Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Meierijstad

Verordening tot intrekking van de Verordening parkeerbelasting 20167

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMeierijstad
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening tot intrekking van de Verordening parkeerbelasting 20167
Citeertitel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 216 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-03-2017intrekking

09-03-2017

gmb-2017-43020

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening tot intrekking van de Verordening parkeerbelasting 20167

De raad van de gemeente Meierijstad,

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 7 februari 2017;

gelet op artikel 216 van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de volgende:

“Verordening tot intrekking van de Verordening parkeerbelasting 2016”.

Artikel I

De Verordening parkeerbelasting 2016, vastgesteld door de gemeenteraad van Veghel bij besluit van 17 december 2015, wordt ingetrokken met ingang van 1 juli 2017, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel II

  • 1.

    Deze verordening treedt in werking met ingang van de 8e dag na die van de bekendmaking.

  • 2.

    Deze verordening wordt aangehaald als "Verordening tot intrekking van de Verordening parkeerbelasting Veghel".

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 9 maart 2017

De griffier,

A.F.J. Franken

De burgemeester,

M.A. Fränzel MSc