niet door de gemeente geheven.

 

*: wettelijk gemaximeerd tarief

**: deels wettelijk gemaximeerd tarief

 

Aldus besloten door de raad der gemeente Maastricht in zijn openbare vergadering van 13 november 2018.

 

De Griffier,

J. Goossens.

 

De Voorzitter,

J.M. Penn-te Strake