Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Verordening rekeningcommissie MRDH 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMetropoolregio Rotterdam Den Haag
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingVerordening rekeningcommissie MRDH 2015
CiteertitelVerordening op de rekeningcommissie MRDH 2015
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 2:8 Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2014;
 2. artikel 24 Wet gemeenschappelijke regelingen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-11-201507-10-2015artikel 2, vijfde lid; artikel 13, eerste lid

07-10-2014

blad gemeenschappelijke regeling

13693
30-01-201507-10-2015nieuwe regeling

19-12-2014

gemeentebladen deelnemende gemeenten

1736

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening rekeningcomissie MRDH 2015

Het algemeen bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag,

 

Gelet op

 

artikel 2:8 van de Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2014, artikel 24 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

 

gezien de Verordening op de rekeningcommissie MRDH 2015 zoals vastgesteld op19 december 2014;

 

gezien het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 23 september 2015;

 

Besluit:

 

vast te stellen de:

 

VERORDENING OP DE REKENINGCOMMISSIE VAN DE METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG 2015 (VERORDENING OP DE REKENINGCOMMISSIE MRDH 2015),

Artikel 1 Begripsbepaling

In de verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  algemeen bestuur: het algemeen bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag;

 • b.

  bestuurscommissie: een commissie als bedoeld in artikel 25 van de Wet gemeenschappelijke regelingen onderscheidenlijk artikel 2:7, derde lid, van de regeling;

 • c.

  dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag;

 • d.

  jaarrekeningonderzoek: het jaarlijkse onderzoek naar de getrouwheid en de rechtmatigheid van het gevoerde financiële beheer en de weergave daarvan in de door het dagelijks bestuur opgestelde jaarrekening van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

 • e.

  leden: de leden van de rekeningcommissie;

 • f.

  regeling: de Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2014;

 • g.

  rekeningcommissie: de rekeningcommissie van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag;

 • h.

  secretaris: de secretaris van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag of diens vervanger;

 • i.

  vertegenwoordigend orgaan; de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten;

 • j.

  voorzitter: de voorzitter van de rekeningcommissie.

Artikel 2 Instelling en samenstelling rekeningcommissie

 • 1.

  Er is een rekeningcommissie.

 • 2.

  Het algemeen bestuur benoemt één raadslid per deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag als lid van de rekeningcommissie. Leden van het dagelijks bestuur kunnen niet benoemd worden als lid van de rekeningcommissie.

 • 3.

  In een vacature wordt zo spoedig mogelijk voorzien. De benoeming ter vervulling van een tussentijds ontstane vacature wordt gedaan voor de resterende zittingsduur van het algemeen bestuur.

 • 4.

  De zittingsduur van de rekeningcommissie is gelijk aan de zittingsduur van het algemeen bestuur.

 • 5.

  Voor ieder benoemd lid kan het algemeen bestuur een plaatsvervangend lid benoemen.

Artikel 3 Voorzitter

De commissie kiest uit haar midden een voorzitter en een waarnemend voorzitter.

Artikel 4 Taak

 • 1.

  De rekeningcommissie heeft tot taak:

  • a.

   het uitvoeren van het jaarrekeningonderzoek en het opstellen van een verslag hiervan. In dit verslag wordt een advies opgenomen over de vaststelling van de jaarrekening van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, dan wel een voorstel voor een door het algemeen bestuur te nemen indemniteitsbesluit. De rekeningcommissie zorgt ervoor dat het verslag tijdig naar het algemeen bestuur wordt gezonden, zodat het algemeen bestuur kan voldoen aan de wettelijke datum waarvóór de jaarrekening vastgesteld moet zijn;

  • b.

   het, in opdracht van het algemeen bestuur, verrichten van andere onderzoeken uit hoofde van de controlerende functie van het algemeen bestuur waaronder

   - bijzondere onderzoeken naar de rechtmatigheid van het door het dagelijks bestuur gevoerde beleid;

   - onderzoeken naar de getrouwheid van andere verantwoordingsstukken dan de jaarrekening die onder verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur worden opgesteld.

 • 2.

  De rekeningcommissie informeert het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur over die aangelegenheden die zij in het licht van haar taakstelling van belang acht.

Artikel 5 Werkwijze

 • 1.

  De rekeningcommissie vergadert zo vaak als de voorzitter of twee van de leden dat nodig vinden.

 • 2.

  De vergaderingen van de rekeningcommissie zijn openbaar, tenzij zwaarwegende belangen met betrekking tot de te behandelen onderwerpen zich daartegen verzetten. De voorzitter of diens plaatsvervanger besluit in dat geval over de daartoe aangeduide agendapunten besloten te vergaderen.

