Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Moerdijk

Uitvoeringsregeling sport en bewegen in de buurt gemeente Moerdijk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMoerdijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsregeling sport en bewegen in de buurt gemeente Moerdijk
CiteertitelUitvoeringsregeling sport en bewegen in de buurt gemeente Moerdijk
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht en gelet op artikel 2, tweede lid, artikel 4, derde lid en artikel 6, tweede lid van de Algemene subsidieverordening gemeente Moerdijkd

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-09-201201-02-2015Onbekend

24-07-2012

Moerdijkse Bode 2012, week 32

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsregeling sport en bewegen in de buurt gemeente Moerdijk

Het college van burgemeester en wethouders, in zijn vergadering van 24 juli 2012,

 

gelet op artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht en gelet op artikel 2, tweede lid, artikel 4, derde lid en artikel 6, tweede lid van de Algemene subsidieverordening gemeente Moerdijk,

 

BESLUIT

 

vast te stellen de volgende uitvoeringsregeling:

 

SPORT EN BEWEGEN IN DE BUURT GEMEENTE MOERDIJK

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening gemeente Moerdijk;

 • 2.

  College: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk;

 • 3.

  Combinatiefunctie: een functie waarbij een werknemer in dienst is bij één werkgever, en gelijkelijk, of in ieder geval voor een substantieel deel, tewerk wordt gesteld in of ten behoeve van twee werkvelden/sectoren.

 • 4.

  Buurtsportcoach: combinatiefunctionaris met als specifieke opdracht het organiseren van sport- en beweegaanbod in de buurt en het maken van een verbinding tussen sport- en beweegaanbieders en andere sectoren.

Artikel 2 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  Subsidie sport en bewegen in de buurt wordt verstrekt voor de aanstelling en aansturing van buurtsportcoaches in de gemeente Moerdijk en draagt bij aan de gemeentelijke doelen gericht op gezondheid, leefbaarheid en sport;

 • 2.

  Activiteiten dienen een bijdrage te leveren aan een meer centrale aansturing en werkgeverschap als uitgangspunt voor de inzet van de buurtsportcoaches.

Artikel 3 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 9 en 10 van de Algemene subsidieverordening wordt de aanvraag subsidie op grond van deze regeling in ieder geval geweigerd indien:

 • a.

  de subsidieverstrekking niet past binnen door de gemeenteraad of college vastgesteld beleid;

 • b.

  de gelden niet of in onvoldoende mate besteed zullen worden voor het doel waarvoor de subsidie beschikbaar wordt gesteld;

 • c.

  de aanvrager doelstellingen beoogt of activiteiten ontplooit die in strijd zijn met de wet, het algemeen belang of de openbare orde;

 • d.

  de aanvrager ook zonder subsidieverstrekking over voldoende gelden, hetzij eigen middelen, hetzij middelen van derden, kan beschikken om de kosten van de activiteiten te dekken;

 • e.

  een doublure ontstaat met activiteiten van een al door de gemeente gesubsidieerde rechtspersoon;

 • f.

  de aanvrager failliet of in surséance van betaling verkeert, dan wel een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend;

 • g.

  de inzet van de buurtsportcoaches niet in samenwerking met sportverenigingen plaatsvindt;

 • h.

  er geen aansluiting wordt gezocht bij de bestaande combinatiefuncties cq. sportfunctionarissen die in de gemeente werkzaam zijn;

 • i.

  er geen continuïteit wordt geboden in werkgeverschap op het gebied van bestaande rollen en functies;

 • j.

  er geen reële arbeidsvoorwaarden worden geboden (minimaal de cao sport).

Artikel 4 Doelgroep

Subsidies kunnen worden verstrekt aan organisaties die:

 • a.

  aantoonbare kennis hebben van de sociale structuren in de gemeente Moerdijk;

 • b.

  aantoonbare ervaring hebben met het organiseren van sportactiviteiten.

Artikel 5 Procedurebepalingen subsidieverlening

In afwijking van artikel 6, eerste lid van de Algemene subsidieverordening dient een aanvraag om subsidie sport en bewegen in de buurt op grond van deze uitvoeringsregeling door ons te zijn ontvangen uiterlijk 1 november 2012 voor de periode 2013-2014 en uiterlijk 1 november 2014 voor de periode 2015-2016.

Artikel 6 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Subsidie kan worden verstrekt voor de salariskosten van de buurtsportcoach.

Artikel 7 Berekening van de subsidie

 • 1.

  De subsidie bedraagt 93.000 euro per periode van twee jaar voor een fulltime functie;

 • 2.

  De subsidie voor een parttime functie bedraagt een naar evenredigheid verlaagd bedrag.

Artikel 8 Verdeling van het subsidieplafond

 • 1.

  Er is een subsidieplafond voor de periode 2013-2014 van in totaal 400.000 euro (4,3 x 93.000).

 • 2.

  Vanaf 2015 wordt het subsidieplafond opnieuw vastgesteld door het college.

 • 3.

  Aanvragen worden getoetst aan inhoudelijke voorwaarden in deze regeling.

Artikel 9 Verplichtingen

 • 1.

  Een ontvanger subsidie op grond van deze regeling:

  • a.

   evalueert twee keer per jaar de effectieve inzet van de subsidie;

  • b.

   draagt zorg voor professionalisering van de sportfunctionarissen door middel van begeleiding door de werkgever en kennisuitwisseling in bovenlokaal/regionaal verband.

 • 2.

  Op grond van deze regeling kunnen aanvullende verplichtingen opgelegd worden door middel van een beschikking of uitvoeringsovereenkomst.

Artikel 10 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op 1 september 2012.

 • 2.

  De regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling sport en bewegen in de buurt gemeente Moerdijk

 

Vastgesteld in de vergadering van het college d.d. 24 juli 2012,

 

de gemeentesecretaris, de burgemeester,

 

drs. A.E.B. Kandel J.P.M. Klijs