Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Marum

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Marum 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMarum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Marum 2016
CiteertitelBesluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Marum 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Marum 2015, vastgesteld op 15 september 2015

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet maatschappelijke ondersteuning, art. 2.1.3
 2. Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-01-201611-01-2016Wijziging tarieven

12-01-2016

AchtDorpenNieuws 28 januari 2016 en digitaal gemeenteblad van18 januari 2016

Onbekend.
15-09-201515-09-201510-01-2016Wijziging tarieven en wijziging vaststelling en inning eigen bijdragen door het CAK, waardoor cliënten afhankelijk van de hoogte van hun inkomen een kortere periode een eigen bijdrage hoeven te betalen.

15-09-2015

AchtDorpenNieuws 1 oktober 2015 en digitaal gemeenteblad van 28 september 2015

Onbekend.
01-01-201501-01-201514-09-2015nieuwe regeling

31-03-2015

AchtDorpenNieuws

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Marum 2016

Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum;

gelet op artikel 2.1.3. van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet;

overwegende dat gelet op de Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Marum 2015, waarin aan ons college de bevoegdheid is gegeven om nadere regels te stellen;

 

besluiten vast te stellen het volgende:

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE MARUM 2016

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de begripsbepalingen wordt verwezen naar de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Marum 2015.

 

Artikel 2 Eigen rekening

Indien de belanghebbende een duurdere voorziening wil dan de goedkoopst compenserende voorziening komt het meerdere voor rekening van de belanghebbende.

 

Eigen bijdrage

 

Artikel 3 Opleggen eigen bijdrage

 • 1.

  Voor voorzieningen die in de vorm van een financiële tegemoetkoming worden verstrekt is een eigen bijdrage verschuldigd.

 • 2.

  Voor voorzieningen die in natura of als persoonsgebonden budget worden verstrekt is een eigen bijdrage verschuldigd.

 • 3.

  Voor kosten voor onderhoud, reparatie en/of verzekering van een voorziening kan ook een eigen bijdrage worden opgelegd.

 • 4.

  In uitzondering op de voorgaande leden is geen eigen bijdrage verschuldigd voor jeugdigen (onder 18 jaar), rolstoelvoorzieningen, het collectief vervoer, verhuiskostenvergoeding, woningaanpassin-gen in gemeenschappelijke ruimten, tijdelijke huisvesting, huurderving.

 • 5.

  In uitzondering op lid 4 is voor woningaanpassingen van jeugdigen onder de 18 jaar wel een eigen bijdrage verschuldigd.

  .

Artikel 4 Berekening, vaststelling eigen bijdrage

 • 1.

  De eigen bijdrage wordt berekend, opgelegd, vastgesteld en geïnd per periode van vier weken, zoals geregeld in het Uitvoeringsbesluit Wmo 2016.

 • 2.

  Berekening, oplegging, vaststelling en inning van de eigen bijdrage vindt plaats door het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

 • 3.

  Een vrijstelling van de bijdrage in de kosten voor een maatwerkvoorziening kan, na advies van een instelling voor maatschappelijk werk, de Raad voor de Kinderbescherming of het AMHK, door het college worden gegeven, wanneer die bijdrage tot mishandeling, verwaarlozing of ernstige schade voor de opvoeding en ontwikkeling van een minderjarige kan leiden.

   

Artikel 5 Maximale periodebijdrage

 • 1.

  De eigen bijdrage over een periode van vier weken is gelijk aan de wettelijke “maximale periodebijdrage” in die periode, tenzij deze bijdrage hoger is dan de “kosten van de voorziening per vier weken” in die periode. In dat geval is de eigen bijdrage of het eigen aandeel gelijk aan de “kosten van de voorziening per vier weken”.

 • 2.

