Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Verordening elektronische kennisgevingen Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMetropoolregio Rotterdam Den Haag
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingVerordening elektronische kennisgevingen Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2015
CiteertitelVerordening elektronische kennisgevingen Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2015
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-01-201520-12-2014nieuwe regeling

19-12-2014

gemeentebladen deelnemende gemeenten

1740

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening elektronische kennisgevingen Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2015

Het algemeen bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag,

 

gezien het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 19 december 2014;

 

Besluit:

 

vast te stellen de:

 

VERORDENING ELEKTRONISCHE KENNISGEVINGEN METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG 2015

Artikel 1

Berichten als bedoeld in artikel 2:14, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht, die niet tot een of meer geadresseerden zijn gericht, worden uitsluitend elektronisch verzonden, tenzij de wet een andere wijze voorschrijft.

Artikel 2
  • 1.

    De elektronische verzending van de berichten, bedoeld in artikel 1, geschiedt in het publicatieblad als bedoeld in artikel 32ja Wet gemeenschappelijke regelingen. Daarnaast kan hetzelfde bericht ook in de Staatscourant worden gepubliceerd.

  • 2.

    Indien verzending op de in het eerste lid bepaalde wijze niet mogelijk is, wordt gepubliceerd in de Staatscourant of op andere geschikte wijze.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking met terugwerkende kracht tot en met 20 december 2014.

Artikel 4

Deze verordening kan worden aangehaald als de Verordening elektronische kennisgevingen Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2015.

Aldus besloten in de vergadering van het algemeen bestuur van de Metropoolregio Rotterdam den Haag op 19 december 2014

de secretaris,

mr. M. J. Toet

de voorzitter,

ing. A. Aboutaleb