 • 3.

  De vergadering van een commissie wordt niet gehouden, indien blijkens de presentielijst niet meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is. In geval er geen quorum is kan de voorzitter of kunnen de aanwezige leden voorstellen de vergadering toch te houden. Hierover wordt bij gewone meerderheid besloten.

 • 4.

  De besluiten van de rekeningcommissie worden met meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van de stemmen beslist de voorzitter.

 • 5.

  De rekeningcommissie bepaalt, voor zover deze verordening daar niet in voorziet, haar eigen werkwijze.

Artikel 6 Openbaarmaking

De besluiten van de rekeningcommissie worden elektronisch openbaar gemaakt met uitzondering van besluiten over besloten (delen van) vergaderingen.

Artikel 7 Ondertekening uitgaande stukken

De voorzitter van de rekeningcommissie tekent de uitgaande stukken van de rekeningcommissie.

Artikel 8 Bevoegdheden

 • 1.

  Het dagelijks bestuur zorgt ervoor dat de rekeningcommissie de voor het onderzoek van de jaarrekeningen benodigde stukken ontvangt. Hieronder zijn begrepen de jaarrekening en het rapport van bevindingen van de controlerend accountant.

 • 2.

  De rekeningcommissie heeft het recht tot het opvragen en het inzien van administraties, besluiten en notulen van vergaderingen, alsmede alle andere bescheiden welke zij voor haar onderzoek nodig acht.

 • 3.

  De rekeningcommissie heeft het recht de controlerend accountant(s) uit te nodigen de vergadering van de rekeningcommissie bij te wonen voor het geven van toelichting.

 • 4.

  De rekeningcommissie heeft het recht schriftelijk dan wel mondeling inlichtingen te vragen aan de leden van het dagelijks bestuur en ambtenaren van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Voor het verkrijgen van mondelinge inlichtingen kan de rekeningcommissie de leden van het dagelijks bestuur of een ambtenaar ter vergadering uitnodigen.

 • 5.

  De rekeningcommissie heeft het recht informatie in te winnen bij organisatieonderdelen van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

 • 6.

  Leden van het dagelijks bestuur en ambtenaren zijn verplicht de rekeningcommissie alle informatie te verstrekken die zij voor haar onderzoek noodzakelijk acht.

 • 7.

  De commissie wordt onmiddellijk in kennis gesteld van alle informatie die na het opmaken van de jaarrekening en voor de behandeling van de jaarrekening in het algemeen bestuur beschikbaar komt en die van wezenlijke invloed is op het beeld dat de jaarrekening geeft.

Artikel 9 Doorwerking bestuurscommissies

 • 1.

  Artikel 8 is van overeenkomstige toepassing op de door het algemeen bestuur ingestelde bestuurscommissies.

 • 2.

  De bestuurscommissies verschaffen gevraagd en ongevraagd alle informatie aan de rekeningcommissie, het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur noodzakelijk voor de uitvoering van deze verordening.

Artikel 10 Vaststelling verslag jaarrekeningonderzoek

 • 1.

  De vaststelling van het verslag over het jaarrekeningonderzoek, vindt plaats nadat de meerderheid van de leden, hetzij ter vergadering, hetzij schriftelijk, haar mening omtrent het desbetreffende ontwerpverslag kenbaar heeft gemaakt.

 • 2.

  In het verslag van de rekeningcommissie kan een minderheidsstandpunt worden opgenomen.

Artikel 11 Verzending verslag

Het verslag over het jaarrekeningonderzoek wordt, na vaststelling door de rekeningcommissie, verzonden naar het dagelijks bestuur ter agendering voor het algemeen bestuur. Het is aan de rekeningcommissie om te bepalen, of en op welke wijze het verslag van de Rekeningcommissie in de vergadering van het algemeen bestuur wordt toegelicht.

Artikel 12 Secretariaat

De secretaris wijst een ambtenaar van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, die wordt belast met het secretariaat.

Artikel 13 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag van de bekendmaking. Voor zover de datum van de bekendmaking is gelegen na 7 oktober 2015 heeft dit besluit terugwerkende kracht tot en met 7 oktober 2015.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening op de rekeningcommissie MRDH 2015.

Aldus besloten in de vergadering van het algemeen bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag op 19 december 2014 en gewijzigd in de vergadering van het algemeen bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag op 7 oktober 2015.

de secretaris,

mr. M.J. Toet (7 oktober 2015 mw. mr. drs. A.W.H. Bertram)

de voorzitter,

ing. A. Aboutaleb