  Wanneer meerdere Wmo-voorzieningen verstrekt worden en/of wanneer er ook voor Wlz-zorg een eigen bijdrage opgelegd wordt, geldt het anticumulatiebeginsel. Het anticumulatiebeginsel bepaalt dat de belanghebbende per vier weken nooit meer betaalt dan de voor zijn situatie berekende “maximale periodebijdrage”, ongeacht de totale kosten van alle voorzieningen (Wmo en/of Wlz-zorg).

   

Artikel 6 Berekening maximale periodebijdrage

 • 1.

  Bij de bepaling van de hoogte van de maximale periodebijdrage in een bepaald jaar wordt rekening gehouden met het verzamelinkomen van de belanghebbende en dat van zijn eventuele partner het tweede kalenderjaar voorafgaande aan het jaar waarin aan een persoon maatschappe-lijke ondersteuning is verleend. Onder verzamelinkomen wordt in dit besluit verstaan: het inkomen zoals bedoeld in het Uitvoeringsbesluit Wmo 2016. De gegevens over het verzamel-inkomen worden ingewonnen bij de Belastingdienst.

 • 2.

  De wettelijk bepaalde maximale periodebijdrage is voor ongehuwde personen jonger dan 65 jaar € 19,40 per vier weken (norm 2016), met dien verstande dat indien zijn verzamelinkomen meer bedraagt dan € 22.486,-- het bedrag van € 19,40 wordt verhoogd met een dertiende deel van 15% van het verschil tussen zijn verzamelinkomen en € 22.486,-- per vier weken.

 • 3.

  De wettelijke bepaalde maximale periodebijdrage is voor ongehuwde personen met de pensioen-gerechtigde leeftijd of ouder € 19,40 (norm 2016) per vier weken, met dien verstande dat indien zijn verzamelinkomen meer bedraagt dan € 16.887,-- het bedrag van € 19,40 wordt verhoogd met dertiende deel van 15% van het verschil tussen zijn verzamelinkomen en € 16.887,-- per vier weken.

 • 4.

  De wettelijk bepaalde maximale periodebijdrage is voor gehuwde personen, indien één van beiden jonger is dan de pensioengerechtigde leeftijd € 27,80 (norm 2016) per vier weken, met dien verstande dat indien hun gezamenlijke verzamelinkomen meer bedraagt dan € 28.177,-- het bedrag van € 27,80 wordt verhoogd met dertiende deel van 15% van het verschil tussen hun gezamenlijke verzamelinkomen en € 28.177,-- per vier weken.

 • 5.

  De wettelijk bepaalde maximale periodebijdrage is voor gehuwde personen die beiden de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt € 27,80 (norm 2016) per vier weken, met dien verstande dat indien hun gezamenlijke verzamelinkomen meer bedraagt dan € 23.374,-- het bedrag van € 27,80 wordt verhoogd met een dertiende deel van 15% van het verschil tussen hun gezamenlijke verzamelinkomen en € 23.374,-- per vier weken.

 • 6.

  Voor wat betreft de hoogte van de in leden 2 t/m 5 genoemde bedragen wordt aangesloten bij de bedragen in het Uitvoeringsbesluit Wmo 2016.

Artikel 7 Inhoud besluit

Het college meldt de belanghebbende in een besluit tot verstrekking van een voorziening gedurende welke periode een eigen bijdrage verschuldigd is en hoe hoog het bedrag van de “kosten van de voorziening per vier weken” is.

Artikel 8 Eigen bijdrage huishoudelijke hulp (Hulp bij het huishouden)

 • 1.

  Voor hulp bij het huishouden in natura (HH2) wordt een eigen bijdrage opgelegd zolang de huishoudelijke hulp wordt verstrekt. De “kosten van de voorziening per vier weken” worden als volgt vastgesteld: het aantal uren ontvangen zorg in die vier weken, vermenigvuldigd met het uurtarief dat het college aan de zorgaanbieders betaalt.

 • 2.

