Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Meierijstad

Nadere regels subsidiëring advies- en overlegorganen sociaal domein 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMeierijstad
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels subsidiëring advies- en overlegorganen sociaal domein 2019
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpsubsidiëring advies- en overlegorganen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Meierijstad/CVDR602494/CVDR602494_2.html
  2. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht
  3. titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Algemene Subsidieverordening Meierijstad 2018

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2019nieuwe nadere regels

11-12-2018

gmb-2018-279137

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels subsidiëring advies- en overlegorganen sociaal domein 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad;

overwegende, dat hun college op grond van de artikelen 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11,12,13, 17, 18, 19, 20 21 en 22 van de Algemene Subsidieverordening Meierijstad 2018 nadere regels kan stellen met betrekking tot:

a. de voor subsidie in aanmerking komende activiteiten, de doelgroepen die voor subsidie in aanmerking komen, de berekening van de subsidie en de uitbetaling van de subsidie;

b. de afwijking van de regels van de verordening voor zover dat nodig is ten behoeve van het voldoen aan Europese steunkaders;

c. de wijze van verdeling van subsidies waarvoor een subsidieplafond is vastgesteld;

d. de eventuele afwijking van de in de verordening opgenomen indexering;

e. de eventuele afwijking van de regel dat een subsidieaanvraag schriftelijk bij het college moet worden ingediend en van de voorschriften met betrekking tot de bij de aanvraag te overleggen gegevens;

f. de aanvraagtermijn;

g. de beslistermijn;

h. de weigering van een subsidie;

i. de verantwoording van de besteding van de subsidie en de daarbij te overleggen gegevens;

j. de berekeningswijze van uurtarieven, voor zover daarvan gebruik gemaakt wordt bij de bepaling van de subsidiabele kosten;

k. de definiëring van kostenbegrippen bij de berekening van uurtarieven;

l. bijzondere omstandigheden die nopen tot afwijking van de nadere regels.

 

gelet op genoemde artikelen van de “Algemene Subsidieverordening Meierijstad 2018 (ASV 2018)”;

 

gelet op titel 4.2 en 4.3. van de Algemene wet bestuursrecht;

 

b e s l u i t

 

vast te stellen de navolgende:

 

Nadere regels subsidiëring advies- en overlegorganen sociaal domein 2019

HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN

Artikel 1 Afbakening

Alleen door het college erkende advies- en overlegorganen komen voor subsidiering op grond van deze nadere regels in aanmerking.

HOOFDSTUK 2 SUBSIDIEREGELS

PARAGRAAF 1 ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN MEIERIJSTAD

Artikel 2 Subsidiabele activiteiten en subsidiegrondslag

De subsidie bedraagt € 35.000 voor het vervullen van de werkzaamheden voortvloeiende uit de Verordening Adviesraad Sociaal Domein Gemeente Meierijstad.

PARAGRAAF 2 STICHTING TOEGANKELIJK MEIERIJSTAD

Artikel 3 Subsidiabele activiteiten

De stichting zet zich in voor de toegankelijkheid voor mensen met een beperking. De stichting adviseert de gemeente Meierijstad bij projecten in de openbare ruimte en de realisatie van voorzieningen. De stichting werkt aan bewustwording en voert projecten uit, zoals het basisscholen project.

Artikel 4 Subsidiegrondslag

De subsidie bedraagt € 8.500.

Artikel 5 Wijze van vaststellen

De stichting dient na afloop van elk subsidiejaar een financieel en inhoudelijk jaarverslag in. In het inhoudelijk verslag wordt ten minste ingegaan op de uitgebrachte adviezen en de uitgevoerde projecten.

Begin 2020 worden de samenwerkingsafspraken en subsidiëring geëvalueerd. Dit kan leiden tot aanpassing van de subsidie.

PARAGRAAF 3 STICHTING SENIORENRAAD MEIERIJSTAD

Artikel 6 Subsidiabele activiteiten

De stichting streeft naar brede participatie van senioren in Meierijstad. De stichting adviseert de gemeente Meierijstad door te participeren in de kennisgroepen van de Adviesraad Sociaal Domein Meierijstad en rechtstreeks over zaken die senioren raken en waarover geen advies is gevraagd aan de Adviesraad Sociaal Domein of de Stichting Toegankelijkheid Meierijstad. De samenwerkingsafspraken gemeente – Seniorenraad zijn vastgelegd in een convenant. In het kader van participatie en bewustwording voert de stichting projecten uit.

Artikel 7 Subsidiegrondslag

De subsidie bedraagt € 8.500.

Artikel 8 Wijze van vaststellen

De stichting dient na afloop van elk subsidiejaar een financieel en inhoudelijk jaarverslag in. In het inhoudelijk verslag wordt ten minste ingegaan op de uitgebrachte adviezen en de uitgevoerde projecten.

Begin 2020 worden de samenwerkingsafspraken en subsidiëring geëvalueerd. Dit kan leiden tot aanpassing van de subsidie.

HOOFDSTUK 3 SLOTBEPALINGEN

Artikel 9 Inwerkingtreding

  • 1.

    Deze nadere regels treden in werking met ingang van 1 januari 2019.

  • 2.

    Deze nadere regels zijn voor het eerst van toepassing op subsidie aangevraagd voor het subsidiejaar 2019. Aanvragen die betrekking hebben op voorgaande subsidiejaren worden behandeld volgens het oude subsidierecht.

  •  

Aldus vastgesteld in de vergadering van 11 december 2018.

Het college voornoemd,

De secretaris,

Drs. M.G.C. Wilms –Wils RA

De burgemeester,

ir. C.H.C. van Rooij