Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Moerdijk

Marktverordening gemeente Moerdijk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMoerdijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMarktverordening gemeente Moerdijk
CiteertitelMarktverordening gemeente Moerdijk
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-06-2012Nieuwe regeling

31-05-2012

Moerdijkse Bode week 25, 2012

323622

Tekst van de regeling

Intitulé

Marktverordening gemeente Moerdijk

 

De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 31 mei 2012,

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders24 januari 2012,

 

gelet op artikel 147, eerste lid, alsmede 149 van de Gemeentewet;

 

overwegende dat het wenselijk is dat regels worden vastgesteld voor een ordelijk verloop van de markt(en);

 

BESLUIT

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

MARKTVERORDENING GEMEENTE MOERDIJK

INLEIDENDE BEPALINGEN

Artikel 1. Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Markt: de door het college ingestelde warenmarkt per kern, conform bijlage A;

 • b.

  Standplaats: de ruimte die voor de duur van de markt is aangewezen voor het uitoefenen van de markthandel;

 • c.

  Vaste standplaats: de standplaats die voor onbepaalde tijd ter beschikking is gesteld aan een vergunninghouder;

 • d.

  Dagplaats: de standplaats die per marktdag beschikbaar wordt gesteld aan een vergunninghouder, omdat deze niet als vaste plaats is toegewezen dan wel ingenomen;

 • e.

  Standwerken: de activiteit waarbij de standwerker publiek om zich heen verzamelt en dat publiek door een aansprekende uiteenzetting probeert over te halen tot de aankoop van een artikel;

 • f.

  Standwerkersplaats: de standplaats die per marktdag ter beschikking wordt gesteld om te standwerken;

 • g.

  Vergunninghouder: degene aan wie door het college vergunning is verleend voor het innemen van een standplaats;

 • h.

  Marktmeester: de persoon die als zodanig is aangewezen door het college;

 • i.

  Branche-indeling: de indeling in artikelengroepen en het aantal vastgestelde vaste plaatsen per artikelengroep;

 • j.

  Verkoopwagen: een wagen met een caravanachtige opbouw, met of zondervaste motorwagen waar goederen in worden verkocht/aangeboden;

 • k.

  Marktcommissie: een commissie die zich bezig houdt met het behartigen van de belangen van de warenmarkt en de ambulante handel in de meest brede zin;

 • l.

  Gebruikte goederen: goederen waarvan men zich reeds heeft bediend;

 • m.

  Marktreglement: het door het college vastgestelde reglement met nadere regels voor de uitvoering van de marktverordening;

 • n.

  Reglement marktcommissie: het door het college vastgestelde reglement met nadere regels over de werkwijze van de marktcommissie.

Artikel 2. Inrichting van de markt; branche-indeling

 • 1.

  Het college bepaalt ten aanzien van de markt:

  • a.

   het aantal standplaatsen;

  • b.

   de afmetingen van de standplaatsen;

  • c.

   de opstelling en indeling van de markt;

  • d.

   welke standplaatsen worden toegewezen als vaste standplaats en als standwerkersplaats;

  • e.

   aanvang en sluiting.

 • 2.

  Het college kan voor de markt vaststellen:

  • a.

   een lijst met artikelengroepen of branches;

  • b.

   een maximumaantal standplaatsen per branche;

  • c.

   een maximumaantal verkoopwagens per weekmarkt.

Artikel 3. Nadere regels

Het college is bevoegd nadere regels te stellen betreffende het bepaalde in deze verordening.

Artikel 4. Voorschriften en beperkingen

 • 1.

  Het college kan voorschriften en beperkingen verbinden aan een krachtens deze verordeningverleende vergunning of ontheffing, ter bescherming van de belangen in verband waarmee de vergunning of ontheffing is vereist.

 • 2.

  Degene aan wie krachtens deze verordening een vergunning of ontheffing is verleend, is verplicht de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen in acht te nemen.

BEPALINGEN OVER VERGUNNINGEN

Artikel 5. Verbodsbepaling

Het is verboden een standplaats op een markt in te nemen zonder vergunning van het college.

Artikel 6. Vereisten

 • 1.

  Voor toewijzing van een standplaats komt uitsluitend in aanmerking een handelingsbekwaam natuurlijk persoon die een aanvraag voor een vergunning heeft ingediend bij het college.

 • 2.

  Tevens dient de handelingsbekwame natuurlijke persoon te zijn ingeschreven bij de Kamervan Koophandel.

Artikel 7. Intrekkingsgronden

 • 1.

  Het college trekt een vaste standplaatsvergunning in:

  • a.

   op schriftelijk verzoek van de vergunninghouder;

  • b.

   bij overlijden van de vergunninghouder, tenzij op grond van artikel 4 van het Marktreglement van de gemeente Moerdijk de vergunning wordt overgeschreven.

 • 2.