  Voor hulp bij het huishouden in de vorm van een persoonsgebonden budget (HH2) wordt een eigen bijdrage opgelegd zolang het periodieke persoonsgebonden budget wordt verstrekt. De “kosten van de voorziening per vier weken” wordt als volgt vastgesteld: de hoogte van het periodiek persoonsgebonden budget omgerekend naar het bedrag per periode van vier weken.

   

Artikel 9 Eigen bijdrage bij tegemoetkoming aannemelijke meerkosten

Voor voorzieningen die verstrekt worden in de vorm van een (periodieke) financiële tegemoetkoming wordt een eigen bijdrage opgelegd zolang de tegemoetkoming verstrekt wordt.

 

Artikel 10 Eigen bijdrage maatwerkvoorziening in bruikleen, persoonsgebonden budget en huur

 • 1.

  Voor voorzieningen in bruikleen en in de vorm van een persoonsgebonden budget wordt een eigen bijdrage opgelegd zolang de voorziening gebruikt wordt.

 • 2.

  Voor voorzieningen die door de gemeente worden gehuurd, wordt een eigen bijdrage opgelegd zolang de voorziening gebruikt wordt. De hoogte wordt berekend door de huurprijs per maand om te rekenen naar een periode van vier weken.

   

Artikel 11 Eigen bijdrage bij opvang en beschermd wonen

 • 1.

  Een belanghebbende is voor verblijf in een opvang of beschermd wonen een bijdrage verschul-digd.

 • 2.

  De bijdrage is gelijk aan de kostprijs voor verblijf in een opvang of beschermd wonen minus zak-en kleedgeld.

 • 3.

  De belanghebbende mag bij opvang niet minder overhouden dan de zak- en kleedgeldnorm, als bedoeld in artikel 23 lid 1 van de Participatiewet, alsmede een bedrag in verband met de standaardpremie gecorrigeerd met de zorgtoeslag en inclusief vakantiegeld, overeenkomstig artikel 1 lid 1 sub g van de Wet op de zorgtoeslag.

 • 4.

  Indien de instelling bij voltijdsopvang of crisisopvang aan de cliënt geen voeding verstrekt, dan dient de instelling de belanghebbende een bedrag per dag beschikbaar te stellen voor het inkopen van voedingsmiddelen. Dit bedrag is gelijk aan dat het NIBUD jaarlijks berekent als gemiddelde kosten voor voeding per dag.

 • 5.

  Afwezigheid van de belanghebbende uit de opvang of beschermd wonen, anders dan in verband met beëindiging voor de opvang of beschermd wonen, wordt geen eigen bijdrage in rekening gebracht.

 • 6.

  Een belanghebbende is geen bijdrage verschuldigd als hij een vergoeding voor huisvesting betaalt aan een instelling.

 • 7.

  Voor dagopvang, nachtopvang en noodopvang voor personen die de huiselijke situatie hebben verlaten in verband met risico’s voor hun veiligheid als gevolg van huiselijk geweld is voor maximaal drie dagen geen bijdrage verschuldigd.

 • 8.

  Een belanghebbende is geen bijdrage verschuldigd als hij tijdens zijn verblijf woonkosten is verschuldigd, wanneer hij als hoofdbewoner voor de woning die hij verlaten heeft in verband met risico’s voor de veiligheid in verband met huiselijk geweld.

 • 9.

  De door het college aangewezen instellingen voor maatschappelijke opvang en opvang van personen die de huiselijke situatie hebben verlaten in verband met risico’s voor hun veiligheid als gevolg van huiselijk geweld zijn verplicht de vastgestelde bijdrage te innen van de belanghebben-de in die gevallen wanneer de bijdrage niet kan worden ingehouden op de bijstandsuitkering of inkomensvoorziening van de belanghebbende.

 • 10.

  Het college stelt de bijdrage voor de opvang vast.

 • 11.

  De toegang en uitvoering voor de voorzieningen beschermd wonen en opvang zijn gemandateerd aan de gemeente Groningen. Hierdoor zijn de vastgestelde regels en tarieven van de gemeente Groningen voor deze voorzieningen van toepassing.

   

  Financiële tegemoetkoming

   

Artikel 12 Hoogte van de financiële tegemoetkoming

 • 1.

  De financiële tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten bedraagt € 2.695,39 (norm 2016).

 • 2.

  De financiële tegemoetkoming in de kosten van het bezoekbaar maken van één woonruimte (artikel 4.8 Verordening) bedraagt maximaal € 5.437,-- (norm 2016).

 • 3.

  De hoogte van de door het college te verlenen financiële tegemoetkoming voor een woon-voorziening (huurderving) bedraagt maximaal € 272,- per maand (norm 2016) tot een maximum van zes maanden en met uitzondering van de eerste maand.

 • 4.

  De hoogte van de door het college te verlenen financiële tegemoetkoming voor een woon-voorziening (tijdelijke huisvesting) bedraagt maximaal € 544,-- per maand (norm 2016) met een maximum van zes maanden.

 • 5.

  De hoogte van de door het college te verlenen financiële tegemoetkoming voor een woon-voorziening, specifiek voor een woonwagen of woonschip, bedraagt maximaal € 1.189,-- (norm 2016).

 • 6.

  De hoogte van een door het college te verlenen financiële tegemoetkoming voor een sportrolstoel bedraagt € 2.583,-- (norm 2016) voor de aanschaf van de sportrolstoel zelf en 25% hiervan voor de kosten van onderhoud en reparatie van de voorziening en kan maximaal eens in de drie jaar worden verstrekt (afhankelijk van de technische staat van de voorziening). Het gehele bedrag wordt in één keer voor de periode van drie jaar uitgekeerd.

 • 7.

  De hoogte van een door het college te verlenen financiële tegemoetkoming die op grond van artikel 10 lid 12 van de Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Marum 2015 wordt verstrekt voor het gebruik van een bruikleenauto of eigen auto bedraagt € 1.083,-- (norm 2016), voor een rolstoelbus € 1.529,-- (norm 2016).

   

  Persoonsgebonden budget

   

Artikel 13 Vroegtijdige beëindiging, afschrijving en verantwoording

 • 1.

  Ingeval het gebruik van de voorziening welke met een persoonsgebonden budget is aangeschaft is beëindigd en de gebruiksduur van de voorziening niet geheel is verstreken, is de budgethouder verplicht de voorziening te retourneren dan wel de restwaarde, onder verrekening van eventueel ingebrachte eigen middelen, aan het college te vergoeden.

 • 2.

  Bij vaststelling van het persoonsgebonden budget wordt rekening gehouden met afschrijvingstermijnen die naar geldende maatschappelijke normen voor de verstrekte voorziening gebruikelijk zijn. Indien de voorziening na afloop van de afschrijvingstermijn nog in goede staat verkeren, dan wordt de gebruiksduur verlengd.

   

Artikel 14 Persoonsgebonden budget hulp bij het huishouden

 • 1.

  De hulp bij het huishouden wordt bij een persoonsgebonden budget vastgesteld in uren.

 • 2.

  Het uurtarief bij het inhuren van een particuliere hulp bedraagt € 19,28 voor HH2.

 • 3.

  De budgethouder dient een schriftelijke overeenkomst te sluiten met de door hem of haar ingeschakelde zorgverlener of zorg verlenende instantie.

 • 4.

  De uitbetaling vindt plaats volgens het trekkingsrecht van de SVB.

Artikel 15 Persoonsgebonden budget vervoersvoorziening

 • 1.

  Het persoonsgebonden budget voor vervoersvoorzieningen wordt vastgesteld op basis van de tegenwaarde van de goedkoopste compenserende voorziening. Dit bedrag wordt, indien nodig, verhoogd met 25% van de tegenwaarde voor de kosten van onderhoud en reparatie van de voorziening en, indien nodig, een bedrag voor de verzekering.

 • 2.