  Het college kan een vaste standplaatsvergunning intrekken:

  • a.

   indien ter verkrijging daarvan onjuiste dan wel onvolledige gegevens zijn verstrekt;

  • b.

   indien de vergunninghouder niet meer voldoet aan de in artikel 6 van deze verordening genoemde vereisten;

  • c.

   indien de vergunninghouder in strijd handelt met het gestelde in artikel 8 van het Marktreglement gemeente Moerdijk.

 • 3.

  Indien degene op wie een vergunning ingevolge artikel 4 van het Marktreglement van de gemeenteMoerdijk is overgeschreven, reeds vergunning heeft voor een andere vaste standplaats op dezelfde markt, wordt laatstgenoemde vergunning ingetrokken.

STRAF-, OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 8. Intrekking en schorsing vaste standplaatsvergunning

Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze verordening kan het college een vergunning voor een vaste standplaats, al dan niet voorwaardelijk, intrekken dan wel telkens voor ten hoogste vier achtereenvolgende marktdagen schorsen, indien de vergunninghouder of een persoon die hem bijstaat:

 • a.

  het bepaalde bij of krachtens deze verordening of de voorschriften van de vergunning overtreedt;

 • b.

  zich schuldig maakt aan wangedrag of bedrog;

 • c.

  niet, of niet tijdig het verschuldigde marktgeld voldoet, dat wordt geheven op grond van artikel 229 van de Gemeentewet;

 • d.

  gebruikte/gestolen/namaak of nep goederen aanbiedt/verkoopt.

Artikel 9. Uitsluiting dagplaatshouder of standwerker

Het college kan een vergunninghouder van een dagplaats of een standwerkplaats van de toewijzing van

een dagplaats of een standwerkersplaats uitsluiten voor ten hoogste vier marktdagen, indien deze:

 • a.

  het bepaalde bij of krachtens deze verordening overtreedt;

 • b.

  zich schuldig maakt aan wangedrag of bedrog;

 • c.

  niet als standwerker actief is op een hem toegewezen standwerkersplaats;

 • d.

  niet, of niet tijdig het verschuldigde marktgeld voldoet, dat wordt geheven op grond van artikel

  229 van de Gemeentewet;

 • e.

  gebruikte/gestolen/namaak of nep goederen aanbiedt/verkoopt.

Artikel 10. Onmiddellijke verwijdering

Onverminderd het bepaalde in artikel 125 van de Gemeentewet kan het college een vergunninghouder gelasten zich onmiddellijk van de markt te verwijderen indien hij:

 • a.

  het bepaalde bij of krachtens deze verordening of de voorschriften van de vergunning overtreedt;

 • b.

  zich op de markt schuldig maakt aan wangedrag of bedrog;

 • c.

  niet als standwerker actief is op een aan hem toegewezen standwerkersplaats;

 • d.

  gebruikte/gestolen/namaak of nep goederen aanbiedt/verkoopt.

Artikel 11. Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze verordening wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie al dan niet met openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak, conform artikel 154 Gemeentewet.

Artikel 12. Toezichthouders

 • 1.

  Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de personen die aangesteld zijn als Buitengewoon Opsporingsambtenaar van de gemeente Moerdijk.

 • 2.

  Voorts zijn met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening belast met de bij besluit van het college dan wel de burgemeester aan te wijzen personen.

Artikel 13. Marktreglement en reglement marktcommissie

 • 1.

  De reglementen met nadere regels voor de uitvoering van de marktverordening en over de werkwijze van de marktcommissie worden vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.

 • 2.

  De wijze waarop om gegaan wordt met de wacht- en anciënniteitlijsten wordt door het college van burgemeester en wethouders in het Marktreglement geregeld.

Artikel 14. Overgangsbepalingen

 • 1.

  Besluiten van het college die genomen zijn krachtens de Marktverordening gemeente Moerdijk 2005, gelden als besluiten genomen krachtens deze verordening.

 • 2.

  Indien voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een aanvraag om vergunning op grond van de Marktverordening gemeente Moerdijk 2005 is ingediend en voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening niet definitief op de aanvraag is beslist, wordt daarop, deze verordening toegepast.

Artikel 15. Inwerkingtreding

 • 1.

  De verordening treedt in werking op de eerste dag gelegen na de publicatie van de mededeling van bekendmaking ervan.

 • 2.

  De verordening wordt bekendgemaakt in het huis aan huis blad de Moerdijkse Bode.

 • 3.

  De Marktverordening gemeente Moerdijk 2005 vastgesteld d.d. 13 december 2004 wordt ingetrokken op de dag van inwerkingtreding van deze verordening.

Artikel 16. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als de Marktverordening gemeente Moerdijk.

 

 

Vastgesteld in de vergadering van de raad d.d. 31 mei 2012,

de gemeentesecretaris, de voorzitter,

drs. A.E.B. Kandel J.P.M. Klijs