  Ingeval het een persoonsgebonden budget voor roerende voorzieningen betreft, die de gemeenten normaal huurt, is de tegenwaarde de huurprijs van de goedkoopst-adequate voorziening inclusief onderhoud en reparatie en aanpassingen zoals dat door het college aan de leverancier wordt betaald gedurende een periode van vijf jaar.

 • 3.

  De hoogte van een door het college te verlenen persoonsgebonden budget voor vervoersvoorzie-ningen bedraagt:

  • a.

   het normbedrag dat per jaar wordt verstrekt voor het gebruik van een bruikleenauto of eigen auto bedraagt € 1.083,-- (norm 2016), voor een rolstoelbus € 1.529,-- (norm 2016);

  • b.

   het normbedrag dat per jaar wordt verstrekt voor het gebruik van een taxi bedraagt € 1.083,-- (norm 2016);

  • c.

   het normbedrag dat per jaar wordt verstrekt voor het gebruik van een rolstoeltaxi bedraagt € 1.529,-- (norm 2016).

 • 4.

  Voor het gebruik van collectief vervoer wordt geen persoonsgebonden budget verstrekt.

   

Artikel 16 Persoonsgebonden budget rolstoel

 • 1.

  Het persoonsgebonden budget voor een rolstoel, niet zijnde een sportrolstoel, wordt op basis van een offerte vastgesteld op als tegenwaarde van de goedkoopst compenserende voorziening, verhoogd met 25% van de tegenwaarde voor de kosten van onderhoud en reparatie van de voorziening en indien nodig, met de kosten van een verzekering.

 • 2.

  Ingeval het een persoonsgebonden budget voor roerende voorzieningen betreft, die de gemeenten normaal huurt, is de tegenwaarde de huurprijs van de goedkoopst-adequate voorziening inclusief onderhoud en reparatie en aanpassingen zoals dat door het college aan de leverancier wordt betaald gedurende een periode van vijf jaar.

   

Artikel 17 Producten Zorg in Natura (ZIN) en tarieven PGB en kortdurend verblijf in PGB

 

Tabel 1 Producten Zorg in Natura (ZIN)

 

Categorie

 

 

Activiteit

 

Tarief Zorg in Natura

 

Tarief Persoonsgebonden budget

 

Eenheid

Hulp bij het huishouden

Hulp bij het Huishouden 2

€ 25,60

€ 19,28

Uur

 

Begeleiding

 

Begeleiding individueel basis formeel

€ 42,55

€ 40,42

Uur

 

Begeleiding individueel intensief formeel

€ 72,56

€ 68,93

Uur

 

Begeleiding individueel informeel

N.v.t.

€ 15,40

Uur

 

Dagbesteding

Begeleiding groep basis formeel

€ 28,66

€ 27,23

Dagdeel

 

Begeleiding groep intensief formeel

€ 49,10

€ 46,65

Dagdeel

 

Begeleiding groep informeel

N.v.t.

€ 15,40

Dagdeel

Vervoerdiensten

Vervoer (niet rolstoelgebonden)

€ 7,74

€ 7,74

Dag

 

Vervoer (rolstoelgebonden)

€ 20,28

€ 20,28

Dag

Kortdurend Verblijf

Logeren/respijtzorg formeel

€ 92,53

€ 87,90

Etmaal

 

Logeren/respijtzorg informeel

N.v.t.

€ 23,10

Etmaal

 

Slotbepaling

 

Artikel 18 Citeertitel, inwerkingtreding en vervallen

 • 1.

  Dit besluit kan worden aangehaald als het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Marum 2016.

 • 2.

  Dit besluit treedt met terugwerkende kracht in werking op 11 januari 2016.

 • 3.

  Met ingang van de dag waarop het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Marum 2016 in werking treedt, wordt het op 15 september 2015 vastgesteld Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Marum 2015 ingetrokken.

   

  Marum, 12 januari 2016.

   

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum,

  de secretaris, de burgemeester,

   

  (J.A. Jellema) (H. Kosmeijer)